English

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Район за планиране: Всички

Бюджет: 2 584 169 900.97

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР НФ Общо
2014 287 492 656.15 50 733 998.59 338 226 654.74
2015 347 202 495.34 61 271 029.16 408 473 524.50
2016 259 662 349.20 45 822 767.90 305 485 117.10
2017 292 458 467.47 51 610 318.24 344 068 785.71
2018 376 430 457.97 66 428 904.94 442 859 362.91
2019 273 500 288.48 48 264 757.23 321 765 045.71
2020 359 797 698.28 63 493 712.02 423 291 410.30
Общо 2 196 544 412.89 387 625 488.08 2 584 169 900.97

Финансово изпълнение на оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Иновации и конкурентоспособност по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 338 226 654.74 287 492 656.15 50 733 998.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 746 700 179.24 634 695 151.49 112 005 027.75 149 389 135.19 126 980 764.89 20.01 8 246 576.35 7 009 589.90 1.10
2016 1 052 185 296.34 894 357 500.69 157 827 795.65 915 561 291.97 778 227 098.10 87.02 252 631 440.53 214 736 723.54 24.01
2017 1 396 254 082.05 1 186 815 968.16 209 438 113.89 1 624 005 976.20 1 380 405 079.80 116.31 560 368 262.03 476 332 804.76 40.13
2018 1 839 113 444.96 1 563 246 426.13 275 867 018.83 1 902 285 538.01 1 616 942 707.12 103.43 917 747 222.16 781 814 538.28 49.90
2019 2 160 878 490.67 1 836 746 714.61 324 131 776.06 2 011 137 240.42 1 709 466 654.04 93.07 1 137 796 126.28 969 188 343.69 52.65
2020 2 584 169 900.97 2 196 544 412.89 387 625 488.08 2 011 137 240.42 1 709 466 654.04 77.83 1 137 796 126.28 969 188 343.69 44.03
Общо 2 584 169 900.97 2 196 544 412.89 387 625 488.08 2 011 137 240.42 1 709 466 654.04 77.83 1 137 796 126.28 969 188 343.69 44.03
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.