Български

Operational programme: Innovations and Competitiveness

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-1.005-0108-C01
Developing an innovative cloud system for intelligent battery management
817080126 Stemo Ltd.
20.07.2018
20.07.2018
20.03.2020
In execution (starting date)
Location of Performance
 • Bulgaria, South-West and South Central Bulgaria (BG4), South-West (BG41), Sofia cap. (BG411), Sofia Cap., Sofia

Description

This project proposal will meet the need to create a system that will achieve much higher levels of battery life cycle extension and optimization of their operation.

The overall objective of the project is to increase the competitiveness and innovation capacity of Stemo Ltd. by developing product innovation with a strong potential for development and application - Innovative cloud system for intelligent management of battery operation.

Major activities are related to performing research, testing, measurements, and laboratory prototype creation and testing activities related to developed innovation; activities to acquire tangible and intangible assets needed for development, as well as intellectual property protection and visualization of the project.

As a result of the development of the innovative system it is expected to optimize the working cycle, charge and discharging of the batteries, which will lead to their longer use and consequently less frequent replacement, as well as to increase the energy efficiency in use. At the same time, the negative impact on the environment will be reduced by reducing the produced batteries which contain and for the production of which substances harmful to nature are used.
Activities
 • Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация (дейността ще бъде изпълнена чрез наемане на квалифициран персонал - 7 бр. експерти): Дейността ще се осъществява основно от партньора по проекта - ИЕЕС, като Стемо ООД ще участва само с 1 експерт с цел изследване доколко изпитванията и измерванията могат да бъдат съотнесени като технологично решение, за да се вплетат максимално в ИТ средата. Като част от дейността ще бъде нает квалифициран персонал за извършване на изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация - 1 бр. експерт от страна на кандидата - Стемо ООД и 6 бр. експерти от страна на партньора. Дейност 1 включва следните под-дейности: 1.1. Планиране на изпълнението: регламентиране на цялостната организационна структура за изпълнение на дейността и на експертите по изпълнението, с техните компетенции и отговорности; определяне на нивата на взаимодействие между тях и нивата и времената за ескалиране и решаване на потенциални проблеми при изпълнение /месец 1/ 1.2: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания за оптимизиране на работата на акумулаторите /месец 2-6/ - Изследване и анализ на наличната информация, технологично проучване на най-добри практики в областта; - Изследване и анализ на потребителските групи - потенциалните клиенти на системата; - Изследване и анализ на добри практики в областта; - Изследване и анализ на технологичните възможности за реализация и техническите параметри на иновацията; - Планиране и провеждане на изпитвания и измервания в лабораторна среда и анализ на резултатите от тях. - Извършване на изследвания, изпитания и измервания за оптимизиране работата на оловните акумулатори. - Извършване на изследвания на 2 типа оловни акумулатори от вида клапанно регулирани оловни акумулатори и оловни акумулатори залят тип. - Провеждане на измервания на тези два типа акумулатори при циклиране в режими на 5 и 10 часов режим на разряд и моделен режим за работа на акумулаторите. След края на тези изпитания, ще се извършат следните анализи на положителните и отрицателните активни маси на оловните акумулатори: o химичен анализ; o структурен анализ с помощта на сканиращ електронен микроскоп; o рентгеноструктурен анализ; o параметричен анализ; 1.3. Разработване на методология за мониторинг и интелигентно управление на експлоатацията на акумулатори /месец 4-8/ След подробен анализ на резултатите получени по под-дейност 1.2, ще се разработи самата методология и алгоритъм за изработване на специализирана програма за интелигентно управление на заряда и разряда на акумулаторите. Алгоритъмът за изработване на тази интелигентна програма за управление, ще включва специфичните параметри получени от електрохимичните изпитания на акумулаторите. Тези специфични параметри включват освен електрическите параметри при различните режими на циклиране, така и получените химически и физически анализи на положителните и отрицателните активни маси на акумулаторите след техните изпитания. 1.4. Извършване на изпитвания и измервания за резултата от работата на новата система: /месец 9-19/ - Изпитания и измервания в лабораторна среда – дали създадения алгоритъм наистина работи; - Определяне дали софтуера, хардуера и модела разработени в дейности 2, работят спрямо изградените спецификации; Чрез дейност 1 ще се определи най-оптималния режим на експлоатация на даден вид акумулатори според тяхното приложение, ще се изпита методология и алгоритъм . Това ще позволи при дейност 2, чрез тествания да се достигне до много по-високи нива за удължаване жизнения цикъл на акумулаторите и оптимизиране на тяхната експлоатация. Етапите за изпълнение на дейността са следните: - Подбор на квалифициран персонал /месец 1/ - Период на заетост на наетия персонал /от месец 2-ри до 19-ти месец от изпълнение на проекта, в зависимост от отговорностите на отделните експерти/
 • Дейност 2: Създаване и тестване на прототипи в лабораторна среда, свързани с разработването на иновацията (дейността ще бъде изпълнена чрез наемане на квалифициран персонал - допълнителни 9 бр. експерти и използване на външни услуги, необходими за разработване на иновацията) - част 1: Дейността ще се осъществява от кандидата Стемо ООД. Като част от дейността ще бъде нает квалифициран персонал за създаване и тестване на прототипи в лабораторна среда, както и ще се проведат процедури за избор на външни изпълнители за част от нужните под-дейности. Дейност 2 включва следните под-дейности: 2.1. Планиране на изпълнението: регламентиране на цялостната организационна структура за изпълнение на дейността и на експертите по изпълнението, с техните компетенции и отговорности; определяне на нивата на взаимодействие между тях и нивата и времената за ескалиране и решаване на потенциални проблеми при изпълнение /месец 4/ 2.2. Проектиране и разработване на специализиран хардуер /месец 5-19/ Под-дейност 2.2. ще включва избор на външни изпълнители за следните услуги, които включва под-дейността: 2.2.1. Проектиране на електронни схеми и устройства за специализираните хардуерни модули, които ще бъдат разработени като част от иновацията: /месец 5-8/ - сензорен блок; - управляем клапан за регулиране на налягането; - контролера за сензорен блок и клапан. /Проектиране на електронни схеми; Избор на електронни компоненти за реализация на електронните схеми; Проектиране на печатна платка: разполагане на елементите и опроводяване на платката; Симулация и анализ на проектираните електронни схеми; Документиране на разработката/. Услугата ще бъде изцяло възложена на външни изпълнители, тъй като обхвата и е извън компетенциите и предмета на дейност както на Стемо ООД, така и на партньора – ИЕЕС 2.2.2. Системно програмиране на IoT модулите /месец 5-8/ Програмиране на ниско ниво на модулите за управление на специализирания хардуер; Разработване на специализирано програмно осигуряване за: специализиран компютърен модул за управление; сензорен блок; управляем клапан за регулиране на налягането. Услугата ще бъде изцяло възложена на външни изпълнители, тъй като обхвата и е строго специализиран - програмиране на ниско ниво и управление на устройства. Въпреки че Стемо ООД разполага с експертиза за софтуерна разработка, същата е насочена към разработване на приложен софтуер – програмни продукти, реализиращи бизнес-логика, обработка на данни и потребителски интерфейс (каквито са централните модули на решението) и няма как да се извърши от кандидата, а партньора няма компетенции в областта. 2.2.3. Индустриален дизайн за специализираните хардуерни устройства, които ще бъдат разработени като част от иновацията /месец 8-11/: - „капачки“ за акумулатори с вградени: сензорен блок; клапан за регулиране на налягането; - контролер за управление на сензорния блок и клапана за регулиране на налягането, който се вгражда в специализирания компютърен модул за управление. Изработването на индустриален дизайн включва разполагане на техническите компоненти в устройството, определяне на материали, механизми, форми, цветове, покрития и декорации на обекти, които се произвеждат в количество чрез индустриален процес. При изработването на индустриалния дизайн ще бъдат съобразени следните изисквания: - Сензорният блок и клапанът за регулиране на налягането ще бъдат вградени в капачка, която ще заменя фабричната капачка на акумулатора. Ще бъдат разработени няколко вида дизайна на капачки съобразно най-разпространените стандарти за акумулатори. - Контролерът ще бъде съобразен така, че да отговаря на изискванията за интегриране и вграждане в специализиран компютър за управление на устройства (IoT PC). Разработването на индустриален дизайн е строго специфична и профилирана задача, извън предмета на дейност на Стемо ООД и партньора, поради което ще бъде възложена на външен изпълнител. продължение в част 2 от дейността /в описание на стойност в част 1 са заложени разходите само за под-дейност 2.2. - 2.2.1., 2.2.2 и 2.2.3 - за външни услуги/
 • Дейност 2: Създаване и тестване на прототипи в лабораторна среда, свързани с разработването на иновацията (дейността ще бъде изпълнена чрез наемане на квалифициран персонал - допълнителни 9 бр. експерти и използване на външни услуги, необходими за разработване на иновацията) - част 2: продължение от част 1 2.2.4. Разработване на технология за производство на специализирания хардуер /месец 10-15/ Включва технология за производство на: електронни схеми и печатни платки; механични елементи – клапан за регулиране на налягането; корпус за вграждане („капачка“) на сензорния блок и клапана за регулиране на налягането; технология за интегриране на специализирани хардуер в цялостното решение; технология за разработка на програмно осигуряване за управление на специализирания хардуер; изработването на детайлна технологична спецификация; валидиране на разработената технология. 2.2.5. Производство на лабораторни прототипи на специализирания хардуер /месец 14-19/ Тестване на 20 бр. прототипи на специализирания хардуер в лабораторни условия - Капачка с вградени сензори и клапан; Контролер за IoT PC. Услугите по т. 2.2.4 и 2.2.5. са извън предмета на дейност и компетенциите на Стемо ООД и партньора, поради което ще бъдат възложени на външни изпълнители. 2.3. Проектиране и разработване на софтуер, включващо: /месец 5-19/ - Централизирана система за мониторинг и управление на експлоатацията на акумулатори; - Портал за клиенти; - Интегриране на комуникационен модул. Под-дейност 2.3 представлява пълен жизнен цикъл по разработка на софтуера /Бизнес анализ, дизайн, доказване на работоспособност, софтуерна разработка, изпробване на различни итерации, постоянни подобрения/. Етапите за изпълнение на дейността са следните: - Подбор на квалифициран персонал /месец 4/ - Период на заетост на наетия персонал /от месец 5-ти до 19-ти месец от изпълнение на проекта, в зависимост от отговорностите на отделните експерти/ - Избор на изпълнители за външните услуги 2.2.1. Проектиране на електронни схеми и устройства за специализираните хардуерни модули, които ще бъдат разработени като част от иновацията /месец 5-6/ 2.2.2. Системно програмиране на IoT модулите /месец 5-6/ 2.2.3. Индустриален дизайн за специализираните хардуерни устройства, които ще бъдат разработени като част от иновацията /месец 8-9/ 2.2.4. Разработване на технология за производство на специализирания хардуер /месец 10-11/ 2.2.5. Производство на лабораторни прототипи на специализирания хардуер /месец 14-15/ - Сключване на договори и изпълнение на услугите: 2.2.1. Проектиране на електронни схеми и устройства за специализираните хардуерни модули, които ще бъдат разработени като част от иновацията /месец 7-8/ 2.2.2. Системно програмиране на IoT модулите /месец 7-8/ 2.2.3. Индустриален дизайн за специализираните хардуерни устройства, които ще бъдат разработени като част от иновацията /месец 10-11/ 2.2.4. Разработване на технология за производство на специализирания хардуер /месец 12-15/ 2.2.5. Производство на лабораторни прототипи на специализирания хардуер /месец 16-19/ В описание на стойност в част 2 са заложени разходите само за под-дейност 2.2. - 2.2.4., 2.2.4 и 2.2.3 - за външни услуги и за под-дейност 2.3. - заплати за екипа/
 • Дейност 3: Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктовата иновация (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на: Комплект програмно управляеми тестери за акумулатори и периферия към тях - 1 бр., Сървърна инфраструктура (вкл. сървъри, дисков масив и комутатори) - 1 бр., Локален модул за управление - 2 бр.): Дейността ще се осъществява от кандидата Стемо ООД. В рамките на дейността ще бъдат придобити следните ДМА - Комплект програмно управляеми тестери за акумулатори и периферия към тях - 1 бр., Сървърна инфраструктура (вкл. сървъри, дисков масив и комутатори) - 1 бр., Локален модул за управление - 2 бр. Инвестицията в ДМА допринася и подпомага пряко изпълнението на проекта, тъй като позволява изпитване и тестване на иновацията и проверка доколко целените с нея параметри и показатели са достижими в релевантна среда. Комплектът програмно управляемия тестер за акумулатори ще служи за провеждане на изпитвания и измервания за оптимизиране работата на оловните акумулатори; ще се използва при провеждане на тестови цикли на заряд/разряд на акумулаторните батерии и при тестване на самите прототипи. Сървърната инфраструктура – на нея ще се прави цялата тестова и развойна среда. На нея ще работят и Централните компоненти на системата – Портал за клиенти, централната система за управление на акумулаторите, както и самия тестов сървър. Локален модул за управление – той ще се грижи за управлението на самите данни, които постъпват от сензорите, като ще прави локално кеширане на определен обем от данни и ще ги изпраща (след филтрация на качествените данни) към облаковата система. Също така, той ще се грижи и за самото управление на акумулатора, като ще действа и в обратния ред – следствие на команди и патерни зададени от облаковата система ще пуска обратно информация нужна за управлението на акумулатора. Етапите за изпълнение на дейността са следните: - Избор на изпълнители за закупуване на ДМА - Програмно управляем тестер за акумулатори и периферия към него - 3 бр. Сървърна инфраструктура - 3 бр., Дисков масив - 1 бр., Комутатор - 2 бр., Локален модул за управление - 2 бр. /месец 2-3/ - Сключване на договор и доставка, инсталация и тестване на ДМА /от месец 4 до месец 6/
 • Дейност 4: Придобиване на специализиран софтуер, необходим за разработването на продуктовата иновация (дейността ще бъде извършена чрез придобиване на Софтуер за комуникационен сървър - 1 бр. и Софтуер за система за управление на база данни - 2 бр.): Дейността ще се осъществява от кандидата Стемо ООД. В рамките на дейността ще бъдат придобити следните ДНА - Софтуер за комуникационен сървър - 1 бр. и Софтуер за система за управление на база данни - 2 бр. Двата софтуера ще се използват като базова основа при разработката на централните компоненти на системата. Софтуерът за комуникационен сървър осигурява ефективната комуникация между централизираната система за управление експлоатацията на акумулатори с голям брой потенциални потребители на системата. Софтуерът за системата за управление на база данни служи за управление на базите данни, нужни при разработка на системата. Етапите за изпълнение на дейността са следните: - Избор на изпълнители за закупуване на софтуер- Софтуер за комуникационен сървър - 1 бр. и Софтуер за система за управление на база данни - 1 бр. /месец 2-3/ - Сключване на договор и доставка на софтуерите /от месец 4 до месец 5/
 • Дейнсот 5: Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ. : Консултантски услуги по оформянето и подаване на заявление за регистрация на патент на национално ниво и такси за регистрация на патент към Патентно ведомство във връзка с Иновативната облакова система за интелигентно управление експлоатацията на акумулатори. Етапите за изпълнение на дейността са следните: - Избор на изпълнител /месец - 18/ - Изпълнение на услугите /месец 19-20/
 • Дейност 6: Визуализация на проекта: Стемо ООД ще предоставя активно информация за проекта, съгласно изискванията за информиране и публичност на програмата. При изпълнение на проекта ще се спазват всички изисквания на Единен наръчник за визуализация 2014-2020, публикуван на интернет страницата на УО. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от бенефициента, изрично ще се указва финансирането от фондовете на ЕС на операцията, чрез: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на фонда, който оказва подкрепа на операцията (ЕСФ); - общото лого за програмния период 2014-2020 г. в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. По време на осъществяването на проекта, кандидата и партньора ще информираме обществеността за получената подкрепа, като: - включим на уебсайта на двете организации кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, като откроим финансовата подкрепа на ЕС; - публикуваме на подходящо място на нашите интернет страница банер с линк към Единния информационен портал www.eufunds.bg. Банерът ще бъде активен през целия период на изпълнение на проекта. - поставим табела на видно място в двете организации; - във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, които се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал, ще се посочва финансовата подкрепа по програмата. - текущо ще информираме медиите за напредъка на проекта и т.н. Всички банери в Интернет ще съдържат: емблемата на ЕС; „Европейски съюз“; наименование на съфинансиращия фонд; общото лого за програмен период 2014-2020 г.; наименованието на програмата, наименованието на проекта, обща стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева. На закупеното оборудване ще се поставят стикери с изискуемата информация за финансиране по проекта. Етапите за изпълнение на дейността са следните: - Избор на изпълнител /1-ви месец/ - Дейности по информиране и публичност /месец 1-20/ Дейността ще стартира веднага след подписване на договор за финансиране и определяне на екип по проекта, като мерките за визуализация ще се приложат незабавно.

Indicators

Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00
Number of enterprises cooperating with research institutions (Activites 1 & 3), Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00
Private investment matching public support for innovation or R&D projects (all activities), Target amount: 162 693.33, Reached amount: 0.00
Финансирани проекти за еко-иновации, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

1 150 240.00 BGN
764 346.00 BGN
338 364.85 BGN
85.00 %
 • [1] Investment in infrastructure, capacities and equipment in large companies directly linked to research and innovation activities
 • [1] Technology transfer and university-enterprise cooperation primarily benefiting SMEs
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Strengthening research, technological development and innovation
 • [6] Not applicable
 • [7] Information and communication activities, including telecommunication, information service activities, computer programming, consultancy and related activities

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 649 694.08 114 651.92 385 894.00 1 150 240.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 649 694.08 114 651.92 385 894.00 1 150 240.00

Procurements

Subject to due process: „Доставка на хардуерно оборудване във връзка с разработване на иновативна облакова система“, Amount: 214 200.00
 • Differentiated position 1: Комплект програмно управляеми тестери за акумулатори и периферия към тях - 1 бр.
 • Differentiated position 2: Сървърна инфраструктура (вкл. сървъри, дисков масив и комутатори) - 1 бр.
 • Differentiated position 3: Локален модул за управление - 2 бр.
Subject to due process: „Доставка на софтуерно оборудване във връзка с разработване на иновативна облакова система“, Amount: 98 600.00
 • Differentiated position 1: Доставка на Софтуер за комуникационен сървър - 1 бр.
 • Differentiated position 2: Доставка на Софтуер за система за управление на база данни - 2 бр.
Subject to due process: Избор на изпълнител за мерки за визуализация, Amount: 1 000.00
 • Differentiated position 1: Избор и доставка на 2 бр. табела, стикери за активите, интернет банер.
Subject to due process: Избор на изпълнител за услуги по защита на индустриална собственост на национално ниво, Amount: 20 000.00
 • Differentiated position 1: Извършване на услуги по защита на индустриална собственост на национално ниво, в т.ч. за Консултантски услуги по оформянето и подаване на заявление за регистрация на патент на национално ниво и такси за регистрация на патент.
Subject to due process: Избор на изпълнител/и за планираните външни услуги , Amount: 210 000.00
 • Differentiated position 1: Проектиране на електронни схеми и устройства за специализираните хардуерни модули - 1 бр.
 • Differentiated position 2: Системно програмиране на IoT модулите - 1 бр.
 • Differentiated position 3: Индустриален дизайн за специализираните хардуерни устройства, които ще бъдат разработени като част от иновацията - 1 бр.
 • Differentiated position 4: Разработване на технология за производство на специализирания хардуер - 1 бр.
Subject to due process: Избор на изпълнител за външна услуга по Производство на лабораторни прототипи на специализирания хардуер , Amount: 17 000.00
 • Differentiated position 1: Производство на лабораторни прототипи на специализирания хардуер

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).