English

Оперативна програма: Всички

Район за планиране: Всички

Изпълнение по оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Проекти Договорени средства ** РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Брой подадени проекти Брой сключени договори Общо БФП % * Финансиране от ЕС БФП % * Финансиране от ЕС
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 40 33 3 017 601 491.34 2 336 166 231.06 63.28 1 985 741 296.40 597 747 892.27 16.19 507 963 841.28
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 177 52 1 008 934 847.73 823 206 267.31 23.77 699 725 327.34 181 488 873.03 5.24 154 190 345.85
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 563 445 2 060 211 196.65 1 995 872 341.65 66.13 1 696 491 491.31 463 356 062.22 15.35 398 300 714.17
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 5 035 1 691 2 077 659 872.53 1 528 030 136.16 61.51 1 298 825 615.78 551 269 666.06 22.19 468 598 998.21
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 731 160 333 293 824.14 333 293 824.14 24.30 283 299 750.60 133 079 341.84 9.70 113 117 440.45
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 9 318 1 758 1 162 064 318.09 1 154 217 540.96 54.03 998 532 625.83 464 639 111.67 21.75 402 723 764.93
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 145 112 226 576 331.85 226 576 331.85 34.49 192 589 882.04 40 159 610.87 6.11 34 135 614.77
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 308 301 219 581 949.44 219 581 949.44 91.05 186 644 657.11 90 654 940.79 37.59 77 053 019.16
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 1 1 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 186 457 683.97 93.47 186 457 683.97
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 231 45 27 313 528.56 17 040 940.50 7.67 12 901 605.66 508 321.65 0.23 381 241.24
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 30 23 16 771 462.18 16 727 039.98 40.64 13 573 541.93 3 009 299.63 7.31 2 256 974.72
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 57 51 136 153 530.86 136 090 530.30 72.66 102 195 513.76 46 487 662.26 24.82 34 916 793.08
ПРСР-ВОМР 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 70 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 888 909 732.16 15 231 571 836.75 2 657 337 895.41 16 706 4 672 10 485 657 013.37 8 986 297 793.35 50.23 7 670 015 967.76 2 758 858 466.26 15.42 2 380 096 431.83

Забележки:

* - % от общия бюджет на програмата
** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента
В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).