English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 20.08.2017 % на изпълнение* Общо към 20.08.2017 % на изпълнение* Общо към 20.08.2017 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 1 772 466 255.80 48.01 487 265 791.80 13.20 422 355 155.32 13.46
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 749 006 910.66 21.63 135 579 937.05 3.92 207 896 872.28 7.06
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 1 851 662 386.78 61.35 299 428 926.53 9.92 221 674 358.54 8.64
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 179 911 264.48 47.50 452 565 688.86 18.22 421 789 952.93 19.98
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 342 213 727.73 24.95 75 716 633.90 5.52 61 636 393.68 5.29
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 113 840 989.01 52.14 388 039 594.15 18.16 314 467 723.34 17.13
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 209 786 320.96 31.93 29 413 626.88 4.48 37 433 747.38 6.70
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 167 561 917.29 69.48 68 842 287.23 28.54 60 215 585.06 29.37
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 186 457 683.97 93.47 179 036 064.27 89.74
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 15 577 793.17 7.01 508 321.65 0.23 9 107 366.61 5.29
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 6 348 637.16 15.42 2 960 273.38 7.19 0.00 0.00
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 113 932 266.49 60.83 46 487 662.26 24.82 0.00 0.00
ПРСР-ВОМР 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 888 909 732.16 15 231 571 836.75 2 657 337 895.41 7 721 803 129.53 43.17 2 173 266 427.66 12.15 1 935 613 219.41 12.71

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).