English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" България, гр.Мездра, 3100, ул.ГЕОРГИ КИРКОВ № 2
 • гр.Мездра
"МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА" 267 250.20 267 250.20 0.00 245 087.21 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР 11 068 398.00 11 068 398.00 0.00 7 260 946.82 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" България, гр.София, 1373, ул. СУХОДОЛСКА 2 № 145
 • гр.София
"Заедно ще успеем II" 331 698.44 331 698.44 0.00 268 821.89 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
129004492 Висше Военноморско Училище "Никола Йонков Вапцаров" България, гр.Варна, 9002, ул. Васил Друмев 73
 • гр.Варна
Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ 620 329.49 620 329.49 0.00 154 803.08 33 В изпълнение (от дата на стартиране)
124140232 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ България, гр.Варна, 9000, ул. Оборище 13А
 • България
Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА) 13 379 129.35 13 379 129.35 0.00 0.00 68 Прекратен (към дата на прекратяване)
113022193 ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТЕМЕЛКО НЕНКОВ" България, гр.Перник, 2300, ж.к. ТВЪРДИ ЛИВАДИ
 • Перник
РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕЧТИ 157 884.50 157 884.50 0.00 131 830.40 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000920746 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ България, гр.Велики Преслав, 9850, ул. „Александър Стамболийски” № 96
 • гр.Велики Преслав
Децата на Велики Преслав 445 572.00 445 572.00 0.00 284 942.39 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
175807959 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ България, гр.Русе, 7000, УЛ. „ФЕРДИНАНД“ №3 А
 • Борово
 • Русе
Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект 370 711.50 370 711.50 0.00 164 041.89 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176482828 ЕКО ПРОГРЕС България, гр.Сандански, 2800, ул. БАШЛИЙЦА № 9
 • гр.Белица
 • гр.Белоградчик
 • гр.Видин
 • гр.Сандански
 • гр.София
"Децата-еднакви в различието" 226 110.00 226 110.00 0.00 219 522.02 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП НОИР 7 207 778.00 7 207 778.00 0.00 1 502 360.46 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Укрепване и повишаване на административния капацитет на служителите в структурите за управление на ОП НОИР, включително извършване на анализи и оценки на капацитета 2 225 334.28 2 225 334.28 0.00 518 358.56 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др. 1 384 353.19 1 384 353.19 0.00 297 646.20 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., оценки, проучвания, анализи и др. 1 523 988.54 1 523 988.54 0.00 597 411.42 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него 559 354.29 559 354.29 0.00 102 030.92 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна Агенция "Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл. 5
 • България
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски, данъци и други дължими, според действащото законодателство доплащания, както и допълнителни възнаграждения за служители, работещи в структурите за управление на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 15 877 939.00 15 877 939.00 0.00 3 173 618.43 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет. 1
 • България
Осигуряване на дейности по информация и публичност на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР), оценки и проучвания на ОП НОИР и подготовка за следващия програмен период 6 751 577.00 6 751 577.00 0.00 1 165 000.00 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5
 • България
Укрепване капацитета на УО на ОПНОИР и бенефициентите на програмата и обезпечаване функционирането на УО и Комитета за наблюдение (логистична подкрепа, поддръжка и др.) 5 432 000.00 5 432 000.00 0.00 1 082 573.96 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000083619 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА България, гр.Варна, 9002, ул. КНЯЗ БОРИС I № 77
 • гр.Варна
Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще 362 910.42 362 910.42 0.00 265 219.40 31 В изпълнение (от дата на стартиране)
175905481 ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА България, гр.София, 1113, ул. АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл. 2 ет.4
 • гр.Варна
 • гр.Велико Търново
 • гр.Габрово
 • гр.София
Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) 13 500 000.00 13 500 000.00 0.00 4 286 999.39 60 В изпълнение (от дата на стартиране)
175905638 ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ България, гр.София, 1113, ул. "Академик Георги Бончев" бл. 25
 • България
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината 444 000.00 444 000.00 0.00 356 089.77 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000662089 ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ България, гр.София, 1113, ул. АКАД.Г.БОНЧЕВ бл. 10
 • България
Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия 21 709 196.10 21 709 196.10 0.00 0.00 57 В изпълнение (от дата на стартиране)
175905727 ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ България, гр.София, 1113, ул. АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл. 2
 • гр.Пловдив
 • гр.София
Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии 29 355 861.12 29 355 861.12 0.00 6 770 629.45 65 В изпълнение (от дата на стартиране)
000663725 Институт по обща и неорганична химия – БАН България, гр.София, 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, ж.к. Гео Милев, бл. 11
 • гр.Варна
 • гр.Габрово
 • гр.Пловдив
 • гр.София
Национален център по мехатроника и чисти технологии 69 184 529.81 69 184 529.81 0.00 13 872 299.94 71 В изпълнение (от дата на стартиране)
000663668 ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ България, гр.София, 1113, ул. АКАД.ГЕОРГИ БОНЧЕВ бл. 9
 • гр.София
Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти 23 791 055.20 23 791 055.20 0.00 4 837 306.16 68 В изпълнение (от дата на стартиране)
000663764 ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ България, гр.София, 1113, ул." Акад.Г.Бончев" бл. 11 ет.4
 • гр.София
Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия 333 640.00 333 640.00 0.00 188 077.90 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
Страница (1/10):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.