English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 24.03.2019 % на изпълнение* Общо към 24.03.2019 % на изпълнение* Общо към 24.03.2019 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 067 767 641.07 83.10 1 109 907 821.25 30.06 846 960 881.29 26.99
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 1 792 036 564.97 51.75 569 338 739.99 16.44 515 753 300.55 17.52
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 619 693 569.94 86.80 1 247 395 280.45 41.33 596 712 473.23 23.26
ОПИК 2 584 169 900.97 2 196 544 412.89 387 625 488.08 1 922 299 702.48 74.39 994 376 084.78 38.48 831 533 893.36 37.86
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 844 481 100.11 61.58 315 005 462.92 22.97 216 615 293.67 18.58
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 666 474 806.67 78.01 887 374 181.09 41.54 718 524 270.07 39.14
ОПДУ 653 550 173.49 555 517 647.51 98 032 525.98 365 862 597.46 55.98 127 914 541.65 19.57 112 939 619.33 20.33
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 100.00
Общо КФ, ЕФРР и ЕСФ: 17 117 416 442.01 14 599 784 114.18 2 517 632 327.83 12 478 110 642.70 72.90 5 450 806 772.13 31.84 4 038 534 391.50 27.66
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 101 309 779.31 45.62 18 580 084.83 8.37 18 854 402.74 10.95
ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 3 049 613 198.57 51.09 1 262 787 920.73 21.16 728 406 314.93 15.05
Общо ЕСИФ: 23 308 593 972.37 19 610 714 375.27 3 697 879 597.10 15 629 033 620.58 67.05 6 732 174 777.69 28.88 4 785 795 109.17 24.40
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 20 233 185.18 49.16 6 962 286.30 16.91 9 734 990.16 27.35
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 148 980 894.31 79.55 80 792 957.57 43.14 43 916 534.34 30.86
Общо фондове МВР: 228 447 903.86 177 899 103.75 50 548 800.11 169 214 079.49 74.07 87 755 243.87 38.41 53 651 524.50 30.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 222 893 512.01 92.42 155 700 620.39 64.56 123 266 345.12 60.13
ООСКП 27 542 265.22 23 410 925.55 4 131 339.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
МРНБПВУГ 80 534 177.27 68 454 050.00 12 080 127.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Двустранен фонд 8 404 000.00 8 404 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО: 23 894 699 776.72 20 093 883 292.57 3 800 816 484.15 16 021 141 212.08 67.05 6 975 630 641.95 29.19 4 962 712 978.79 24.70

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).