English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони-ВОМР

Район за планиране: Всички

Бюджет: 176 345 212.81

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕЗФРСР Общо
2014 17 634 521.28 158 710 691.53 176 345 212.81
2015 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
Общо 17 634 521.28 158 710 691.53 176 345 212.81

Финансово изпълнение на оперативна програма: Програма за развитие на селските райони-ВОМР

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Програма за развитие на селските райони-ВОМР по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).