English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 23.09.2018 % на изпълнение* Общо към 23.09.2018 % на изпълнение* Общо към 23.09.2018 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 041 070 855.30 82.37 943 608 929.57 25.56 693 586 848.39 22.10
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 1 336 800 460.07 38.61 304 202 788.57 8.79 311 103 835.87 10.57
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 337 893 698.90 77.46 908 166 790.21 30.09 374 061 988.16 14.58
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 742 403 906.01 70.14 779 304 225.44 31.37 659 836 681.85 31.25
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 637 236 761.08 46.47 265 917 825.71 19.39 101 323 532.29 8.69
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 514 261 909.06 70.88 729 366 952.58 34.14 552 068 415.21 30.07
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 235 634 414.05 35.87 72 686 444.73 11.06 70 865 147.81 12.69
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 100.00 203 484 553.20 102.00
Общо КФ, ЕФРР и ЕСФ: 17 020 867 908.36 14 517 717 862.44 2 503 150 045.92 11 044 796 664.47 64.89 4 202 748 616.81 24.69 2 966 331 002.78 20.43
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 78 132 882.27 35.18 2 915 474.04 1.31 10 233 531.00 5.94
ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 3 049 613 198.57 51.09 1 262 787 920.73 21.16 728 406 314.93 15.05
Общо ЕСИФ: 23 212 045 438.72 19 528 648 123.53 3 683 397 315.19 14 172 542 745.31 61.06 5 468 452 011.58 23.56 3 704 970 848.71 18.97
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 17 911 650.98 43.52 4 875 516.85 11.84 9 734 990.16 27.35
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 136 090 530.31 72.66 66 443 194.62 35.48 43 916 534.34 30.86
Общо фондове МВР: 228 447 903.86 177 899 103.75 50 548 800.11 154 002 181.29 67.41 71 318 711.47 31.22 53 651 524.50 30.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 230 714 263.82 95.66 126 864 008.00 52.60 95 742 540.15 46.70
ОБЩО: 23 681 670 800.58 19 911 548 065.28 3 770 122 735.30 14 557 259 190.42 61.47 5 666 634 731.05 23.93 3 854 364 913.36 19.36

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).