Български

Operational programme: Human Resources Development

Planning region: All

Identification

BG05M2OP001-1.002-0008-C04
Centre for Competence and Intelligent Solutions for the Creative and Recreational Industries (INCREA)
30.03.2018
30.03.2018
30.11.2023
Terminated (termination date)
Location of Performance

Description

"Center for Intelligent Solutions for Creative and Recreational Industries" (INCREA) aims to develop the capacity for scientific researches and innovations for the creative and recreational industries by conducting interdisciplinary market-oriented researches and networking to create scientific products with added value for the economy according to the best internat`l standards and practices, business partnership and joint cooperation.
Target groups of the project are researchers, entrepreneurs, innovators, doctoral and postdoctoral students, young scientists, participants in the scientific researches, students and pupils.
There are 12 planned activities:
1. Organization and Management
2. Building up new specialized scientific research infrastructure
3. Purchase of equipment
4. Carrying out market-oriented researches
5. Attraction of leading researchers and top specialists
6. Introduction of innovations, new teaching and educational methods
7. Specialization of researchers and innovators
8. Development of strategic partnerships with leading technology research organizations in Europe
9. Building strategic partnerships with Bulgarian companies
10. Popularization of the results
11. Transfer of knowledge and business specialized services 
12. Information and publicity
Main results are:
- Scientific complex of the highest level accessible to the stakeholders and active interaction with business;
- 34 projects for applied industrial scientific research and experimental development (10 years)
- 66 new/significantly improved products, services, business models and processes (10 years)
- "Open bank" of national and international scientists
- Min. 8 strategic partnerships with leading technology research organizations in Europe for innovation in the creative and recreational industries;
- At least 20 strategic partnerships with BG companies;
- Portfolio with intellectual property rights;
- 4 spin-off and 4 start-up companies; and other.
Activities
 • Дейността има спомагателен характер и произтича от добрите практики при реализацията на проекти. Тя цели да осигури условията за ефективно изпълнение на същинските проектни дейности в планираните срокове и със съотв. резултати. Активността способства и за регламентиране и въвеждане на устройствената структура, политика и правила за работа на ЦК ИНКРЕА, както и за осигуряване на жизнеспособността на центъра. Дейността има ключово значение за качествената реализация на отделните дейности и на проекта като цяло, тъй като чрез нея се осигурява стратегическо управление на процесите по планиране, реализация, разходване на средства, отчетност и контрол. Тя гарантира ефективна и последователна реализация на проекта при високи стандарти за качество чрез осигуряване на: (а) ефикасна комуникация между партньорите; (б) съвместно планиране и организиране; (в) прозрачност на изпълнението; (г) спазване хоризонталните принципи на Общността; (д) осигуряване на възможности за генериране на добавена стойност от инициативата и устойчивост на резултатите. Реализацията на дейността преминава през 3 етапа, всеки от които включва набор от взаимосвързани под-дейности: I. Подготовка (м.1- м.4 от проекта) 1.1. Сформиране на екип на проекта - съвместно звено, проектирано така, че да осигури необходимата експертиза за обезпечаване на всички направления на организацията и управлението - избор на изпълнители, СМР, координация, отчетност и контрол. В него участват представители на всички партньори, което гарантира пълна координация между организациите, както и съответствие на планирането и реализацията на действия с вътрешните правила и текущи способности на всяка отделна институция. Екипът включва следните позиции: ръководител на проекта – 1; финансов мениджър – 1; координатори – 5; експерт инвестиционни дейности – 1; правен експерт – 2 бр.; експерт информационни дейности и обслужване – 1 бр., счетоводители – 7бр., техн. сътрудник - 1. 1.2. Изготвяне на план за управление и разходване на средствата, образци на документи и чек-листи за проверка на напредъка – за обезпечаване процесите по детайлно планиране на изпълнението, графика и правилата за разходване на средствата, както и за проследяване условията на вътрешната и външната среда с цел идентифициране на трудности и забавяния, както и управление на разходите; 1.3. Актуализиране на план-график за външно възлагане; II. Реализация на дейността (м.4- м.71 от проекта) 1.4. Техническо и организационно обезпечаване на проекта а) разработване на пакет документи за изграждане устройствената структура, политиката и програмата за работа на ЦК ИНКРЕА и осигуряване на пълното взаимодействие между партньорските институции - ЦК ИНКРЕА е организиран като мрежова структура с централно звено в гр. Варна и 7 научноизследователски секции, позиционирани в партньорските научни организации. Екипът на проекта организира и въвежда работата на структурата и осигурява нейната ефективност. б) провеждане на регулярни срещи на екипа на проекта за координация и планиране на предстоящите дейности (б.а. координацията и мониторинга на научната дейност са описани в дейност 4); в) организация и мониторинг на проектните дейности; г) съставяне на месечни справки за напредък/ междинни и финален отчет; д) изготвяне/ актуализиране на планове и прогнози; е) комуникация с УО и заинтересованите страни; ж)поддържане на досие на проекта; з) осигуряване на прозрачност на изпълнението на проекта и разходването на средства; и др. 1.5. Организиране и провеждане на процедури за избор на изпълнител - изготвяне на необходимата документация за избор на изпълнител – съобр. условията на ПМС 160 или ЗОП ; - сключване на договори за възлагане при детайлно описание на задълженията и отговорностите на контрагентите; - проследяване и контрол върху изпълнението на възложените дейности; III. Анализ и оценка (м. 71-72 от проекта) 1.6. Анализ на постигнатите резултати 1.7. Осигуряване на добавена стойност и устойчивост на проекта
 • ЦК ИНКРЕА е организирана като национална мрежа от централно звено и 7 специализирани научноизследователски секции (НИС) (по 1 във всяка от партньорските институции). Предвид че провеждането на НИРД в контекста на „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ представлява ново направление в дейността на партньорите, то е необходимо набавянето на нова или ре-организирането на съществуваща инфраструктура за осъществяване на необходимите пространствени параметри и разпределение, които да гарантират ефективност на научните изследвания и съответствието им с положените цели и търсените резултати. Цел на настоящата дейност е да осигури необходимата физическа среда за функциониране на ЦК ИНКРЕА. Тя планира действия свързани с осигуряване на нова инфраструктура, провеждане на СМР за подобряване на вътрешното разпределение и функционални характеристики и/или за адаптиране на съществуващи помещения, имащи друго предназначение. За обезпечаване нуждите и целите на дейността на ЦК ИНКРЕА се предвижда създаването на следната инфраструктура: 1. Централно звено (Варна)- обособяването на тази инфраструктура предвижда провеждане на процедури по предварителна пазарна оценка на застроен имот, закупуване 5 етажна сграда и прехвърляне на собствеността върху нея. 2. Експериментални лаборатории: 2.1. Към Научноизследователска секция (НИС) на НХА - проектиране на необходимите реконструкции, извършване на СМР на избрани помещения с цел промяна на тяхното предназначение, модернизация и осигуряване на функционалност на физическата среда за обособяване на: - студио за експериментални технологии за създаване на художествени продукти, - принт студио за графичен дизайн, - дизайн студио за аудио-визуални продукти; 2.2. Към НИС-РУ – освежаване на помещения (от и за сметка на РУ, извън проекта) за обособяване на 3 лаборатории за: - 3D заснимане, кинематика и следене на обекти; - 3D дигитализация, пространствена визуализация и репродукция на обекти; - създаване на мобилни приложения с добавена, виртуална и смесена реалност. 2.3. Към НИС-ТУВ – освежаване на помещения (от и за сметка на ТУВ, извън проекта) за обособяване на Видеоконферентна лаборатория; 2.4. Към НИС-ИЕФЕМ - извършване на СМР на избрани помещения с цел промяна на тяхното предназначение, модернизация и осигуряване на функционалност на физическата среда за обособяване на Лаборатория за дигитализация на нематериалното културно наследство за целите на културния туризъм; 2.5. Към НИС-ИБЕИ - извършване на СМР на избрани помещения с цел промяна на тяхното предназначение, модернизация и осигуряване на функционалност на физическата среда за обособяване на: - Експериментална лаборатория за ex citu консервация; - Център за трансфер на информация за биоразнообразието; 2.6. Към НИС-ИИОЗ - проектиране на необходимите реконструкции, извършване на СМР на избрани помещения с цел промяна на тяхното предназначение, модернизация и осигуряване на функционалност на физическата среда за обособяване на: Лаборатория за емпирични и социални изследвания; 2.7. Към НИС - ИО - избор на подходяща физическа среда; Реализацията на дейността преминава през следните етапи и действия: 1) Подготовка (м. 2-8) - в рамките на която се организират и провеждат процедури по избор на изпълнители, провеждане на експертни оценки и проектиране, съгласуване на изготвените проекти по ЗУТ, получаване на разрешителни (при необходимост) и др.; 2) Реализация (м. 9-23) - изпълнение на действията по придобиване на сграда и изпълнение на възложените договори за СМР; 3) Мониторинг (м. 23-24) - освен приемане на извършените строително монтажни работи се реализират действия по въвеждане в експлоатация.
 • Провеждането на висококачествена научноизследователска дейност в контекста и същността на новите технологии в креативните и рекреативните индустрии в условията на (физически и морално) остаряло, неефективно и недостатъчно приложимо оборудване е немислимо. Нужно е модернизиране на активите, за да се изгради научен комплекс на най-високо ниво, в който научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са напълно интегрирани. Цел на дейността е да осигури необходимото високотехнологично оборудване, така че да създаде необходимата техническа среда за работа на всяка институция партньор съобр. нейния конкретен профил и роля. Оборудването е тематично разпределено и включва: 1. Централно звено (Варна)- за обособяване на: *Експериментално-дегустационен център с лаборатория за сензорен анализ – специализирано лабораторно и кухненско оборудване, съоръжения и инвентар за сензорно изпитване; *Мултифункционална зала – конферентно обзавеждане; аудио, видео и презентационно оборудване, LED стена, мобилно експозиционно оборудване; *Издателски център – специализирани производствени системи и оборудване, както и софтуер; *симулационно-експериментален център за виртуална реалност – компютърно и експериментално оборудване и стопански инвентар, софтуерна среда на сценарии ; *Споделено изследователско пространство – високотехнологична компютърна техника и офис композиция за 50 места; *Център за разработване, тестване и пазарно ориентиране на мобилни приложения и игри - компютърно и експериментално оборудване и стопански инвентар; *Научен инкубатор и видеоконферентна зала; *Информационно-ресурсен център – софтуер за дигитализация; А също изграждане на системи за видеонаблюдение, ПЗБ и охрана, комп. мрежа и сървърни помещения, визуализация на сградата, и оборудване за мобилна лаборатория. 2. Експериментални лаборатории 2.1. Към НИС-НХА –закупуване на високотехнологично машинно и компютърно оборудване и софтуер за оборудване на: - студио за експериментални технологии за създаване на худ. продукти, - принт студио за графичен дизайн, - дизайн студио за аудио-визуални продукти; 2.2. Към НИС-РУ – закупуване на високотехнологично оборудване за обезпечаване работа в 3D среда, вкл. софтуерни продукти за обособяване на студиа за: - 3D заснимане, кинематика и следене на обекти; - 3D дигитализация, пространствена визуализация и репродукция на обекти; - създаване на мобилни приложения с добавена, виртуална и смесена реалност. 2.3. Към НИС-ТУВ – закупуване на високотехнологично компютърно оборудване, електроника и периферия за обособяване на Видеоконферентна лаборатория 2.4 Към НИС-ИЕФЕМ – закупуване на специализирано техническо оборудване и апаратура за дигитализация на културното наследство и за фондохранилища за обособяване на Лаборатория за дигитализация на нематериалното културно наследство за целите на културния туризъм 2.5. Към НИС-ИБЕИ – закупуване на специализирано презентационно и лабораторно оборудване, превозно средство и електроника за обособяване на: -Експериментална лаборатория за ex citu консервация; -Център за трансфер на информация за биоразнообразието; 2.6. Към НИС-ИИОЗ – закупуване на конферентно оборудване и съоръжения, компютърно и периферно оборудване и др. за обособяване на: -Лаборатория за емпирични социални изследвания 2.7. Към НИС-ИО -апарат за подводни изследвания и картиране (НИС ИО). За целите по координация и управление ресурсите на Центъра ще бъде изградена комплексна бизнес информационна система. Реализацията на дейността преминава през следните етапи и действия: 1) Подготовка (м. 1-10) - вкл. изготвяне и актуализиране на спецификации на оборудването, координация на заданията за осигуряване на оптималност, взаимосвързаност и допълняемост, провеждане на процедури за избор на изпълнители, и др.; 2)Реализация (м. 10-22)- доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация; 3)Мониторинг (м. 23-24)– проверка на съответствието, вкл. проверки от други институции-партньори.
 • Настоящата дейност планира провеждането на пазарно-ориентирани научни изследвания в избраната приоритетна област, които да доведат до нови решения, иновации, технологични предложения в посока осигуряване на по-висока добавена стойност и пазарен дял на креативните и рекреативните индустрии в България, а и в Европа. Цел на дейността е да изведе на по-високо ниво научните изследвания в полза развитието на приоритетните индустрии, като осигури основа за съществения им икономически и социален тласък. Дейността предвижда обединяване на научния потенциал на учени в различни направления, въвеждане на интердисциплинарен подход в работата им и поставяне на общи цели. Интегрираният подход на научна работа е решаващ за създаването на пазарно-ориентирани резултати от НИРД, тъй като креативните и рекреативните индустрии съществуват в среда, която оползотворява и възпроизвежда „ресурсите“ на културата и историята, природните и антропогенни ресурси и се повлиява от развитието на технологиите и потребителските очаквания. Научните изследвания се провеждат в рамката на съставена научна програма за 10 години, изградена на базата на настоящото състояние на науката, идентифицираните нужди на бизнеса, тенденциите и динамиката на индустриите за общественото развитие. Темите ще подлежат на развитие и допълнения. Изследванията са подбрани въз основа на пресечната точка с бизнеса, тяхната средносрочна и дългосрочна важност, както и възможността за генериране на научно поле за нови изследвания (вкл. сред други учени). Научната дейност на ЦК ИНКРЕА се реализира чрез национална мрежа от научноизследователски секции. Тя е обобщена в две основни направления: (1) индустриални научни изследвания и (2) експериментално развитие, в рамките на всяко от които са определени работни пакети, включващи отделните научни проекти. Работните пакети са: РП1: Валоризиране на ресурси – налични и потенциални – за развитие на креативните и рекреативните индустрии – вкл. културни ресурси, гастрономия, природни ресурси РП2: Изследване на потребителското поведение и сегментиране на потребителите за креативни и ре-креативни индустрии РП3: Нови технологии и технологични решения за креативните и рекреативните индустрии – вкл. виртуална и добавена реалност, моделиране на стоки, интелигентно-технологично решение РП4: Бизнес-модели с внедряване на нови технологии в креативните и рекреативните индустрии – предприятия с автоматизирани услуги РП5: Експериментални модели и разработки Първичната „банка“ от учени на ЦК ИНКРЕА вкл. 50 експерта от различни сфери на науката и високи постижения в своята област, които са организирани в научноизследователски секции (към всяка институция-партньор). Те работят съвместно и се координират от Консултативни съвети (съотв. по научно направление 1 и научно направление 2). Работата на учените се проектира, регулира и оценява от Научен съвет. При необходимост се формират временни изследователски групи. За координация и синхронизация на работата на научния екип ще съдейства изградена интранет и единна база данни, за споделяне на междинните резултати от научно-приложните изследвания в реално време Сред научните изследвания са и такива, които имат сериозен потенциал на междунар ниво. Когато е приложимо (предвид специф. на научн. направления) за избрани иновации ще бъдат предприети действия по запазване на авторските и интелект. права в България или в чужбина(вкл патенти) . Дейността преминава през следните етапи: 1. Организация (м. 1) – всички учени бяха въвлечени в процесите по планиране на научната работа на екипа и са запознати с нейното съдържание и планове, налице е готовност за стартиране на дейността им. Организацията се отнася до формалното им въвличане в дейността 2. Изпълнение (м. 1- м. 72 и след приключване на проекта) – предвижда провеждане на НИРД както в рамките на проекта, така и след това, като в зависимост от конкретния научен пакет включва действия по теренни проучвания, обработка, анализ и съотв. разработки.
 • Съставът на привлечената в ЦК ИНКРЕА критична маса от учени е разнороден – като експертиза, опит и позиции в научното пространство. Макар да е достатъчен за изпълнение на целите и началните планове за провеждане на НИРД в центъра, се отчита възможността за повишаване капацитета за научна дейност, чрез привличане на други „вътрешни“ и „външни“ водещи изследователи и специалисти (вкл. от чужбина) като условие за дифузия на знанието, добавяне на стойност и ново критично виждане в процесите по разработване на иновации – генериране на идея, селекция, разработка. Настоящата дейност цели да осигури допълнителна експертиза от водещи учени, чрез което да се повиши качеството на научните разработки и създаване на условия за по-високи постижения и нови идеи с иновативен потенциал, вкл. чрез обмяна на знание и опит. Тя има съпътстваща и спомагателна роля по отношение реализацията на дейност 4, а също така ключови функции по отношение осъществяване стратегическите цели на ЦК ИНКРЕА. Дейността предвижда „валоризиране“ на създадените и утвърдени стратегически партньорства на организациите в обединението, по линия на която ще се идентифицират и търсят подходящи учени на национално и европейско ниво, които да се включат в провеждането на планираната научноизследователска дейност. Всяка от институциите има авторитетни позиции в научното и академично пространство, въз основа на които ще се работи в посока привличане на други водещи учени. Реализацията на дейността се осъществява през периода м. 24 - м. 72 на проекта като предвижда следните допълващи се поддактивности: 1. Създаване на отворена обща база данни с учени – експерти, с които членовете на научния екип са си сътрудничили за провеждане на друга научноизследователска дейност; 2. Идентифициране на нови водещи изследователи и върхови специалисти с принос в развитието на съвременната наука, които работят по решения в засегнатите съдържателни аспекти на креативните и рекреативните индустрии; 3. Разширяване на базата данни по линия на новосъздадени партньорства, нови контакти по време на конференции и др. 4. Проучване на възможностите и интереса за съвместна работа по изследвания от програмата на ЦК ИНКРЕА; 5. Привличане на водещите изследователи чрез отправяне на покана за включване, промотиране работата на ЦК ИНКРЕА и др. 6. Организиране на интердисциплинарни работилници (вкл. онлайн) за обмен на идеи между научните направления 7. Провеждане на съвместни изследвания чрез съчетание на индивидуални проучвания, дистанционни сесии, и др. За подбора на учените е съставена методика от критерии, за оценка на техния потенциален принос към НИРД на ЦК ИНКРЕА и изпълнение на заложените стратегически цели.
 • Постигнатите от предходните дейности резултати ще се имплементират и разширят чрез създаване на нови форми за представяне на получените знания пред академичната общност и въвеждането им в програмите за обучение на свързаните специалности за бакалаври, магистри, докторанти и експерти в България. Водеща цел на дейността е да „съкрати“ пътя за навлизане на новото знание в обучителните и образователните процеси и да осигури условия за по-добро образование и квалификация на повече хора. Съпътстваща цел на дейността е чрез представяне на постиженията да насърчи у обучаемите интерес към науката, създаването на иновации или предприемачество в областта на креативните и рекреативните индустрии. Изпълнението на дейността предвижда изпълнението на следните подактивности: 1) Провеждане на 2 демо събития с академичните общности на ВУМ и РУ „Ангел Кънчев“ (с по мин. 40 участника всяко) за представяне на основните резултати от проекта – по време на събитията освен резюмиране на процесите по провеждане на научни изследвания ще бъдат демонстрирани и резултатите от приключени такива или намиращи се в по-напреднала фаза, вкл. с осигуряване на достъп до подходящи лаборатории на участниците. В събитията ще вземат участие и представители на останалите организации-партньори. 2) Сесии за демонстриране на резултатите пред академичната общност в Национална Художествена Академия и Технически университет – Варна – сесиите се провеждат с по 20 участника всяко и освен да представят научната работа имат за цел да получат обратна връзка от обучаемите относно интереса им тези резултати да бъдат включени по подходящ начин в теорията и практиката на провежданите образователни процеси 3) Провеждане на „грид анализ“ за установяване на специалности, в които въвеждането на полученото от научноизследователската дейност знание и използване на лабораторни активи за практика би имало най-висока добавена стойност за творческите и рекреативните индустрии на регионално и национално ниво; 4) Създаване на 4 работни групи с по 20 представители на бизнеса, науката и образованието за обсъждане възможностите, пътеките и конкретните практико-приложни цели на включването на новото знание в образователните и обучителните процеси и съответното му отражение върху креативните и рекреативните индустрии и създаването на нови технологии за тяхното развитие; 5) Разработване на нови и актуализиране на съществуващи учебни програми според направените изводи и заключения – мин. 10 за специалностите определени като най-„перспективни“ въз основа на предходните 2 поддейности; 6) Разработване на ефективна система и пътеки за включване на студенти и докторанти в научните изследвания към ЦК ИНКРЕА – в рамките на временните изследователски групи, а при доказан опит, капацитет и иновативно мислене за присъединяване към постоянните единици за научна дейност на Центъра като предпоставка за повишаване на техните знания и критично мислене, а така също и „по-емоционално обвързване“ към създаването на наука и развитие на ориентирани към бизнеса решения в приоритетните индустрии; 7) Организиране и провеждане на практически занятия за студенти и докторанти в реална среда – за тази цел ще се използват и създадените експериментални лаборатории към Научноизследователските секции, както и когато е възможно ще бъдат организирани и обменни визити в други експериментални лаборатории, с цел допълване на уменията и компетенциите получени чрез практика; 8) Включване на осъвременените и ново разработените програми в академичното обучение. Всяка от планираните поддейности, в зависимост от своята същност и конкретика преминава през 3 етапа: 1. Подготовка (м. 36-42) – планиране и координация на графика и действията между партньорите; 2. Реализация (м. 42 - 68) – провеждане на планираните мерки 3. Оценка (м. 68-72 и след проекта)– анализ на постигнатите резултати и ефекти;
 • Интегрална част от стратегията за развитие на ЦК ИНКРЕА е да осигури среда за развитие на експертизата и личността на привлечените учени, както и за тяхната изява и представяне на резултатите от дейността им. Успешен подход в тази посока е осигуряването на възможности за мобилност, обмяна на опит с чуждестранни учени и проследяване на новите постижения в науката на изследователския състав. Цел на дейността е да осигури необходимите условия за трансгранична, междусекторна и междудисциплинарна мобилност като възможност за увеличаване на знанията, уменията и международните контакти на изследователите и иноваторите от ЦК ИНКРЕА в актуални и нови научни области, които имат приложение за креативните и рекреативните индустрии и биха се превърнали в източник на нови идеи за създаване и развитие на научни изследвания. Съпътстваща цел на дейността е да осигури възможност за разширяване на възможностите, както с оглед привличане на водещи изследователи и върхови специалисти към научноизследователската работа, така и за иницииране на нови научни проекти. Изпълнението на дейността планира: 1) Участие в международни конференции по актуални теми и направления свързани с креативните и рекреативните индустрии и ресурсите за развитието им (вкл. природни и културни) Въз основа на престижа и представяната степен на новост на знание и иновации бяха идентифицирани най-подходящите научни конференции, които да удовлетворят целите и предназначението на мобилностите на изследователите и иноваторите. Подбрани са над 15 конференции, засягащи пряко научните направления и съдържание на креативните и рекреативните индустрии, и които събития имат потенциала да разгърнат още по-широко иноваторските възможности на участващите учени. Изследователите и иноваторите, взели участие в научни конференции ще предават и валоризират придобитото знание чрез провеждане на презентационни сесии с останалите членове на екипа. 2) Участие в национални и международни обучения за млади учени и изследователи Развитието на уменията и компетенциите е непрекъснат процес. Изграждането на иновационен потенциал на талантливи млади учени и изследователи изисква включване в допълнителни обучения, които да представят както по-различен поглед към науката, така и да специфицират определени умения и компетенции – напр. за по-ефективно ползване на ресурсите, новаторско мислене, целеполагане и др. 3) Участия във вътрешноорганизационни обучения и практико-приложни сесии за обмяна на знания и опит Като условие разгръщане на иновационния потенциала и повишаване нивото на научноизследователската дейност в партньорските институции на ЦК ИНКРЕА се предвижда провеждането на вътрешноорганизационни обучения и интеракции между научноизследователските секции, чрез което да се гарантира успешното прилагане на интердисциплинарността на научните направления, креативното иновационно мислене и правилен подход към създаване на пазарно-ориентирани резултати от НИРД. Изпълнението на всяко участие в конференция/ специализация/ обучение преминава през 3 етапа: 1) Планиране и организация – проверка на актуалността на темите от избраната конференция и прецезиране на алтернативи за други събития; организация на пътуването, участието и престоя. 2) Изпълнение – фактическо участие в съответното събитие и „предаване на наученото“; 3) Оценка на постигнатите резултати и ефекти, вкл. използването им в процесите на НИРД.
 • Част от политиката за развитие на ЦК ИНКРЕА, както и за осигуряване на необходимите условия за разпространение на резултатите от научноизследователската дейност и привличане на нови учени е изграждането и развитието на стратегически партньорства с водещи организации в Европа. Цел на настоящата дейност е да създаде необходимата рамка и стратегия за постоянен обмен на информация и перспективи за съвместни изследвания в посока развитие на научните цели. Още на етап разработване на концепцията за Центъра бе проведено проучване за потенциалните международни технологични изследователски организации, с които е възможно да се създаде и развие стратегическо партньорство. Предвид, че обвързването на креативните и рекреативните индустрии в едно приоритетно направление (на ИСИС) е специфика само за България с оглед на нейния специфичен профил и перспективи за развитие, не бяха открити международни научни организации, които специализират и в областта на креативните, и в областта на рекреативните индустрии. С оглед това в посока развитие на стратегически партньорства с водещи технологични изследователски организации в Европа ще се работи с такива, които имат сходен тематичен обхват и (приложна) насоченост на изследванията. ЦК ИНКРЕА ще търси и изгради сътрудничество с представители на: (а) Научни инфраструктури (б) Тематични научно-изследователски центрове за приложни изследвания (в) Университети, които са лидери в научно-приложни изследвания в индивидуалните области, в които се реализират научните проекти на ЦК ИНКРЕА (г) Тематични клъстери, които обединяват научно-изследователски организации и бизнес в областта на креативните и рекреативните индустрии (д) междууниверситетски и пан-европейски мрежи, и др. ЦК ИНКРЕА ще търси сътрудничество за реализиране на следните дейности: - Извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания и развиване/модернизиране на нови технологии на високо международно ниво в приоритетна област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”; - Привличане на водещи изследователи и върхови специалисти за провеждане на научни изследвания на високо ниво в приоритетна област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”; - Въвеждане на иновации, нови обучителни и образователни методи в практиката на ЦК ИНКРЕА; - Специализация на изследователи и иноватори в приоритетно направление „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”. Създаването на сътрудничеството, както и изпълнението на неговите цели и насоки се осъществяват основно посредством целеви мобилности (на съотв. бенефициенти). Дейността генерира и значителни ефекти по отношение привличането на водещи изследователи и върхови специалисти към целите и дейностите на ЦК ИНКРЕА. Освен за изпълнение на горепосочените действия, екипът за управление на проекта ще търси и идентифицира успешни модели за стратегическо развитие на научни инфраструктури, които да адаптира и прилага в собствената си дейност, за осигуряване на конкурентни позиции в научното пространство и принос за развитието на иновациите и на креативните и рекреативните индустрии. Екипът за организация и управление на ЦК ИНКРЕА ще работи, за да развие стратегическо партньорство с най-сходните по профил и приоритети сред първоначално набелязаните организации. Дейността преминава през 3 фази за всяко потенциално сътрудничество: • Подготвителна – идентифициране на подходящи организации от Европа, осъществяване на контакт, преговори и установяване на пресечни точки; • Същинска – провеждане на съвместни действия • Последваща – поддържане на партньорството и мултиплициране на резултатите
 • Творческите и рекреативните индустрии в България са изправени пред предизвикателствата на бързо променящата се технологична и социална среда. Те функционират по утвърден модел и основно разчитат на нови решения и иновации, създадени за други отрасли. Въпреки потенциала за развитие чрез внедряване на нови решения и иновации, прекият достъп до такива, както и информираността за ефектите (на индивидуално и индустриално ниво) не са достатъчно покрити. За възможните решения на своите нужди те получават информация основно от браншовите сдружения, бизнес и тематични клъстери, в които участват, както и чрез обмяна на информация един към друг. Използвайки „чужди“ технологични и бизнес решения, адаптирани към собствените нужди (и съотв. с недостатъчна ефективност) не удовлетворява достатъчно потребностите, а те са различни и много. Всеки оператор в тези индустрии има идеята как да намери нужното решение, но не разполага с инструменти и механизми за осигуряването му. В същото време, именно науката е тази, която може да осигури отговори и нови технологии за развитието на бизнес единици и отрасли. Цел на настоящата дейност е да осигури ефективни механизми за комуникация, обмяна на информация и взаимодействие между науката и бизнеса за изграждане на стратегически партньорства за работа по съвместни проекти в посока разгръщане на иновативния потенциал на креативните и рекреативните индустрии. ЦК ИНКРЕА ще работи на принципа на „живите лаборатории“ и „отворените иновации“ и като възможност бизнеса и заинтересованите страни да участват в процесите по сътворяване и развитие на наука. Тази алтернатива ще бъде основата за изграждане на стратегически партньорства с български фирми за работа по съвместни и възложени проекти. В изпълнение целите на дейността се предвиждат следните (нееднократни) действия: •организиране на обучения на потребителски групи (user communities) от представители на браншови сдружения, тематични организации и клъстери, които да ползват резултатите от научните проекти – освен конкретни резултати, тази мярка ще създаде т.нар. ефект на мултипликатора, предвид че именно тези организации стоят най-близо до индивидуалните предприемачи в таргетираните индустрии; •провеждане на съвместни експериментални сесии, за да се демонстрират и стимулират отворените иновации, реализирани в научната дейност. •Иницииране на сътрудничество и работни срещи с представители на финансови и банкови институции за създаване на финансови и кредитни инструменти за подпомагане на иновативни фирми и фирми-абсорбатори на знание от креативните и рекреативните индустрии; •Реализация на работни срещи и дискусии на място с фирми от отраслите в рамките на теренни проучвания; •Презентиране на възможностите – директен контакт. Като допълващо действие за изпълнение целите на дейността се предвижда про-активен диалог с органи на местната и държавната власт, чрез което да се спомогне за развитие и надграждане на културните програми, като ниша и възможност за по-активно визуализиране на творческите индустрии и разкриване на иновативния им потенциал. При изпълнението на дейността и в посока постигане на нейните цели е отчетено условието, че често подкрепата и включването в експериментални проекти на компании от креативния фактор води до последващи иновации, предизвикани от склонността на доставчиците на креативни услуги да помагат на компаниите да развият по-пазарно ориентирани и насочени към клиентите продукти и услуги. Успешното изграждане на планираните механизми се гарантира от устойчивото взаимодействие с бизнеса, което всяка от партньорските институции осъществява. Дейността се реализира в 3 етапа: А) подготовка – събиране и обобщаване на база данни и контактна информация за браншови организации, клъстери, обединения и потенциални фирми-иноватори; Б) реализация – провеждане на предвидените действия; В) оценка и корективни действия – регулярен анализ на постигнатите резултати и предприемане на допълнителни мерки при необходимост.
 • Формирането на конкретни социални и икономически ползи от качествени научни резултати следва да бъдат съчетани с правилна организация на разпространението и предоставянето им на крайните потребители. Общоприет и традиционно установен път за разпространение на научните резултати е чрез публикации в специализирани издания и библиографски и рефериращи бази данни, което затруднява процеса на маркетизиране на науката, тъй като потребителите се поставят в позиция при която трябва сами да се ориентират и да намерят информация за предлаганите възможности за научна подкрепа на индустрията и бизнеса. Цел на настоящата дейност е да изгради система за разпространение на научните резултати, комуникация с потребителите и маркетизиране потенциала на науката за повишаване капацитета за иновации в областта на креативните и рекреативните индустрии (и пряко свързаните с тях дейности). Изпълнението на дейността предвижда провеждането на действия в две направления: I. Пасивни (които осигуряват широка достъпност на информацията) 1. Създаване на уеб страница за презентиране на ЦК ИНКРЕА – на която ще се представя ключова информация за активностите на Центъра, възможностите за включване в научноизследователската дейност и сътрудничество „бизнес-наука“; 2. Разработване на интерактивна онлайн платформа (хранилище) – предоставя информация за научните проекти и техните резултати, както и информация за защитени дисертационни трудове, заявки за патенти в областта на новите технологии в креативните и рекреативните индустрии и др. подходяща информация; 3. Публикуване на информация за резултатите от научната дейност в интернет страниците на организациите-партньори; II. Активни (които дават възможност за фокусирана пряка комуникация със заинтересованите страни и потребители). 1. Издаване и разпространение на научно списание на български език „Интелигентни решения за креативните и рекреативните индустрии“ – освен статии и трудове на научния състав на ЦК ИНКРЕА в него ще могат да публикуват и външни учени; 2. Представяне и разпространение на резултатите на 13 конференции сред академичната общност и заинтересованите страни в градовете Русе, Варна и др. 3. Представяне на резултатите от научноизследователската дейност в ЦК ИНКРЕА на 10 научни конференции (вкл. в чужбина) и младежки работилници; 4. Публикуване на научни статии в други списания – 30 бр.; 5. Провеждане на дни на „Отворените врати“ (вкл. и след края на проекта), по време на които заинтересованите страни (научни организации, фирми и учени от България и чужбина) ще могат отблизо и отвътре да се запознаят с ЦК ИНКРЕА, с резултатите от актуалните му изследвания и предлаганите бизнес ориентирани услуги; 6. Организиране и провеждане на младежки научно-експериментални работилници за студенти и ученици с изявен интерес в областта на креативните и рекреативните индустрии, вкл. интензивно обучение на млади учени; 7. Членство в професионални организации като способ за приемане и предаване на резултати от научноизследователска дейност; Реализацията на дейността преминава през следните фази за всяка група от активни мерки: А) съвместно планиране и организация Б) реализация В) оценка на ефекта
 • Научноизследователската дейност на ЦК ИНКРЕА е пазарно-ориентирана – тя се стреми да открие решения на реални нужди на операторите в креативните и рекреативните индустрии, да разкрие техния иновативен потенциал и да способства за икономическото и социалното им развитие. За да бъде изпълнено това, обаче, е необходимо получените резултати от НИРД да бъдат успешно трансферирани към крайните ползватели – бизнес единиците от тези сектори. Цел на настоящата дейност е да осигури ефективното функциониране на механизма по пренос на знания като предпоставка за дифузия на иновационните процеси в предприятията от креативните и рекреативните индустрии. В изпълнение на дейността към ЦК ИНКРЕА ще бъде създадена специализирана структура – Офис за технологичен трансфер и комерсиализация, която чрез реализиране на промоционална, посредническа и консултантска дейност ще съдейства за ефективното навлизане на резултатите от научноизследователската дейност на Центъра в икономиката. Ще се създаде Регламент (актуален правилник и политика) за интелектуалната собственост, който ще отчита по-специфичния израз на резултати от НИРД в техническите науки. Въз основа на така изведените правила ще бъде съставено собствено портфолио на партньорите в ЦК ИНКРЕА с права върху интелектуална собственост и възможности за осигуряване на устойчиво публично финансиране, което ще се комерсиализира. На участниците в научния екип ще бъдат проведени 3 обучителни семинара по защита на интелектуалната собственост и комерсиализация на научните резултати. Офисът за технологичен трансфер и комерсиализация ще осъществява и бизнес ориентирани услуги в следните направления: 1) Организиране конференции, семинари и други събития, чрез които се представят научни резултати, осигурява се връзка с бизнеса и се насърчава използването на научните постижения в реалната практика – още в рамките на проектна реализация ще бъдат проведени 5 конференции за насърчаване на взаимодействието наука-бизнес, трансфера на знания и по-широкото ползване на бизнес специализирани услуги; 2) Технологичен трансфер – услуги по: - Разработване на методики за оценка на технологии и технологичен одит, - Други; 3) Подкрепа при внедряването и комерсиализирането на иновации, които услуги вкл. напр. - Консултации при регистриране на изобретения и търговски марки; - Разработка на проекти за финансиране внедряването на нови технологии; - Преглед и оценка на иновативни идеи 4) Бизнес планиране, създаване на spin-off и spin-out дружества; - Обучителни модули и материали, свързани с източници на финансиране, - Консултации за създаване на нови фирми и бизнес планове, форми на технологичен трансфер и решаване проблеми на интелектуалната собственост - Консултация за подготовка на проекти за финансиране - Разработка на бизнес-планове - Разработка на проектно проучване - Консултации относно програмите за подпомагане на МСП и в частност по Структурните фондове на ЕС Екипът на ЦК ИНКРЕА ще работи активно да промотира дейността на офиса за технологичен трансфер и комерсиализация. Предвид състоянието на сектора на креативните и рекреативните индустрии в страната, обаче, и по-ограничения финансов капацитет на МСП, има основание да се смята, че активността от страна на бизнеса към директно възлагане на услуги на центъра няма да бъде толкова голяма, че да надхвърли 20% от съответния общ годишен капацитет на инфраструктурата на ЦК ИНКРЕА. Дейността има 3 етапа на изпълнение: а) подготовка; б) изпълнение; в) оценка на ефектите и резултатите
 • Дейността цели да осигури условия за прозрачност на изпълнението и информиране на заинтересованите страни относно полученото финансиране, проектната реализация и постигнатите резултати, както и плановете за бъдещото им надграждане и мултиплициране. Също така, тя си поставя като основна задача промотиране работата на ЦК ИНКРЕА както в посока популяризиране на постигнатите резултати, така и по-успешно достигане до бизнеса и привличане на млади учени. За осигуряване на публичност и визуализация се предвижда изпълнението на следните информационни мерки: 1) Поставяне на информационни табла с визуализация на финансиращата програма и данни за проекта във всяка от студиата на изградените експериментални лаборатории – 10 бр. 2) Поставяне на информационна табела в сградата на централното звено за визуализиране на финансовата помощ - 1 бр.; 3) Провеждане на 11 бр. пресконференции в различни градове в страната; 4) Дизайн и печат на плакати за визуализиране провеждането на проектните събития – 40 бр.; 5) Дизайн и печат на информационни брошури за проекта – 3 вида х 2000 бр. всеки (по 500 бр. на партньор) (изготвят се съотв. в началото на проекта за неговото представяне, след създаването на централното звено и лабораториите, и на финала на проекта за обобщаване на постигнатите резултати; 6) Изготвяне на рекламни материали – химикалки, папки и др. за промотиране на инициативата за нуждите на организирани в рамките на проекта събития от партньори и представителни цели при диалог със заинтересовани страни и чуждестранни научни организации – 2 пакета * 1500 бр. (пакет 1 от 1500 е за РУ предвид, че комуникира с заинтересовани страни в областта на новите технологии, пакет 2 се отпечатва от ВУМ за НХА, ИЕФЕМ и ВУМ, предвид че те комуникират с представители на заинтересованите страни и бизнеса в от сферата на креативните и рекреативните индустрии); Всяка от планираните мерки за публичност и визуализация ще бъде съобразена с изискванията на финансиращата програма и Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014 2020. Освен посочените мерки за визуализация, екипът за управление на проекта ще използва всяка възможност да упомене получената финансова помощ и постигнатите резултати. Информация за проекта ще бъде публикувана и на официалните интернет страници на партньорите. Информация за проекта ще бъде разпространяване и сред научните и бизнес партньори, донори, обучаеми. Дейността по публичност и информиране ще стартира през 1ви проектен месец и е с продължителност от 72 месеца по време на изпълнението на целия проект. Изпълнението на дейността стартира с избор на изпълнител съгл. приложимата нормативна уредба, а фактическата реализация предвижда преминаването на следните 3 етапа за всяка конкретна информационна мярка: 1. Подготвителен изготвяне на текст и визуална концепция в зависимост от предназначението на материала/ презентация за събитие; 2. Същински включва действията по конкретното изготвяне на съответния информационен или печатен материал/ провеждане на събитие. 3. Оценка събиране и обобщаване на информация за постигнатите резултати и оценка на ефектите от извършените действия. Осигуряването на мерки по информация и публичност се администрира и провежда основно от ВУМ, ТУ-Варна и РУ предвид техните по-къси контакти с представители на бизнеса, както и позициониране в основните потенциални ниши за развитие и комерсиализация на научните изследвания – б.а. туризъм, нови технологии.
 • Дейността предвижда провеждането на независим финансов одит на проекта от експертно лице – дипломиран експерт счетоводител (одитор). Дейността цели да осигури по-високо ниво на мониторинг и проверка за установяване степента на съответствие с нормативните уредба и специфичните изисквания на финансиращата институция. Задача на финансовия одит е: - да установи дали е осигурена адекватна одитна следа; - да провери релевантните финансови документи за проекта; - да проследи дали е налице ясно разграничаване на разходите, финансирането и приходите по проекта от останалата дейност на партньорите; - да установи дали включените във финалния отчет на проекта разходи са точни и верни, подкрепени са от оригинални разходооправдателни документи и могат да бъдат проследени; - да се увери, че разходите по проекта са коректно, вярно и достоверно отразени в счетоводната документация на партньорите чрез отделни аналитични счетоводни сметки или в отделна счетоводна система; - да провери релевантните финансови документи на проекта; - да проследи дали е налице ясно разграничаване на разходите, финансирането и приходите по проекта от останалите дейности на партньорите; - - други. Реализацията на дейността преминава през 2 етапа, всеки от който включва набор от взаимосвързани под-дейности: I. Подготовка (м. 65- м. 66) 1. Провеждане на процедура за избор на изпълнител съгл. въведените правила на екипа и в съответствие с изискванията на ЗУСЕСИФ и ПМС 160; 2. Формализиране на отношенията – поемане на ангажимент, договор за определяне обхвата на одита и отношенията между страните. II. Реализация на дейността (м.66-72 от проекта) 1. Предоставяне на необходимата предварителна информация за планиране провеждането на финансовия одит; 2. Осигуряване на необходимия достъп до документацияр регистри и др. нужни на експертното(-те) лица за изпълнение на възложените задачи; 3. Съставяне на доклад от финансовия одит и заверка на финален финансов отчет.

Indicators

Joint research projects developed between centres (CoE or CoC) and businesses, Target amount: 15.00, Report amount: 0.00
New researchers in supported entities, Target amount: 23.00, Report amount: 0.00
Public expenditure on R&D (GOVERD plus HERD) financed by business enterprises as % of GDP, Target amount: 0.00, Report amount: 0.00
Newly built infrastructure complexes in CoE and CoC, Target amount: 1.00, Report amount: 0.00
Researchers working in improved RI facilities, Target amount: 55.00, Report amount: 0.00

Financial Information

13 379 129.35 BGN
13 379 129.35 BGN
0.00 BGN
85.00 %
 • [1] Research and innovation infrastructure (public)
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 11 372 259.95 2 006 869.40 0.00 13 379 129.35
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 11 372 259.95 2 006 869.40 0.00 13 379 129.35

Procurements

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).