English

Оперативна програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Район за планиране: Всички

Бюджет: 23 009 764.94

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ Общо
2014 0.00 0.00
2015 0.00 0.00
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 3 451 464.94 3 451 464.94
2019 0.00 0.00
2020 0.00 0.00
Общо 3 451 464.94 3 451 464.94

Финансово изпълнение на оперативна програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Културно предприемачество, наследство и сътрудничество по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 23 009 764.94 19 558 300.00 3 451 464.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 23 009 764.94 19 558 300.00 3 451 464.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 23 009 764.94 19 558 300.00 3 451 464.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 23 009 764.94 19 558 300.00 3 451 464.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.