English

Оперативна програма: Фонд "Вътрешна сигурност"

Район за планиране: Всички

Финансово изпълнение по приоритетни оси

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Приоритетна ос Бюджет Договорени средства РИС
Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение Общо Финансиране от ЕС Финансиране от НФ % на изпълнение
Подкрепа за обща визова политика
15 325 648.82 11 494 236.61 3 831 412.21 1 955 800.00 1 466 850.01 488 949.99 12.76 782 320.00 586 740.00 195 580.00 5.10
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Граници
46 499 145.01 35 001 974.71 11 497 170.30 40 635 729.48 30 604 413.07 10 031 316.41 87.39 24 663 977.16 18 549 029.25 6 114 947.91 53.04
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Оперативна подкрепа
39 074 615.28 29 305 961.46 9 768 653.82 51 652 051.27 38 739 038.49 12 913 012.78 132.19 30 226 079.27 22 669 559.46 7 556 519.81 77.35
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ-ИФПВГВ
3 911 600.00 3 911 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Предотвратяване и борба с престъпността
44 141 866.21 33 106 399.65 11 035 466.56 41 594 201.19 31 195 125.93 10 399 075.26 94.23 25 074 698.55 18 806 023.93 6 268 674.62 56.80
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Рискове и кризи
35 399 979.99 26 549 985.00 8 849 994.99 13 925 432.37 10 444 074.30 3 481 358.07 39.34 6 934 961.46 5 201 221.11 1 733 740.35 19.59
Име на процедура Договорени средства РИС
Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС Общо % на изпълнение Финансиране от ЕС
Техническа помощ-ИФППСПБПУК
2 933 700.01 2 933 700.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Няма процедури по тази приоритетна ос

Забележки:

Елемент от таблицата със стрелка отляво позволява показване на детайли при избирането му
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
РИС - Реално изплатени суми
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

Бюджет

{point.key}
{point.key}
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.