Български

Operational programme: Asylum, Migration and Integration Fund

Planning region: All

Identification

BG65AMNP001-1.001-0001-C07
"Improvement of the available accommodation capacity and of the infrastructure,service and living conditions for TCNs and asylum seekers", BG/AMIF–SO1–NO1–A1
13.10.2015
13.10.2015
13.10.2019
In execution (starting date)
Location of Performance

Description

Improvement of the available accommodation capacity and of the infrastructure,service and living conditions for TCNs and asylum seekers.
Activities
 • Организация и управление на проекта: Дейността ще гарантира спазване на времевия график, изпълнение на дейностите, заложени в проектното предложение, при пълно спазване на предвидения бюджет и правила за допустимост на разходи; спазване на правилата за избор на подизпълнители; документиране на дейностите и отчитането на разходите; изготвяне на доклади и др.
 • Разрушаване на 11 (единадесет) сгради, негодни за ползване и застрашени от самосрутване; сортиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и възстановяване на околното пространство в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при МС.: Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол *на дейността. Съгласно изготвено конструктивно становище сградите са негодни за ползване и застрашени от самосрутване. Същите са станали опасни за здравето и живота на чужденците, търсещи закрила, настанени в центъра. Видно от графа „Забележки“ на АДС № 6547/23.01.2014г., със Заповед № ДС-06- 9/11.03.2014г. на Областния управител на Област Хасково, описаният в посочения акт за държавна собственост имот се отнема от Министерство на отбраната и се предоставя в управление на Държавна агенция за бежанците при МС. Приложено, предоставяме заверено копие на Договор № 01-4046/31.03.2014г., сключен между Областния управител на Област Хасково и ДАБ при МС за предоставяне безвъзмездно в управление на недвижими имоти - частна държавна собственост и Заповед № РД-14- 7/17.03.2014г. на Областния управител на Област Хасково за фактически действия по предаване и приемане на имотите. Относно срока за предоставяне на горните имоти - съгласно чл. 2 от горецитирания договор, същите се предоставят за управление на ДАБ 1гри МС безвъзмездно за изпълнение на функциите му, във връзка със засилената бежанска вълна и недостатъчния капацитет за настаняване на лица, търсещи закрила. За сгради с ид. № 77181.6.479.1, № 77181.6.479.2, № 77181.6.479.3, № 77181.6.479.6 - Акт за държавна собственост № 6547/23.01.2014 г. 1. Сграда 77181.6.479.1 - 2 етажа; ЗП - 1757,00 кв.м; РЗП - 3154,00 кв. м.; предназначение - казарма; год. на постр. - 1950г., МК; 2. Сграда 77181.6.479.2 - 3 етажа; ЗП -741,00 кв.м; РЗП - 2223,00 кв. м.; предназначение - казарма; год. на постр. - 1950г., МК; 3. Сграда 77181.6.479.3 - 1 етаж; ЗП -36,00 кв.м; РЗП - 36,00 кв. м.; предназначение - казарма; год. на постр. - 1950г., МК; 4. Сграда 77181.6.479.6 - 1 етаж; ЗП -117,00 кв.м; РЗП - 117,00 кв. м.; предназначение - склад; год. на постр. - 1951 г., МК. За сгради с ид. № 77181.6.480.2, № 77181.6.480.6, №77181.6.480.7, №77181.6.480.8 и № 77181.6.480.9 - Акт за държавна собственост № 6546/23.01.2014 г. 1. Сграда 77181.6.480.2. - 2 етажа; ЗП - 259, 00 кв.м; РЗП - 518, 00 кв.м.; предназначение - лечебница; год. на постр. - 1960 г., МК; 2. Сграда 77181.6.480.6. - 1 етаж; ЗП - 1001.00 кв.м.; РЗП - 1001, 00 кв. м.; предназначение - склад; год. на постр. - 1951 г., МК; 3. Сграда 77181.6.480.7. - 1 етаж, ЗП - 300, 00 кв.м.; РЗП - 300, 00 кв.м.; предназначение - склад; година на построяване - 1980 г., МК; 4. Сграда 77181.6.480.8. - 1 етаж; ЗП - 84,00 кв.м; РЗП - 84,00 кв. м.; предназначение - склад; год.на постр. - 1951., МК. 5. Сграда 77181.6.480.9 - 2 етажа; ЗП - 385, 00 кв. м.; РЗП - 716,00 кв.м.; предназначение - клуб; год. на постр. - 1951 г., МК. За сгради с ид.№77181.6.483.16 и №77181.6.483.17 - Акт за държавна собственост №6544/22.01.2014 г. 1. Сграда 77181.6.483.16 - 1 етаж; ЗП -143,00 кв.м; РЗП - 143,00 кв. м.; предназначение - караулно; год. на постр. - 1960г., МК; 2. Сграда 77181.6.483.17 - 1 етаж; ЗП -33,00 кв.м; РЗП - 33,00 кв. м.; предназначение - караулно; год. на постр. - 1960г., МК. За сгради с идентификатори №№ 77181.6.480.9; 77181.6.480.8; 77181.6.480.6; 77181.6.480.2; 77181.6.479.6; 77181.6.483.16 и 77181.6.483.17 е издадена Заовед № 404/20.05.2015г. на кмета на Община Харманли - за премахване на гореописаните сгради поради това, че са опасни. За сгради с идентификатори №№ 77181.6.479.1; 77181.6.479.2; 77181.6.479.3 и 77181.6.480.7 - през месец септември 2014 г. е изготвено конструктивно становище от правоспособно лице - сградите са опасни и е необходимо да бъдат премахнати. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни
 • Ремонтиране на 2 бр. физкултурни салона в РПЦ - София - места за настаняване "Враждебна" и "Военна рампа": Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. След извършване на ремонтните дейности, ще се подобрят условията за живот на търсещите закрила граждани на трети страни, като се осигурят условия за спортуване. Физкултурен салон в РПЦ - гр. София, „Враждебна“ Акт за държавна собственост № 07757/29.06.2011г. Описание - сграда, представляваща „спортна сграда, база" с идентификатор №68134.8554.570.4., надояща се в обл. София град, общ. Столична, гр. София, р-н "Кремиковци" в поземлен имот с идентификатор №68134.8554.570, административен адрес - бул. "Ботевградско шосе" №270, гр. София. Застроена площ - 774 кв. м., на един етаж, година на построяване - 1966 г., конструкция - стоманенобетонна. Основните видове СМР обезпечават финализиране на настилката на физкултурния салон чрез антистатично PVC покритие, изграждане на три броя лампени излаза и аварийно осветление. Обектът е пета категория. След приключване на процедурата ще се пристъпи към изпълнение на СМР. Разрешение за строеж не се изисква на основание чл. 151, ал. 1, т. 1 и т. За от ЗУТ, а Възложителят ще уведоми съответната служба за ремонта. Физкултурен салон в РПЦ - гр. София, „Военна рампа“ Акт за държавна собственост № 08328/17.12.201 Зг. Описание - сграда, представляваща „сграда за образование“ с идентификатор № 68134.505.32.4, находяща се в обл. София град, общ. Столична, гр. София, р-н „Сердика“ в поземлен имот с идентификатор № 68134.505.32, административен адрес - ул. „Локомотив“ № 11, гр. София. Застроена площ - 279 кв. м., на един етаж, година на построяване - 1975г., конструкция - монолитна. Описание на подобренията с ориентировъчни количествени данни - подмяна на 9 бр. врати, 14 бр. прозорци от PVC дограма, основен ремонт на два броя санитарни възли с умивални помещения, основен ремонт на помещение спортен салон, изцикляне с боядисване подово дюшеме /170 кв. м./, основно боядисване на стени и таван /310 кв. м./, доставка на спортно оборудване - 2 броя, шведски стени, 1 бр. успоредка, 1 бр. волейболна мрежа. Обектът е пета категория. След приключване на процедурата ще се пристъпи към изпълнение на СМР. Разрешение за строеж не се изисква на основание чл. 151, ал. 1, т. 1 и т. За от ЗУТ, а Възложителят ще уведоми съответната служба за ремонта.
 • Изграждане на една спортна площадка в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли.: Изготвяне на техническо задание по готов инвестиционен обект. Издадено разрешение за строеж. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. След извършване на строително-ремонтните дейности ще се подобрят условията за живот на търсещите закрила граждани на трети страни, като се осигурят условия за спортуване, чрез изграждане на игрище за волейбол, игрище за баскетбол и мини-футбол и площадка с фитнес уреди. Акт за държавна собственост №6544/22.01.2014г., поземлен имот с идентификатор № 77181.6.483 по кадастралната карта на гр. Харманли. Застроена площ и други технически количествени характеристики - 1152,06 кв. м., от нея - 1064,70 кв. м. - открита спортна площадка; 87,36 кв. м. - открита фитнес площадка. Вид на конструкцията на настилката: За спортната площадка: първи пласт - акрилна настилка - 0,2 см.; втори пласт - асфалтова настилка - 4 см.; трети пласт - трошен камък - 30 см. За открита фитнес площадка: - първи пласт - каучукови плочи - 2 см.; втори пласт - подложен бетон - 10 см.; трети пласт - трошен камък - 20 см. След приключване на обекта с изготвяне на Акт- образец 15 по надлежния ред, се оформя екзекутивна документация. Приетият строеж, който е пета категория по надлежния ред се нанася в кадастъра. Средствата за горното са за сметка на бюджета на ДАБ при МС. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни.
 • Изграждане на външна ограда в място за настаняване към РПЦ - гр. Харманли; отводняване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки в района около 9, 10 и 11 хале в РПЦ-Харманли. Изграждане на парк и открити места за почивка в РПЦ - гр. Харманли: Изготвяне на проект. Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. Ще се повиши сигурността на настанените в центровете граждани на трети страни, търсещи закрила, и ще се подобри инфраструктурата. Ще се изгради парк, и открити места за почивка в РПЦ – гр. Харманли. Акт за държавна собственост № № 6547/22.01.2014г. – за РПЦ – гр. Харманли. За оградата – частично възстановяване и укрепване на съществуващата ограда в РПЦ – гр. Харманли при запазване на същестуващата стоманобетонова основа и метална ограда. За отводняване, благоустрояване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки – отнася се за отвеждането на дъждовната вода в ПИ с идентификатор № 77181.6.483, касаещо района на халета № 9,10 и 11. За горното е възложено геодезическо заснемане и изготвяне на инвестиционен проект, за което има разрешение от главния архитект на гр. Харманли. Изготвеният проект ще бъде заложен в документацията на процедурата. За изграждане на парки открити места за почивка – касае се за освежаване и възстановяване на съществуващата зона за отдих. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни.
 • Изграждане на една детска площадка в РПЦ - гр. Харманли.: Изготвяне на техническо задание за инженеринг /проектиране и строителство/. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. Получаване на разрешение за ползване. Подобряване на условията на живот за децата, настанени в центъра. Акт за държавна собственост № 6547/22.01.2014г., поземлен имот с идентификатор № 77181.6.479 по кадастралната карта на гр. Харманли. За детската площадка има издадена виза за проектиране от гл. архитект на Община Харманли за поземлен имот с идентификатор № 77181.6.479 по кадастралната карта на гр. Харманли с възможност за изпълнение на площ 18м./20м, т. е. площ от 360 кв. м. В резултат на реализираните детски площадки във „Военна рампа“, „Враждебна“ и с. Баня, становището на ДАБ при МС е горната процедура да бъде възложена като инженеринг /проект и строителство/. Горният обект е пета категория и съгласно чл. 163, ал. 2 от ЗУТ, функциите на НСН ще се изпълняват от техническия ръководител на строежа. Авторският надзор е елемент от процедурата по инженеринга за строежа, както и оформянето на екзекутивната документация и нанасяне на реализирания обект в Агенцията по кадастъра. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни.
 • Подмяна на канализационни щрангове със съпътстващ ремонт на прилежащите помещения в Транзитен център - с. Пъстрогор.: Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. Дейността е необходима за поддръжка на сградата и подобряване на санитарно-хигиенните условия. Акт за държавна собственост № 6521/28.10.2013г. Обектът Транзитен център - с. Пъстрогор е изпълнен от фирма „СИКОНКО“ ООД и е въведен в експлоатация през 2012 г., инвеститор на изпълнението е МФ. В резултат на неудачния вариант на инвестиционния проект в част „ВиК“ и недоброкачественото укрепване на вертикалните канализационни щрангове, се явяват течове от същите. В резултат на горното в момента в ТЦ - с. Пъстрогор неизползваеми са 4 броя канцеларии и 17 броя санитарни възли в сграда В; 2 броя санитарни възли в сграда С, както и 2 броя жилищни помещения. Горната ситуация е предпоставка в цялата сграда да бъде забранено използването й по предназначение от органите на РЗИ. Изпълнителят „СИКОНКО“ не може да бъде призован за отстраняване на дефектите, тъй като фирмата е обявена в несъстоятелност. На наша покана за съставяне на протокол за констатиране на проблемите, не се явяват на срещата. Във връзка с горното, представител на Техническа служба - Свиленград и независим експерт - строителен инженер, изготвят подробна количествено-стойностна сметка на лошокачествените канализационни дейности и възстановяване на архитектурните щети от течовете /подмяна на окачени тавани, подови настилки, мухъл и пребоядисване/. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни.
 • Изграждане на външна ограда в място за настаняване към РПЦ - гр. Харманли; отводняване, благоустрояване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки в района около 9,10 и 11 хале в РПЦ-Харманли. изграждане на парк, летен кинотеатър и открити места за почивка в РПЦ - гр. Харманли.: Изготвяне на проект. Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. Ще се повиши сигурността на настанените в центровете граждани на трети страни, търсещи закрила, и ще се подобри инфраструктурата. Ще се изгради парк, и открити места за почивка в РПЦ – гр. Харманли. Акт за държавна собственост № № 6547/22.01.2014г. – за РПЦ – гр. Харманли. За оградата – частично възстановяване и укрепване на съществуващата ограда в РПЦ – гр. Харманли при запазване на същестуващата стоманобетонова основа и метална ограда. За отводняване, благоустрояване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки – отнася се за отвеждането на дъждовната вода в ПИ с идентификатор № 77181.6.483, касаещо района на халета № 9,10 и 11. За горното е възложено геодезическо заснемане и изготвяне на инвестиционен проект, за което има разрешение от главния архитект на гр. Харманли. Изготвеният проект ще бъде заложен в документацията на процедурата. За изграждане на парки открити места за почивка – касае се за освежаване и възстановяване на съществуващата зона за отдих. За тази дейност ще са необходими 2 бр. командировки за двама експерти по два дни.
 • Доизграждане на лицевата част на оградата във Военна рампа и прилежащия към нея портал: Изготвяне на техническо задание. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител. Изпълнение и контрол на дейността. Ще се повиши сигурността на настанените в центровете граждани на трети страни, търсещи закрила, и ще се подобри инфраструктурата Акт за държавна собственост № 08328/17.12.2013г. – за РПЦ – гр. София, кв. „Военна рампа“

Indicators

Подобрена инфраструктура за настаняване на минимум 1500 лица съобразно минималните условия за прием и настаняване, установени в Европейското законодателство, Target amount: 1 500.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

825 347.60 BGN
825 347.60 BGN
742 812.84 BGN
75.00 %
 • [1] Not applicable
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Not applicable
 • [7] Not applicable

Total Project cost

Programming Period NF SF AMIF Total
2015 206 336.90 0.00 619 010.70 825 347.60
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 206 336.90 0.00 619 010.70 825 347.60

Procurements

Subject to due process: Изграждане и възстановяване на външна ограда в РПЦ - Харманли, Amount: 42 840.00
 • Differentiated position 1: По обособена позиция № 1 „Изграждане на 162 метра ограда от стоманобетонна основа с метални пана и надстройка с 3 реда бодлива тел с височина 2.90 м. Разчистване на терен и направа на просеки.“
Subject to due process: Разрушаване на 11 (единадесет) сгради, негодни за ползване и застрашени от самосрутване; сортиране, извозване и депониране на строителни отпадъци и възстановяване на околно пространство в РПЦ - гр. Харманли., Amount: 211 226.40
 • Differentiated position 1: Разрушаване на сгради, негодни за ползване и застрашени от самосрутване, сортиране, извозване и депониране на строителните отпадъци и възстановяване на околното пространство в Регистрационно-приемателен център-Харманли – териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
Subject to due process: Ремонт на 2/два/ физкултурни салона в РПЦ - София, места за настаняване кв. "Враждебна" и кв."Военна рампа", Amount: 50 479.20
 • Differentiated position 1: УС-632
Subject to due process: Изграждане на спортна площадка - РПЦ - Харманли, Amount: 136 906.00
 • Differentiated position 1: „Изграждане на една спортна площадка (открита спортна площадка за волейбол, открито мултифункционално игрище за баскетбол и мини футбол и открита фитнес площадка) в Регистрационно-приемателен център - гр. Харманли, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет”
Subject to due process: Проектиране и изграждане на комбинирана детска площадка в РПЦ - гр.Харманли, Amount: 48 895.00
 • Differentiated position 1: Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли
Subject to due process: Подмяна на канализационни щрангове със съпътстваш ремонт на прилежащите помещения в Транзитен център - Пъстрогор., Amount: 117 348.00
 • Differentiated position 1: Подмяна на канализационни щрангове и изграждане на два вертикални щранга със съпътстващ ремонт на прилежащите помещения в Транзитен център – с. Пъстрогор, общ. Свиленград“
Subject to due process: Изграждане на парк и зона за отдих в РПЦ - гр. Харманли, Amount: 149 308.80
Subject to due process: Бетониране на района около хале 9, 10 и 11 в РПЦ - Харманли, Amount: 172 030.80
Subject to due process: Осъществяване на независим строителен надзор за обект "Изграждане на парк и зона за отдих в РПЦ - Харманли, Amount: 6 451.20
Subject to due process: Ремонт на лицевата част на оградата и тротоара и асфалтовата настилка около прилежащия портал на РПЦ - гр. София, кв. Военна рампа, Amount: 0.00
 • Differentiated position 1: Ремонт на лицевата част на оградата, тротоара и асфалтовата настилка около прилежащия портал на РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа
Subject to due process: Отводняване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки в района около 9-то, 10-то и 11-то хале и изграждане на парк и открити места за почивка в РПЦ - гр. Харманли, Amount: 264 559.00

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).