English

Оперативна програма: Фонд "Убежище, миграция и интеграция"

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
129010666 Дирекция "Миграция" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" №48
 • България
"Изпълнение на принудителни административни мерки, спрямо граждани от трети страни и осигуряване на превод" 1 953 346.98 1 953 346.98 0.00 781 338.79 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
 • България
"Подобряване на инфраструктурата и условията за живот в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет" 825 347.60 825 347.60 0.00 330 139.04 44 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
 • гр.София
"Трансфер и преместване" 3 819 677.40 3 819 677.40 0.00 146 685.00 7 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
 • България
"Презаселване" 645 414.00 645 414.00 0.00 76 276.20 26 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ България, гр.София, 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б
 • България
Подобряване на инфраструктурата за настаняване на лицата, търсещи международна закрила 645 414.00 645 414.00 0.00 258 165.60 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС България, гр.София, 1233, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б
 • България
Развитие на административния капацитет на ДАБ 196 105.01 196 105.01 0.00 49 026.25 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС България, гр.София, 1233, бул. Княгиня Мария Луиза 114 Б
 • България
Превод и консултиране по време на производството за международна закрила 780 000.00 780 000.00 0.00 195 000.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
831601932 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС България, гр.София, 1635, 1233 СОФИЯ, БУЛ. "КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА" 114Б
 • България
Подобряване на процедурите за предоставяне на международна закрила чрез обучение 156 464.00 156 464.00 0.00 62 585.60 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
"Консултиране и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила" 293 336.52 293 336.52 0.00 152 242.32 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Предоставяне на информация и консултации за доброволно връщане 156 456.18 156 456.18 0.00 57 514.80 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция на граждани на трети страни. 1 369 056.64 1 369 056.64 0.00 991 131.66 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Правно консултиране и преводачески услуги за лица, търсещи закрила в България 686 750.77 686 750.77 0.00 171 687.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Предоставяне на социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи закрила в България 643 276.04 643 276.04 0.00 160 819.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището 390 406.20 390 406.20 0.00 97 601.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България 839 904.20 839 904.20 0.00 209 976.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила 1 302 450.28 1 302 450.28 0.00 325 612.00 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
131181915 МИСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ България, гр.София, 1463, ул. ЦАР АСЕН № 77 ет.3
 • България
Предоставяне на интеграционна подкрепа на лица търсещи или получили международна закрила 606 034.33 606 034.33 0.00 151 508.58 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703415 Сдружение "Български Червен кръст" България, гр.София, 1407, бул. Джеймс Баучер № 76
 • гр.София
 • гр.Харманли
 • гр.Хасково
Помощ за интеграция 594 855.80 594 855.80 0.00 17 982.78 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703415 Сдружение "Български Червен кръст" България, гр.София, 1407, бул. Джеймс Баучер № 76
 • България
ДА ОПОЗНАЕМ ДРУГИЯ 832 567.00 832 567.00 0.00 10 818.80 30 В изпълнение (от дата на стартиране)
831189628 Сдружение "Каритас София" България, гр.София, 1309, ж.к. "Илинден", бл.5, вх.В, ап. 47
 • България
"Подпомагане на процеса на първоначална адаптация на търсещи международна закрила чрез социална медиация, образователни дейности и психологическа помощ и правно консултиране" 193 486.26 193 486.26 0.00 166 426.09 12 Приключен (към датата на приключване)
000713046 СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА" България, гр.София, 1113, ул. АЛЕКСАНДЪР ЖЕНДОВ № 5
 • България
"Разработване и прилагане на унифицирани стандарти за мониторинг на принудителното връщане" 145 104.32 145 104.32 0.00 77 249.71 29 В изпълнение (от дата на стартиране)
000703415 Сдружение „Български Червен кръст“ България, гр.София, 1407, бул. "Джеймс Баучер" 76
 • България
"Предоставяне на подкрепа, като административна и правна помощ, медицинска, психологическа и социална помощ за граждани на трети държави и лица, получили международна закрила" 436 397.65 436 397.65 0.00 295 112.35 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
121893100 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ" България, гр.София, 1000, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 101
 • България
Толерантно общество за интеграция на лицата, търсещи или получили международна закрила 222 222.00 199 999.80 22 222.20 56 567.18 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
121893100 ФОНДАЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУТ" България, гр.София, 1000, ул. Г.С. РАКОВСКИ № 101
 • България
Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели 222 000.00 199 800.00 22 200.00 49 950.00 23 В изпълнение (от дата на стартиране)

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).