Български

Operational programme: Good Governance

Planning region: All

Identification

BG05SFOP001-1.001-0002-C05
Transformation of the model of administrative service delivery
ESF ==> Good Governance
22.01.2016
01.12.2015
30.09.2020
In execution (starting date)
Location of Performance
 • Bulgaria

Description

The transformation of administrative services consists in turning certification services for citizens and businesses in internal administrative services; the electronization of services, whose end-users are citizens and businesses; grouping of services on a "life episodes" and "business events" principle.
The current project is the first phase of the transformation of this service model, as its scope includes strategic upgrades of twoinformation systems; taking inventory of regimes, services and registers involved in administrative services in order to eliminate the need for citizens and businesses to be messengers between administrations and reducing regimes; identify opportunities to consolidate, restructure, centralize, electronize and open registers in public administration; analysis and grouping of services on a "life episodes" and "business events" principle ; simplification and unification of processes to provide a minimum of 17 services at the municipal level.
The main objective of the project is to provide higher impact, sustainability, efficiency and transparent prioritization of future projects and initiatives related to administrative reform, comprehensive administrative services and e-governance at the central and local governments and certain providers of public services through full review of existing registers, regimes and services, as well as simplifying and streamlining work processes and defining concrete measures to improve relevant regulations.
Activities
 • Реализиране на служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи през налични системи.: Описание Платформата RegiX осигурява автоматизиран машинен достъп до ключови регистри на информационни системи обслужващи администрациите. По този начин RegiX се явява необходима инфраструктура за осъществяване на КАО, но не е достатъчен сам по себе си. Има два начина за използване на RegiX. Единият е чрез надграждане на специализираните системи в администрациите и интегрирането им с RegiX, а другият е чрез ръчен достъп през потребителски интерфейс до данни от регистрите. RegiX не предоставя автоматично никой от тези два начина. С проекта за надграждане на RegiX по ОПАК, се разработва интерфейс за ръчен достъп, но неговото използване ще изисква инсталация и поддръжка във всяка отделна администрация, което от предишен опит се оказва сериозна както финансова, така и организационна пречка пред по­-широкото използване. Друг съществен проблем пред използването на RegiX е нуждата от сключването на тристранни споразумения между ползвателите, първичните администратори на данни и бенефициентите по проекта. Предвижда се тази пречка да бъде премахната от проекта на ЗИД на ЗЕУ, одобрен от МС през м. ноември 2015. С цел увеличаване на въздействието от внедряването на RegiX и ефективно реализиране на комплексно административно обслужване, без механично да се прехвърля административната тежест от гражданите и бизнеса към администрациите, е необходимо да се създаде ефикасен централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения от регистрите интегрирани с RegiX. Реализирането на такъв механизъм е приоритетна средносрочна мярка, докато съществуващите информационни системи на основните администрации се надградят и интегрират по начин, позволяващ автоматизираното извличане на доказателства и обстоятелства от регистрите, като интегрална част от работните процеси (напр. при набиране на ЕИК в електронна форма за заявяване на услуга да се извличат данните от досието на търговеца в Търговския регистър). За постигането на тази специфична цел е необходимо еднократно да се моделират и разработят електронни форми (потребителски интерфейс) и/или процеси, които да позволяват на служители в администрациите, да заявяват и получават по служебен път, електронни удостоверения от регистрите интегрирани в RegiX. На практика по този начин ще се реализират и електронизират по унифициран начин най­-често използваните вътрешно­-административни услуги от повече от 60 основни регистъра. След извършване на прецизен анализ на потребностите, съществуващата софтуерната архитектура и изискванията към потребителския интерфейс ще бъдат избрани конкретните технологии, на които да се базира проекта, така че да бъде предоставена необходимата функционалност на администрациите. Благодарение на централизираното управление на софтуера (чрез т.нар. multi­tenancy) всяка администрация ще може безплатно да внедри системата с включен базов пакет електронни форми, процеси и вътрешно­административни удостоверителни услуги в рамките на дни. В рамките на дейността ще бъде разработен потребителски интерфейс към RegiX със следните функции: 1. Създаване на възможност за интеграция с националната система за електронна идентификация, която се разработва паралелно; 2. Интеграция с ИИСДА, в частност Регистъра на услугите, в който се вписват допустимите заявители и получатели на административни услуги; 3. Интеграция със системата за Digital Time Stamp (цифрово подписано точно време от доставчик на удостоверителни услуги) при регистриране на всички служебни заявки и отговори; 4. Осигуряване на възможност за реализиране на сигурен електронен архив на издадените електронни документи. За да се осигури законосъобразност на издаваните по служебен път удостоверения, при необходимост ще бъде надграден RegiX. Системата ще бъде тествана и пилотно внедрена в 50 администрации. Пилотното внедряване ще се състои от обучения, изготвяне на наръчник за внедряване, конфигуриране на потребителски профили и при нужда - коригиране на вътрешната нормативна уредба в съответствие със ЗЕУ.
 • Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация: Проектът за изграждане на ИИСДА е стартирал през 2012 г., с основен фокус интегрирането на 4 информационни системи, внедрени в периода 2002-4 и се очаква да приключи до края на 2015г. Предвид започналите след стартирането на проекта реформи и законодателни инициативи (Регламент ЕС 910/2014, ЗЕИ и др.) и стартирането на реформи в областта на административното обслужване, в рамките на тази дейност ще бъде извършено следното надграждане на ИИСДА: 1. Надграждане на ИИСДА за създаване на функционалност за динамичен каталог на АУ, режимите, регистрите и тяхната връзка с услугите, съдържащ структурирани машинно­ четими дефиниции на процесите, документите, допустимите заявители и получатели на услугите, изискванията към средствата за идентификация и подаване на заявления, обхващане на доставчиците на обществени услуги, поддържане на по-­високо ниво на абстракция за групиране на множество услуги във вериги от комплексни услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“. Софтуерът няма да съдържа ограничения за определен брой групирани услуги нито времеви обхват, в който следва да бъдат групирани. В рамките на проекта ще бъдат групирани услуги, приоритизирани от САР. 2. Разширяване на обхвата на системата с допълнителни обекти и реквизити – в т.ч. включване на записи за всички физически локации, в които оперират административните структури и тези на ДОУ, които участват в административното обслужване; регистри (информационни масиви), които се водят за целите на и/или във връзка с предоставянето на АУ и режими; други информационни масиви и информационни системи, които се поддържат от администрациите. Към момента ИИСДА има функционалност за въвеждане на образци на документи, които се попълват за предоставянето на АУ. ИИСДА ще бъде съответстващо надградена, което ще оптимизира процесите за ДА. 3. Структуриране на описанията на нормативните основания за предоставяне на услуги и регламентирани решения и осъществяване на стандартизиран онлайн интерфейс за интеграция с правно­информационни системи за автоматично следене на въздействието при промяна в нормативната уредба 4. Надграждане на системната архитектура за постигане на необходимата мащабируемост за обслужване в реално време на машинни заявки от Центрове за електронна идентификация по смисъла на проекта на ЗЕИ, машинни заявки за тарифна информация за услуги, машинни заявки за оторизация за достъп до вътрешно­административни услуги и др. 5. Реализиране на онлайн интеграция с регистри (Адресен, гражданска регистрация, търговска регистрация, имотен, кадастрален, БУЛСТАТ, регистър на МПС) 6. Двупосочна онлайн интеграция с централизирания регистър на бюджетните разпоредители на СЕБРА администриран от МФ 7. Реализиране на онлайн интерфейс за отворени данни предоставящ и свързани набори от данни в подходящи формати (процеси, връзки между услуги, връзки между нормативни основания и др.) 8. Осигуряване на възможност за пълна интеграция с националната схема за е-идентификация 9. Изграждане на PKI (инфраструктура на публичния ключ) за издаване на сигурни електронни сертификати за регистрираните услуги, за нуждите на процеса по валидация при е­Идентификация. 10. Предоставяне на удобна за потребителите визуализация на вписаните услуги и режими При необходимост ще има допълнителни дейности по надграждане и оптимизация на системата. За осигуряване на инвентаризацията по дейност 3 ще бъде разработена приоритетно онлайн среда за попълване на информацията. Заложената логика на действие предвижда надградената ИИСДА да спомогне за поддържането в структуриран вид, систематизирането и обвързването на необходимата за постигането на целите на проекта информация за предоставяните АУ, прилаганите регулаторни режими и използваните регистри. Тази дейност ще бъде извършена в координация с паралелно изпълняващият се проект за инвентаризация на ИА ЕСМИС. Ще бъде надграден Наръчникът за ИИСДА за новите функционалности. Ще бъдат проведени обучения за 560 потребители за надградената ИИСДА.
 • Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масиви/ регистри в администрацията: Ще бъде избран изпълнител за разработване на техн. задания и методики за оценка за избор на изпълнител по дейности 1-5 и 7. В рамките на тази дейност ще се извърши: 1.Инвентаризация на съществуващите информационни масиви и регистри, участващи в работните процеси на предоставяните административните услуги (АУ). 2.Изготвяне на пълен преглед на АУ и режими за съответствие с изискванията на АПК и ЗОАРАКСД, определяне на удостоверителните АУ и преглеждане за опростяване. 3.Определяне на АУ, предоставяни от доставчиците на обществени услуги (ДОУ) и осигуряване прилагането на правилата за организация на административното обслужване от ДОУ. 4. Идентифициранe и въвеждане на всички режими, АУ и ОУ, липсващи в ИИСДА, както и вписване на информация за всички регистри. От обхвата на дейността са изключени регистрите от сектор "правосъдие", вкл. тези, поддържани при МП и ВРБК, които са обект на одит по проект на МП, както и информационните масиви, регистри, АУ и режими, които ползват класифицирана информация. В СУНАУ и ИИСДА, в която предстои да бъде прехвърлен списъкът, не са описани всички АУ и режими, предоставяни от централна, областна и общински администрации. Списъкът съдържа само наименованията и нормативните основания за съществуването на АУ и режими, недостатъчна за въвеждането на КАО. Освен това в списъка не са вписани никакви АУ на ДОУ, които са задължени да направят това. Налице са множество незаконосъобразни режими, въведени с подзаконови НА. Ще бъде извършен пълен преглед за опростяване на АУ и режими, включително на ДОУ за гарантиране на съответствие с изискванията на АПК и ЗОАРАКСД. За правилното идентифициране на всички АУ ще бъдат разработени критерии и методика за идентифициране на АУ. Ще се идентифицират незаконосъобразните АУ и режими, като липсващите ще бъдат вписани в ИИСДА. Идентифицираните АУ, които към момента не са вписани ще бъдат въведени в съотв. структура на надградената ИИСДА. Съществува голям брой режими, чието наименование не отговаря на изискванията за съответния вид режим–напр. даден режим може да е квалифициран като разрешителен, но по своята същност да представлява регистрационен. Външният изпълнител, на база на анализа ще направи проекти на НА за отстраняване на идентифицираните несъответствия и ОВ. Впоследствие компетентните звена в АМС ще обобщят направените предложения, ще извършат анализ за необходими допълнителни изменения и ще предприемат необходимите действия за приемане на нормативните изменения. В ИИСДА липсва информация за процесите по предоставяне на услугите, връзките и зависимостите между тях, както и за „крайните ползватели“ на всички удостоверителни АУ, които формират около 63%от всички транзакции за 2013г. Гражданите и бизнесът играят ролята на посредници между администрациите. За да бъде успешно трансформиран моделът на предоставяне на АУ, ще бъдат идентифицирани администрациите, които изискват представянето на удостоверения и справки, издадени от същите или други администрации, вкл. и правните основания за това. Ще бъде изготвен списък на удостоверителни АУ, които приоритетно следва да се предоставят като вътрешно­административни. Администрацията не разполага със структурирана и пълна информация за инф.масиви и системи, които участват пряко или непряко в адм. обслужване. При извършена предварителна инвентаризация с въпросници са идентифицирани 8309 информационни масива. Ще бъде извършена инвентаризация и каталогизация в ИИСДА на информационните масиви и регистри, и наличието или отсъствието на свързаност с предоставянето на АУ или режими. Ще бъде вписана информация за всички регистри в Регистъра на регистрите, като част от ИИСДА. Набавянето на информация и данни в структуриран вид, даващ възможност за прецизни анализи и планиране, в комбинация с правен анализ на пропуските и противоречията в норм. уредба и вътрешните правила, ще осигури възможност за устойчиво планиране, приоритизиране и изпълнение на последващи интервенции, свързани с адм. реформа и е-­управление.
 • Реформиране на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в държавната администрация: В рамките на тази дейност ще се: 1. Извърши анализ на състоянието на регистрите в държавната администрация, с оглед идентифициране на възможностите за консолидиране, преструктуриране, централизиране, електронизиране и отваряне на регистрите в държавната администрация, както и на съществуващите нормативни пречки и ограничения. 2. Изготви Концепция и пътна карта за регистрова реформа. Планираната регистрова реформа предвижда два паралелни потока от интервенции: 1. За регистри, в които се извършват вписвания и заличавания на основни субекти и обекти – физически лица; юридически лица; имоти, кадастър и адреси; превозни средства; услуги. Те ще бъдат стартирани приоритетно, тъй като обхватът им може да бъде дефиниран еднозначно, без да е необходимо идентифицирането им. Регистрите, чиято инвентаризация ще бъде извършена по проект на Министерството на правосъдието са извън обхвата на дейност 3 от проекта. 2. Централизиране, електронизиране и консолидиране на регистри, в които се вписват и заличават допълнителни обстоятелства и данни, свързани с основни субекти и/или обекти, водени в първични регистри. От направените предварителни анализи е видно, че голяма част от информационните масиви и регистри, се поддържат на хартия или в неструктурирани файлове, децентрализирано, без да се следват унифицирани и стандартизирани процеси, структура и методи, без адекватни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни:­около 38% ­ само на хартия,­около 40% ­ на хартия и в текстови файлове или електронни таблици,­около 6% ­ в информационни системи с релационна база данни,за около 14% от докладваните информационни масиви липсва информация за носителите на информация. Почти всички териториални структури са разположени в 28­ обл. града, като структурите на ГД в специфични министерства и агенции се разпростират и извън обл. градове. Териториалните структури поддържат аналогични информационни масиви, по силата на нормативната уредба или специфични вътрешни правила. Централизирането и консолидирането на еднотипните регистри и информационни масиви може да се извърши на етапи, по сектори или централни администрации. Първо, ще се изготви анализ на събраната в рамките на предходната дейност информация за наличните информационни масиви, регистри и обслужващите ги системи и архиви. Той ще послужи за прецизно планиране на бъдещите интервенции по приоритетни области, които биха имали най-­голямо въздействие за сектора, администрацията, КАО и ЕУ. Ще бъдат обобщени всички случаи, в които е необходимо предоставяне на регистрова информация. Ще бъдат установени добри/лоши практики при реализиране на проекти за електронизация/окрупняване на регистри. В обхвата на анализа ще бъде включена и оценка за потенциалните икономии на капацитет и ресурси при дигитализация и/или консолидиране на информационните масиви. Второ,в следствие на анализа ще бъде изготвена концепция за реформа на съществуващия модел на организация и поддържане на регистрите в ДА. Концепцията ще съдържа и стандартизирани процеси, структура и методи за реализацията на регистри, с адекватни мерки за информационна сигурност и защита на личните данни. В концепцията за регистрова реформа се очаква да се дадат предложения в следните области: •Стандартизиране на поддържаната информация •Обединяване на регистри. Отпадане на регистри •Интеграция на вторични към първични регистри Трето, ще бъде разработена пътна карта, която съдържа конкретни стъпки, срокове и отговорни институции за реализиране на концепцията. При идентифициране на нормативни несъответствия и ограничения, избраният изпълнител ще изготви конкретни предложения за изменения и допълнения за тяхното преодоляване, придружени от ОВ. След приемане работата на изпълнителя,компетентните звена в АМС ще обобщят направените предложения, ще извършат анализ за необходими допълнителни изменения на нормативни актове и ще предприемат необходимите действия за приемане на нормативните изменения.
 • Определяне на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“: В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности: 1. Анализ на актуалното състояние и на съществуващите практики в страни­ членки на ЕС, свързани с предоставяне на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“. Често отделните елементи на услуга от типа „Епизод от живота“ са фрагментирани в няколко различни институции, в съответствие с компетенциите на органите на изпълнителната власт или доставчиците на услуги. Същността на анализа и конструирането на един Епизод като техника е двустранна: идентифициране на всички отделни необходими стъпки, свързани с постигане на желаните резултати, и идентифициране на всички институции и техните структури, които участват в процеса. Ще бъде постигнато знание и разбиране на Епизода в неговата цялост, по начина, по който го виждат гражданите или представителите на бизнеса. Крайната цел е постигане на висока степен на удовлетвореност на потребителите на всички вътрешни услуги от всички организации, които им се предоставят като една. Ще бъде извършен анализ на актуалното състояние по отношение на взаимодействието и интеграцията между отделните административни структури при предоставяне на административно обслужване на гражданите и бизнеса в България, включително въз основа на наличната информация за честотата на предоставяните услуги, крайните ползватели на тези услуги и основните събития за гражданите и бизнеса. Анализът ще включва детайлен преглед на действащите законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи модела на организиране на административното обслужване в България и идентифициране на необходимост от нормативни промени. В рамките на анализа ще бъдат идентифицирани и проучени добри практики от други държави членки на ЕС по отношение на най-добрите и често използвани модели на структуриране и внедряване на услуги от типа „Епизод от живота“ и „Бизнес събития“. 2. Определяне на услуги от типа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ и създаване на каталог. Въз основа на анализа ще бъдат приоритизирани основните Епизоди от живота/ бизнес събития, за които следва да бъдат дефинирани процесите на предоставяне на услугите. Ще бъде създаден каталог с приоритетните „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“, включително участващите в предоставянето на услугите администрации, който ще бъде одобрен от САР.
 • Стандартизиране,унифициране и опростяване на услугите за гражданите и бизнеса, предоставяни от общинските администрации : В рамките на тази дейност ще се изпълнят следните поддейности: 1. Проучване сред общините и определяне на услуги за стандартизиране и унифициране. 2. Разработване на модели за реинженеринг на работните процеси на определените услуги и съгласуването им с общините. 3. Разработване на проекти за промени в нормативни актове. Потребителите на АУ очакват всички общински администрации да предоставят АУ по един и същи начин. Анализът на услуги, предоставяни от общини, проведен през 2013 г. от СБ показва, че една и съща АУ изглежда по съвсем различен начин в разгледаните случаи, в т.ч. по отношение на броя документи, изисквани за една и съща АУ. Наблюдават се различия по отношение на разходите, както и на сроковете на валидност на различните документи. В България липсва стандартизиране на предоставяните общински АУ по отношение на процедури, документация и срокове. Проблем е, че по редица проекти са направени анализи за реинженеринг на работните процеси на едни и същи общински АУ ­ всяка община отделя национален и европейски ресурс, за да подобри АУ, без да отчита, че това са идентични по характер АУ. Унифицирането на АУ на общинско равнище следва да обхване както изискуемите документи, формуляри и бланки за заявяване и получаване на АУ, така и сроковете за тяхното предоставяне. Стандартизираните процеси следва да са съобразени със спецификата на структурата на общинската администрация. НСОРБ ще извърши анкетно проучване сред общините за определяне на най-масово заявяваните от гражданите АУ в рамките на последната 1 година. На база точкова система (най-често заявяваната АУ получава 20 т., следващата – 19 и т.н.), която ще елиминира влиянието на фактора брой население, ще бъде съставен списък на най-често заявяваните от гражданите и бизнеса 20 АУ. Ще бъдат използвани изводите от анализа за честотата и ефективността на услугите, разработен по проект на СО за внедряване на 50 електронни услуги. Окончателният списък ще бъде одобрен от работна група от експерти на АМС и НСОРБ и представен за одобрение на САР. За одобрените услуги ще бъде извършен реинженеринг на работните процеси с цел тяхното стандартизиране и унифициране. След съпоставка с информацията от СУНАУ ще бъдат унифицирани наименованията и правното основание за предоставяне на услугата. С оглед разработения служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи през налични системи по дейност 1 ще се намали обема на изискваните от потребителите документи (ще отпаднат тези, които общините могат да получат по служебен път от други администрации). Следващите стъпки ще бъдат разработване на образец за всяка отделна АУ (вида и съдържанието на крайния документ), определяне на максимални срокове за изпълнение (на база нормативни актове) и т.н. Тази част от дейността ще бъде извършена от експерти на НСОРБ. Разработените модели ще бъдат текущо обсъждани с общините в рамките на вътрешни експертни форуми на НСОРБ, Окончателният пакет от документи ще бъде съгласуван с общините в рамките на целеви дискусионен форум. След отразяване на бележките, моделите ще бъдат предоставени за одобрение от АМС и ще станат част от ИИСДА. На база извършеното, ще бъдат идентифицирани и разработени предложения за промени в отделни нормативни актове с цел създаване на условия за задължителност на подготвените документи. При необходимост експерти на НСОРБ ще подпомагат и консултират общините за внасяне на промени в общинските нормативни актове, вътрешните устройствени документи и процедури. Стандартизирането и опростяването на процесите е предпоставка за последващо еднократно разработване на е-услуги и хоризонталното им внедряване върху ДХЧО в съответните администрации, което ще осигури много по-­висока ефективност на инвестициите, по-­кратко време за реализиране на електронни услуги и по­-малко разходи за поддръжката им.
 • Осигуряване на прозрачност и включване на заинтересованите страни: Мобилизирането на широка подкрепа за провежданите реформи е от ключово значение за успешното приключване на дейностите. Правилното разбиране на целите на реформите, както и промяната на нагласите (основно от страна на администрацията) изисква адекватни мерки за публичност и отчитане на мнението на всички заинтересовани страни. С оглед на това ще бъдат реализирани мерки както за популяризиране на проекта и подкрепата за него по линия на Европейския социален фонд, така и за ангажиране на администрациите, обществеността и медиите. За изпълнение на принципа на партньорство и отчитане на мненията на заинтересованите страни при разработването на концепцията за регистровата реформа и пътната карта ще бъдат проведени 2 големи публични събития – конференции, за 120 души всяка. В рамките на събитията ще бъдат дискутирани различните аспекти на бъдещата организация на регистровата система, както и възможностите за развитие на регулаторната реформа. Ще бъдат проведени и минимум 3 информационни събития (кръгли маси) в страната за постигане на висока степен на отчитане на мнението на заинтересованите страни. Материалите за тези публични събития ще бъдат предоставяни на флашпамети.

Indicators

Number of supported administrative regimes, reviewed for simplification, Target amount: 700.00, Reached amount: 1 085.00
Number of implemented "life events" and "business events" services, Target amount: 2.00, Reached amount: 0.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Target amount: 5.00, Reached amount: 5.00
Administrations, supported to introduce complex administrative service delivery, Target amount: 50.00, Reached amount: 50.00
Number of supported registers, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00
State hybrid private cloud development projects, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00
Number of municipal services supported for standardization, Target amount: 17.00, Reached amount: 17.00

Financial Information

4 974 860.00 BGN
4 974 860.00 BGN
3 807 792.56 BGN
85.00 %
 • [1] Investment in institutional capacity and in the efficiency of public administrations and public services at the national, regional and local levels with a view to reforms, better regulation and good governance
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Large Urban areas (densely populated > 50 000 population)
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Not applicable
 • [6] Enhancing the accessibility, use and quality of information and communication technologies
 • [7] Not applicable

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 746 229.00 0.00 4 228 631.00 4 974 860.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 746 229.00 0.00 4 228 631.00 4 974 860.00

Procurements

Subject to due process: Проектиране, програмиране, изграждане и пилотно внедряване на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи, Amount: 250 000.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция №1 - „Проектиране, програмиране, изграждане и пилотно внедряване на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения от налични системи“
 • Differentiated position 2: Предоставяне на ИТ експертиза
Subject to due process: Организиране и провеждане на обучения за общински служители и дискусионни форуми с представители на общинските администрации във връзка със стандартизиране, унифициране и опростяване на услугите за гражданите и бизнеса, предоставяни от общинските администрации , Amount: 177 400.00
Subject to due process: Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация, Amount: 315 000.00
Subject to due process: Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масив и/регистри в държавната администрация, и анализ на регистрите в ДА, разработване на концепция и пътна карта, Amount: 2 100 000.00
 • Differentiated position 1: Инвентаризация и анализ на режимите, административните услуги и информационните масив и/регистри в държавната администрация, и анализ на регистрите в ДА, разработване на концепция и пътна карта
 • Differentiated position 2: „Изготвяне на техническа документация (технически задания, методики за оценка и критерии за подбор на участници) за провеждане на процедури по ЗОП, във връзка с изпълнението на проект BG05SFOP001-1.001-0002 с наименование: „Трансформация на модела на административно обслужване“
Subject to due process: Определяне на услуги на принципа на „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ , Amount: 47 000.00
 • Differentiated position 1: Определяне на услуги на принципа на „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“
Subject to due process: Обезпечаване на дейности по информация, публичност и включване на заинтересованите страни за нуждите на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване" , Amount: 132 000.00
 • Differentiated position 1: Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелски настанявания в чужбина; хотелски настанявания в София и страната на външни за администрацията на Министерския съвет лица (включително чуждестранни лица), когато разходите са за сметка на бюджета на Министерския съвет; хотелски настанявания в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната и ресторантьорски услуги в София и страната
 • Differentiated position 2: Предоставяне на ПР услуги
Subject to due process: „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки”, Amount: 156 897.88
 • Differentiated position 1: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки
Subject to due process: "Доставка на копирна хартия", Обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия", Amount: 156 897.88
 • Differentiated position 1: "Доставка на копирна хартия", Обособена позиция № 2 "Доставка на нерециклирана копирна хартия"
Subject to due process: "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали", Amount: 166 000.00
 • Differentiated position 1: "Доставка на канцеларски материали", Обособена позиция № 1 "Доставка на канцеларски материали"
Subject to due process: Изработване и доставка на рекламни и печатни материали за визуализация на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване", Amount: 33 060.00
 • Differentiated position 1: Изработване и доставка на рекламни и печатни материали за визуализация на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване"
Subject to due process: Организиране на форуми и фокус групи - изпълнена от НСОРБ, Amount: 278 345.00
 • Differentiated position 1: Организиране на форуми и фокус групи

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).