English

Оперативна програма: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

Район за планиране: Всички

Бюджет: 64 427 340.26

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ Общо
2014 0.00 0.00
2015 0.00 0.00
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 9 664 100.26 9 664 100.26
2019 0.00 0.00
2020 0.00 0.00
Общо 9 664 100.26 9 664 100.26

Финансово изпълнение на оперативна програма: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 64 427 340.26 54 763 240.00 9 664 100.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 64 427 340.26 54 763 240.00 9 664 100.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 64 427 340.26 54 763 240.00 9 664 100.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 64 427 340.26 54 763 240.00 9 664 100.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.