English

Оперативна програма: Транспорт и транспортна инфраструктура

Район за планиране: Всички

Бюджет: 3 691 799 790.72

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР КФ НФ Общо
2014 111 862 255.40 277 561 485.36 68 721 836.39 458 145 577.15
2015 117 591 986.52 292 535 845.97 72 375 498.93 482 503 331.42
2016 172 759 508.31 308 776 412.86 84 976 927.27 566 512 848.44
2017 112 715 938.05 321 800 100.98 76 679 300.88 511 195 339.91
2018 117 773 814.17 334 030 520.10 79 730 180.55 531 534 514.82
2019 122 711 743.14 346 595 571.95 82 818 938.77 552 126 253.86
2020 143 800 884.97 357 513 748.46 88 467 291.69 589 781 925.12
Общо 899 216 130.56 2 238 813 685.68 553 769 974.48 3 691 799 790.72

Финансово изпълнение на оперативна програма: Транспорт и транспортна инфраструктура

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 458 145 577.15 389 423 740.76 68 721 836.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 940 648 908.57 799 551 573.25 141 097 335.32 740 261 053.78 626 492 544.53 78.70 25 673 308.98 21 822 312.63 2.73
2016 1 507 161 757.01 1 281 087 494.42 226 074 262.59 1 597 066 620.08 1 354 777 275.89 105.97 316 765 613.16 269 250 771.18 21.02
2017 2 018 357 096.92 1 715 603 533.45 302 753 563.47 2 333 802 116.93 1 981 002 448.19 115.63 701 226 076.47 595 647 213.77 34.74
2018 2 549 891 611.74 2 167 407 867.72 382 483 744.02 3 055 903 708.61 2 594 788 801.12 119.84 1 032 591 536.15 876 534 849.73 40.50
2019 3 102 017 865.60 2 636 715 182.81 465 302 682.79 3 055 903 708.61 2 594 788 801.12 98.51 1 032 591 536.15 876 534 849.73 33.29
2020 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 055 903 708.61 2 594 788 801.12 82.78 1 032 591 536.15 876 534 849.73 27.97
Общо 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 055 903 708.61 2 594 788 801.12 82.78 1 032 591 536.15 876 534 849.73 27.97
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).