English

Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж

Район за планиране: Всички

{series.name}
{point.name}

Забележки:

За преглед на данните на район, изберете името му от дървовидния списък
Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).