English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Бюджет: 41 161 348.54

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ФУМИ Общо
2014 400 777.05 2 544 276.75 2 945 053.80
2015 435 153.19 2 762 508.83 3 197 662.02
2016 2 885 410.07 18 317 619.91 21 203 029.98
2017 437 721.66 2 778 814.34 3 216 536.00
2018 527 771.78 3 350 484.89 3 878 256.67
2019 431 309.59 2 738 108.26 3 169 417.85
2020 447 958.89 3 103 433.33 3 551 392.22
Общо 5 566 102.23 35 595 246.31 41 161 348.54

Финансово изпълнение на оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Фонд "Убежище, миграция и интеграция" по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 2 945 053.80 2 544 276.75 400 777.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 6 142 715.82 5 306 785.58 835 930.24 4 497 693.66 3 373 270.26 73.22 1 541 227.60 1 155 920.70 25.09
2016 27 345 745.80 23 624 405.49 3 721 340.31 5 372 532.15 4 029 399.13 19.65 2 538 806.45 1 904 104.85 9.28
2017 30 562 281.80 26 403 219.83 4 159 061.97 17 079 083.98 13 925 585.91 55.88 5 104 601.58 3 865 122.46 16.70
2018 34 440 538.47 29 753 704.72 4 686 833.75 18 377 131.38 15 015 491.57 53.36 6 448 554.88 4 935 184.11 18.72
2019 37 609 956.32 32 491 812.98 5 118 143.34 21 939 958.13 17 687 611.66 58.34 7 838 103.20 6 038 944.28 20.84
2020 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 21 939 958.13 17 687 611.66 53.30 7 838 103.20 6 038 944.28 19.04
Общо 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 21 939 958.13 17 687 611.66 53.30 7 838 103.20 6 038 944.28 19.04
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.