English

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

Район за планиране: Всички

Бюджет: 2 484 169 903.16

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР НФ Общо
2014 287 492 656.16 51 041 806.92 338 534 463.08
2015 347 202 495.34 59 382 009.47 406 584 504.81
2016 259 662 349.20 46 100 779.43 305 763 128.63
2017 292 458 467.47 51 923 443.57 344 381 911.04
2018 305 457 437.80 54 231 297.11 359 688 734.91
2019 259 473 310.41 46 067 217.17 305 540 527.58
2020 359 797 698.28 63 878 934.83 423 676 633.11
Общо 2 111 544 414.66 372 625 488.50 2 484 169 903.16

Финансово изпълнение на оперативна програма: Иновации и конкурентоспособност

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Иновации и конкурентоспособност по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 338 534 463.08 287 492 656.16 51 041 806.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 745 118 967.89 634 695 151.50 110 423 816.39 26 148 750.71 22 226 438.08 3.51 8 246 576.35 7 009 589.90 1.11
2016 1 050 882 096.52 894 357 500.70 156 524 595.82 245 775 893.36 208 909 509.41 23.39 252 631 440.53 214 736 723.54 24.04
2017 1 395 264 007.56 1 186 815 968.17 208 448 039.39 1 528 030 136.16 1 298 825 615.78 109.52 551 269 666.06 468 598 998.21 39.51
2018 1 754 952 742.47 1 492 273 405.97 262 679 336.50 1 528 030 136.16 1 298 825 615.78 87.07 551 269 666.06 468 598 998.21 31.41
2019 2 060 493 270.05 1 751 746 716.38 308 746 553.67 1 528 030 136.16 1 298 825 615.78 74.16 551 269 666.06 468 598 998.21 26.75
2020 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 528 030 136.16 1 298 825 615.78 61.51 551 269 666.06 468 598 998.21 22.19
Общо 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 528 030 136.16 1 298 825 615.78 61.51 551 269 666.06 468 598 998.21 22.19
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).