English

Оперативна програма: Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП)

Район за планиране: Всички

Финансово изпълнение по приоритетни оси

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Приоритетна ос Бюджет Договорени средства РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)
272 408 439.08 245 167 595.17 27 240 843.91 2 522 134.87 2 269 921.41 252 213.46 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Трансфер на знания и действия за осведомяване
52 612 390.72 47 351 151.64 5 261 239.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство
41 212 322.28 35 030 473.94 6 181 848.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Инвестиции в материални активи
1 665 998 691.31 1 320 126 672.20 345 872 019.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Развитие на стопанства и предприятия
560 754 265.85 484 567 089.90 76 187 175.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Основни услуги и обновяване на селата в селските райони
1 296 375 680.14 1 101 919 328.12 194 456 352.02 181 509 546.83 154 283 114.55 27 226 432.28 14.00 4 656.26 3 957.82 698.44 0.00
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите
131 615 684.69 109 963 597.42 21 652 087.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Създаване на групи и организации на производителите
16 151 601.65 14 536 441.49 1 615 160.16 12 846 827.55 11 562 144.80 1 284 682.75 79.54 0.00 0.00 0.00 0.00
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Агроекология и климат
462 728 465.40 347 046 349.05 115 682 116.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Биологично земеделие
314 070 496.09 235 552 872.07 78 517 624.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите
289 380 086.11 217 035 064.58 72 345 021.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения
570 996 328.44 428 247 246.33 142 749 082.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Хуманно отношение към животните
117 801 237.68 100 131 052.03 17 670 185.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите
18 128 204.38 13 596 153.29 4 532 051.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Сътрудничество
67 486 070.19 60 737 463.19 6 748 607.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ държави членки
91 386 317.22 77 678 369.64 13 707 947.58 16 255 000.00 13 816 750.00 2 438 250.00 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС

Забележки:

Елемент от таблицата със стрелка отляво позволява показване на детайли при избирането му
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
РИС - Реално изплатени суми
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Бюджет

{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.