English

Оперативна програма: Програма за морско дело и рибарство

Район за планиране: Всички

Бюджет: 222 071 249.13

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕФМДР Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 3 945 796.44 12 619 427.56 16 565 224.00
2017 8 127 022.17 26 685 033.02 34 812 055.19
2018 12 585 029.83 44 312 960.15 56 897 989.98
2019 12 585 029.83 44 312 960.15 56 897 989.98
2020 12 585 029.83 44 312 960.15 56 897 989.98
Общо 49 827 908.10 172 243 341.03 222 071 249.13

Финансово изпълнение на оперативна програма: Програма за морско дело и рибарство

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Програма за морско дело и рибарство по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 16 565 224.00 12 619 427.56 3 945 796.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 51 377 279.19 39 304 460.58 12 072 818.61 15 582 081.39 11 670 900.99 30.33 508 321.65 381 241.24 0.99
2018 108 275 269.17 83 617 420.73 24 657 848.44 95 306 805.77 75 754 272.85 88.02 14 506 455.20 11 288 088.25 13.40
2019 165 173 259.15 127 930 380.88 37 242 878.27 133 597 353.91 104 988 659.84 80.88 27 284 956.62 21 404 740.06 16.52
2020 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 133 597 353.91 104 988 659.84 60.16 27 284 956.62 21 404 740.06 12.29
Общо 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 133 597 353.91 104 988 659.84 60.16 27 284 956.62 21 404 740.06 12.29
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.