English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5
 • България
 • Територията на ЕС
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 1 299 440.74 1 299 440.74 0.00 487 315.69 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000627597 АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" България, гр.София, 1202, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 47
 • България
„Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“ 12 261 266.00 12 261 266.00 0.00 5 589 215.36 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА България, гр.София, 1111, ул.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА № 20
 • България
Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози 1 999 415.78 1 999 415.78 0.00 264 367.19 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА България, гр.София, 1111, ул. ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА № 20
 • България
Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 75 000.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
130362903 АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО, ул. МУСАЛА № 1
 • България
Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК 12 651 347.00 12 651 347.00 0.00 164 564.76 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
131236380 Агенция по обществени поръчки България, гр.София, 1000, Ул. "Леге"4
 • гр.София
Финансиране на част от възнагражденията на служители на Агенция по обществени поръчки, във връзка с изпълнение на дейности по ЕСИФ 1 368 574.00 1 368 574.00 0.00 1 027 226.46 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
131236380 АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ България, гр.София, 1000, ул. ЛЕГЕ № 4
 • България
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) 6 999 982.00 6 999 982.00 0.00 1 661 102.64 56 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението 824 120.60 824 120.60 0.00 41 200.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор 849 895.00 849 895.00 0.00 42 494.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация 1 426 048.00 1 426 048.00 0.00 111 793.79 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1594, бул. "Дондуков" №1
 • България
Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики 1 102 476.86 1 102 476.86 0.00 55 000.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация 2 976 868.00 2 976 868.00 0.00 499 770.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, Бул. "Дондуков" 1
 • България
Подобряване на процеса по реализиране на политики в България 577 034.00 577 034.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1594, бул. "Дондуков" №1
 • България
По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите 899 999.47 899 999.47 0.00 0.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДИРЕКЦИЯ "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ") България, гр.София, 1000, бул. "Дондуков" № 1
 • България
Оценки и анализи по ОПДУ 2 895 000.00 2 895 000.00 0.00 65 998.80 90 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО) България, гр.София, 1594, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено 12 150 000.00 12 150 000.00 0.00 3 474 864.42 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министреския съвет България, гр.София, 1594, бул. "ДОНДУКОВ" № 1
 • гр.София
Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация 3 066 260.60 3 066 260.60 0.00 153 313.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
129001232 Академия на Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1715, гр. София, бул. "Александър Малинов" №1
 • България
Повишаване капацитета на служителите от МВР чрез провеждане на специализирано обучение 3 909 725.00 3 909 725.00 0.00 0.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ България, гр.София, 1000, ул. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 12
 • България
 • Територията на ЕС
Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата 6 008 800.00 6 008 800.00 0.00 200 000.00 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 Висш съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 12
 • България
 • Територията на ЕС
Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система 617 110.10 617 110.10 0.00 535 030.10 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 Висш съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 12
 • България
Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им 410 000.00 410 000.00 0.00 20 500.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121513231 Висш съдебен съвет България, гр.София, 1000, ул. Екзарх Йосиф № 12
 • България
Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие 764 276.30 764 276.30 0.00 38 213.82 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
131198150 ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ България, гр.София, 1113, ул. "Александър Жендов" № 2
 • България
 • Територията на ЕС
Провеждане на обучения на служители от централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС 2 822 918.97 2 822 918.97 0.00 1 714 967.87 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС България, гр.София, 1000, ул.ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ № 29
 • гр.София
„Осигуряване на финансови средства за възстановяване на 50 % от разходи за възнаграждения и свързани с тях други разходи за сметка на работодателя/осигурителя, за отработеното време на служителите от Дирекция АФКОС по ЕСИФ" 1 048 267.22 1 048 267.22 0.00 704 155.68 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695235 Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Дирекция АФКОС България, гр.София, 1000, ул. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" № 29
 • България
 • Територията на ЕС
"Обезпечаване и подпомагане дейността на дирекция АФКОС при работата ѝ по ЕСИФ" 757 683.72 757 683.72 0.00 183 417.56 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/5):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).