English

Оперативна програма: Фонд "Вътрешна сигурност"

Район за планиране: Всички

Финансово изпълнение по приоритетни оси

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Приоритетна ос Бюджет Договорени средства РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Подкрепа за обща визова политика
15 325 648.82 11 494 236.61 3 831 412.21 1 955 800.00 1 466 850.01 488 949.99 12.76 782 320.00 586 740.00 195 580.00 5.10
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Граници
46 499 145.01 35 001 974.71 11 497 170.30 40 635 729.48 30 604 413.07 10 031 316.41 87.39 24 908 452.16 18 732 385.50 6 176 066.66 53.57
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Оперативна подкрепа
39 074 615.28 29 305 961.46 9 768 653.82 38 761 687.27 29 071 265.50 9 690 421.77 99.20 24 123 300.17 18 092 475.13 6 030 825.04 61.74
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ-ИФПВГВ
3 911 600.00 3 911 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Предотвратяване и борба с престъпността
44 141 866.21 33 106 399.65 11 035 466.56 40 811 881.19 30 608 385.91 10 203 495.28 92.46 23 579 363.53 17 772 823.00 5 806 540.53 53.42
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Рискове и кризи
35 399 979.99 26 549 985.00 8 849 994.99 13 925 432.37 10 444 074.30 3 481 358.07 39.34 6 882 229.54 5 161 672.16 1 720 557.38 19.44
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ-ИФППСПБПУК
2 933 700.01 2 933 700.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Забележки:

Елемент от таблицата със стрелка отляво позволява показване на детайли при избирането му
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
РИС - Реално изплатени суми
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Бюджет

{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).