English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 17.01.2019 % на изпълнение* Общо към 17.01.2019 % на изпълнение* Общо към 17.01.2019 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 062 366 698.99 82.95 1 067 002 946.37 28.90 798 647 089.55 25.45
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 1 697 831 401.26 49.03 552 323 826.32 15.95 410 874 087.79 13.96
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 541 994 549.93 84.22 1 146 929 330.33 38.00 490 451 567.07 19.12
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 902 515 968.55 76.59 922 658 097.42 37.14 744 038 502.09 35.24
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 678 850 823.08 49.50 298 832 884.01 21.79 206 686 759.58 17.73
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 637 928 762.36 76.67 840 021 071.23 39.32 659 701 310.61 35.93
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 330 508 847.63 50.31 123 332 179.01 18.77 77 186 871.29 13.82
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 100.00 203 484 553.20 102.00
Общо КФ, ЕФРР и ЕСФ: 17 020 867 908.36 14 517 717 862.44 2 503 150 045.92 12 051 491 711.80 70.80 5 150 594 994.69 30.26 3 591 070 741.18 24.74
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 95 730 325.00 43.11 14 502 587.07 6.53 10 676 025.14 6.20
ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 3 049 613 198.57 51.09 1 262 787 920.73 21.16 728 406 314.93 15.05
Общо ЕСИФ: 23 212 045 438.72 19 528 648 123.53 3 683 397 315.19 15 196 835 235.37 65.47 6 427 885 502.49 27.69 4 330 153 081.25 22.17
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 18 199 153.58 44.21 5 087 314.06 12.36 9 734 990.16 27.35
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 136 090 530.31 72.66 80 025 098.83 42.73 43 916 534.34 30.86
Общо фондове МВР: 228 447 903.86 177 899 103.75 50 548 800.11 154 289 683.89 67.54 85 112 412.89 37.26 53 651 524.50 30.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 223 281 620.63 92.58 152 379 231.16 63.18 104 754 199.47 51.10
ООСКП 27 542 265.22 23 410 925.55 4 131 339.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МРНБПВУГ 80 534 177.27 68 454 050.00 12 080 127.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО: 23 789 747 243.07 20 003 413 040.83 3 786 334 202.24 15 574 406 539.89 65.47 6 665 377 146.54 28.02 4 488 558 805.22 22.44

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).