English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Бюджет: 2 136 251 557.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕСФ ИМЗ Общо
2014 37 367 415.00 214 954 046.00 60 640 339.00 312 961 800.00
2015 39 281 422.00 225 964 271.00 47 299 464.00 312 545 157.00
2016 41 376 501.00 238 016 088.00 0.00 279 392 589.00
2017 43 097 110.00 247 913 810.00 0.00 291 010 920.00
2018 44 786 676.00 257 632 948.00 0.00 302 419 624.00
2019 46 436 184.00 267 121 652.00 0.00 313 557 836.00
2020 48 036 464.00 276 327 167.00 0.00 324 363 631.00
Общо 300 381 772.00 1 727 929 982.00 107 939 803.00 2 136 251 557.00

Финансово изпълнение на оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Развитие на човешките ресурси по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 312 961 800.00 275 594 385.00 37 367 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 625 506 957.00 548 858 120.00 76 648 837.00 625 044 260.57 544 479 789.76 99.93 44 028 314.95 37 649 361.06 7.04
2016 904 899 546.00 786 874 208.00 118 025 338.00 1 227 514 072.30 1 059 163 635.13 135.65 258 297 652.71 224 757 754.77 28.54
2017 1 195 910 466.00 1 034 788 018.00 161 122 448.00 1 427 958 329.27 1 231 653 512.44 119.40 498 601 575.18 432 185 441.61 41.69
2018 1 498 330 090.00 1 292 420 966.00 205 909 124.00 1 692 332 183.85 1 456 602 581.95 112.95 841 054 473.88 727 325 115.72 56.13
2019 1 811 887 926.00 1 559 542 618.00 252 345 308.00 1 781 023 455.56 1 532 196 569.25 98.30 1 076 105 774.07 928 743 334.85 59.39
2020 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 781 023 455.56 1 532 196 569.25 83.37 1 076 105 774.07 928 743 334.85 50.37
Общо 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 781 023 455.56 1 532 196 569.25 83.37 1 076 105 774.07 928 743 334.85 50.37
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.