English

Оперативна програма: Региони в растеж

Район за планиране: Всички

Бюджет: 3 018 201 866.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 410 156 235.00 72 380 512.00 482 536 747.00
2016 412 059 293.00 72 716 344.00 484 775 637.00
2017 407 196 225.00 71 858 159.00 479 054 384.00
2018 421 626 311.00 74 404 645.00 496 030 956.00
2019 494 389 171.00 87 245 147.00 581 634 318.00
2020 420 044 349.00 74 125 475.00 494 169 824.00
Общо 2 565 471 584.00 452 730 282.00 3 018 201 866.00

Финансово изпълнение на оперативна програма: Региони в растеж

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Региони в растеж по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 482 536 747.00 410 156 235.00 72 380 512.00 0.00 0.00 0.00 1 603 431.54 1 362 916.78 0.33
2016 967 312 384.00 822 215 528.00 145 096 856.00 677 585 243.16 575 947 456.99 70.05 144 960 272.88 123 216 231.63 14.99
2017 1 446 366 768.00 1 229 411 753.00 216 955 015.00 1 457 273 064.39 1 238 682 105.31 100.75 543 573 334.15 466 485 394.39 37.58
2018 1 942 397 724.00 1 651 038 064.00 291 359 660.00 2 510 775 361.87 2 134 159 058.46 129.26 1 013 304 846.53 865 785 247.46 52.17
2019 2 524 032 042.00 2 145 427 235.00 378 604 807.00 2 510 775 361.87 2 134 159 058.46 99.47 1 013 304 846.53 865 785 247.46 40.15
2020 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 510 775 361.87 2 134 159 058.46 83.19 1 013 304 846.53 865 785 247.46 33.57
Общо 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 510 775 361.87 2 134 159 058.46 83.19 1 013 304 846.53 865 785 247.46 33.57
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).