English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" България, гр.Мездра, 3100, ул.ГЕОРГИ КИРКОВ № 2
 • гр.Мездра
"МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА" 267 250.20 267 250.20 0.00 245 087.21 29 Приключен (към датата на приключване)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР 11 068 398.00 11 068 398.00 0.00 7 260 946.82 44 Приключен (към датата на приключване)
000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" България, гр.София, 1373, ул. СУХОДОЛСКА 2 № 145
 • гр.София
"Заедно ще успеем II" 331 698.44 331 698.44 0.00 268 821.89 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
129004492 Висше Военноморско Училище "Никола Йонков Вапцаров" България, гр.Варна, 9002, ул. Васил Друмев 73
 • гр.Варна
Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ 620 329.49 620 329.49 0.00 154 803.08 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
124140232 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ България, гр.Варна, 9000, ул. Оборище 13А
 • България
Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА) 13 379 129.35 13 379 129.35 0.00 0.00 68 Прекратен (към дата на прекратяване)
113022193 ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТЕМЕЛКО НЕНКОВ" България, гр.Перник, 2300, ж.к. ТВЪРДИ ЛИВАДИ
 • Перник
РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕЧТИ 157 884.50 157 884.50 0.00 131 830.40 15 Приключен (към датата на приключване)
000920746 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ България, гр.Велики Преслав, 9850, ул. „Александър Стамболийски” № 96
 • гр.Велики Преслав
Децата на Велики Преслав 445 572.00 445 572.00 0.00 284 942.39 33 Приключен (към датата на приключване)
175807959 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ България, гр.Русе, 7000, УЛ. „ФЕРДИНАНД“ №3 А
 • Борово
 • Русе
Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект 370 711.50 370 711.50 0.00 164 041.89 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176482828 ЕКО ПРОГРЕС България, гр.Сандански, 2800, ул. БАШЛИЙЦА № 9
 • гр.Белица
 • гр.Белоградчик
 • гр.Видин
 • гр.Сандански
 • гр.София
"Децата-еднакви в различието" 226 110.00 226 110.00 0.00 219 522.02 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП НОИР 7 207 778.00 7 207 778.00 0.00 1 502 360.46 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Укрепване и повишаване на административния капацитет на служителите в структурите за управление на ОП НОИР, включително извършване на анализи и оценки на капацитета 2 225 334.28 2 225 334.28 0.00 518 358.56 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др. 1 384 353.19 1 384 353.19 0.00 297 646.20 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., оценки, проучвания, анализи и др. 1 523 988.54 1 523 988.54 0.00 597 411.42 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него 559 354.29 559 354.29 0.00 102 030.92 42 Приключен (към датата на приключване)
177224179 Изпълнителна Агенция "Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл. 5
 • България
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски, данъци и други дължими, според действащото законодателство доплащания, както и допълнителни възнаграждения за служители, работещи в структурите за управление на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 15 877 939.00 15 877 939.00 0.00 5 630 237.90 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1
 • България
Осигуряване на дейности по информация и публичност на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), оценки и проучвания на ОП НОИР и подготовка за следващия програмен период 6 751 577.00 6 751 577.00 0.00 1 165 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5
 • България
Укрепване капацитета на УО на ОПНОИР и бенефициентите на програмата и обезпечаване функционирането на УО и Комитета за наблюдение (логистична подкрепа, поддръжка и др.) 5 432 000.00 5 432 000.00 0.00 1 082 202.35 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000083619 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА България, гр.Варна, 9002, ул. КНЯЗ БОРИС I № 77
 • гр.Варна
Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще 362 910.42 362 910.42 0.00 290 328.34 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
175905481 ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА България, гр.София, 1113, ул. АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл. 2 ет.4
 • гр.Варна
 • гр.Велико Търново
 • гр.Габрово
 • гр.София
Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) 13 500 000.00 13 500 000.00 0.00 9 997 916.69 60 В изпълнение (от дата на стартиране)
175905638 ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ България, гр.София, 1113, ул. "Академик Георги Бончев" бл. 25
 • България
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината 444 000.00 444 000.00 0.00 378 581.79 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000662089 ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ България, гр.София, 1113, ул. АКАД.Г.БОНЧЕВ бл. 10
 • България
Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия 21 709 196.10 21 709 196.10 0.00 4 341 839.22 57 В изпълнение (от дата на стартиране)
175905727 ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ България, гр.София, 1113, ул. АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл. 2
 • гр.Пловдив
 • гр.София
Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии 29 355 861.12 29 355 861.12 0.00 6 770 629.45 65 В изпълнение (от дата на стартиране)
000663718 Институт по Механика - БАН България, гр.София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 4
 • България
Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) 22 570 752.32 22 570 752.32 0.00 0.00 51 В изпълнение (от дата на стартиране)
000663725 Институт по обща и неорганична химия – БАН България, гр.София, 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, ж.к. Гео Милев, бл. 11
 • гр.Варна
 • гр.Габрово
 • гр.Пловдив
 • гр.София
Национален център по мехатроника и чисти технологии 69 184 529.81 69 184 529.81 0.00 14 804 699.57 71 В изпълнение (от дата на стартиране)
000663668 ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ България, гр.София, 1113, ул. АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл. 9
 • гр.София
Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти 23 791 055.20 23 791 055.20 0.00 5 425 662.00 68 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/10):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.