Български

Operational programme: Human Resources Development

Planning region: All

Identification

BG16RFOP002-1.005-0033-C01
Development of an automated ultrasonic system for inspection of pipelines and structures and evaluation of their mechanical stress condition
28.05.2018
28.05.2018
28.05.2020
In execution (starting date)
Location of Performance
 • Bulgaria, North and South East Bulgaria (BG3), North-East (BG33), Varna (BG331), Varna, Varna
 • Bulgaria, South-West and South Central Bulgaria (BG4), South-West (BG41), Sofia cap. (BG411), Sofia Cap., Sofia

Description

Within the project an innovative product will be developed representing a system for conducting automated ultrasonic inspection of pipelines, gas pipelines and structures and assessment of their mechanical stressed condition in monitoring their structural integrity in order to continue the life cycle of the industrial systems at thematic area “Mechatronics and Clean Technologies”. The innovation developed is a product the implementation of which will ensure effective storage and efficient energy distribution, a novelty to the world market. By their proposal, the team of Multitest Ltd. will, together with the the team of the Institute of Mechanics- BAS, carry out a planned scientific research on the basis of which new knowledge will be acquired concerning fundamental areas of non-destructive testing such as unsoundness of products and mechanical stress condition. The developed system will be integrated into a more sophisticated comprehensive system in the complex investigation of pipeline and structures as well as in the subsequent development of a methodology for the inspection of industrial systems and assessment of their mechanical stress conditions. Under the project, the innovative product is planned to reach the technological readiness level TRL 9 - actual system proven in operational environment and then filed for patent. For development purposes, equipment and specialized software needed to validate the prototype will be purchased. As an industrial research, the innovative product will be a technology that can be successfully used subsequently in validating other methods of non-destructive testing, as well as of other methods evaluating the mechanical stress condition of materials.
By the project we will achieve: 
Developing an eco-innovative product in the “Mechatronics and Clean Technologies” area of ISIS, which will increase our innovative capacity and competitiveness.
Activities
 • В рамките на тази дейност ще бъдат извършени изследвания, изпитвания и измервания, необходими за разработването на иновацията. Планирани са следните дейности като са разпределени съответните отговорности по проекта: 1. Дейности по проучване на база данни и интернет относно проблеми, свързани с: дефектност на материалите, механични напрежения, методи на измерване на механични напрежения, стандарти, ултразвукови методи-конвенционални и работещи на принципа на фазираните решетки, методики на измерване на остатъчни напрежения, автоматизирани системи за ултразвуков контрол, механични изпитвания и приложението им, акустична тензометрия, компютърна радиография, видове ултразвукови осезатели и призми - дейността ще бъде осъществявана съвместно като водещ партньор в тази дейност и отговорен за успешното й осъществяване ще бъде Института по механика - месеци 1, 2 и 3. Очаква се да бъде събрана информация относно проблеми, касаещи дефектност на материалите, механични напрежения, методи на измерване на механични напрежения, стандарти, ултразвукови методи-конвенционални и работещи на принципа на фазираните решетки, методики на измерване на остатъчни напрежения, автоматизирани системи за ултразвуков контрол, механични изпитвания и приложението им, акустична тензометрия, компютърна радиография. 2. Анализ на събраните данни, касаещи ултразвукови методи на безразрушителен контрол, акустична тензометрия, дефектност. Поддейността ще бъде осъществявана съвместно като водещ партньор в тази дейност и отговорен за успешното й осъществяване ще бъде Института по механика през месеци 4 и 5. Очаква се да бъде постигнато изготвяне на база данни от събрана информация и досие на проекта. Анализ на базата данни.
 • В рамките на тази дейност ще бъде извършено следното: 1. Проектиране на автоматизирана ултразвукова система, избор на материали за изграждане на конструкцията, двигател, магнитни и пружинно-фиксиращи захвати, водещи колела, носеща осезателите рамка, механизъм за подаване на контактна среда. Дейността ще бъде осъществявана съвместно като водещ партньор в тази дейност и отговорен за успешното й осъществяване ще бъде Мултитест ООД през месеците 6 и 7. Очаква се да бъде постигнато: наличие на проект на автоматизирана ултразвукова система, избор на материали за конструкцията, двигател, магнитни и пружинно-фиксиращи захвати, водещи колела, носеща осезателите рамка, иригираща система. 2. Създаване автоматизирана ултразвукова система. Провеждат се първи лабораторни тестове на системата. Получаване на данни относно точността на сканиране чрез лабораторни тестове. Дейността ще бъде осъществявана съвместно като водещ партньор в тази дейност и отговорен за успешното й осъществяване ще бъде Мултитест ООД през месеците 8 и 9. Очаква се да бъде постигнато: създадена автоматизирана ултразвукова система, първи лабораторни тестове, протоколи от изпитвания на системата с данни от изпитвания с напречни, надлъжни, повърхностни и подповърхностни вълни. 3. Валидиране на иновативната сканираща система в лабораторна среда. Ще бъде създаден първи прототип, който ще бъде тестван в лабораторна среда. Доставка на компютърно радиографична система- обучение, инсталиране. Включване на компютърно радиографичната система в процеса на валидиране на автоматизирана ултразвукова сканираща система. Дейността ще бъде осъществявана съвместно като водещ партньор в тази дейност и отговорен за успешното й осъществяване ще бъде Мултитест ООД през месеците 10 и 11. Очаква се да бъде постигнато: създадена автоматизирана ултразвукова система, първи лабораторни тестове, протоколи, доставка на компютърно радиографичната система и начало на процеса на валидиране на автоматизирана ултразвукова сканираща система. 4. Прототипът ще бъде тестван в средата, в която ще се експлоатира. Дейността ще бъде осъществявана съвместно като водещ партньор в тази дейност и отговорен за успешното й осъществяване ще бъде Мултитест ООД през месеците 12 и 13. Очаква се да бъде постигнато: резултати от тестването на прототипа в средата, в която ще се експлоатира. 5. Прототипът ще се демонстрира в оперативна среда при потенциални клиенти. Дейността ще бъде осъществявана съвместно като водещ партньор в тази дейност и отговорен за успешното й осъществяване ще бъде Мултитест ООД през месеците 14 и 15. Очаква се да бъде постигнато: резултати от демонстрацията на прототипа в оперативна среда. 6. Системата е завършена и сертифицирана. Производство на първия брой система. Дейността ще бъде осъществявана съвместно като водещ партньор в тази дейност и отговорен за успешното й осъществяване ще бъде Мултитест ООД през месеците 16, 17 и 18. Очаква се да бъде постигнато: сертифициране на системата. Произведена е първата система. 7. Продукт - системата е доказана в реална среда и е налице готов за продажба продукт. Дейността ще бъде осъществявана съвместно като водещ партньор в тази дейност и отговорен за успешното й осъществяване ще бъде Мултитест ООД през месеците 19, 20, 21 и 22. Очаква се да бъде постигнато: протоколи от изпитване, сравнителен анализ от приложението на автоматизирана ултразвукова система, компютърно радиографична система и система за измерване на механичното напрегнато състояние.
 • С цел разработването, тестването и валидирането на прототипа на автоматизирана ултразвукова система за контрол на тръбопроводи и конструкции и оценка на механичното им напрегнато състояние е необходимо закупуването на оборудване, представляващо дълготраен материален актив, а именно компютърно - радиографична система. В рамките на тази дейност се планира доставянето на Компютърно - радиографична система със следните минимални технически и функционални характеристики: - компютърно-радиографична конзола с 1 бр. 19" монитор за управление на системата, клавиатура и мишка - 1бр. 21" монитор за анализ на резултатите с висока резолюция 3.0 MP, клавиатура и мишка; - резолюция на сканиране – 25 µm; - възможност за избор на разделителна способност при сканиране – мин 25 µm макс 200µm; - да работи с гъвкави и ригидни касети; - калибратор на сканиращата система съгласно EN 14784-1; - сървърна система за централно управление на сканиращата система, съхраняване и архивиране на изображенията; - възможности за възстановяване на системата и данните - съвместимост със софтуер, извършващ мултичестотна обработка на изображението - придвижването на плаките в сканиращата система да се осъществява без радиалното им огъване. - възможност да сканира плаки с дължина 152 cm. - хардуер за отдалечен контрол
 • С цел разработването, тестването и валидирането на прототипа на автоматизирана ултразвукова система за контрол на тръбопроводи и конструкции и оценка на механичното им напрегнато състояние е необходимо закупуването на специализиран софтуер. Софтуерът следва да притежава следните минимални технически и функционални характеристики: Мултичестотна обработка на изображението с възможности за: • контрол на качеството; • контрол на позицията • завъртане, обръщане и огледално изображение; • увеличение и панорамиране на изображението; • изобразяване на цял екран; • интегрирана база данни (ASTM дигитални референтни радиограми) • измерване на дължина, площ и ъгъл; • анализ на хистограма; • контрол на контраста и яркостта; • създаване на протокол; • нормализиране на контраста съгласно ASTM чрез използване на ASTM дигитални референтни радиограми; • автоматична оптимизация на контраста • измерване на основната пространствена разделителна способност SRb и съотношение сигнал-шум SNR - обработка на изображения във файлов формат DICONDE, BITMAP, TIFF, JPEG - инструмент за автоматично измерване на дебелината - възможност да обработва информация от плаки с дължина 152 cm. - възможност да представя на дисплея изображенията от сканиране на плаки с голяма дължина (до 152 cm.) На база получена индикативна оферта, приложена към настоящото проектно предложение, както и подхождайки консервативно към бюджета, сме бюджетирали стойност на софтуера, предивден за закупуване 100 000 лева.
 • В рамките на тази дейност се планира ползването на необходимата експертна помощ с цел защита на индустриалната собственост на национално ниво. Ще бъде заявен за регистрация патент за изобретение в Патентно ведомство на Република България.
 • Настоящата дейност е разработена в съответствие с условията и изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата на информация и комуникация 2014-2020 година. В хода на изпълняваните проектни дейности ще бъде осигурена публичност за финансовата помощ по проекта. При всички планирани мерки за комуникация изрично ще бъде оказано финансирането от Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 -2020" като ще бъде поставяна емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики и общото лого на програмния период 2014-2020 година, съобразено с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който ще бъде използван за обществеността и участниците, включително присъствените списъци, ще се посочва името на ОП "Иновации и конкурентоспособност 2014 -2020". С цел осигуряване на публичност и информиране се предвижда следното: 1. Изработване на плакати за информиране на участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата, като на тях ще бъде спомената финансовата подкрепа от Европейския съюз - 2 бр. Те ще бъдат поставени пред входа на офиса на "Мултитест" ООД и Институт по механика-БАН; 2. Стикери за закупеното оборудване - 5 броя; 3. Публикации в специализирани електронни или печатни издания и местни и национални медии - печатни или електронни - 2 броя; 4. Организиране на събитие за представяне резултатите от проекта. В интернет страниците на кандидата и партньора ще бъде публикувана информация за проекта, както и ще бъдат оповестени резултатите от него.

Partners

Partners Contractors
None
None

Indicators

Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Number of enterprises cooperating with research institutions (Activites 1 & 3), Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Private investment matching public support for innovation or R&D projects (all activities), Target amount: 72 144.16, Report amount: 0.00
Финансирани проекти за еко-иновации, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Number of enterprises cooperating with research institutions (Activites 1 & 3), Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Private investment matching public support for innovation or R&D projects (all activities), Target amount: 72 144.16, Report amount: 0.00
Финансирани проекти за еко-иновации, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Number of enterprises cooperating with research institutions (Activites 1 & 3), Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Private investment matching public support for innovation or R&D projects (all activities), Target amount: 72 144.16, Report amount: 0.00
Финансирани проекти за еко-иновации, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Number of enterprises cooperating with research institutions (Activites 1 & 3), Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Private investment matching public support for innovation or R&D projects (all activities), Target amount: 72 144.16, Report amount: 0.00
Финансирани проекти за еко-иновации, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Number of enterprises cooperating with research institutions (Activites 1 & 3), Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Private investment matching public support for innovation or R&D projects (all activities), Target amount: 72 144.16, Report amount: 0.00
Финансирани проекти за еко-иновации, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00

Financial Information

527 035.66 BGN
385 933.94 BGN
259 897.41 BGN
85.00 %
 • [1] Technology transfer and university-enterprise cooperation primarily benefiting SMEs
 • [1] Investment in infrastructure, capacities and equipment in SMEs directly linked to research and innovation activities
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Strengthening research, technological development and innovation
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 328 043.84 57 890.10 141 101.72 527 035.66
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 328 043.84 57 890.10 141 101.72 527 035.66

Procurements

Name: Компютърно - радиографична система- 1 бр., Subject to due process: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по две обособени позиции. Обособена позиция 1: Компютърно-радиографична система- 1 бр. Обособена позиция 2: Специализиран софтуер-1 бр”, Amount: 250 000.00
Name: Специализиран софтуер-1 бр., Subject to due process: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по две обособени позиции. Обособена позиция 1: Компютърно-радиографична система- 1 бр. Обособена позиция 2: Специализиран софтуер-1 бр”, Amount: 250 000.00
Name: Осигуряване на визуализация по проекта - Изработване на 2 плаката и 5 бр. стикери., Subject to due process: Осигуряване на визуализация на проекта., Amount: 2 000.00
Name: Публикации в специализирани електронни или печатни издания и местни и национални медии, Subject to due process: Осигуряване на визуализация на проекта., Amount: 2 000.00
Name: Организиране на събитие за представяне резултатите от проекта, Subject to due process: Осигуряване на визуализация на проекта., Amount: 2 000.00
Name: Компютърно - радиографична система- 1 бр., Subject to due process: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по две обособени позиции. Обособена позиция 1: Компютърно-радиографична система- 1 бр. Обособена позиция 2: Специализиран софтуер-1 бр”, Amount: 250 000.00
Name: Специализиран софтуер-1 бр., Subject to due process: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по две обособени позиции. Обособена позиция 1: Компютърно-радиографична система- 1 бр. Обособена позиция 2: Специализиран софтуер-1 бр”, Amount: 250 000.00
Name: Компютърно - радиографична система- 1 бр., Subject to due process: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по две обособени позиции. Обособена позиция 1: Компютърно-радиографична система- 1 бр. Обособена позиция 2: Специализиран софтуер-1 бр”, Amount: 250 000.00
Name: "Специализиран софтуер-1 бр”, Subject to due process: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по две обособени позиции. Обособена позиция 1: Компютърно-радиографична система- 1 бр. Обособена позиция 2: Специализиран софтуер-1 бр”, Amount: 250 000.00

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).