English

Оперативна програма: Инициатива за малки и средни предприятия

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
02032016 Европейски инвестиционен фонд Люксембург, Авеню Дж. Ф. Кенеди № 37B, L-2968 Люксембург
  • България
Подобряване на достъпа до финансиране за МСП в България чрез инструмент за неограничени гаранции в рамките за инициативата за МСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 213 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.