English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Бюджет: 5 634 996 867.01

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕЗФРСР Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 226 714 470.24 970 436 617.95 1 197 151 088.19
2016 227 712 177.90 974 707 241.00 1 202 419 418.90
2017 153 489 945.66 657 003 779.29 810 493 724.95
2018 153 289 773.42 656 146 954.93 809 436 728.35
2019 153 090 140.45 655 292 438.91 808 382 579.36
2020 152 849 771.62 654 263 555.64 807 113 327.26
Общо 1 067 146 279.29 4 567 850 587.72 5 634 996 867.01

Финансово изпълнение на оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 1 197 151 088.19 970 436 617.95 226 714 470.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 2 399 570 507.09 1 945 143 858.95 454 426 648.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 3 210 064 232.04 2 602 147 638.24 607 916 593.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 4 019 500 960.39 3 258 294 593.17 761 206 367.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 4 827 883 539.75 3 913 587 032.08 914 296 507.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 5 634 996 867.01 4 567 850 587.72 1 067 146 279.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 5 634 996 867.01 4 567 850 587.72 1 067 146 279.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).