English

Оперативна програма: Инициатива за малки и средни предприятия

Район за планиране: Всички

Бюджет: 199 494 660.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00
2016 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00
Общо 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00

Финансово изпълнение на оперативна програма: Инициатива за малки и средни предприятия

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Инициатива за малки и средни предприятия по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 186 457 683.97 186 457 683.97 93.47
2017 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 186 457 683.97 186 457 683.97 93.47
2018 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00
2019 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00
2020 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00
Общо 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 199 494 660.00 100.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).