English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5
 • България
 • Територията на ЕС
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 1 299 435.52 1 299 435.52 0.00 1 041 893.93 24 Приключен (към датата на приключване)
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5
 • България
 • Територията на ЕС
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ през периода 2019-2021 г. 1 299 069.24 1 299 069.24 0.00 277 450.94 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
126625259 "АЛИАНС ЗА РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ" България, гр.Хасково, 6300, ул. ДОБРУДЖА № 10 ет.2 ап.24
 • България
ФОРУМ ЗА ПРИЛОЖНА ДЕМОКРАЦИЯ 87 278.69 87 278.69 0.00 8 569.14 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176281871 "Български Младежки Форум" България, с.Върбово, 3951, "Трета" № 6
 • гр.София
"Повишаване ефективността от участие на граждански организации и общественост в процеса по формиране, изпълнение и мониторинг на младежки политики и законодателство" 88 650.88 88 650.88 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
176259483 "СДРУЖЕНИЕ НИТРО" Сдружение България, гр.София, 1618, ж.к. БЪКСТОН, бл. 19, вх. А, ет. 3, ап. 6
 • България
Засилване на гражданското участието в изпълнение на политиката за Българите в чужбина 86 832.00 86 832.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176377812 Mладежка ЛГБТ организация „Действие“ България, гр.София, 1505, гр. София, ул. Русалка 25
 • гр.София
Разработване на инструментариум за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на анти-дискриминационни политики в България 87 102.00 87 102.00 0.00 7 974.72 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • България
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в АПИ за използване на пространствени данни и геопространствени технологии 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Прекратен (към дата на прекратяване)
000627597 АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" България, гр.София, 1202, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 47
 • България
„Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“ 14 450 852.05 14 450 852.05 0.00 13 728 309.45 44 В изпълнение (от дата на стартиране)
000627597 АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" България, гр.София, 1202, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 47
 • България
"Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2)" 13 142 635.20 13 142 635.20 0.00 0.00 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
175076479 АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ България, гр.София, 1040, ул. ЛЕГЕ № 2
 • България
"РАЗКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ОТ ОРГАНИТЕ НА АДФИ" 0.00 0.00 0.00 0.00 6 Прекратен (към дата на прекратяване)
175076479 АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ България, гр.София, 1040, ул. ЛЕГЕ № 2
 • България
"УСТАНОВЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ЗЛОУПОТРЕБИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" 100 900.08 100 900.08 0.00 63 697.56 12 Приключен (към датата на приключване)
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА България, гр.София, 1111, ул.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА № 20
 • България
Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози 1 878 922.98 1 878 922.98 0.00 542 527.19 39 В изпълнение (от дата на стартиране)
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА България, гр.София, 1111, ул. ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА № 20
 • България
Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 378 764.62 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА България, гр.София, 1111, ул.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА № 20
 • гр.София
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията, чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения при използване, администриране, управление и дизайн на системни и комуникационни програмни продукти 150 720.00 150 720.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
130362903 АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО, ул. МУСАЛА № 1
 • България
Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК 12 651 347.00 12 651 347.00 0.00 3 528 134.03 55 В изпълнение (от дата на стартиране)
130362903 АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО, ул. МУСАЛА № 1
 • България
Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър 189 216.00 189 216.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
131236380 Агенция по обществени поръчки България, гр.София, 1000, Ул. "Леге"4
 • гр.София
Финансиране на част от възнагражденията на служители на Агенция по обществени поръчки, във връзка с изпълнение на дейности по ЕСИФ 1 368 574.00 1 368 574.00 0.00 1 327 740.07 38 Приключен (към датата на приключване)
131236380 Агенция по обществени поръчки България, гр.София, 1000, ул. "Леге" №4
 • България
„Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“ 1 961 112.83 1 961 112.83 0.00 1 957 231.55 23 Приключен (към датата на приключване)
131236380 Агенция по обществени поръчки България, гр.София, 1000, ул. "Леге"4
 • България
 • Територията на ЕС
Подкрепа за прилагането на ефективна политика в областта на обществените поръчки и развитие на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки 891 163.61 891 163.61 0.00 44 500.00 56 В изпълнение (от дата на стартиране)
131236380 Агенция по обществени поръчки България, гр.София, 1000, Ул. Леге № 4
 • България
Финансиране на част от възнагражденията на служители от Агенцията по обществени поръчки, изпълняващи дейности по ЕСИФ 2 147 262.00 2 147 262.00 0.00 0.00 34 В изпълнение (от дата на стартиране)
131236380 АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ България, гр.София, 1000, ул. ЛЕГЕ № 4
 • България
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) 6 999 982.00 6 999 982.00 0.00 6 198 986.40 56 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението 782 120.60 782 120.60 0.00 140 955.56 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор 849 895.00 849 895.00 0.00 543 254.00 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация 1 426 048.00 1 426 048.00 0.00 399 397.79 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1594, бул. "Дондуков" №1
 • България
Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики 752 276.06 752 276.06 0.00 698 935.12 26 Приключен (към датата на приключване)
Страница (1/15):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.