English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Бюджет: 1 271 383 550.02

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР НФ ЕСФ Общо
2014 59 215 786.75 25 589 965.11 85 794 010.45 170 599 762.31
2015 62 248 895.73 26 900 715.22 90 188 488.61 179 338 099.56
2016 65 568 944.54 28 335 466.13 94 998 697.97 188 903 108.64
2017 68 295 580.83 29 513 775.73 98 949 147.96 196 758 504.52
2018 0.00 18 146 174.94 102 828 321.62 120 974 496.56
2019 59 559 995.22 29 325 090.50 106 615 514.56 195 500 600.28
2020 76 122 929.84 32 896 348.68 110 289 699.63 219 308 978.15
Общо 391 012 132.91 190 707 536.31 689 663 880.80 1 271 383 550.02

Финансово изпълнение на оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 170 599 762.31 145 009 797.20 25 589 965.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 349 937 861.87 297 447 181.54 52 490 680.33 27 920 478.00 23 732 406.30 7.98 0.00 0.00 0.00
2016 538 840 970.51 458 014 824.05 80 826 146.46 270 025 710.05 229 521 650.04 50.11 37 772 269.28 32 106 428.82 7.01
2017 735 599 475.03 625 259 552.84 110 339 922.19 297 081 783.81 252 519 312.77 40.39 135 468 162.90 115 147 938.31 18.42
2018 856 573 971.59 728 087 874.46 128 486 097.13 657 147 884.09 558 575 497.99 76.72 299 970 229.97 254 876 772.85 35.02
2019 1 052 074 571.87 894 263 384.24 157 811 187.63 933 036 875.03 793 081 140.31 88.69 389 166 842.60 330 743 618.44 36.99
2020 1 271 383 550.02 1 080 676 013.71 190 707 536.31 933 036 875.03 793 081 140.31 73.39 389 166 842.60 330 743 618.44 30.61
Общо 1 271 383 550.02 1 080 676 013.71 190 707 536.31 933 036 875.03 793 081 140.31 73.39 389 166 842.60 330 743 618.44 30.61
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.