English

Оперативна програма: Фонд за двустранни отношения

Район за планиране: Всички

Бюджет: 5 089 070.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ Общо
2014 0.00 0.00
2015 0.00 0.00
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 0.00 0.00
2019 0.00 0.00
2020 0.00 0.00
Общо 0.00 0.00

Финансово изпълнение на оперативна програма: Фонд за двустранни отношения

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Фонд за двустранни отношения по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 5 089 070.00 5 089 070.00 0.00 1 564 664.00 1 564 664.00 30.75 0.00 0.00 0.00
2020 5 089 070.00 5 089 070.00 0.00 1 564 664.00 1 564 664.00 30.75 0.00 0.00 0.00
Общо 5 089 070.00 5 089 070.00 0.00 1 564 664.00 1 564 664.00 30.75 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.