English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 19.01.2017 % на изпълнение* Общо към 19.01.2017 % на изпълнение* Общо към 19.01.2017 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 792.68 3 138 029 816.24 553 769 976.44 1 599 281 851.86 43.32 315 924 912.47 8.56 239 202 589.80 7.62
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 640 447 636.43 18.50 69 630 056.60 2.01 142 660 870.77 4.85
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 1 468 890 000.63 48.67 156 743 163.31 5.19 120 577 164.47 4.70
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 915 839 590.86 36.87 257 530 134.35 10.37 225 938 698.43 10.70
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 318 028 241.98 23.19 37 868 797.91 2.76 54 787 905.47 4.70
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 949 367 028.07 44.44 260 956 653.09 12.22 205 773 568.57 11.21
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 138 595 106.51 21.10 11 441 270.91 1.74 28 792 422.93 5.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 101 317 205.68 42.01 29 036 570.90 12.04 31 687 719.42 15.46
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 186 457 683.97 93.47 177 789 222.64 89.12
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 2 126 625.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 7 099 554.00 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 712 564 521.31 15 072 861 145.22 2 639 703 376.09 6 340 487 501.02 35.80 1 325 589 243.51 7.48 1 227 210 162.50 8.14

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).