English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Бюджет: 1 289 127 189.85

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР НФ ЕСФ Общо
2014 55 662 839.66 24 055 063.97 80 649 187.90 160 367 091.53
2015 58 513 962.57 25 287 195.47 84 780 143.39 168 581 301.43
2016 61 634 808.14 26 635 889.50 89 301 897.17 177 572 594.81
2017 64 197 845.12 27 743 522.89 93 015 449.20 184 956 817.21
2018 66 714 638.46 28 831 171.94 96 662 000.35 192 207 810.75
2019 69 171 755.51 29 893 031.30 100 222 086.22 199 286 873.03
2020 71 555 554.35 30 923 205.56 103 675 941.18 206 154 701.09
Общо 447 451 403.81 193 369 080.63 648 306 705.41 1 289 127 189.85

Финансово изпълнение на оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 160 367 091.53 136 312 027.56 24 055 063.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 328 948 392.96 279 606 133.52 49 342 259.44 27 920 478.00 23 732 406.30 8.49 0.00 0.00 0.00
2016 506 520 987.77 430 542 838.83 75 978 148.94 267 924 077.05 227 735 465.49 52.89 37 772 269.28 32 106 428.82 7.46
2017 691 477 804.98 587 756 133.15 103 721 671.83 295 081 783.79 250 819 516.31 42.67 135 468 162.90 115 147 938.32 19.59
2018 883 685 615.73 751 132 771.96 132 552 843.77 295 081 783.79 250 819 516.31 33.39 163 147 099.52 138 675 034.48 18.46
2019 1 082 972 488.76 920 526 613.69 162 445 875.07 295 081 783.79 250 819 516.31 27.25 163 147 099.52 138 675 034.48 15.06
2020 1 289 127 189.85 1 095 758 109.22 193 369 080.63 295 081 783.79 250 819 516.31 22.89 163 147 099.52 138 675 034.48 12.66
Общо 1 289 127 189.85 1 095 758 109.22 193 369 080.63 295 081 783.79 250 819 516.31 22.89 163 147 099.52 138 675 034.48 12.66
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).