English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 11.12.2018 % на изпълнение* Общо към 11.12.2018 % на изпълнение* Общо към 11.12.2018 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 055 903 708.61 82.78 1 032 591 536.15 27.97 755 182 792.53 24.07
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 1 580 148 590.31 45.64 434 994 292.43 12.56 347 958 312.80 11.82
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 520 362 906.75 83.51 1 085 610 130.12 35.97 421 914 231.84 16.45
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 822 422 431.22 73.36 887 929 612.18 35.74 659 836 681.85 31.25
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 657 147 884.08 47.92 292 835 785.48 21.35 173 514 298.81 14.89
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 528 917 628.73 71.57 825 288 515.70 38.63 659 701 310.61 35.93
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 307 671 554.79 46.83 90 791 250.80 13.82 74 097 393.70 13.27
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 100.00 203 484 553.20 102.00
Общо КФ, ЕФРР и ЕСФ: 17 020 867 908.36 14 517 717 862.44 2 503 150 045.92 11 672 069 364.49 68.58 4 849 535 782.86 28.49 3 295 689 575.34 22.70
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 95 348 877.75 42.94 8 499 339.54 3.83 10 233 531.00 5.94
ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 3 049 613 198.57 51.09 1 262 787 920.73 21.16 728 406 314.93 15.05
Общо ЕСИФ: 23 212 045 438.72 19 528 648 123.53 3 683 397 315.19 14 817 031 440.81 63.83 6 120 823 043.13 26.37 4 034 329 421.27 20.66
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 17 911 650.98 43.52 4 891 415.75 11.88 9 734 990.16 27.35
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 136 090 530.31 72.66 76 400 772.07 40.79 43 916 534.34 30.86
Общо фондове МВР: 228 447 903.86 177 899 103.75 50 548 800.11 154 002 181.29 67.41 81 292 187.82 35.58 53 651 524.50 30.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 221 695 921.86 91.92 151 776 008.79 62.93 100 616 723.67 49.08
ООСКП 27 542 265.22 23 410 925.55 4 131 339.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО: 23 709 213 065.80 19 934 958 990.83 3 774 254 074.97 15 192 729 543.96 64.08 6 353 891 239.74 26.80 4 188 597 669.44 21.01

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).