English

Оперативна програма: Програма за морско дело и рибарство

Район за планиране: Всички

Бюджет: 222 071 249.13

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕФМДР Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 3 945 796.44 12 619 427.56 16 565 224.00
2017 8 127 022.17 26 685 033.02 34 812 055.19
2018 12 585 029.83 44 312 960.15 56 897 989.98
2019 12 585 029.83 44 312 960.15 56 897 989.98
2020 12 585 029.83 44 312 960.15 56 897 989.98
Общо 49 827 908.10 172 243 341.03 222 071 249.13

Финансово изпълнение на оперативна програма: Програма за морско дело и рибарство

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Програма за морско дело и рибарство по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 16 565 224.00 12 619 427.56 3 945 796.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 51 377 279.19 39 304 460.58 12 072 818.61 15 585 209.06 11 673 246.77 30.33 508 321.65 381 241.24 0.99
2018 108 275 269.17 83 617 420.73 24 657 848.44 95 551 061.00 76 094 757.13 88.25 14 438 602.64 11 235 847.99 13.34
2019 165 173 259.15 127 930 380.88 37 242 878.27 95 730 325.00 76 233 879.73 57.96 14 502 587.07 11 293 627.38 8.78
2020 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 95 730 325.00 76 233 879.73 43.11 14 502 587.07 11 293 627.38 6.53
Общо 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 95 730 325.00 76 233 879.73 43.11 14 502 587.07 11 293 627.38 6.53
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).