English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Изпълнение по оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от ЕС БФП % * Финансиране от ЕС
ОПТТИ 3 470 291 800.54 2 949 748 023.51 520 543 777.03 44 37 3 014 616 613.63 3 014 616 613.63 86.87 2 562 424 121.58 781 060 607.12 22.51 663 506 564.80
ОПОС 3 254 811 050.61 2 766 589 386.67 488 221 663.94 183 55 848 592 112.36 848 592 112.36 26.07 721 303 295.58 204 587 119.21 6.29 173 685 469.94
ОПРР 2 837 109 753.00 2 411 543 288.00 425 566 465.00 566 471 2 080 979 233.10 2 080 979 233.10 73.35 1 768 832 349.15 574 119 336.51 20.24 492 451 271.75
ОПИК 2 321 037 733.32 1 972 882 070.10 348 155 663.22 5 053 1 760 1 633 978 052.39 1 633 978 052.39 70.40 1 388 881 344.59 601 047 049.65 25.90 510 909 786.84
ОПНОИР 1 289 127 189.85 1 095 758 109.22 193 369 080.63 731 160 295 081 783.79 295 081 783.79 22.89 250 819 516.31 163 147 099.52 12.66 138 675 034.48
ОПРЧР 2 013 738 981.00 1 731 463 546.00 282 275 435.00 9 346 1 819 1 254 307 539.80 1 254 307 539.80 62.29 1 083 647 865.94 524 786 774.31 26.06 454 873 248.35
ОПДУ 626 033 504.00 532 128 481.00 93 905 023.00 145 114 231 729 876.70 231 729 876.70 37.02 196 970 395.16 47 129 733.59 7.53 40 060 219.09
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 314 308 233 039 170.71 233 039 170.71 96.63 198 083 295.30 96 008 285.69 39.81 81 603 361.88
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 1 1 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 186 457 683.97 93.47 186 457 683.97
ПМДР 208 761 083.62 161 908 171.96 46 852 911.66 231 53 15 994 289.18 15 994 289.18 7.66 11 997 268.42 1 368 239.35 0.66 1 026 179.51
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 30 24 17 559 606.98 17 559 606.98 42.66 14 197 967.19 4 737 380.78 11.51 3 589 706.83
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 57 51 136 090 530.30 136 090 530.30 72.66 102 195 513.77 55 305 523.09 29.53 41 530 188.71
ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 5 634 996 867.01 4 567 850 587.72 1 067 146 279.29 14 650 4 977 1 572 222 805.58 1 572 222 805.58 27.90 1 275 257 014.65 317 723 889.77 5.64 257 711 322.92
ОБЩО 22 325 027 984.81 18 772 266 265.93 3 552 761 718.88 31 351 9 830 11 533 686 274.52 11 533 686 274.52 51.66 9 774 104 607.64 3 557 478 722.56 15.93 3 046 080 039.07

Забележки:

* - % от общия бюджет на програмата
** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента
В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).