English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Бюджет: 2 013 738 981.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕСФ ИМЗ Общо
2014 35 114 992.00 201 965 937.00 60 640 339.00 297 721 268.00
2015 36 913 626.00 212 310 894.00 47 299 464.00 296 523 984.00
2016 38 882 418.00 223 634 507.00 0.00 262 516 925.00
2017 40 499 313.00 232 934 181.00 0.00 273 433 494.00
2018 42 087 037.00 242 066 064.00 0.00 284 153 101.00
2019 43 637 115.00 250 981 434.00 0.00 294 618 549.00
2020 45 140 934.00 259 630 726.00 0.00 304 771 660.00
Общо 282 275 435.00 1 623 523 743.00 107 939 803.00 2 013 738 981.00

Финансово изпълнение на оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Развитие на човешките ресурси по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 297 721 268.00 262 606 276.00 35 114 992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 594 245 252.00 522 216 634.00 72 028 618.00 416 573 877.10 366 888 037.45 70.10 44 028 314.95 37 649 361.06 7.41
2016 856 762 177.00 745 851 141.00 110 911 036.00 861 950 663.71 747 493 876.18 100.61 258 297 652.71 224 757 754.76 30.15
2017 1 130 195 671.00 978 785 322.00 151 410 349.00 1 128 161 028.73 976 397 096.85 99.82 498 640 781.87 432 218 767.82 44.12
2018 1 414 348 772.00 1 220 851 386.00 193 497 386.00 1 254 307 539.80 1 083 647 865.94 88.68 524 786 774.31 454 873 248.35 37.10
2019 1 708 967 321.00 1 471 832 820.00 237 134 501.00 1 254 307 539.80 1 083 647 865.94 73.40 524 786 774.31 454 873 248.35 30.71
2020 2 013 738 981.00 1 731 463 546.00 282 275 435.00 1 254 307 539.80 1 083 647 865.94 62.29 524 786 774.31 454 873 248.35 26.06
Общо 2 013 738 981.00 1 731 463 546.00 282 275 435.00 1 254 307 539.80 1 083 647 865.94 62.29 524 786 774.31 454 873 248.35 26.06
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).