English

Речник на термини и съкращения в системата

СЪКРАЩЕНИЯ

АДАкционерно дружество
АМСАдминистрация на Министерски съвет
  
БФПБезвъзмездна финансова помощ
  
ЕАДЕднолично акционерно дружество
ЕООДЕднолично дружество с ограничена отговорност
ЕСЕвропейски съюз
ЕСФЕвропейски социален фонд
ЕТЕдноличен търговец
ЕФРРЕвропейски фонд за регионално развитие
  
ИМЗИнвестиции за младежка заетост
  
КДКомандитно дружество
КДАКомандитно дружество с акции
КФKoхезионен фонд
  
НФНационално финансиране
ООДДружество с ограничена отговорност
ОПДУОперативна програма "Добро управление"
ОПИКОперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
ОПНОИРОперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
ОПОСОперативна програма "Околна среда"
ОПРРОперативна програма "Региони в растеж"
ОПРЧРОперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ОПТТИОперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура"
ОПХОперативна програма "Храни"
  
РИСРеално изплатени средства
  
СДСъбирателно дружество
  
ФЕПНЛФонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Бенефициент Публична или частна организация, които отговарят за започването или за започването и изпълнението на операции; в контекста на схемите за държавни помощи – организация, която получава помощта; и в контекста на финансовите инструменти – организацията, която прилага финансовия инструмент или фонда на фондове, ако е приложимо.
Партньор Физическо и юридическо лице и техни обединения, които участват в техническото и/или финансово изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта.
Приоритетна ос Една от целите на стратегията в оперативна програма, включваща група операции, които са свързани и имат специфични измерими цели.
Проект Одобрено от управляващ орган проектно предложение, за което е сключен Договор за предоставяне на финансова подкрепа
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.