English

Оперативна програма: Добро управление

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
177057545 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ" България, гр.София, 1000, бул. "Витоша" №15, ет.5
 • България
 • Територията на ЕС
Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ 1 299 435.52 1 299 435.52 0.00 1 049 385.89 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • България
Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в АПИ за използване на пространствени данни и геопространствени технологии 179 096.00 179 096.00 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
000627597 АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" България, гр.София, 1202, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 47
 • България
„Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)“ 14 450 852.05 14 450 852.05 0.00 8 571 593.76 44 В изпълнение (от дата на стартиране)
175076479 АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ България, гр.София, 1040, ул. ЛЕГЕ № 2
 • България
"РАЗКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ОТ ОРГАНИТЕ НА АДФИ" 100 900.08 100 900.08 0.00 0.00 6 В изпълнение (от дата на стартиране)
175076479 АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ България, гр.София, 1040, ул. ЛЕГЕ № 2
 • България
"УСТАНОВЯВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ ОТ ЗЛОУПОТРЕБИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ" 100 900.08 100 900.08 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА България, гр.София, 1111, ул.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА № 20
 • България
Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози 1 999 415.78 1 999 415.78 0.00 542 527.19 39 В изпълнение (от дата на стартиране)
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА България, гр.София, 1111, ул. ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА № 20
 • България
Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги 1 500 000.00 1 500 000.00 0.00 75 000.00 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
131282355 АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА България, гр.София, 1111, ул.ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА № 20
 • гр.София
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията, чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения при използване, администриране, управление и дизайн на системни и комуникационни програмни продукти 150 720.00 150 720.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
130362903 АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО, ул. МУСАЛА № 1
 • България
Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК 12 651 347.00 12 651 347.00 0.00 1 455 869.68 55 В изпълнение (от дата на стартиране)
130362903 АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО, ул. МУСАЛА № 1
 • България
Специализирани обучения за служители на Агенция по геодезия, картография и кадастър 189 216.00 189 216.00 0.00 0.00 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
131236380 Агенция по обществени поръчки България, гр.София, 1000, Ул. "Леге"4
 • гр.София
Финансиране на част от възнагражденията на служители на Агенция по обществени поръчки, във връзка с изпълнение на дейности по ЕСИФ 1 368 574.00 1 368 574.00 0.00 1 300 145.30 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
131236380 Агенция по обществени поръчки България, гр.София, 1000, ул. "Леге" №4
 • България
„Преглед и оценка на системата на обществените поръчки в България“ 1 961 112.83 1 961 112.83 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
131236380 Агенция по обществени поръчки България, гр.София, 1000, ул. "Леге"4
 • България
 • Територията на ЕС
Подкрепа за прилагането на ефективна политика в областта на обществените поръчки и развитие на административния капацитет на Агенцията по обществени поръчки 891 163.61 891 163.61 0.00 0.00 56 В изпълнение (от дата на стартиране)
131236380 АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ България, гр.София, 1000, ул. ЛЕГЕ № 4
 • България
Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: Централизирана автоматизирана информационна система "Електронни обществени поръчки" (ЦАИС ЕОП) 6 999 982.00 6 999 982.00 0.00 3 731 162.64 56 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението 824 120.60 824 120.60 0.00 41 200.00 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор 849 895.00 849 895.00 0.00 543 254.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация 1 426 048.00 1 426 048.00 0.00 111 793.79 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1594, бул. "Дондуков" №1
 • България
Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики 1 102 476.86 1 102 476.86 0.00 220 000.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1000, Бул. "Дондуков" 1
 • България
Подобряване на процеса по реализиране на политики в България 577 034.00 577 034.00 0.00 0.00 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министерския съвет България, гр.София, 1594, бул. "Дондуков" №1
 • България
По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите 899 999.47 899 999.47 0.00 44 999.00 17 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ България, гр.София, 1000, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация 2 976 868.00 2 976 868.00 0.00 1 596 340.53 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ДИРЕКЦИЯ "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ") България, гр.София, 1000, бул. "Дондуков" № 1
 • България
Оценки и анализи по ОПДУ 2 895 000.00 2 895 000.00 0.00 169 198.80 90 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО) България, гр.София, 1594, бул. ДОНДУКОВ № 1
 • България
 • Територията на ЕС
Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено 12 150 000.00 12 150 000.00 0.00 6 575 142.34 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695025 Администрация на Министреския съвет България, гр.София, 1594, бул. "ДОНДУКОВ" № 1
 • гр.София
Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация 2 952 116.60 2 952 116.60 0.00 153 313.00 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
129001232 Академия на Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1715, гр. София, бул. "Александър Малинов" №1
 • България
Повишаване капацитета на служителите от МВР чрез провеждане на специализирано обучение 3 909 725.00 3 909 725.00 0.00 195 000.00 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/7):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).