English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Бюджет: 3 254 811 050.61

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР КФ НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 174 142 153.00 530 710 255.00 124 385 721.00 829 238 129.00
2016 94 005 244.00 287 443 544.00 67 314 493.00 448 763 281.00
2017 97 914 382.00 299 567 466.00 70 143 857.00 467 625 705.00
2018 101 752 981.00 310 952 887.00 72 830 449.00 485 536 317.00
2019 105 500 583.00 322 649 859.00 75 555 961.00 503 706 403.00
2020 109 136 335.19 332 813 697.48 77 991 182.94 519 941 215.61
Общо 682 451 678.19 2 084 137 708.48 488 221 663.94 3 254 811 050.61

Финансово изпълнение на оперативна програма: Околна среда

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Околна среда по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 829 238 129.00 704 852 408.00 124 385 721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 278 001 410.00 1 086 301 196.00 191 700 214.00 541 249 584.30 460 062 146.73 42.35 69 579 557.60 59 142 623.86 5.44
2017 1 745 627 115.00 1 483 783 044.00 261 844 071.00 834 662 925.96 709 463 487.18 47.81 184 938 754.28 157 108 086.33 10.59
2018 2 231 163 432.00 1 896 488 912.00 334 674 520.00 848 592 112.36 721 303 295.58 38.03 204 587 119.21 173 685 469.94 9.17
2019 2 734 869 835.00 2 324 639 354.00 410 230 481.00 848 592 112.36 721 303 295.58 31.03 204 587 119.21 173 685 469.94 7.48
2020 3 254 811 050.61 2 766 589 386.67 488 221 663.94 848 592 112.36 721 303 295.58 26.07 204 587 119.21 173 685 469.94 6.29
Общо 3 254 811 050.61 2 766 589 386.67 488 221 663.94 848 592 112.36 721 303 295.58 26.07 204 587 119.21 173 685 469.94 6.29
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).