English

Оперативна програма: Опазване на околната среда и климатични промени

Район за планиране: Всички

Бюджет: 27 542 265.22

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ Общо
2014 0.00 0.00
2015 0.00 0.00
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 4 131 339.67 4 131 339.67
2019 0.00 0.00
2020 0.00 0.00
Общо 4 131 339.67 4 131 339.67

Финансово изпълнение на оперативна програма: Опазване на околната среда и климатични промени

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Опазване на околната среда и климатични промени по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 27 542 265.22 23 410 925.55 4 131 339.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 27 542 265.22 23 410 925.55 4 131 339.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 27 542 265.22 23 410 925.55 4 131 339.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 27 542 265.22 23 410 925.55 4 131 339.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).