English

Оперативна програма: Фонд "Вътрешна сигурност"

Район за планиране: Всички

Бюджет: 187 286 555.32

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ФВС Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 10 344 378.31 32 727 236.53 43 071 614.84
2016 9 299 978.11 29 429 055.61 38 729 033.72
2017 7 288 876.29 23 058 330.48 30 347 206.77
2018 6 372 869.34 20 161 681.13 26 534 550.47
2019 6 433 102.52 20 352 993.59 26 786 096.11
2020 5 243 493.31 16 574 560.10 21 818 053.41
Общо 44 982 697.88 142 303 857.44 187 286 555.32

Финансово изпълнение на оперативна програма: Фонд "Вътрешна сигурност"

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Фонд "Вътрешна сигурност" по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 43 071 614.84 32 727 236.53 10 344 378.31 50 983 794.40 38 237 845.85 118.37 17 294 357.08 12 970 767.81 40.15
2016 81 800 648.56 62 156 292.14 19 644 356.42 110 607 406.49 83 083 170.89 135.22 44 826 034.04 33 670 571.91 54.80
2017 112 147 855.33 85 214 622.62 26 933 232.71 136 090 530.31 102 194 988.78 121.35 62 981 862.39 47 287 443.18 56.16
2018 138 682 405.80 105 376 303.75 33 306 102.05 136 090 530.31 102 194 988.78 98.13 76 652 944.74 57 540 754.96 55.27
2019 165 468 501.91 125 729 297.34 39 739 204.57 217 661 919.35 168 654 190.57 131.54 112 324 236.61 84 294 223.87 67.88
2020 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 217 661 919.35 168 654 190.57 116.22 112 324 236.61 84 294 223.87 59.97
Общо 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 217 661 919.35 168 654 190.57 116.22 112 324 236.61 84 294 223.87 59.97
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.