English

Оперативна програма: Фонд "Вътрешна сигурност"

Район за планиране: Всички

Бюджет: 187 286 555.32

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ ФВС Общо
2014 0.00 0.00 0.00
2015 10 344 378.31 32 727 236.53 43 071 614.84
2016 9 299 978.11 29 429 055.61 38 729 033.72
2017 7 288 876.29 23 058 330.48 30 347 206.77
2018 6 372 869.34 20 161 681.13 26 534 550.47
2019 6 433 102.52 20 352 993.59 26 786 096.11
2020 5 243 493.31 16 574 560.10 21 818 053.41
Общо 44 982 697.88 142 303 857.44 187 286 555.32

Финансово изпълнение на оперативна програма: Фонд "Вътрешна сигурност"

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Фонд "Вътрешна сигурност" по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 43 071 614.84 32 727 236.53 10 344 378.31 50 983 794.40 38 237 845.85 118.37 17 294 357.08 12 970 767.81 40.15
2016 81 800 648.56 62 156 292.14 19 644 356.42 110 607 406.49 83 083 170.90 135.22 45 070 509.04 33 853 928.16 55.10
2017 112 147 855.33 85 214 622.62 26 933 232.71 136 090 530.31 102 194 988.79 121.35 65 377 717.39 49 084 334.43 58.30
2018 138 682 405.80 105 376 303.75 33 306 102.05 136 090 530.31 102 194 988.79 98.13 78 943 507.31 59 258 676.89 56.92
2019 165 468 501.91 125 729 297.34 39 739 204.57 148 980 894.31 111 862 761.78 90.04 79 003 399.17 59 303 595.79 47.75
2020 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 148 980 894.31 111 862 761.78 79.55 79 003 399.17 59 303 595.79 42.18
Общо 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 148 980 894.31 111 862 761.78 79.55 79 003 399.17 59 303 595.79 42.18
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет не се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).