English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
827184123 "Водоснабдяване и канализация - Русе" ООД България, гр.Русе, 7000, ул. "Добруджа" №6
 • Русе (BG323)
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК" Русе ООД 131 783 167.65 95 873 605.70 35 909 561.95 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
815123415 "Водоснабдяване и канализация ЕООД" Видин България, гр.Видин, 3700, ул."Широка", 18
 • гр.Видин
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин 23 653 635.80 17 937 564.47 5 716 071.33 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
830166530 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Смолян България, гр.Смолян, 4700, ул. П.Р.СЛАВЕЙКОВ 2
 • Смолян
"Интегриран воден проект на агломерация Смолян" 91 315 975.97 68 236 106.39 23 079 869.58 682 361.06 53 В изпълнение (от дата на стартиране)
115010670 "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив България, гр.Пловдив, 4006, бул. "Шести септември" № 250
 • Пловдив (BG421)
"Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД, гр. Пловдив, България" 137 830 825.33 97 480 851.19 40 349 974.14 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
828050351 "Водоснабдяване и канализация" ООД, Силистра България, гр.Силистра, 7500, ул."Баба Тонка" №19
 • Силистра (BG325)
Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "ВиК" ООД Силистра 79 364 379.48 59 442 622.45 19 921 757.03 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
823073638 „Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Перник България, гр.Перник, 2300, кв. ВАРОШ ул. СРЕДЕЦ 11
 • Перник (BG414)
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник 104 913 130.63 78 591 375.19 26 321 755.44 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695089 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" България, гр.София, 1606, бул. МАКЕДОНИЯ № 3
 • България
Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1 3 325 623.06 3 325 623.06 0.00 2 931 305.84 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
000351736 водеща община - Община Пазарджик България, гр.Пазарджик, 4400, бул."България" №2
 • Батак
 • Белово
 • Брацигово
 • Лесичово
 • Пазарджик
 • Пещера
 • Септември
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ 19 693 675.14 13 929 186.40 5 764 488.74 3 542 569.67 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
128000893 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД, Ямбол България, гр.Ямбол, 8600, ул. "Д-р Петър Брънеков", номер 20
 • Ямбол (BG343)
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ 31 231 619.65 23 241 530.29 7 990 089.36 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
816090199 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД - Враца България, гр.Враца, 3000, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 2
 • Враца (BG313)
Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД - Враца 50 019 303.65 36 347 360.66 13 671 942.99 0.00 54 В изпълнение (от дата на стартиране)
129010164 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Министерство на вътрешните работи България, гр.София, 1309, ул. "Пиротска" №171А
 • България
Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения 39 057 823.76 39 057 823.76 0.00 20 978 397.70 96 В изпълнение (от дата на стартиране)
101157692 ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК РИЛА" България, гр.Благоевград, 2700, кв. ВАРОША ул. БИСТРИЦА № 12 В
 • България
Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза 11 994 781.47 11 994 781.47 0.00 2 108 493.01 59 В изпълнение (от дата на стартиране)
107061359 ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" България, гр.Габрово, 5300, ул. БОДРА СМЯНА № 3
 • България
Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан" 10 934 632.22 10 934 632.22 0.00 1 287 023.49 63 В изпълнение (от дата на стартиране)
101549540 Дирекция „Национален парк Пирин” България, гр.Банско, 2770, гр. Банско, ул. ”България” 4
 • България
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин” 6 294 117.64 6 294 117.64 0.00 942 271.44 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 Дирекция „Управление на водите” в Министерство на околната среда и водите България, гр.София, 1000, бул. „Мария Луиза” № 22
 • България
Изготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях 440 559.65 440 559.65 0.00 341 532.48 19 Приключен (към датата на приключване)
130044740 ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "ВИТОША" България, гр.София, 1303, УЛ. АНТИМ I № 17
 • България
Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша“ 419 000.40 419 000.40 0.00 111 847.27 32 В изпълнение (от дата на стартиране)
121148195 ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК "ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ" - ВАРНА България, гр.Варна, 9000, ул. РАДКО ДИМИТРИЕВ № 10
 • България
„Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в природен парк „Златни пясъци” 103 770.32 103 770.32 0.00 11 758.39 61 В изпълнение (от дата на стартиране)
121148188 ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК "ВРАЧАНСКИ БАЛКАН" България, гр.Враца, 3000, м. "Копана могила" - разклон с. Паволче П.К. 241
 • България
Подобряване природозащитното състояние на типове природни местообитания и видове от мрежата Натура 2000 на територията на Природен парк „Врачански Балкан” 860 132.80 859 532.80 600.00 245 845.85 53 В изпълнение (от дата на стартиране)
831901762 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО ул. ЦАР БОРИС III № 136
 • България
Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда 5 049 925.00 5 049 925.00 0.00 4 411 215.82 33 Приключен (към датата на приключване)
831901762 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА България, гр.София, 1618, бул. "ЦАР БОРИС III" № 136
 • България
Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време. 699 997.70 699 997.70 0.00 606 723.10 22 Приключен (към датата на приключване)
831901762 ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА България, гр.София, 1618, ж.к. ПАВЛОВО ул. ЦАР БОРИС III № 136
 • България
Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците 18 122 412.00 18 122 412.00 0.00 1 903 020.51 48 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695317 Министерство на здравеопазването България, гр.София, 1000, пл. "Света Неделя" №5
 • България
Подобряване мониторинга на качеството на питейните води 10 000 000.00 10 000 000.00 0.00 5 845 443.54 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22
 • България
Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите 14 999 898.82 14 999 898.82 0.00 1 499 989.88 35 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22
 • България
ПУРБ 2022-2027 24 000 000.00 24 000 000.00 0.00 19 900 000.00 47 В изпълнение (от дата на стартиране)
000697371 Министерство на околната среда и водите - дирекция "Национална служба за защита на природата" България, гр.София, 1000, бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА № 22
 • България
Натура 2000 в Черно море 11 734 980.00 11 734 980.00 0.00 1 404 562.48 75 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/6):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.