English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Бюджет: 653 550 173.49

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ЕСФ Общо
2014 12 259 625.07 69 471 208.74 81 730 833.81
2015 12 887 579.03 73 029 614.56 85 917 193.59
2016 13 574 938.92 76 924 653.92 90 499 592.84
2017 14 139 442.53 80 123 507.75 94 262 950.28
2018 14 176 041.16 80 330 900.05 94 506 941.21
2019 15 234 936.76 86 331 308.24 101 566 245.00
2020 15 759 962.51 89 306 454.25 105 066 416.76
Общо 98 032 525.98 555 517 647.51 653 550 173.49

Финансово изпълнение на оперативна програма: Добро управление

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Добро управление по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 81 730 833.81 69 471 208.74 12 259 625.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 167 648 027.40 142 500 823.30 25 147 204.10 9 064 300.00 7 704 655.00 5.41 0.00 0.00 0.00
2016 258 147 620.24 219 425 477.22 38 722 143.02 120 706 293.89 102 600 349.78 46.76 10 308 842.07 8 762 515.70 3.99
2017 352 410 570.52 299 548 984.97 52 861 585.55 222 930 794.81 189 491 175.54 63.26 40 794 875.72 34 675 777.40 11.58
2018 446 917 511.73 379 879 885.02 67 037 626.71 325 478 346.38 276 656 594.36 72.83 104 032 645.04 88 431 533.92 23.28
2019 548 483 756.73 466 211 193.26 82 272 563.47 365 862 597.46 310 983 207.71 66.70 127 914 541.65 108 964 869.61 23.32
2020 653 550 173.49 555 517 647.51 98 032 525.98 365 862 597.46 310 983 207.71 55.98 127 914 541.65 108 964 869.61 19.57
Общо 653 550 173.49 555 517 647.51 98 032 525.98 365 862 597.46 310 983 207.71 55.98 127 914 541.65 108 964 869.61 19.57
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).