English

Оперативна програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи

Район за планиране: Всички

Бюджет: 80 534 177.27

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ Общо
2014 0.00 0.00
2015 0.00 0.00
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 12 080 127.27 12 080 127.27
2019 0.00 0.00
2020 0.00 0.00
Общо 12 080 127.27 12 080 127.27

Финансово изпълнение на оперативна програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 80 534 177.27 68 454 050.00 12 080 127.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 80 534 177.27 68 454 050.00 12 080 127.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 80 534 177.27 68 454 050.00 12 080 127.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 80 534 177.27 68 454 050.00 12 080 127.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).