English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
205249979 " ДРУЖИНА МЛЕЧНА" ООД България, гр.Асеновград, 4230, Цар Иван Асен II № 127
 • България
Създаване и подкрепа на група на производители Дружина млечна ООД 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 57 Сключен
204077149 "Веджи Фрост" ООД България, гр.Плевен, 5800, Цанко Церковски № 16, ет. 4
 • гр.Долни Дъбник
Подпомагане на организация на производители "Веджи Фрост" ООД, чрез безвъзмездна финансова помощ по Мярка 9. 551 134.45 551 134.45 0.00 0.00 37 Сключен
205228981 "Войводи 2018" ООД България, гр.Сливен, 8800, Самуиловско шосе № 22
 • България
Учредяване и устойчиво развитие на група на производители 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
204124816 "ДОБРУДЖА - 7" ООД България, с.Нова махала, 6191, 00
 • България
Създаване и развитие на група на производители ДОБРУДЖА 7 ООД 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
204138762 "КИТКА - 2017" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. "П.К. Яворов" 34, вх. В, ет.3, ап. 7
 • България
Учредяване и устойчиво развитие на група на производители Китка - 2016 ООД 782 320.00 782 320.00 0.00 0.00 37 Сключен
177147633 "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ" Сдружение България, гр.Лом, 3600, ул. "Георги Манафски" № 19 ет. 2
 • гр.Лом
Предприемачество за устойчиво развитие на нашите селски територии 48 568.00 48 568.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
204160591 "НИКИ - 2017" ООД България, гр.Велико Търново, 5000, ул. СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ No 12, ет. 2
 • България
Учредяване и развитие на група на производители НИКИ 2017 ООД 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 56 Сключен
205236586 "РИВЪР МИЛК" ООД България, с.Черноземен, 4168, ул. 10-та № 14-А
 • Пловдив (BG421)
Създаване на устойчива организация на производители 813 583.00 813 583.00 0.00 0.00 56 Сключен
204108185 "СЕВЕРОЗАПАД - 2016" ООД България, с.Липница, 3352, УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" 13
 • България
Учредяване на група на производители "СЕВЕРОЗАПАД - 2016" ООД 782 320.00 782 320.00 0.00 0.00 37 Сключен
204541642 "СРЕДЕЦМИЛК" ООД България, гр.Средец, 8300, Димитър Кичев № 5
 • Средец
1. Създаване и стабилизиране на организация на производители Средец милк 782 320.00 782 320.00 0.00 0.00 45 Сключен
205254168 "ХАЙДУШКО МЛЯКО" ООД България, с.Сборище, 8899, Стопански двор № 1
 • България
Учредяване и развитие на група на производители Хайдушко мляко 977 900.00 977 900.00 0.00 0.00 55 Сключен
204109561 "ХАРИ АГРОГРУП" ООД България, с.Стожер, 9350, УЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" 28
 • България
Създаване на устойчивост на група на производители "ХАРИ АГРОГРУП" ООД 721 278.81 721 278.81 0.00 0.00 37 Сключен
204133950 "ШИЙП ГРУП 2016" ООД България, с.Нова махала, 6191, 00
 • България
Учредяване и устойчиво развитие на група на производители 571 891.38 571 891.38 0.00 0.00 35 Сключен
204211438 „АМБРОЗИЯ И ПРИЯТЕЛИ“ ООД България, гр.Лозница, 7290, гр. Лозница , ул. Пенчо Кубадински " 15
 • гр.Лозница
Стратегия за развитие на организация на производителите на пчелни продукти "Амброзия и приятели" ООД. 135 015.45 135 015.45 0.00 0.00 32 Сключен
204909172 „АПИС МЕЛИФЕРА БЪЛГАРИЯ ” ООД България, гр.Търговище, 7700, ул. " Христо Ботев" 39, ет. 2, гр. Търговище
 • гр.Търговище
Концепция и дейности за развитие на Организация на производителите " Апис Мелифера България" ООД. 255 571.63 255 571.63 0.00 0.00 52 Сключен
205063323 „ОРГАНИК БИЙ ПРОДУКТС” ООД България, гр.Търговище, 7700, гр. Търговище, ул. „Хаджи Димитър ” № 11
 • гр.Търговище
Стратегия за развитие на организация на производителите на пчелни продукти "Органик Бий продуктс" ООД. 457 560.00 457 560.00 0.00 0.00 53 Сключен
204052338 АГРО ДРИИМС-2016 ООД България, с.Мало Конаре, 4450, ул. „Четиридесет и осма” № 15
 • с.Мало Конаре
Насърчаване на Група производители в сектор "зеленчуци" 9 934.05 9 934.05 0.00 0.00 29 Сключен
202825850 Бългериан Органик Фуудс ООД България, гр.Търговище, 7700, ул. Антим I, номер 47, ап.12
 • гр.Търговище
Бизнес развитие на "Бългериан органик фуудс" ООД като призната организация на производители в сектор мед и пчелни продукти 211 768.04 211 768.04 0.00 0.00 41 Сключен
201596039 ГРУПА ОВОЩАРИ КАРНОБАТ ООД България, гр.Карнобат, 8400, промишлена зона “Север”, административна сграда “Агрошанс Комерс”
 • гр.Карнобат
 • гр.Сливен
Подобряване дейността на Организация на производители "Група Овощари Карнобат" ООД, чрез по доброто им интегриране, и популяризиране дейността на организацията на производители 195 580.00 195 580.00 0.00 0.00 10 Сключен
204118464 ДЕЛИОРМАН ГРУП ООД България, гр.Каолиново, 9960, ул. "Катюша" 8
 • България
Създаване и укрепване на група на производители "ДЕЛИОРМАН ГРУП" ООД 782 320.00 782 320.00 0.00 0.00 37 Сключен
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ България, гр.София, 1606, бул. "Христо Ботев" № 55
 • гр.София
Техническа помощ за Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) чрез финансиране на организиране и участие в непланирани публични събития; международни прояви и технически срещи със службите на ЕК/комитети/работни групи към ЕК през календарната 2019 г. 150 000.00 150 000.00 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите България, гр.София, 1606, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
 • гр.София
Техническа помощ за Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. чрез финансиране на разходи за: анализи,проучвания и изследвания;обучение на администрацията,ангажирана с ПРСР;изготвяне и разпространение на информация; обучения на (потенциални) бенефициенти по ПРСР;оценки от Раздел „План за оценки" от ПРСР;наемане на независими консултанти/организации/експерти за изпълнение на задачи,свързани с ПРСР. 4 276 000.00 4 276 000.00 0.00 0.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите България, гр.София, 1606, бул. "Христо Ботев" № 55
 • гр.София
Наемане на допълнителен персонал, необходим с оглед засилване на капацитета на администрацията, ангажирана в управлението, изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ПРСР към УО на ПРСР (2014-2020 г.) и разходи за възнагражденията за този персонал за периода 01.01. – 31.12.2019 г. 300 000.00 300 000.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите България, гр.София, 1606, бул. "Христо Ботев" № 55
 • гр.София
Разходи в размер до 80% от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, изпълняващ дейности, пряко свързани с управлението, наблюдението, оценката и контрола на ПРСР (2014-2020 г.) и разписани в длъжностните им характеристики; Изплащане на разходи за ДВПР,определени в съответствие с националното законодателство. 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
831909905 Дирекция "Развитие на селските райони" - Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. към Министерство на земеделието, храните и горите България, гр.София, 1606, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 55
 • гр.София
Техническа помощ за Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) чрез финансиране на организиране и участие в непланирани публични събития; международни прояви и технически срещи със службите на ЕК/комитети/работни групи към ЕК през календарната 2018 г. 164 000.00 164 000.00 0.00 0.00 11 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/14):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.