English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 26.04.2018 % на изпълнение* Общо към 26.04.2018 % на изпълнение* Общо към 26.04.2018 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 016 843 813.63 81.72 801 849 757.63 21.72 597 077 332.78 19.03
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 1 001 326 153.51 28.92 232 155 785.59 6.70 264 194 489.29 8.98
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 212 023 518.91 73.29 634 007 649.30 21.01 278 369 533.22 10.85
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 640 930 801.61 66.06 649 907 690.53 26.16 523 802 296.23 24.81
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 547 047 462.66 39.89 168 741 404.94 12.30 61 636 393.68 5.29
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 384 688 979.78 64.82 566 883 497.49 26.54 454 749 893.05 24.77
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 230 400 795.33 35.07 52 127 787.32 7.93 50 175 140.28 8.98
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 186 457 683.97 93.47 179 036 064.27 89.74
Общо КФ, ЕФРР и ЕСФ: 17 020 867 908.36 14 517 717 862.44 2 503 150 045.92 10 232 756 185.43 60.12 3 292 131 256.77 19.34 2 409 041 142.80 16.59
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 30 909 036.89 13.92 1 404 003.49 0.63 9 107 366.61 5.29
ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 1 572 222 805.58 26.34 317 723 889.77 5.32 728 406 314.93 15.05
Общо ЕСИФ: 6 191 177 530.36 5 010 930 261.09 1 180 247 269.27 1 603 131 842.47 25.89 319 127 893.26 5.15 737 513 681.54 14.72
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 17 559 606.98 42.66 4 766 004.28 11.58 9 734 990.16 27.35
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 136 090 530.30 72.66 65 084 373.47 34.75 43 916 534.34 30.86
Общо фондове МВР: 228 447 903.86 177 899 103.75 50 548 800.11 153 650 137.28 67.26 69 850 377.75 30.58 53 651 524.50 30.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 226 336 281.19 93.85 102 167 574.07 42.36 80 901 835.52 39.46
ОБЩО: 23 681 670 800.58 19 911 548 065.28 3 770 122 735.30 12 215 874 446.37 51.58 3 783 277 101.85 15.98 3 281 108 184.36 16.48

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).