English

Оперативна програма: Околна среда

Район за планиране: Всички

{series.name}
{point.name}

Забележки:

За преглед на данните на район, изберете името му от дървовидния списък
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.