English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Бюджет: 626 033 504.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕСФ Общо
2014 11 681 760.00 66 196 641.00 77 878 401.00
2015 12 280 099.00 69 587 225.00 81 867 324.00
2016 12 935 078.00 73 298 780.00 86 233 858.00
2017 13 472 957.00 76 346 761.00 89 819 718.00
2018 14 001 177.00 79 340 004.00 93 341 181.00
2019 14 516 816.00 82 261 956.00 96 778 772.00
2020 15 017 136.00 85 097 114.00 100 114 250.00
Общо 93 905 023.00 532 128 481.00 626 033 504.00

Финансово изпълнение на оперативна програма: Добро управление

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Добро управление по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 77 878 401.00 66 196 641.00 11 681 760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 159 745 725.00 135 783 866.00 23 961 859.00 12 052 500.00 10 244 625.00 7.54 0.00 0.00 0.00
2016 245 979 583.00 209 082 646.00 36 896 937.00 124 175 417.17 105 549 104.59 50.48 10 308 842.07 8 762 515.70 4.19
2017 335 799 301.00 285 429 407.00 50 369 894.00 227 078 630.17 193 016 835.61 67.62 40 794 808.41 34 675 532.68 12.15
2018 429 140 482.00 364 769 411.00 64 371 071.00 231 729 876.70 196 970 395.16 54.00 47 129 733.59 40 060 219.09 10.98
2019 525 919 254.00 447 031 367.00 78 887 887.00 231 729 876.70 196 970 395.16 44.06 47 129 733.59 40 060 219.09 8.96
2020 626 033 504.00 532 128 481.00 93 905 023.00 231 729 876.70 196 970 395.16 37.02 47 129 733.59 40 060 219.09 7.53
Общо 626 033 504.00 532 128 481.00 93 905 023.00 231 729 876.70 196 970 395.16 37.02 47 129 733.59 40 060 219.09 7.53
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).