English

Оперативна програма: Транспорт и транспортна инфраструктура

Район за планиране: Всички

Бюджет: 3 470 291 800.54

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР КФ НФ Общо
2014 105 150 519.65 260 907 796.32 64 598 526.24 430 656 842.21
2015 110 536 466.70 274 983 695.56 68 032 969.58 453 553 131.84
2016 162 393 937.89 290 249 828.83 79 878 311.20 532 522 077.92
2017 105 952 981.06 302 492 094.41 72 078 543.30 480 523 618.77
2018 110 707 384.73 313 988 688.07 74 946 367.06 499 642 439.86
2019 115 349 038.71 325 799 837.87 77 849 802.56 518 998 679.14
2020 135 172 830.90 336 062 922.81 83 159 257.09 554 395 010.80
Общо 845 263 159.64 2 104 484 863.87 520 543 777.03 3 470 291 800.54

Финансово изпълнение на оперативна програма: Транспорт и транспортна инфраструктура

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 430 656 842.21 366 058 315.97 64 598 526.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 884 209 974.05 751 578 478.23 132 631 495.82 739 245 318.00 628 358 520.30 83.61 25 673 308.98 21 822 312.63 2.90
2016 1 416 732 051.97 1 204 222 244.95 212 509 807.02 1 596 079 735.63 1 356 667 775.29 112.66 315 924 912.47 268 536 175.59 22.30
2017 1 897 255 670.74 1 612 667 320.42 284 588 350.32 2 333 102 125.43 1 983 136 806.61 122.97 700 385 375.78 594 932 618.18 36.92
2018 2 396 898 110.60 2 037 363 393.22 359 534 717.38 3 014 616 613.63 2 562 424 121.58 125.77 781 060 607.12 663 506 564.80 32.59
2019 2 915 896 789.74 2 478 512 269.80 437 384 519.94 3 014 616 613.63 2 562 424 121.58 103.39 781 060 607.12 663 506 564.80 26.79
2020 3 470 291 800.54 2 949 748 023.51 520 543 777.03 3 014 616 613.63 2 562 424 121.58 86.87 781 060 607.12 663 506 564.80 22.51
Общо 3 470 291 800.54 2 949 748 023.51 520 543 777.03 3 014 616 613.63 2 562 424 121.58 86.87 781 060 607.12 663 506 564.80 22.51
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).