English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Изпълнение по оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от ЕС БФП % * Финансиране от ЕС
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 37 28 2 201 424 307.61 1 767 082 641.96 47.87 1 502 020 245.67 384 748 933.18 10.42 327 036 593.18
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 91 43 917 953 947.48 749 006 910.66 21.63 636 655 874.17 107 367 388.16 3.10 91 262 279.83
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 489 405 1 818 281 349.39 1 764 894 189.74 58.48 1 500 160 061.99 191 555 274.68 6.35 162 821 983.03
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 4 585 1 163 1 466 636 296.71 1 114 105 411.45 44.85 946 989 599.65 407 971 123.13 16.42 346 775 452.26
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 661 147 338 676 352.85 338 676 352.85 24.70 287 874 900.01 61 715 532.88 4.50 52 458 202.80
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 7 632 1 570 1 107 466 081.98 1 100 954 320.79 51.54 951 749 393.05 349 930 531.48 16.38 304 408 436.71
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 145 81 198 318 369.10 198 318 369.10 30.19 168 570 613.73 22 407 423.04 3.41 19 046 255.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 301 297 165 941 724.54 165 941 724.54 68.80 141 048 185.97 54 725 175.07 22.69 46 513 462.85
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 1 1 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 186 457 683.97 93.47 186 457 683.97
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 143 5 5 477 666.57 5 477 666.57 2.47 4 108 249.93 315 866.00 0.14 236 899.50
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 12 8 5 372 532.15 5 372 532.15 13.05 4 029 399.12 2 960 273.38 7.19 2 220 205.03
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 33 29 113 932 266.49 113 932 266.49 60.83 85 576 815.89 45 157 718.26 24.11 33 919 335.08
ПРСР-ВОМР 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 888 909 732.16 15 231 571 836.75 2 657 337 895.41 14 130 3 777 8 538 975 554.87 7 523 257 046.30 42.06 6 428 277 999.18 1 815 312 923.23 10.15 1 573 156 789.40

Забележки:

* - % от общия бюджет на програмата
** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента
В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).