English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Изпълнение по оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от ЕС БФП % * Финансиране от ЕС
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 35 22 1 952 185 661.63 1 626 566 901.51 44.06 1 382 581 866.29 331 399 036.32 8.98 281 689 180.86
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 68 30 887 565 524.02 723 631 707.03 20.90 615 086 951.07 78 938 294.58 2.28 67 097 550.30
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 483 378 1 618 854 652.02 1 571 450 810.75 52.07 1 335 733 189.79 162 703 935.40 5.39 138 298 344.69
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 4 356 1 094 1 416 702 093.05 1 071 653 404.98 43.14 910 905 394.23 317 056 824.88 12.76 269 498 299.65
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 661 130 328 613 071.33 328 613 071.33 23.96 279 321 110.67 45 924 944.14 3.35 39 036 202.42
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 6 757 1 120 1 006 692 802.31 1 004 894 468.41 47.04 870 094 881.22 297 329 187.20 13.92 259 034 141.83
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 110 69 177 277 295.40 177 277 295.40 26.98 150 685 701.09 16 339 243.04 2.49 13 888 356.49
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 300 296 103 184 973.12 103 184 973.12 42.78 87 707 227.20 41 808 217.33 17.34 35 532 918.66
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 1 1 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 186 457 683.97 93.47 186 457 683.97
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 67 2 4 186 285.57 4 186 285.57 1.89 3 139 714.18 0.00 0.00 0.00
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 9 8 5 372 532.15 5 372 532.15 13.05 4 029 399.13 0.00 0.00 0.00
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 30 28 110 607 406.49 110 607 406.49 59.06 83 083 170.89 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 712 564 519.35 15 072 861 145.22 2 639 703 374.13 12 877 3 178 7 810 736 957.09 6 926 933 516.74 39.11 5 921 863 265.76 1 477 957 366.86 8.34 1 290 532 678.87

Забележки:

* - % от общия бюджет на програмата
** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента
В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).