English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" България, гр.Мездра, 3100, ул.ГЕОРГИ КИРКОВ № 2
 • гр.Мездра
"МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА" 267 250.20 267 250.20 0.00 53 450.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" България, гр.София, 1373, ул. СУХОДОЛСКА 2 № 145
 • гр.София
"Заедно ще успеем II" 331 698.44 331 698.44 0.00 66 000.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 Главна Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР 11 068 398.00 11 068 398.00 0.00 1 169 726.68 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 Главна Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., оценки, проучвания, анализи и др. 1 523 988.54 1 523 988.54 0.00 4 512.00 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 Главна Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него 559 354.29 559 354.29 0.00 40 687.79 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 Главна Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП НОИР 7 207 778.00 7 207 778.00 0.00 10 957.10 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 Главна Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Укрепване и повишаване на административния капацитет на служителите в структурите за управление на ОП НОИР, включително извършване на анализи и оценки на капацитета 2 225 334.28 2 225 334.28 0.00 21 382.11 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 Главна Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др. 1 384 353.19 1 384 353.19 0.00 25 983.89 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
113022193 ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТЕМЕЛКО НЕНКОВ" България, гр.Перник, 2300, ж.к. ТВЪРДИ ЛИВАДИ
 • Перник
РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕЧТИ 157 884.50 157 884.50 0.00 63 151.94 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000920746 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ България, гр.Велики Преслав, 9850, ул. „Александър Стамболийски” № 96
 • гр.Велики Преслав
Децата на Велики Преслав 445 572.00 445 572.00 0.00 89 114.40 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
175807959 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ България, гр.Русе, 7000, УЛ. „ФЕРДИНАНД“ №3 А
 • Борово
 • Русе
Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект 370 711.50 370 711.50 0.00 74 142.30 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176482828 ЕКО ПРОГРЕС България, гр.Сандански, 2800, ул. БАШЛИЙЦА № 9
 • гр.Белица
 • гр.Белоградчик
 • гр.Видин
 • гр.Сандански
 • гр.София
"Децата-еднакви в различието" 226 110.00 226 110.00 0.00 45 222.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ 17 500 000.00 17 500 000.00 0.00 3 496 351.33 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 Министерство на образованието и науката България, гр.София, 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков" 2А
 • гр.София
Система за кариерно ориентиране в училищното образование 7 471 828.73 7 471 828.73 0.00 1 642 160.26 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
Студентски практики 37 000 000.00 37 000 000.00 0.00 6 767 712.15 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
"Студентски стипендии - фаза 1" 26 000 000.00 26 000 000.00 0.00 12 017 751.34 20 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
ПОДДЪРЖАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА – ФАЗА 1 3 000 000.00 3 000 000.00 0.00 35 002.07 42 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
Рзвитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1 140 000 000.00 140 000 000.00 0.00 14 868 690.55 27 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
"Нов шанс за успех" 24 994 462.50 24 994 462.50 0.00 191 361.52 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
Ученически практики - Фаза 1 10 000 000.00 10 000 000.00 0.00 25 285.08 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
„Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
108046207 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА 1914" България, гр.Ивайловград, 6970, ул. ОРФЕЙ № 1
 • Ивайловград
Образователна интеграция на ученици в община Ивайловград 462 880.70 462 880.70 0.00 92 576.14 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000341375 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", град Стрелча България, гр.Стрелча, 4530, бул. БЪЛГАРИЯ № 101
 • Стрелча
Обединени от знанието 377 779.80 377 779.80 0.00 0.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000010934 Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Разлог България, гр.Разлог, 2760, ул. "Екзарх Йосив" № 2
 • Разлог
"Вятърът на промяната" - толерантност и подкрепа за гарантиране на равенство и успешна социализация 168 575.22 168 575.22 0.00 0.00 13 В изпълнение (от дата на стартиране)
000401598 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" България, гр.Левски, 5900, ул. ОТЕЦ ПАИСИЙ № 10
 • гр.Левски
Училището на моите мечти 236 760.13 236 760.13 0.00 47 352.03 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/6):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).