English

За системата

ИСУН 2020

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е предназначена да събира и обработва данни за следните оперативни програми, изпълнявани в България в периода 2014-2020 година:

  • Транспорт и транспортна инфраструктура
  • Околна среда
  • Региони в растеж
  • Иновации и конкурентоспособност
  • Наука и образование за интелигентен растеж
  • Развитие на човешките ресурси
  • Добро управление
  • Храни

Системата се състои от няколко основни модула. В момента се намирате в Публичния модул, от където имате възможност да видите напредъка и резултатите от изпълнението на оперативните програми през периода 2014-2020 година. Другите модули са предназначени за работа на кандидатите, бенефициентите, звената за управление и наблюдение на програмите, одитните и сертифициращи органи. С тяхна помощ се откриват нови процедури, кандидатства се, оценяват се проектни предложения, сключват се договори, отчитат се и се наблюдават резултатите.

Основната цел на системата е всички данни по изпълнение на Оперативните програми, още от тяхното възникване, да се събират и обработват електронно. По този начин се осигурява възможност за тяхното ефективно управление, отчитане и проверки, както и обмен на информация с институциите на Европейския съюз. Гарантира се проследимост по всяка една програма, процедура, договор за предоставяне на финансова помощи. Може да се наблюдава изпълнението по различни критерии и индикатори.

Системата е изцяло уеб базирана и за да работите с нея, е необходимо единствено браузър, също така е оптимизирана и за работа с мобилни устройства.

Ще се радваме, ако тя е удобна за работа, изчерпателна по отношение на съдържание, лесно и бързо може да намерите търсената информация и успява да Ви спести време и усилия.

Системата е разработена по проект: „0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020” (BG161PO002-2.1.01-0007) ”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

© 2015 Министерски Съвет на Република България

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.