English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Бюджет: 3 462 564 946.01

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период ЕФРР КФ НФ Общо
2014 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 185 257 610.00 564 585 378.00 132 325 236.00 882 168 224.00
2016 100 005 579.00 305 791 004.00 71 611 162.00 477 407 745.00
2017 104 164 236.00 318 688 794.00 74 621 124.00 497 474 154.00
2018 108 247 852.00 330 800 943.00 77 479 201.00 516 527 996.00
2019 112 234 663.00 343 244 531.00 80 378 683.00 535 857 877.00
2020 116 102 481.49 354 057 125.12 82 969 343.40 553 128 950.01
Общо 726 012 421.49 2 217 167 775.12 519 384 749.40 3 462 564 946.01

Финансово изпълнение на оперативна програма: Околна среда

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Околна среда по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 882 168 224.00 749 842 988.00 132 325 236.00 11 648 345.00 9 901 093.25 1.32 0.00 0.00 0.00
2016 1 359 575 969.00 1 155 639 571.00 203 936 398.00 544 850 646.15 463 123 049.27 40.08 69 579 557.60 59 142 623.86 5.12
2017 1 857 050 123.00 1 578 492 601.00 278 557 522.00 826 247 490.13 702 310 366.65 44.49 184 953 875.61 157 120 939.46 9.96
2018 2 373 578 119.00 2 017 541 396.00 356 036 723.00 1 692 466 283.83 1 438 596 341.25 71.30 552 324 476.61 469 650 774.29 23.27
2019 2 909 435 996.00 2 473 020 590.00 436 415 406.00 2 352 949 242.80 2 000 006 856.33 80.87 675 433 174.21 575 312 319.66 23.22
2020 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 2 352 949 242.80 2 000 006 856.33 67.95 675 433 174.21 575 312 319.66 19.51
Общо 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 2 352 949 242.80 2 000 006 856.33 67.95 675 433 174.21 575 312 319.66 19.51
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.