English

Оперативна програма: Транспорт и транспортна инфраструктура

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
000695388 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Дирекция "Координация на програми и проекти", УО на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 България, гр.София, 1000, улица "Дякон Игнатий" 9
 • гр.София
„Техническа помощ за обезпечаване извършването на административни и технически услуги и други разходи, съпътстващи изпълнението на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” 1 801 200.00 1 801 200.00 0.00 376 607.39 109 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • гр.София
“Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ 2007 – 2013 на Агенция “Пътна инфраструктура” 284 571.60 284 571.60 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Благоевград
Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница 742 502 905.55 736 765 596.57 5 737 308.98 351 062 836.76 97 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • гр.София
Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Черно море“ 2 592 000.00 2 592 000.00 0.00 0.00 55 Прекратен (към дата на прекратяване)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Столична
Осигуряване финансиране за изплащане на месечни възнаграждения на служители в Агенция „Пътна инфраструктура”, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. и за успешното приключване на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. 2 882 221.02 2 882 221.02 0.00 1 041 283.62 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • София-Град
Изграждане на АМ "Калотина-София", лот 1 "Западна дъга на Софийски околовръстен път /СОП/", фаза 2 115 671 717.60 115 408 769.04 262 948.56 85 703 520.85 56 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Видин
 • Враца
 • Монтана
Подготовка на проект: Път І-1 /Е-79/ "Видин-Монтана-Враца" 2 774 352.12 2 652 851.96 121 500.16 2 229 436.78 85 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • България
Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и командировки в чужбина и провеждане на работни срещи в страната за служители от Агенция „Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. 1 082 573.84 1 082 573.84 0.00 34 479.26 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция "Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. Македония 3
 • София-Област
Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“ 8 983 608.00 8 983 608.00 0.00 0.00 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 Агенция,, Пътна инфраструктура" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • Северен централен
 • Североизточен
Подготовка на проект AM Русе - Велико Търново 1 502 411.04 1 502 411.04 0.00 917 400.38 40 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695388 Дирекция "Координация на програми и проекти" - Управляващ орган на оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. България, гр.София, 1000, улица "Дякон Игнатий" 9-11
 • гр.София
„Верификация на разходите по проекти с бенефициент Управляващия орган на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.” 68 179.20 68 179.20 0.00 0.00 60 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695388 Дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията България, гр.София, 1000, ул. „Дякон Игнатий” 9
 • България
„Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции) и извършване на социологически проучвания" 1 075 752.50 1 075 752.50 0.00 370 890.04 43 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110
 • Южен централен
„Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези “ 19 726 024.18 15 937 900.60 3 788 123.58 15 937 900.60 34 Приключен (към датата на приключване)
130823243 Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" България, гр.София, 1233, Бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110
 • гр.София
Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене 7 403 471.60 6 255 893.00 1 147 578.60 960 895.92 64 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" България, гр.София, 1233, Бул. "Княгиня Мария Луиза" № 110
 • Югоизточен
Реконструкция на гаров комплекс Карнобат 6 381 130.50 5 400 942.08 980 188.42 954 306.71 73 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1233, бул. "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА" № 110
 • гр.Нова Загора
 • гр.Стара Загора
Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора 19 518 366.39 16 519 338.66 2 999 027.73 375 988.13 81 В изпълнение (от дата на стартиране)
130316140 Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" България, гр.София, 1574, Бул. Шипченски проход № 69
 • България
Техническа помощ за подготовката и реализацията на проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ 1 560 000.00 1 320 000.00 240 000.00 129 184.87 67 В изпълнение (от дата на стартиране)
130316140 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1574, Бул. Шипченски проход № 69
 • България
Количествена оценка на риска и подобряване на ефективността на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение. 980 000.00 830 000.00 150 000.00 776 414.01 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
130316140 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1574, Бул. Шипченски проход № 69
 • България
ПРОЕКТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (ИИС) ЗА ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ В ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” 5 982 879.43 4 001 771.05 1 981 108.38 4 001 771.05 40 Приключен (към датата на приключване)
130316140 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1574, Бул. Шипченски проход № 69
 • Бургас
 • Варна
 • Добрич
„Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4“ 11 014 280.40 6 602 152.15 4 412 128.25 548 996.09 59 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие „Национална компания “Железопътна инфраструктура” България, гр.София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110
 • Югоизточен
Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол 21 339 147.60 17 782 623.00 3 556 524.60 16 572 117.63 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура" България, гр.София, 1233, бул. "Кн. Мария Луиза" №110
 • гр.София
Доставка на 2 броя фабрично нови високопроходими МПС за подпомагане на ДП НКЖИ при наблюдението и контрола на проектите, съфинансирани от ОПТТИ. 300 914.00 260 000.00 40 914.00 150 778.40 66 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие Национална компания "Железопътна инфраструктура" България, гр.София, 1233, бул. "Кн. Мария Луиза" №110
 • София-Град
Техническа помощ за обезпечаване на разходите по предоставяната от ЕИБ подкрепа на НКЖИ за подготовка и управление на проекти по Приоритетна ос 4 на ОПТТИ 1 097 696.74 914 747.28 182 949.46 632 796.99 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
130823243 Държавно предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура България, гр.София, 1233, бул. "Кн. мария Луиза" № 110
 • гр.София
Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОП ТТИ 2014-2020 год. чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани със средства на ЕСИФ 8 730 120.79 8 109 208.54 620 912.25 6 186 547.98 68 В изпълнение (от дата на стартиране)
130316140 ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА България, гр.София, 1574, Бул. Шипченски проход № 69
 • България
„Предпроектно проучване за изграждане на система за електронен обмен на информация в българските пристанища (Рort Community System - PCS)” 333 863.42 269 679.02 64 184.40 269 679.02 20 Приключен (към датата на приключване)
Страница (1/3):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.