English

Изпълнение на оперативни програми


Изпълнение на оперативни програми

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Оперативна програма Бюджет на програмата Договорени средства РИС Получени траншове от ЕК
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо към 24.06.2017 % на изпълнение* Общо към 24.06.2017 % на изпълнение* Общо към 24.06.2017 % на изпълнение*
ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 1 767 082 641.96 47.87 384 748 933.18 10.42 313 072 570.33 9.98
ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 196.61 519 384 749.40 749 006 910.66 21.63 107 367 388.16 3.10 167 157 352.98 5.68
ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 1 764 894 189.74 58.48 191 555 274.68 6.35 202 864 065.41 7.91
ОПИК 2 484 169 903.16 2 111 544 414.66 372 625 488.50 1 114 105 411.45 44.85 407 971 123.13 16.42 308 420 037.98 14.61
ОПНОИР 1 371 383 547.82 1 165 676 011.93 205 707 535.89 338 676 352.85 24.70 61 715 532.88 4.50 54 787 905.47 4.70
ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 100 954 320.79 51.54 349 930 531.48 16.38 288 149 517.91 15.70
ОПДУ 657 001 637.65 558 451 394.00 98 550 243.65 198 318 369.10 30.19 22 407 423.04 3.41 34 107 944.37 6.11
ОПХ 241 177 458.00 205 000 838.00 36 176 620.00 165 941 724.54 68.80 54 725 175.07 22.69 44 568 369.07 21.74
ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 186 457 683.97 93.47 177 789 222.64 89.12
ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 5 477 666.57 2.47 315 866.00 0.14 0.00 0.00
ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 5 372 532.15 13.05 2 960 273.38 7.19 0.00 0.00
ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 113 932 266.49 60.83 45 157 718.26 24.11 0.00 0.00
ПРСР-ВОМР 176 345 212.81 158 710 691.53 17 634 521.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩО 17 888 909 732.16 15 231 571 836.75 2 657 337 895.41 7 523 257 046.30 42.06 1 815 312 923.23 10.15 1 590 916 986.16 10.44

Забележки:

* - Представлява процент на общото към общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).