English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

Проекти

Експорт на данните Excel HTML XML Печат
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента РИС Продължителност (месеци) Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП
106633615 ДЕТСКА ГРАДИНА " РОЗА" България, гр.Мездра, 3100, ул.ГЕОРГИ КИРКОВ № 2
 • гр.Мездра
"МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА МЕЗДРА" 267 250.20 267 250.20 0.00 101 651.83 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Осигуряване на финансирането на възнаграждения, осигурителни вноски и други дължими според действащото законодателство плащания, както и допълнителни възнаграждения и допълнително здравно осигуряване за служители, работещи в Управляващия орган на ОП НОИР 11 068 398.00 11 068 398.00 0.00 3 983 210.28 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
000668747 135-ТО СУ "ЯН АМОС КОМЕНСКИ" България, гр.София, 1373, ул. СУХОДОЛСКА 2 № 145
 • гр.София
"Заедно ще успеем II" 331 698.44 331 698.44 0.00 219 431.79 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
129004492 Висше Военноморско Училище "Никола Йонков Вапцаров" България, гр.Варна, 9002, ул. Васил Друмев 73
 • гр.Варна
Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ 620 329.49 620 329.49 0.00 124 065.90 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
113022193 ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТЕМЕЛКО НЕНКОВ" България, гр.Перник, 2300, ж.к. ТВЪРДИ ЛИВАДИ
 • Перник
РАБОТИЛНИЦА ЗА МЕЧТИ 157 884.50 157 884.50 0.00 131 830.40 12 В изпълнение (от дата на стартиране)
000920746 ДЕТСКА ГРАДИНА "СНЕЖАНКА" ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ България, гр.Велики Преслав, 9850, ул. „Александър Стамболийски” № 96
 • гр.Велики Преслав
Децата на Велики Преслав 445 572.00 445 572.00 0.00 89 114.40 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
175807959 ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ И АРБИТРАЖ България, гр.Русе, 7000, УЛ. „ФЕРДИНАНД“ №3 А
 • Борово
 • Русе
Образователна интеграция - право с дългосрочен ефект 370 711.50 370 711.50 0.00 98 764.54 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
176482828 ЕКО ПРОГРЕС България, гр.Сандански, 2800, ул. БАШЛИЙЦА № 9
 • гр.Белица
 • гр.Белоградчик
 • гр.Видин
 • гр.Сандански
 • гр.София
"Децата-еднакви в различието" 226 110.00 226 110.00 0.00 180 888.00 14 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Обезпечаване на дейности по управление и изпълнение на ОП НОИР 7 207 778.00 7 207 778.00 0.00 1 452 512.70 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Укрепване и повишаване на административния капацитет на служителите в структурите за управление на ОП НОИР, включително извършване на анализи и оценки на капацитета 2 225 334.28 2 225 334.28 0.00 528 795.17 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Подобряване и текуща поддръжка на материално-техническата база на структурите за управление на ОП НОИР и др. 1 384 353.19 1 384 353.19 0.00 302 854.53 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Осигуряване на информираност и публичност на ОП НОИР, както и дейности, включени в Годишни планове за действие в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г., оценки, проучвания, анализи и др. 1 523 988.54 1 523 988.54 0.00 370 064.05 37 В изпълнение (от дата на стартиране)
177224179 Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ България, гр.София, 1113, бул. Цариградско шосе №125, бл.5, ет.1
 • България
Обезпечаване на дейностите на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, подкомитети и работни групи към него 559 354.29 559 354.29 0.00 152 558.65 36 В изпълнение (от дата на стартиране)
000083619 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА България, гр.Варна, 9002, ул. КНЯЗ БОРИС I № 77
 • гр.Варна
Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро бъдеще 362 910.42 362 910.42 0.00 72 582.08 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
175905638 ИНСТИТУТ ПО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МОРФОЛОГИЯ, ПАТОЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ С МУЗЕЙ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ България, гр.София, 1113, ул. "Академик Георги Бончев" бл. 25
 • България
Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината 444 000.00 444 000.00 0.00 88 800.00 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
000663764 ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКОХИМИЯ България, гр.София, 1113, ул." Акад.Г.Бончев" бл. 11 ет.4
 • гр.София
Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия 333 640.00 333 640.00 0.00 66 728.00 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
000670634 Лесотехнически университет България, гр.София, 1797, бул. Климент Охридски № 10
 • гр.София
Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехнически университет 768 464.00 768 464.00 0.00 153 690.00 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
000455471 Медицински университет - Пловдив България, гр.Пловдив, 4002, Бул. "Васил Априлов" 15А
 • гр.Пловдив
Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите - 2 (ДОКТОРАНТ - 2) 580 053.04 580 053.04 0.00 116 000.00 19 В изпълнение (от дата на стартиране)
122037746 МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕСУЧИЛИЩЕ България, гр.Ботевград, 2140, ул. ГУРКО № 14
 • България
Пилотни обучения на докторантите по програми "Бизнес администрация", "Икономика и управление - индустрия" и "Икономика и управление - туризъм" в сферата на управлението на научноизследователски проекти и създаване на условия за повишаване квалификацията и способстване кариерното развитие на преподавателите в Международното висше бизнес училище 166 329.10 166 329.10 0.00 33 265.82 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ 16 852 080.00 16 852 080.00 0.00 15 627 086.43 25 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 Министерство на образованието и науката България, гр.София, 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков" 2А
 • гр.София
Система за кариерно ориентиране в училищното образование 7 471 828.73 7 471 828.73 0.00 4 323 411.47 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
Студентски практики 37 000 000.00 37 000 000.00 0.00 22 456 955.17 21 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
"Нов шанс за успех" 19 070 732.00 19 070 732.00 0.00 4 958 436.69 28 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
Ученически практики - Фаза 1 6 986 236.00 6 986 236.00 0.00 650 000.00 24 В изпълнение (от дата на стартиране)
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА България, гр.София, 1000, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 2А
 • България
„Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ 2 000 000.00 2 000 000.00 0.00 0.00 9 Прекратен (към дата на прекратяване)
Страница (1/7):

Забележки:

Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).