English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
129010666 Дирекция "Миграция" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" №48
  • България
"Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани от трети страни и осигуряване на превод" 1 953 346.98 1 953 346.98 0.00 781 338.79 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
  • България
"Подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет" 825 347.60 825 347.60 0.00 523 099.04 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС България, гр.София, 1233, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б
  • България
Развитие на административния капацитет на ДАБ 196 105.01 196 105.01 0.00 0.00 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС България, гр.София, 1233, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б
  • България
Превод и консултиране по време на производството за международна закрила 780 000.00 780 000.00 0.00 0.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
  • България
"Консултиране и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила" 293 336.52 293 336.52 0.00 218 542.80 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
  • България
Предоставяне на информация и консултации за доброволно връщане 156 456.18 156 456.18 0.00 121 180.42 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
  • България
Подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни. 1 369 056.64 1 369 056.64 0.00 1 094 861.33 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
831189628 Сдружение "Каритас София" България, гр.София, 1309, ж.к. "Илинден", бл.5, вх.В, ап. 47
  • България
"Подпомагане на процеса на първоначална адаптация на търсещи международна закрила чрез социална медиация, образователни дейности и психологическа помощ и правно консултиране" 193 486.26 193 486.26 0.00 124 870.90 9 Приключен (към датата на приключване)
000713046 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА" България, гр.София, 1113, ул. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ № 5
  • България
"Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане" 145 104.32 145 104.32 0.00 36 276.08 18 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703415 Сдружение „Български Червен кръст“ България, гр.София, 1407, бул. "Джеймс Баучер" 76
  • България
"Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ, медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила" 436 397.65 436 397.65 0.00 60 104.02 12 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).