English

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

Район за планиране: Всички

Бюджет: 2 136 251 557.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕСФ ИМЗ Общо
2014 37 367 415.00 214 954 046.00 60 640 339.00 312 961 800.00
2015 39 281 422.00 225 964 271.00 47 299 464.00 312 545 157.00
2016 41 376 501.00 238 016 088.00 0.00 279 392 589.00
2017 43 097 110.00 247 913 810.00 0.00 291 010 920.00
2018 44 786 676.00 257 632 948.00 0.00 302 419 624.00
2019 46 436 184.00 267 121 652.00 0.00 313 557 836.00
2020 48 036 464.00 276 327 167.00 0.00 324 363 631.00
Общо 300 381 772.00 1 727 929 982.00 107 939 803.00 2 136 251 557.00

Финансово изпълнение на оперативна програма: Развитие на човешките ресурси

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Развитие на човешките ресурси по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 312 961 800.00 275 594 385.00 37 367 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 625 506 957.00 548 858 120.00 76 648 837.00 625 044 260.57 544 479 789.75 99.93 44 028 314.95 37 649 361.06 7.04
2016 904 899 546.00 786 874 208.00 118 025 338.00 1 177 964 228.26 1 017 046 267.71 130.18 258 297 652.71 224 757 754.77 28.54
2017 1 195 910 466.00 1 034 788 018.00 161 122 448.00 1 382 408 485.23 1 192 936 145.03 115.59 498 848 415.04 432 395 255.49 41.71
2018 1 498 330 090.00 1 292 420 966.00 205 909 124.00 1 646 782 339.81 1 417 882 292.24 109.91 841 291 729.24 727 504 321.46 56.15
2019 1 811 887 926.00 1 559 542 618.00 252 345 308.00 1 666 474 806.67 1 434 696 914.63 91.97 887 336 004.49 767 179 046.16 48.97
2020 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 666 474 806.67 1 434 696 914.63 78.01 887 336 004.49 767 179 046.16 41.54
Общо 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 666 474 806.67 1 434 696 914.63 78.01 887 336 004.49 767 179 046.16 41.54
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).