English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Изпълнение по оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от ЕС БФП % * Финансиране от ЕС
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 33 21 1 950 759 338.93 1 625 378 299.26 44.03 1 381 571 554.38 317 924 042.78 8.61 270 235 436.35
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 68 30 887 565 524.02 723 631 707.03 20.90 615 086 951.07 78 765 051.21 2.27 66 950 293.44
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 482 373 1 594 824 737.76 1 547 802 105.91 51.28 1 315 631 790.65 157 322 804.63 5.21 133 724 383.55
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 4 355 865 1 336 936 707.19 1 015 836 731.31 40.89 863 461 221.62 291 173 061.26 11.72 247 497 100.79
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 621 125 327 079 505.73 327 079 505.73 23.85 278 017 579.91 40 354 763.42 2.94 34 301 548.83
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 6 618 1 067 970 325 475.20 968 802 509.94 45.35 838 727 716.43 287 616 748.54 13.46 250 740 694.53
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 109 63 141 449 132.80 141 449 132.80 21.53 120 231 762.88 13 524 262.45 2.06 11 495 623.00
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 299 296 103 184 973.12 103 184 973.12 42.78 87 707 227.20 32 142 365.48 13.33 27 318 076.91
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 1 1 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 186 457 683.97 93.47 186 457 683.97
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 64 2 4 186 285.57 4 186 285.57 1.89 3 139 714.18 0.00 0.00 0.00
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 9 2 1 662 393.16 1 662 393.16 4.04 1 246 794.90 0.00 0.00 0.00
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 29 24 103 304 449.29 103 304 449.29 55.16 77 605 952.96 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 712 564 519.35 15 072 861 145.22 2 639 703 374.13 12 688 2 869 7 620 773 182.77 6 761 812 753.12 38.18 5 781 922 926.18 1 405 280 783.74 7.93 1 228 720 841.37

Забележки:

* - % от общия бюджет на програмата
** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента
В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).