English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Изпълнение по оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от ЕС БФП % * Финансиране от ЕС
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 40 32 2 207 582 928.69 1 773 008 095.20 48.03 1 507 056 880.92 555 015 147.67 15.03 471 640 037.05
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 163 45 945 050 755.54 776 103 718.72 22.41 659 688 161.01 151 854 760.48 4.39 129 045 602.17
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 554 426 2 050 397 646.04 1 986 729 146.61 65.82 1 688 719 775.52 388 667 051.94 12.88 334 796 663.64
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 5 035 1 461 1 773 799 500.25 1 315 811 577.93 52.97 1 118 439 841.30 506 238 114.50 20.38 430 322 179.96
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 731 158 342 213 727.72 342 213 727.72 24.95 290 881 668.64 97 313 303.11 7.10 82 716 307.49
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 9 122 1 733 1 156 823 360.17 1 148 983 643.04 53.79 993 808 966.74 427 896 782.43 20.03 371 068 359.63
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 143 108 222 027 776.93 222 027 776.93 33.79 188 723 610.36 34 807 255.98 5.30 29 586 113.13
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 304 301 217 937 236.59 217 937 236.59 90.36 185 244 371.22 77 794 387.42 32.26 66 121 548.98
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 1 1 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 186 457 683.97 93.47 186 457 683.97
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 216 45 27 313 528.56 17 040 940.50 7.67 12 901 605.66 508 321.65 0.23 381 241.24
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 30 22 16 165 427.85 16 121 005.65 39.17 13 119 016.18 3 009 299.63 7.31 2 256 974.72
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 57 51 136 153 530.87 136 090 530.31 72.66 102 195 513.76 46 487 662.26 24.82 34 916 793.08
ПРСР-ВОМР 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 70 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 888 909 732.16 15 231 571 836.75 2 657 337 895.41 16 466 4 383 9 294 960 079.21 8 151 562 059.20 45.57 6 960 274 071.31 2 476 049 771.04 13.84 2 139 309 505.06

Забележки:

* - % от общия бюджет на програмата
** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента
В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).