English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Изпълнение по оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от ЕС БФП % * Финансиране от ЕС
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 40 31 2 206 807 921.45 1 772 466 255.80 48.01 1 506 596 317.43 487 265 791.80 13.20 414 175 923.01
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 96 43 917 953 947.48 749 006 910.66 21.63 636 655 874.16 135 579 937.05 3.92 115 242 946.38
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 544 412 1 913 980 271.40 1 851 662 386.78 61.35 1 573 913 029.50 299 428 926.53 9.92 258 899 445.04
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 4 591 1 279 1 555 684 112.21 1 179 911 264.48 47.50 1 002 924 574.91 452 565 688.86 18.22 384 700 219.71
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 666 158 342 213 727.73 342 213 727.73 24.95 290 881 668.68 75 716 633.90 5.52 64 359 138.67
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 8 075 1 646 1 120 670 986.73 1 113 840 989.01 52.14 962 703 696.57 388 039 594.15 18.16 337 101 741.23
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 145 90 209 786 320.96 209 786 320.96 31.93 178 318 372.82 29 413 626.88 4.48 25 001 528.42
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 301 298 167 561 917.29 167 561 917.29 69.48 142 425 349.83 68 842 287.23 28.54 58 512 893.29
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 1 1 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 186 457 683.97 93.47 186 457 683.97
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 148 43 25 511 154.70 15 577 793.17 7.01 11 748 049.11 508 321.65 0.23 381 241.24
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 14 10 6 348 637.16 6 348 637.16 15.42 4 761 477.89 2 960 273.38 7.19 2 220 205.03
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 42 29 113 932 266.49 113 932 266.49 60.83 85 576 815.89 46 487 662.26 24.82 34 916 793.08
ПРСР-ВОМР 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 888 909 732.16 15 231 571 836.75 2 657 337 895.41 14 668 4 040 8 779 945 923.60 7 721 803 129.53 43.17 6 595 999 886.79 2 173 266 427.66 12.15 1 881 969 759.07

Забележки:

* - % от общия бюджет на програмата
** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента
В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).