English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 16.08.2018 % на изпълнение* Общо към 16.08.2018 % на изпълнение* Общо към 16.08.2018 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 041 070 855.30 82.37 889 888 670.17 24.10 642 986 457.75 20.49
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 1 301 556 606.21 37.59 287 662 510.74 8.31 311 103 835.87 10.57
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 331 106 284.44 77.23 860 126 858.91 28.50 356 605 970.75 13.90
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 740 229 706.16 70.05 761 080 305.59 30.64 659 836 681.85 31.25
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 637 329 730.52 46.47 216 684 629.66 15.80 101 323 532.29 8.69
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 508 508 285.17 70.61 683 820 618.07 32.01 552 068 415.21 30.07
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 238 490 984.35 36.30 71 633 386.93 10.90 62 772 656.12 11.24
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 100.00 197 931 486.99 99.22
Общо КФ, ЕФРР и ЕСФ: 17 020 867 908.36 14 517 717 862.44 2 503 150 045.92 10 997 787 112.15 64.61 3 970 391 640.07 23.33 2 884 629 036.83 19.87
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 73 821 121.27 33.24 2 725 906.89 1.23 10 036 146.21 5.83
ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 1 572 222 805.58 26.34 317 723 889.77 5.32 728 406 314.93 15.05
Общо ЕСИФ: 23 212 045 438.72 19 528 648 123.53 3 683 397 315.19 12 643 831 039.00 54.47 4 290 841 436.73 18.49 3 623 071 497.97 18.55
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 17 911 650.98 43.52 4 863 869.52 11.82 9 734 990.16 27.35
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 136 090 530.31 72.66 65 162 148.42 34.79 43 916 534.34 30.86
Общо фондове МВР: 228 447 903.86 177 899 103.75 50 548 800.11 154 002 181.29 67.41 70 026 017.94 30.65 53 651 524.50 30.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 231 231 481.48 95.88 114 882 433.67 47.63 92 236 275.17 44.99
ОБЩО: 23 681 670 800.58 19 911 548 065.28 3 770 122 735.30 13 029 064 701.77 55.02 4 475 749 888.34 18.90 3 768 959 297.64 18.93

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).