English

Оперативна програма: Транспорт и транспортна инфраструктура

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 България, гр.София, 1000, улица "Дякон Игнатий" 9
 • гр.София
„Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” 1 801 200.00 1 801 200.00 0.00 0.00 109 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Благоевград
Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница 739 245 318.00 739 245 318.00 0.00 143 850 205.76 88 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • гр.София
Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Черно море“ 2 592 000.00 2 592 000.00 0.00 0.00 55 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Столична
Осигуряване финансиране за изплащане на месечни възнаграждения на служители в Агенция „Пътна инфраструктура”, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и за успешното приключване на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. 2 882 221.02 2 882 221.02 0.00 354 490.55 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • София-Град
Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2 115 671 717.60 115 408 769.04 262 948.56 81 154 881.43 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Видин
 • Враца
 • Монтана
Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ "Видин-Монтана-Враца" 2 774 936.52 2 774 936.52 0.00 971 227.78 61 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • България
Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. 1 082 573.84 1 082 573.84 0.00 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония 3
 • София-Област
Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ 8 983 608.00 8 983 608.00 0.00 0.00 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция,, Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Северен централен
 • Североизточен
Подготовка на проект AM Русе - Велико Търново 1 502 411.04 1 502 411.04 0.00 150 241.10 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110
 • Южен централен
„Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези “ 20 286 501.25 16 933 894.37 3 352 606.88 9 984 797.28 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
130316140 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1574, Бул. Шипченски проход № 69
 • България
Количествена оценка на риска и подобряване на ефективността на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение. 980 000.00 830 000.00 150 000.00 776 414.01 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
130316140 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1574, Бул. Шипченски проход № 69
 • България
ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИИС) ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ В ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 6 377 831.36 5 229 605.60 1 148 225.76 4 097 424.87 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” България, гр.София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110
 • Югоизточен
Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол 21 339 147.60 17 782 623.00 3 556 524.60 14 840 894.39 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура" България, гр.София, 1233, бул. "Кн. Мария Луиза" №110
 • гр.София
Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на ДП НКЖИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ОПТТИ. 300 914.00 260 000.00 40 914.00 0.00 66 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура" България, гр.София, 1233, бул. "Кн. Мария Луиза" №110
 • София-Град
Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ 1 426 322.70 1 188 602.25 237 720.45 231 320.46 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура България, гр.София, 1233, бул. "Кн. мария Луиза" № 110
 • гр.София
Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОП ТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ 8 772 738.82 8 126 285.75 646 453.07 2 703 874.36 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
130316140 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА България, гр.София, 1574, Бул. Шипченски проход № 69
 • България
„Предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Рort Community System - PCS)” 334 166.40 282 717.00 51 449.40 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000513106 Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" България, гр.Русе, 7000, ул. Славянска № 6
 • гр.Русе
Повишаване на административния капацитет на ИАППД във връзка с изпълнението на проекти по ОПТТИ 2014-2020 г. и подобряване на материално-техническата база на Aгенцията 117 897.28 117 897.28 0.00 58 979.81 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000513106 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" България, гр.Русе, 7000, ул. СЛАВЯНСКА № 6
 • Русе
Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав – фаза 2 6 146 508.00 6 146 508.00 0.00 4 886 212.01 23 В изпълнение (от дата на стартиране)
000632256 МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД България, гр.София, 1000, ул. КНЯЗ БОРИС І, номер 121
 • гр.София
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ : ЛИНИЯ 3, ЕТАП I - УЧАСТЪК "БУЛ. ВЛАДИМИР ВАЗОВ - ЦГЧ - УЛ. ЖИТНИЦА" 935 500 600.04 629 373 594.89 306 127 005.15 299 628 812.88 64 В изпълнение (от дата на стартиране)
000632256 МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД България, гр.София, 1000, ул. КНЯЗ БОРИС І, номер 121
 • гр.София
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ЛИНИЯ 2 НА МЕТРОТО В СОФИЯ, УЧАСТЪК МС "ДЖЕЙМС БАУЧЕР" ДО МС "ВИТОША" - ФАЗА 2 26 432 856.39 22 031 380.30 4 401 476.09 21 899 596.62 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
000632256 МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД България, гр.София, 1000, ул. КНЯЗ БОРИС І, номер 121
 • гр.София
Проект за разширение на метрото в гр. София, Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстeн път” 242 199 009.35 133 918 294.68 108 280 714.67 40 341 797.48 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695388 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА България, гр.София, 1080, ул. ДЯКОН ИГНАТИЙ № 7-9
 • България
Популяризиране на ОПТТИ чрез организиране на публични събития, изработка на рекламни и печатни материали 1 620 880.21 1 620 880.21 0.00 567 308.07 78 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695388 МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА България, гр.София, 1000, улица "Дякон Игнатий" №9
 • гр.София
„Разходи за заплати на служителите в МТИТС, изпълняващи функции по управление и контрол на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове” 8 262 631.27 8 262 631.27 0.00 2 265 853.03 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията България, гр.София, 1080, ул. "Дякон Игнатий" 7-9
 • гр.София
„Подобряване на материално-техническите условия на дирекция „Координация на програми и проекти” чрез извършване на преустройство и оборудване на ІV-ти етаж в сградата на МТИТС, ул. „Гурко” № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти” - Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” 3 300 000.00 3 300 000.00 0.00 2 640 000.00 15 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/2):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).