English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Изпълнение по оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от ЕС БФП % * Финансиране от ЕС
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 37 27 1 959 225 298.26 1 633 164 347.28 44.24 1 388 189 695.19 356 975 047.46 9.67 303 428 790.32
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 91 32 916 433 309.75 747 486 272.93 21.59 635 363 332.10 97 903 713.43 2.83 83 218 156.31
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 487 391 1 748 173 067.69 1 696 708 084.95 56.22 1 442 201 872.89 168 992 982.96 5.60 143 644 035.12
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 4 417 1 103 1 436 810 381.98 1 088 203 968.30 43.81 924 973 373.05 357 486 547.80 14.39 303 863 563.68
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 661 140 334 566 087.75 334 566 087.75 24.40 284 381 174.66 48 286 459.12 3.52 41 043 490.17
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 7 582 1 231 1 032 989 126.04 1 030 954 087.34 48.26 892 245 557.32 316 081 716.89 14.80 275 226 187.04
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 145 76 187 851 071.22 187 851 071.22 28.59 159 673 410.53 19 369 539.83 2.95 16 464 108.75
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 300 297 104 210 761.62 104 210 761.62 43.21 88 579 147.41 42 769 605.42 17.73 36 351 230.14
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 1 1 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 186 457 683.97 93.47 186 457 683.97
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 72 4 5 110 088.57 5 110 088.57 2.30 3 832 566.43 315 866.00 0.14 236 899.50
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 10 8 5 372 532.15 5 372 532.15 13.05 4 029 399.13 0.00 0.00 0.00
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 31 28 110 607 406.49 110 607 406.49 59.06 83 083 170.89 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 712 564 519.35 15 072 861 145.22 2 639 703 374.13 13 834 3 338 8 040 843 791.52 7 143 729 368.60 40.33 6 106 047 359.60 1 594 639 162.88 9.00 1 389 934 145.00

Забележки:

* - % от общия бюджет на програмата
** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента
В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).