English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Бюджет: 1 371 383 547.82

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР НФ ЕСФ Общо
2014 59 215 786.75 25 589 964.76 85 794 010.45 170 599 761.96
2015 62 248 895.73 26 900 715.44 90 188 488.61 179 338 099.78
2016 65 568 944.54 28 335 466.93 94 998 697.97 188 903 109.44
2017 68 295 580.83 29 513 776.31 98 949 147.96 196 758 505.10
2018 70 973 020.18 30 670 825.68 102 828 321.62 204 472 167.48
2019 73 586 973.28 31 800 439.70 106 615 514.56 212 002 927.54
2020 76 122 929.82 32 896 347.07 110 289 699.63 219 308 976.52
Общо 476 012 131.13 205 707 535.89 689 663 880.80 1 371 383 547.82

Финансово изпълнение на оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 170 599 761.96 145 009 797.20 25 589 964.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 349 937 861.74 297 447 181.54 52 490 680.20 27 920 478.00 23 732 406.30 7.98 0.00 0.00 0.00
2016 538 840 971.18 458 014 824.05 80 826 147.13 269 924 077.05 229 435 262.00 50.09 37 772 269.28 32 106 428.82 7.01
2017 735 599 476.28 625 259 552.84 110 339 923.44 297 081 783.80 252 519 312.79 40.39 135 433 884.27 115 118 801.48 18.41
2018 940 071 643.76 799 060 894.64 141 010 749.12 657 147 884.08 558 575 498.01 69.90 292 835 785.48 248 812 495.06 31.15
2019 1 152 074 571.30 979 263 382.48 172 811 188.82 657 147 884.08 558 575 498.01 57.04 292 835 785.48 248 812 495.06 25.42
2020 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 657 147 884.08 558 575 498.01 47.92 292 835 785.48 248 812 495.06 21.35
Общо 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 657 147 884.08 558 575 498.01 47.92 292 835 785.48 248 812 495.06 21.35
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).