Български

Operational programme: Asylum, Migration and Integration Fund

Planning region: All

Identification

BG65AMNP001-1.003-0001-C01
Development of the State Agency for Refugees’s administrative capacity
26.07.2017
26.07.2017
26.01.2020
In execution (starting date)
Location of Performance
 • Bulgaria

Description

The project was developed in response to the need to upgrade and increase the State Agency for Refugees at the Council of Ministers institutional capacity to realize its public role in the implementation of the state policy in the field of international protection as a specialized state body responsible for granting international protection to the asylum seekers and organization of activities for providing of social, medical and psychological support in a favor of asylum seekers.
The planned activities target the employees of the specialized administration of SAR, representatives of three municipalities and other state institutions and non-governmental organizations, whose activities take major role as key participants in the processes of providing services to asylum seekers.
The planned specialized trainings and exchange activities of experience will increase the professional competence for more effective and efficient implementation of the obligations of the employees of SAR.
The targeted training will develop their knowledge, skills and attitudes needed to identify and take measures to meet the special needs of vulnerable people; will focus on the legal and practical developments in the field of international protection in the EU; will improve the quality of their work by developing and building of skills to cope with everyday difficulties and to reduce the level of stress in the workplace; will develop their knowledges in relation to the refugee’s country of origin and skills for positive communication and tolerance.
Another focus of the project is the provision of constant exchange of actual information and experience between the employees of SAR and all stakeholders - representatives of municipal administrations, state institutions and non-governmental sector engaged in the provision of services to the asylum seekers and consolidation of mechanisms for institutional interaction and cooperation.
Activities
 • Управление и организация на проекта : Целта на тази дейност е да се гарантира ефективно управление, организация и координация на дейностите по проекта и да се създадат условия за планиране на дейностите и успешно организационно, документално и финансово финализиране на проекта. Предвид спецификата и обемността на дейностите в проекта Екипът за управление и организация/ЕУО/ ще се състои от Ръководител проект – ръководи, координира и контролира дейностите по проекта. Основните функции са свързани с ръководене и контролиране на осъществяваните дейности, поддържане на постоянен контакт с финансиращият орган и управление на работата на екипа на проекта. Координатор –1 бр. - ще координира и отговаря за изпълнението на планираните дейности по направления - обученията на служителите на ДАБ и организирането на планираните събития, като подпомага работата на ръководителя. В подкрепа специфичните дейности се включват още: Счетоводител - 1 бр. – отговаря по изготвяне на междинните и финалния финансови доклади, текущ мониторинг върху разходваните средства, осчетоводяване на първични счетоводни документи, проверка и контрол на движението на разходите по бюджетните пера. Технически сътрудник – 1 бр. - водят цялостната документация и кореспонденция по Проекта, събират, класират и отговарят за съхранението на документацията. Юрист - 1 бр. - отговаря за провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнители по ЗОП.
 • Обучение на служители на ДАБ, за идентификация и работа с уязвими лица, търсещи международна закрила : Положението на лицата, търсещи международна закрила, се характеризира с присъщ елемент на уязвимост. С оглед на конкретните обстоятелства на своето положение обаче някои кандидати са особено уязвими в процеса на определяне на необходимостта от международна закрила. Ранната идентификация на уязвимост на кандидатите за закрила и на специфичните им нужди е от изключително значение. Според установените стандарти такава идентификация следва да бъде извършвана на най-ранния възможен етап, което в контекста на бежанската процедура означава, че идентификацията на уязвимостта трябва да се направи по време или непосредствено след личната регистрация в центровете на ДАБ. Поради което възниква основна необходимост от решаващо значение за служителите на ДАБ, работещи с тях, да развиват знанията, уменията и нагласите, които са им необходими, за да определят и предприемат мерки за задоволяване на специалните потребности на такива лица.
 • Обучение на целевите групи в областта на националното и европейското законодателство в областта на убежището, с акцент върху непридружени малолетни и непълнолетни и правата на търсещите международна закрила: Основната цел на това обучение е участниците да се запознават с общ преглед на общата европейска система за убежище (ОЕСУ), като се поставя акцент върху правните и практическите развития в областта на международната закрила в ЕС. Обучението е насочено към повишаване на осведомеността на служителите на ДАБ, определените представители на общините – София град, Харманли и Нова Загора и представители на ОЗД към ДСП на АСП, работещи в областта на убежището и развитие на общото разбиране за тяхната роля като основни действащи лица за практическото прилагане на националното и европейското законодателство в областта на убежището. Ще бъдат засегнати и теми, относно основните права на търсещите международна закрила от гледна точка на процедурата за предоставяне на убежище. Съответните правни разпоредби ще се представят на обучаваните лица в рамките на последователните етапи на процедурите за международна закрила и прием, както от правна, така и от практическа гледна точка - достъп до процедурата, разглеждане на молбите за международна закрила, допустимост, право на правна помощ и представителство, взимане на решение, ефективни правни средства за защита или специални процедури. Акцент в обучението ще бъде поставен и върху усвояването на знания и умения за основните въпроси, свързани с Регламента „Дъблин III“ и прилагане на специфични аспекти на този регламент в сценарии, свързани със събиране на непридружени непълнолетни/малолетни лица със семействата им.
 • Обучение за справяне със стреса на служители на ДАБ: Целта на настоящата дейност е да се подкрепят служителите на ДАБ за развиване на специфични умения и повишаване качеството на работата им чрез осигуряване на обучение. Потребностите от обучение се обяснява с липсата на достатъчно специализиран опит, високо психическо натоварване при директна работа с маргинализирани групи и уязвими лица, силна емоционална ангажираност и многото отговорности в ежедневната работа. Обученията за справяне със стреса са задължителен компонент при подпомагащите професии и имат основна роля за поддържане на компетентността на специалистите, работещи с маргинализирани групи и уязвими лица. Целта е да се окаже квалифицирана подкрепа на специализирания и управленски персонал на ДАБ. Обучението за справяне със стреса е насочено към информиране и презентиране на синдрома на професионалното прегаряне, запознаване със симптомите и признаците на стреса, техники за справяне и преодоляване.
 • Обучение на служители на ДАБ за мултиетническа толерантност и различия в културите на народите: Ежедневната работа на служителите на ДАБ е свързана с търсещи или получили международна закрила лица с различна етническа принадлежност, култура, религия, ценности. Професионализма на служителите и ефективността на работата им се състои именно в това, да бъде възпрепятствана появата на негативни предразсъдъци и стереотипи и да се развиват познанията за различните културни особености на дадени етнически общности. Понякога поради липсата на достатъчно знания и неосъзнаването на собствените негативни стереотипи и предразсъдъци, може да не се използва правилният подход, което да се отрази върху пълноценната комуникация и работа с бежанците. Ето защо доброто познаване на определени особености, свързани с историята, културата, традиционните обичаи и език на всяка етническа общност или малцинство е допълнително умение, което е много полезно и подпомага служителите при изпълнение на служебните им задачи и разбирането на евентуални конфликти. Обучението е насочено към повишаване на познанията относно страните на произход на бежанците – социални, икономически, културни, образователни и религиозни особености и развиване на умения за позитивна комуникация и толерантност.
 • Организация на събития (конференции, кръгли маси, семинари, работни срещи) с участието на служители на ДАБ, държавни органи, органи на местното самоуправление и местната администрация и организации от неправителствения сектор работещи с лица търсещи международна закрила за обмяна на опит и разпространение на добри практики: Чрез реализацията на тази дейност се цели да се осигури постоянен обмен на актуална информация и опит между служителите на ДАБ и всички заинтересовани страни – представители на общински администрации, държавни институции и неправителствен сектор. В рамките на дейността е планирано и провеждането на: - 6 изнесени двудневни семинари - с участието на общо 120 представители на общинските администрации, ДАБ, НПО, АСП, МОН и други институции по прилагане на интегриран подход към проблемите на бежанците, отчитащ всички аспекти на техния живот – правни, социални, религиозни, културни и икономически особености - 1 пресконференция в началото на проекта, 1 заключителна пресконференция, изработване на 1 банер и 1 табела.

Partners

None
None
None
None

Indicators

Брой обучени лица с финансовата подкрепа на ФУМИ по теми в областта на убежището., Target amount: 210.00, Reached amount: 0.00
Брой обучени лица като процент от общия брой обучени лица по теми в областта на убежището., Target amount: 43.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

196 105.01 BGN
196 105.01 BGN
49 026.25 BGN
75.00 %
 • [1] Not applicable
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Not applicable
 • [7] Not applicable

Total Project cost

Programming Period NF SF AMIF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 49 026.25 0.00 147 078.76 196 105.01
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 49 026.25 0.00 147 078.76 196 105.01

Procurements

Subject to due process: Логистика на събития и обучения и провеждане на обучения, Amount: 144 166.67
 • Differentiated position 1: „Осигуряване на логистика за провеждане на събития, за организация и провеждане на обучения и обучения по проект „Развитие на административния капацитет на ДАБ при МС”
Subject to due process: Доставка на канцеларски материали и консумативи, Amount: 833.33
Subject to due process: Изготвяне на информационни материали, Amount: 416.66

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).