English

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Район за планиране: Всички

Бюджет: 2 321 037 733.32

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР НФ Общо
2014 270 243 096.13 47 689 958.66 317 933 054.79
2015 314 400 666.06 55 482 471.08 369 883 137.14
2016 244 082 608.37 43 073 401.95 287 156 010.32
2017 274 910 960.20 48 513 699.40 323 424 659.60
2018 287 129 992.47 50 669 999.21 337 799 991.68
2019 243 904 911.43 43 042 043.66 286 946 955.09
2020 338 209 835.44 59 684 089.26 397 893 924.70
Общо 1 972 882 070.10 348 155 663.22 2 321 037 733.32

Финансово изпълнение на оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Иновации и конкурентоспособност по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 317 933 054.79 270 243 096.13 47 689 958.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 687 816 191.93 584 643 762.19 103 172 429.74 26 148 750.71 22 226 438.08 3.80 8 246 576.35 7 009 589.90 1.20
2016 974 972 202.25 828 726 370.56 146 245 831.69 244 658 461.46 207 959 692.30 25.09 252 631 440.53 214 736 723.54 25.91
2017 1 298 396 861.85 1 103 637 330.76 194 759 531.09 1 571 042 398.03 1 335 386 038.40 121.00 560 368 262.03 476 332 804.76 43.16
2018 1 636 196 853.53 1 390 767 323.23 245 429 530.30 1 633 978 052.39 1 388 881 344.59 99.86 601 047 049.65 510 909 786.84 36.73
2019 1 923 143 808.62 1 634 672 234.66 288 471 573.96 1 633 978 052.39 1 388 881 344.59 84.96 601 047 049.65 510 909 786.84 31.25
2020 2 321 037 733.32 1 972 882 070.10 348 155 663.22 1 633 978 052.39 1 388 881 344.59 70.40 601 047 049.65 510 909 786.84 25.90
Общо 2 321 037 733.32 1 972 882 070.10 348 155 663.22 1 633 978 052.39 1 388 881 344.59 70.40 601 047 049.65 510 909 786.84 25.90
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).