English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 14.11.2018 % на изпълнение* Общо към 14.11.2018 % на изпълнение* Общо към 14.11.2018 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 055 916 746.59 82.78 1 001 732 974.19 27.13 755 182 792.53 24.07
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 1 384 173 434.04 39.98 403 600 282.05 11.66 331 681 551.66 11.27
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 510 775 361.87 83.19 1 013 304 846.53 33.57 421 914 231.84 16.45
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 760 286 628.60 70.86 851 289 332.78 34.27 659 836 681.85 31.25
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 657 147 884.08 47.92 283 474 624.30 20.67 101 323 532.29 8.69
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 525 397 605.56 71.41 780 760 970.32 36.55 638 651 564.89 34.79
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 280 456 469.43 42.69 86 435 455.20 13.16 74 097 393.70 13.27
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 100.00 203 484 553.20 102.00
Общо КФ, ЕФРР и ЕСФ: 17 020 867 908.36 14 517 717 862.44 2 503 150 045.92 11 373 648 790.17 66.82 4 620 093 145.37 27.14 3 186 172 301.96 21.95
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 92 383 191.30 41.60 4 671 110.55 2.10 10 233 531.00 5.94
ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 3 049 613 198.57 51.09 1 262 787 920.73 21.16 728 406 314.93 15.05
Общо ЕСИФ: 23 212 045 438.72 19 528 648 123.53 3 683 397 315.19 14 515 645 180.04 62.53 5 887 552 176.65 25.36 3 924 812 147.89 20.10
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 17 911 650.98 43.52 4 886 335.65 11.87 9 734 990.16 27.35
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 136 090 530.31 72.66 73 292 606.99 39.13 43 916 534.34 30.86
Общо фондове МВР: 228 447 903.86 177 899 103.75 50 548 800.11 154 002 181.29 67.41 78 178 942.64 34.22 53 651 524.50 30.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 220 001 199.18 91.22 132 692 889.34 55.02 100 616 723.67 49.08
ООСКП 27 542 265.22 23 410 925.55 4 131 339.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО: 23 709 213 065.80 19 934 958 990.83 3 774 254 074.97 14 889 648 560.51 62.80 6 098 424 008.63 25.72 4 079 080 396.06 20.46

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).