English

Оперативна програма: Храни

Район за планиране: Всички

Бюджет: 241 177 458.00

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ФЕПНЛ Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 4 963 512.00 28 126 563.00 33 090 075.00
2016 9 928 970.00 56 264 159.00 66 193 129.00
2017 5 164 037.00 29 262 878.00 34 426 915.00
2018 5 267 318.00 29 848 135.00 35 115 453.00
2019 5 372 664.00 30 445 098.00 35 817 762.00
2020 5 480 119.00 31 054 005.00 36 534 124.00
Общо 36 176 620.00 205 000 838.00 241 177 458.00

Финансово изпълнение на оперативна програма: Храни

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Храни по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 33 090 075.00 28 126 563.00 4 963 512.00 4 624 912.51 3 931 175.62 13.98 3 436 072.90 2 919 121.27 10.38
2016 99 283 204.00 84 390 722.00 14 892 482.00 21 177 981.70 18 001 284.41 21.33 28 735 434.21 24 424 032.94 28.94
2017 133 710 119.00 113 653 600.00 20 056 519.00 21 415 989.32 18 203 590.90 16.02 93 378 093.50 79 367 698.86 69.84
2018 168 825 572.00 143 501 735.00 25 323 837.00 223 281 620.63 189 789 377.70 132.26 151 768 908.29 128 999 889.38 89.90
2019 204 643 334.00 173 946 833.00 30 696 501.00 223 281 620.63 189 789 377.70 109.11 152 379 231.16 129 518 663.80 74.46
2020 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 223 281 620.63 189 789 377.70 92.58 152 379 231.16 129 518 663.80 63.18
Общо 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 223 281 620.63 189 789 377.70 92.58 152 379 231.16 129 518 663.80 63.18
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).