English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 26.02.2017 % на изпълнение* Общо към 26.02.2017 % на изпълнение* Общо към 26.02.2017 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 1 625 378 299.26 44.03 317 924 042.78 8.61 241 496 159.31 7.70
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 723 631 707.03 20.90 78 765 051.21 2.27 161 964 983.51 5.50
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 1 547 802 105.91 51.28 157 322 804.63 5.21 200 250 739.54 7.81
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 015 836 731.31 40.89 291 173 061.26 11.72 258 230 547.43 12.23
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 327 079 505.73 23.85 40 354 763.42 2.94 54 787 905.47 4.70
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 968 802 509.94 45.35 287 616 748.54 13.46 205 773 568.57 11.21
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 141 449 132.80 21.53 13 524 262.45 2.06 28 792 422.93 5.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 103 184 973.12 42.78 32 142 365.48 13.33 31 687 719.42 15.46
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 186 457 683.97 93.47 177 789 222.64 89.12
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 4 186 285.57 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 1 662 393.16 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 103 304 449.29 55.16 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 712 564 519.35 15 072 861 145.22 2 639 703 374.13 6 761 812 753.12 38.18 1 405 280 783.74 7.93 1 360 773 268.82 9.03

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).