English

Оперативна програма: Транспорт и транспортна инфраструктура

Район за планиране: Всички

Бюджет: 3 691 799 792.68

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР КФ НФ Общо
2014 111 862 255.40 277 561 485.36 68 721 836.39 458 145 577.15
2015 117 591 986.52 292 535 845.97 72 375 498.93 482 503 331.42
2016 172 759 508.31 308 776 412.86 84 976 929.22 566 512 850.39
2017 112 715 938.05 321 800 100.98 76 679 300.88 511 195 339.91
2018 117 773 814.17 334 030 520.10 79 730 180.55 531 534 514.82
2019 122 711 743.14 346 595 571.95 82 818 938.77 552 126 253.86
2020 143 800 884.97 357 513 748.46 88 467 291.70 589 781 925.13
Общо 899 216 130.56 2 238 813 685.68 553 769 976.44 3 691 799 792.68

Финансово изпълнение на оперативна програма: Транспорт и транспортна инфраструктура

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 458 145 577.15 389 423 740.76 68 721 836.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 940 648 908.57 799 551 573.25 141 097 335.32 739 245 318.00 628 358 520.30 78.59 25 673 308.98 21 822 312.63 2.73
2016 1 507 161 758.96 1 281 087 494.42 226 074 264.54 1 599 281 851.86 1 359 389 574.09 106.11 315 924 912.47 268 536 175.59 20.96
2017 2 018 357 098.87 1 715 603 533.45 302 753 565.42 1 599 281 851.86 1 359 389 574.09 79.24 315 924 912.47 268 536 175.59 15.65
2018 2 549 891 613.69 2 167 407 867.72 382 483 745.97 1 599 281 851.86 1 359 389 574.09 62.72 315 924 912.47 268 536 175.59 12.39
2019 3 102 017 867.55 2 636 715 182.81 465 302 684.74 1 599 281 851.86 1 359 389 574.09 51.56 315 924 912.47 268 536 175.59 10.18
2020 3 691 799 792.68 3 138 029 816.24 553 769 976.44 1 599 281 851.86 1 359 389 574.09 43.32 315 924 912.47 268 536 175.59 8.56
Общо 3 691 799 792.68 3 138 029 816.24 553 769 976.44 1 599 281 851.86 1 359 389 574.09 43.32 315 924 912.47 268 536 175.59 8.56
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).