English

Оперативна програма: Правосъдие

Район за планиране: Всички

Бюджет: 69 028 235.98

Разпределение на бюджета по фондове

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
{point.key}
Програмен период НФ Общо
2014 0.00 0.00
2015 0.00 0.00
2016 0.00 0.00
2017 0.00 0.00
2018 10 354 235.98 10 354 235.98
2019 0.00 0.00
2020 0.00 0.00
Общо 10 354 235.98 10 354 235.98

Финансово изпълнение на оперативна програма: Правосъдие

{point.key}

Изпълнение на оперативна програма Правосъдие по години

Година Бюджет * Договорени средства ** РИС ***
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо-БФП Финансиране от ЕС % на изпълнение**** Общо Финансиране от ЕС % на изпълнение****
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 69 028 235.98 58 674 000.00 10 354 235.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 69 028 235.98 58 674 000.00 10 354 235.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 69 028 235.98 58 674 000.00 10 354 235.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Общо 69 028 235.98 58 674 000.00 10 354 235.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
{point.key}

Забележки:

* - Бюджет на оперативната програма за съответните години с натрупване. В посочения бюджет се включва резервът за изпълнение на оперативните програми в размер на 6 %.
** - Сумата на договорените средства с натрупване
*** - Сумата на реално изплатените суми с натрупване
**** - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.