English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Изпълнение по оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от ЕС БФП % * Финансиране от ЕС
ОПТТИ 3 691 799 792.68 3 138 029 816.24 553 769 976.44 30 20 1 919 447 801.25 1 599 281 851.86 43.32 1 359 389 574.09 315 924 912.47 8.56 268 536 175.59
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 53 27 793 932 151.36 640 447 636.43 18.50 544 380 491.04 69 630 056.60 2.01 59 185 548.01
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 472 367 1 507 337 345.28 1 468 890 000.63 48.67 1 248 556 501.17 156 743 163.31 5.19 133 231 688.47
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 4 355 750 1 178 697 189.93 915 839 590.86 36.87 778 463 652.18 257 530 134.35 10.37 218 900 613.20
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 617 101 318 028 241.98 318 028 241.98 23.19 270 324 005.73 37 868 797.91 2.76 32 188 478.15
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 6 604 1 022 950 735 849.39 949 367 028.07 44.44 821 656 356.81 260 956 653.09 12.22 227 581 467.18
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 110 60 138 595 106.51 138 595 106.51 21.10 117 805 840.53 11 441 270.91 1.74 9 725 080.21
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 298 292 101 317 205.68 101 317 205.68 42.01 86 119 624.88 29 036 570.90 12.04 24 679 999.03
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 1 1 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 186 457 683.97 93.47 186 457 683.97
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 56 1 2 126 625.00 2 126 625.00 0.96 1 594 968.75 0.00 0.00 0.00
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 23 1 7 099 554.00 7 099 554.00 3.79 5 324 665.50 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 712 564 521.31 15 072 861 145.22 2 639 703 376.09 12 619 2 642 7 116 811 730.38 6 340 487 501.02 35.80 5 433 110 340.68 1 325 589 243.51 7.48 1 160 486 733.81

Забележки:

* - % от общия бюджет на програмата
** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента
В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).