English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 21.10.2017 % на изпълнение* Общо към 21.10.2017 % на изпълнение* Общо към 21.10.2017 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 1 773 008 095.20 48.03 555 015 147.67 15.03 428 784 884.27 13.66
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 776 103 718.72 22.41 151 854 760.48 4.39 207 896 872.28 7.06
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 1 986 729 146.61 65.82 388 667 051.94 12.88 222 466 537.66 8.67
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 315 811 577.93 52.97 506 238 114.50 20.38 421 789 952.93 19.98
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 342 213 727.72 24.95 97 313 303.11 7.10 61 636 393.68 5.29
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 148 983 643.04 53.79 427 896 782.43 20.03 356 067 787.42 19.40
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 222 027 776.93 33.79 34 807 255.98 5.30 39 862 373.17 7.14
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 217 937 236.59 90.36 77 794 387.42 32.26 65 453 232.77 31.93
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 186 457 683.97 93.47 179 036 064.27 89.74
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 17 040 940.50 7.67 508 321.65 0.23 9 107 366.61 5.29
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 16 121 005.65 39.17 3 009 299.63 7.31 0.00 0.00
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 136 090 530.31 72.66 46 487 662.26 24.82 0.00 0.00
ПРСР-ВОМР 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 888 909 732.16 15 231 571 836.75 2 657 337 895.41 8 151 562 059.20 45.57 2 476 049 771.04 13.84 1 992 101 465.06 13.08

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).