English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
129010666 Дирекция "Миграция" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" №48
 • България
"Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани от трети страни и осигуряване на превод" 1 953 346.98 1 953 346.98 0.00 1 758 012.28 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
 • България
"Подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет" 825 347.60 825 347.60 0.00 742 812.84 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
 • гр.София
"Трансфер и преместване" 3 819 677.40 3 819 677.40 0.00 176 022.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
 • България
"Презаселване" 645 414.00 645 414.00 0.00 205 359.00 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
 • България
Подобряване на инфраструктурата за настаняване на лицата, търсещи международна закрила 645 414.00 645 414.00 0.00 258 165.60 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" №114Б
 • България
Подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториалните поделения на ДАБ 1 951 888.00 1 951 888.00 0.00 780 755.20 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС България, гр.София, 1233, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б
 • България
Развитие на административния капацитет на ДАБ 196 105.01 196 105.01 0.00 49 026.25 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС България, гр.София, 1233, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б
 • България
Превод и консултиране по време на производството за международна закрила 780 000.00 780 000.00 0.00 0.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС България, гр.София, 1635, 1233 СОФИЯ, БУЛ. "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА" 114Б
 • България
Подобряване на процедурите за предоставяне на международна закрила чрез обучение 156 464.00 156 464.00 0.00 80 585.60 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
"Консултиране и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила" 293 336.52 293 336.52 0.00 152 242.32 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Предоставяне на информация и консултации за доброволно връщане 156 456.18 156 456.18 0.00 57 514.80 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни. 1 369 056.64 1 369 056.64 0.00 991 131.66 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България 686 750.77 686 750.77 0.00 171 687.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България 643 276.04 643 276.04 0.00 160 819.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището 390 406.20 390 406.20 0.00 97 601.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България 839 904.20 839 904.20 0.00 209 976.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила 1 302 450.28 1 302 450.28 0.00 325 612.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила 606 034.33 606 034.33 0.00 151 508.58 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Информация и консултиране за доброволно връщане 430 110.00 430 110.00 0.00 0.00 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни 3 911 437.55 3 911 437.55 0.00 0.00 38 В изпълнение (от дата на стартиране)
0006963270633 РАЙОН "ВИТОША" България, гр.София, 1618, ул. СЛЪНЦЕ № 2
 • гр.София
Проектно предложение по т. 6.1 от Рамката на националния механизъм за изпълнение на ангажиментите на Р България по презаселване 383 336.80 383 336.80 0.00 287 502.60 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703415 Сдружение "Български Червен кръст" България, гр.София, 1407, бул. Джеймс Баучер № 76
 • гр.София
 • гр.Харманли
 • гр.Хасково
Помощ за интеграция 594 855.80 594 855.80 0.00 44 336.32 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703415 Сдружение "Български Червен кръст" България, гр.София, 1407, бул. Джеймс Баучер № 76
 • България
ДА ОПОЗНАЕМ ДРУГИЯ 832 567.00 832 567.00 0.00 36 238.02 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
831189628 Сдружение "Каритас София" България, гр.София, 1309, ж.к. "Илинден", бл.5, вх.В, ап. 47
 • България
"Подпомагане на процеса на първоначална адаптация на търсещи международна закрила чрез социална медиация, образователни дейности и психологическа помощ и правно консултиране" 193 486.26 193 486.26 0.00 166 426.09 12 Приключен (към датата на приключване)
831189628 СДРУЖЕНИЕ "КАРИТАС-СОФИЯ" България, гр.София, 1309, ж.к. ИЛИНДЕН бл. 55 вх.В ет.1 ап.47
 • България
„Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“ 1 414 096.24 1 414 096.24 0.00 200 000.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/2):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.