English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 24.06.2018 % на изпълнение* Общо към 24.06.2018 % на изпълнение* Общо към 24.06.2018 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 016 843 813.63 81.72 826 733 428.85 22.39 623 951 031.49 19.88
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 1 045 284 630.00 30.19 259 047 156.14 7.48 272 795 544.78 9.27
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 238 943 829.89 74.18 712 683 067.66 23.61 312 278 215.21 12.17
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 702 242 171.22 68.52 711 233 838.62 28.63 600 437 075.70 28.44
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 560 547 462.66 40.87 183 727 056.24 13.40 61 636 393.68 5.29
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 448 112 216.09 67.79 624 021 258.81 29.21 499 485 229.12 27.21
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 231 201 801.41 35.19 63 351 237.28 9.64 50 175 140.28 8.98
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 100.00 197 931 486.99 99.22
Общо КФ, ЕФРР и ЕСФ: 17 020 867 908.36 14 517 717 862.44 2 503 150 045.92 10 442 670 584.90 61.35 3 580 291 703.60 21.03 2 618 690 117.25 18.04
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 45 568 245.04 20.52 1 776 077.98 0.80 9 309 752.51 5.40
ПРСР (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) 5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 1 572 222 805.58 26.34 317 723 889.77 5.32 728 406 314.93 15.05
Общо ЕСИФ: 23 212 045 438.72 19 528 648 123.53 3 683 397 315.19 12 060 461 635.52 51.96 3 899 791 671.35 16.80 3 356 406 184.69 17.19
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 17 559 606.98 42.66 4 814 375.85 11.70 9 734 990.16 27.35
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 136 090 530.30 72.66 65 268 422.47 34.85 43 916 534.34 30.86
Общо фондове МВР: 228 447 903.86 177 899 103.75 50 548 800.11 153 650 137.28 67.26 70 082 798.32 30.68 53 651 524.50 30.16
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 231 976 213.88 96.18 107 518 976.12 44.58 86 008 073.36 41.95
ОБЩО: 23 681 670 800.58 19 911 548 065.28 3 770 122 735.30 12 446 087 986.68 52.56 4 077 393 445.79 17.22 3 496 065 782.55 17.56

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).