English

Оперативна програма: Региони в растеж

Район за планиране: Всички

Бюджет: 2 837 109 753.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 385 546 861.00 68 037 681.00 453 584 542.00
2016 387 335 734.00 68 353 364.00 455 689 098.00
2017 382 764 452.00 67 546 670.00 450 311 122.00
2018 396 328 732.00 69 940 365.00 466 269 097.00
2019 464 725 821.00 82 010 439.00 546 736 260.00
2020 394 841 688.00 69 677 946.00 464 519 634.00
Общо 2 411 543 288.00 425 566 465.00 2 837 109 753.00

Финансово изпълнение на оперативна програма: Региони в растеж

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Региони в растеж по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 453 584 542.00 385 546 861.00 68 037 681.00 0.00 0.00 0.00 1 603 431.54 1 362 916.78 0.35
2016 909 273 640.00 772 882 595.00 136 391 045.00 804 486 709.26 683 813 703.44 88.48 144 960 272.88 123 216 231.63 15.94
2017 1 359 584 762.00 1 155 647 047.00 203 937 715.00 1 887 982 076.75 1 604 784 766.18 138.86 543 573 334.15 466 485 394.39 39.98
2018 1 825 853 859.00 1 551 975 779.00 273 878 080.00 2 080 979 233.10 1 768 832 349.15 113.97 574 119 336.51 492 451 271.75 31.44
2019 2 372 590 119.00 2 016 701 600.00 355 888 519.00 2 080 979 233.10 1 768 832 349.15 87.71 574 119 336.51 492 451 271.75 24.20
2020 2 837 109 753.00 2 411 543 288.00 425 566 465.00 2 080 979 233.10 1 768 832 349.15 73.35 574 119 336.51 492 451 271.75 20.24
Общо 2 837 109 753.00 2 411 543 288.00 425 566 465.00 2 080 979 233.10 1 768 832 349.15 73.35 574 119 336.51 492 451 271.75 20.24
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).