English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Бюджет: 657 001 637.65

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕСФ Общо
2014 12 259 625.00 69 471 209.00 81 730 834.00
2015 12 887 579.00 73 029 613.00 85 917 192.00
2016 13 574 938.00 76 924 655.00 90 499 593.00
2017 14 139 442.00 80 123 508.00 94 262 950.00
2018 14 693 761.00 83 264 645.00 97 958 406.00
2019 15 234 938.00 86 331 309.00 101 566 247.00
2020 15 759 960.65 89 306 455.00 105 066 415.65
Общо 98 550 243.65 558 451 394.00 657 001 637.65

Финансово изпълнение на оперативна програма: Добро управление

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Добро управление по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 81 730 834.00 69 471 209.00 12 259 625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 167 648 026.00 142 500 822.00 25 147 204.00 12 052 500.00 10 244 625.00 7.19 0.00 0.00 0.00
2016 258 147 619.00 219 425 477.00 38 722 142.00 123 444 290.01 104 927 646.51 47.82 10 308 842.07 8 762 515.70 3.99
2017 352 410 569.00 299 548 985.00 52 861 584.00 138 595 106.51 117 805 840.53 39.33 11 441 270.91 9 725 080.21 3.25
2018 450 368 975.00 382 813 630.00 67 555 345.00 138 595 106.51 117 805 840.53 30.77 11 441 270.91 9 725 080.21 2.54
2019 551 935 222.00 469 144 939.00 82 790 283.00 138 595 106.51 117 805 840.53 25.11 11 441 270.91 9 725 080.21 2.07
2020 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 138 595 106.51 117 805 840.53 21.10 11 441 270.91 9 725 080.21 1.74
Общо 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 138 595 106.51 117 805 840.53 21.10 11 441 270.91 9 725 080.21 1.74
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).