English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Бюджет: 5 969 106 281.23

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕЗФРСР Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 240 317 338.45 1 028 662 815.00 1 268 980 153.45
2016 241 302 864.20 1 032 881 294.20 1 274 184 158.40
2017 162 529 931.26 695 698 852.65 858 228 783.91
2018 162 317 099.40 694 787 839.59 857 104 938.99
2019 162 104 135.75 693 876 262.49 855 980 398.24
2020 161 847 992.11 692 779 856.13 854 627 848.24
Общо 1 130 419 361.17 4 838 686 920.06 5 969 106 281.23

Финансово изпълнение на оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 1 268 980 153.45 1 028 662 815.00 240 317 338.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 2 543 164 311.85 2 061 544 109.20 481 620 202.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 3 401 393 095.76 2 757 242 961.85 644 150 133.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 4 258 498 034.75 3 452 030 801.44 806 467 233.31 9 878 314.63 8 668 483.17 0.23 0.00 0.00 0.00
2019 5 114 478 432.99 4 145 907 063.93 968 571 369.06 212 257 118.70 181 186 998.80 4.15 4 656.26 3 957.82 0.00
2020 5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 212 257 118.70 181 186 998.80 3.56 4 656.26 3 957.82 0.00
Общо 5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 212 257 118.70 181 186 998.80 3.56 4 656.26 3 957.82 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.