English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 29.04.2017 % на изпълнение* Общо към 29.04.2017 % на изпълнение* Общо към 29.04.2017 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 1 633 164 347.28 44.24 356 975 047.46 9.67 313 072 570.33 9.98
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 747 486 272.93 21.59 97 903 713.43 2.83 161 965 010.51 5.50
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 1 696 708 084.95 56.22 168 992 982.96 5.60 202 864 065.41 7.91
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 088 203 968.30 43.81 357 486 547.80 14.39 285 670 823.71 13.53
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 334 566 087.75 24.40 48 286 459.12 3.52 54 787 905.47 4.70
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 030 954 087.34 48.26 316 081 716.89 14.80 239 460 629.06 13.04
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 187 851 071.22 28.59 19 369 539.83 2.95 33 073 034.55 5.92
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 104 210 761.62 43.21 42 769 605.42 17.73 36 751 139.21 17.93
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 186 457 683.97 93.47 177 789 222.64 89.12
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 5 110 088.57 2.30 315 866.00 0.14 0.00 0.00
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 5 372 532.15 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 110 607 406.49 59.06 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 712 564 519.35 15 072 861 145.22 2 639 703 374.13 7 143 729 368.60 40.33 1 594 639 162.88 9.00 1 505 434 400.89 9.99

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).