English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 22.02.2018 % на изпълнение* Общо към 22.02.2018 % на изпълнение* Общо към 22.02.2018 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 470 291 800.54 2 949 748 023.51 520 543 777.03 3 014 616 613.63 86.87 781 060 607.12 22.51 535 079 135.85 18.14
ОПОС 3 254 811 050.61 2 766 589 386.67 488 221 663.94 848 592 112.36 26.07 204 587 119.21 6.29 246 229 548.31 8.90
ОПРР 2 837 109 753.00 2 411 543 288.00 425 566 465.00 2 080 979 233.10 73.35 574 119 336.51 20.24 251 558 649.98 10.43
ОПИК 2 321 037 733.32 1 972 882 070.10 348 155 663.22 1 633 978 052.39 70.40 601 047 049.65 25.90 510 970 499.66 25.90
ОПНОИР 1 289 127 189.85 1 095 758 109.22 193 369 080.63 295 081 783.79 22.89 163 147 099.52 12.66 61 636 393.68 5.63
ОПРЧР 2 013 738 981.00 1 731 463 546.00 282 275 435.00 1 254 307 539.80 62.29 524 786 774.31 26.06 423 469 294.32 24.46
ОПДУ 626 033 504.00 532 128 481.00 93 905 023.00 231 729 876.70 37.02 47 129 733.59 7.53 47 964 790.32 9.01
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 233 039 170.71 96.63 96 008 285.69 39.81 80 901 835.52 39.46
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 186 457 683.97 93.47 179 036 064.27 89.74
ПМДР 208 761 083.62 161 908 171.96 46 852 911.66 15 994 289.18 7.66 1 368 239.35 0.66 9 107 366.61 5.63
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 17 559 606.98 42.66 4 737 380.78 11.51 9 734 990.16 27.35
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 136 090 530.30 72.66 55 305 523.09 29.53 43 916 534.34 30.86
ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 5 634 996 867.01 4 567 850 587.72 1 067 146 279.29 1 572 222 805.58 27.90 317 723 889.77 5.64 728 406 314.93 15.95
ОБЩО 22 325 027 984.81 18 772 266 265.93 3 552 761 718.88 11 533 686 274.52 51.66 3 557 478 722.56 15.93 3 128 011 417.95 16.66

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).