English

Оперативна програма: Програма за морско дело и рибарство

Район за планиране: Всички

Бюджет: 208 761 083.62

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕФМДР Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 3 717 791.73 11 890 665.33 15 608 457.06
2017 7 639 677.00 25 083 337.87 32 723 014.87
2018 11 831 814.31 41 644 722.92 53 476 537.23
2019 11 831 814.31 41 644 722.92 53 476 537.23
2020 11 831 814.31 41 644 722.92 53 476 537.23
Общо 46 852 911.66 161 908 171.96 208 761 083.62

Финансово изпълнение на оперативна програма: Програма за морско дело и рибарство

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Програма за морско дело и рибарство по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 15 608 457.06 11 890 665.33 3 717 791.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 48 331 471.93 36 974 003.20 11 357 468.73 15 994 289.18 11 997 268.42 33.09 508 321.65 381 241.24 1.05
2018 101 808 009.16 78 618 726.12 23 189 283.04 15 994 289.18 11 997 268.42 15.71 1 368 239.35 1 026 179.51 1.34
2019 155 284 546.39 120 263 449.04 35 021 097.35 15 994 289.18 11 997 268.42 10.30 1 368 239.35 1 026 179.51 0.88
2020 208 761 083.62 161 908 171.96 46 852 911.66 15 994 289.18 11 997 268.42 7.66 1 368 239.35 1 026 179.51 0.66
Общо 208 761 083.62 161 908 171.96 46 852 911.66 15 994 289.18 11 997 268.42 7.66 1 368 239.35 1 026 179.51 0.66
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).