Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0062-C01
Transnational partnership for transfer of good practices for social inclusion of children and young people from minority groups living in segregated areas
ESF ==> Human Resources Development
28.09.2017
01.12.2017
01.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The project proposal is focused to transnational cooperation in the field of social inclusion, integration of marginalized communities, such as Roma through transfer of social innovation and good practices under Component 1 and IP 7. 
The main objective of the project is to create transnational cooperation, exchange of experience and best practices, transfer of social innovations in order to ensure social and economic integration of marginalized communities such as Roma.
Specific goals are directed to:
1.	Identifying good innovative practices in the EU according to the needs and characteristics of the target group.
2.	Acquiring skills and strengthening transnational cooperation, improving capacity of project partners about the process of transferring innovation.
3.	Adaptation and validation (transfer) of 3 social innovations aimed at social and economic integration of the target groups.
4.	Achieving broad public awareness in terms of the direct and indirect results of the project.
5.	Obtaining independent external confirmation for the achieved innovative results.
The project envisages the following activities: research and identification of innovative methods and practices in the EU, improving the capacity of the partner and vice versa, review of the partner’s experience; adaptation and validation of 3 social innovations; external monitoring and evaluation of results; activities to inform the public, establishing a network of cooperation.
The activities will contribute to the direct results:
•	At least 3 identified suitable EU innovative practices and implemented by the partner – Romodrom
•	Acquired skills for transnational cooperation and improved capacity between partners
•	Three adapted and validated social innovations in real circumstances
•	General public will be informed about the achieved project results
•	Positive external evaluation of achieved innovative results
•	improved and strengthened transnational cooperation between CMDN and Romodrom
Activities
 • Дейност за организация и управление на проекта : Целта на настоящата дейност е насочена към изпълнение на проекта и постигане на заложените цели и резултати по проекта, чрез обезпечаване на качественото изпълнение на проектните дейности и мерки, спазване определените срокове и бюджетни ограничения, стриктното следване на всички изисквания на управляващия орган към начина на реализация и отчитане на договора по процедурата. В рамките на дейност 1 ще бъдат изпълнени следните етапи на изпълнение: 1.1. Сформиране на екип за управление на проекта в състав: ръководител проект- 1бр. и счетоводител- 1бр. Екипът ще отговаря за цялостна организация, администрация, координация и отчитане на проектните дейности. Този етап стартира от датата на започване на проектните дейности. 1.2. Разработване, утвърждаване и прилагане на ефективни и прозрачни процедури за управление, контрол и мониторинг на проектните дейности. Стартира след етап 1. - сключване на граждански договори с екипа за управление на проекта. - разработване на система за организация, управление и контрол на проекта, включваща актуализиран график на дейностите 1.3. Разработване на документация и организиране на процедури за възлагане изпълнението на дейностите 2, 3, 4 , 5, 6 и 7 по реда на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ, провеждане на процедурите и избор на изпълнител. Стартира от месец 1 на проекта. 1.4. Провеждане на регулярни срещи (1 път месечно) на екипа на проекта с оглед обсъждане на трудности и проблеми при реализацията на проекта и набелязване на адекватни мерки за тяхното преодоляване. Този етап се осъществява през целия период на проекта. 1.5. Провеждане на текущи работни срещи и разговори между екипа по проекта и изпълнителите– експерти анализи, психолози, функционален, експерт, обучител, представители на чуждестранния партньор, целевите групи, доставчиците и изпълнителите на възложените услуги, с цел осъществяване на вътрешен мониторинг, консултации и обратна връзка за удовлетвореността на целевите групи от изпълнението на възложените дейности, да се проследи напредъка на отделните етапи в изпълнението на дейностите и при необходимост да се извършат корективни мерки. Този етап се осъществява през целия период на проекта. 1.6. Ръководителят на проекта ще координира дейностите между отделните лица в екипа за изпълнение на дейностите, външните изпълнители, чуждестранния партньор. Този етап се осъществява през целия период на проекта. 1.7. Подготовка на технически и финансови отчети и искания за плащания, както и осъществяване на комуникация между бенефициента и Управляващия орган. . Този етап се осъществява през целия период на проекта.
 • Дейност за информация и комуникация : Дейностите за информация и комуникация на проекта има следните цели: • да информират широката общественост за целите и дейностите по проекта, за ролята, която играе ЕС съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; • да повишат обществената осведоменост по отношение на съфинансирането на проекта по ОПРЧР 2014-2020; • да гарантират прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на проектите. Мерките, включени в дейността, са съобразени с изискванията за информация и комуникация в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ Всички информационни и комуникационни материали и мерки се указват чрез поставяне на задължителни елементи като : емблемата на ЕС, упоменава се Европейския съюз, ЕСФ, финансиращата програма ОПРЧР 2014-2020г., поставя се общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПРЧР, с информация че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, наименованието на проекта, общата стойност и размера на европейското и национално съфинансиране, начална и крайна дата. Дейността включва изпълнението на следните мерки: 1. Включване в уеб- сайта на ЦМДН на кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, текст относно финансовата подкрепа от Европейския съюз и всички задължителни елементи съгласно Единния наръчник- до два дни от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. 2. Изработка и поставяне на плакат- 180 бр. (170 бр. на български език и 10 бр. на английски език). Плакатите ще съдържат информация за проекта, вкл. финансовата подкрепа от ЕС и ще бъде поставен на видно за обществеността място в офиса на ЦМДН и в офиса на чуждестранния партньор. Останалите плакати ще бъдат разпространени и поставени на публични места в община Кърджали и в селата Корен ,Конуш, Козлец, Стамболийски, Гарваново. Плакати ще бъдат поставяни по време на обучителните семинари и работната дискусия (дейност 4), при валидиране на социалните иновации (дейност 5). Плакатът ще съдържа всички задължителни елементи, изброени в Единния наръчник на бенефициента. 3. Изработка и поставяне на Постоянна обяснителна табела - 1бр. Тя ще бъде изработена и поставена на видно за обществеността място в офиса на ЦМДН. Табелата ще упоменава финансовата подкрепа на ЕС и ще съдържа задължителните елементи, изброени в Единния наръчник на бенефициента. 4. Изработка и разпространение на Дипляна - 1300 бр. Дипляната ще информира широката публика за цели, дейности и за обхвата на целевата група. Ще бъдат изработени в началото на проекта, а тяхното разпространение ще се осъществява поетапно. Дипляните ще се раздават безплатно от доброволците в ЦМДН сред заинтересовани лица и целевата група в община Кърджали и в 5-те села,изброени по-горе. Те ще съдържат всички задължителни елементи, изброени в Единния наръчник. 5.Изработка и поставяне на информационен стикер- 100 бр. Стикерът ще обозначи закупеното обзавеждане и оборудване по проекта и ще бъде поставен на повърхността му. Етапи за изпълнение на дейността: 1.Включване в уеб- сайта на ЦМДН на кратко описание на проекта - до два дни от датата на сключване на договора за БФП; 2. Подготовка на документация за избор на изпълнител за изработване на информационните материали. Този етап ще стартира от месец 1 след подписване на договора. 3. Оповестяване на публично съобщение за набиране на ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ, както и съгласно изискванията на ОПРЧР и сключване на договор с изпълнител. Този етап ще стартира след приключване на етап 2 в месец 1 след подписване на договора. Сумарната продължителност на етап 2 и 3 е 1 месец. 4. Изработка и поставяне на Плакат- 180 бр. (170 бр. на български език и 10 бр. на английски език); Постоянна обяснителна табела- 1бр. Изработка и разпространение на Дипляни- 1300 бр., Стикери-100бр. Етапът е с продължителност от 2-ри до 12-ти месец вкл.
 • Извършване на изследване на опита на други държави- членки в прилагането на иновативни игрови и ролеви методи на обучение, изграждане на позитивни поведенчески модели и психотренинги на деца и младежи от малцинствени групи в ЕС: Настоящата дейност 3 има за цел да се идентифицират най- подходящите иновативни модели и практики в ЕС спрямо нуждите и характеристиките на целевата група по проекта по отношение на обучения, прилагане на игрови и ролеви модели, психотренинги на деца и младежи чрез провеждане на изследване на опита на други държави- членки. Специфичните цели на дейността са: 1. Да се извърши изследване на иновативни модели и практики от ЕС за обучение, за изграждане на позитивни поведенчески, ролеви и социалноотговорни модели, за водене на иновативни игри от младежи, в това число и младежи от етнически малцинства и маргинализирани общности. 2. Да се извърши изследване на иновативни модели и практики от ЕС за изграждане на ценностна система, подобряване на личностно развитие и общуване с деца от ромската общност и маргинализирани общности, прилагане на ролеви и игрови модели сред деца. 3. Да се извърши изследване на иновативни модели и практики от ЕС за прилагане на прилагане психотренинг на деца, вкл. на деца от етнически малцинства и маргинализирани общности. 4. Да се сравнят и оценят изследваните иновативни модели и практики със специфичните нужди и характеристики на целевата група по проекта. Резултатите, постигнати от дейността, ще бъдат в основата за идентифицирането и адаптирането на трите социални иновации, описани в точка 11.6 от проектното предложение. Сдружение ЦМДН ще възложи дейността на външен изпълнител, който ще извърши изследване на опита на други държави- членки съобразно специфичните цели 1,2 и 3 на настоящата дейност. На тази база ще се сравнят и оценят всички модели и практики спрямо специфичните нужди и характеристиките на целевата група по проекта и ще идентифицират най- подходящите от тях. Изследването на опита на други европейски държави е ключова дейност от настоящия проект, защото най- подходящите практики и ноу- хау в ЕС ще бъдат комбинирани с опита и иновативните практики на партньора, с което ще се осъществи процеса на идентифициране на минимум три социални иновации. Резултатът от тази дейност ще бъде представен в обучение, проведено от Кандидата на чуждестранния партньор при осъществяване на дейност 4, с цел постигане на взаимно повишаване на капацитета и придобиване на нови знания по отношение на иновативните модели и практики от ЕС за изграждане на позитивни поведенчески модели, ценностна система и социална отговорност сред децата и младежите от ромска общност и други маргинализирани общности. Етапите за изпълнението на дейността са: 1. Избор на външен консултант за извършване на изследване на опита на други държави- членки, описан по-горе според изискванията на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ. 2. Сключване на договор с избрания външен консултант. 3. Изготвяне на конкретно техническо задание за очакваните резултати, използваните методи. Предоставяне на подробна информация от страна на Кандидата за характеристиките и нуждите на целевите групи. 4. Извършване на изследване на опита на други европейски държави от външния изпълнител. 5. Сравнява и оценява всички модели и практики спрямо специфичните нужди и характеристики на целевата група и идентифициране на най- подходящите от тях; 6. Предава в завършен вид изготвеното изследване, заедно с оценките и идентифицираните най- подходящи практики на Кандидата.
 • Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни чрез организация и участие в обучителни семинари, работна дискусия и практическа демонстрация на добри практики и иновативни подходи: Целта на дейност 4 е придобиване на специфични умения за транснационално сътрудничество от партньорите по проекта; повишаване на техния капацитет за трансфериране (разработване, прилагане, мониторинг и оценка) на добри практики и иновативни подход, както и идентифициране на най- подходящите иновативни модели и практики реализирани от Сдружение Ромодром спрямо нуждите и характеристиките на целевата група. Дейността включва организация и провеждане на 2 обучителни семинари, 1 работна дискусия и посещение/демонстрация на добри и иновативни практики, осъществявани от Ромодром. Тези събития ще бъдат организирани в 5 дни (с 4 нощувки) в Прага, Р. Чехия от външен изпълнител. Първият обучителен семинар ще бъде на тема 1 „Мотивационна програма „Свободни игри“ и други иновативни практики“. Целта на семинара е предоставяне на информация за идентифициране на най- подходящите иновативни модели и практики реализирани от Сдружение Ромодром и подобряване на капацитета на участниците от ЦМДН за прилагане на тези практики, включващи иновативни обучения, ролеви игри, психотренинг на родители с деца и младежи от целевата група. Сдружение Ромодром ще осигури обучител за провеждане на обучителния семинар . В рамките на обучителния семинар обучителятще представи в детайли опита, стъпките (възникване на идеята, разработване, прилагане, мониторинг) за осъществените добри иновативни практики по отношение на използваните активни методи за работа с родители с деца и младежи от ромската общност, както и такива подложени на социална изолация и населяващи сегрегирани квартали и населени места. Ще бъде представена в детайли внедрената Мотивационна програма „Свободни игри“, както и други иновативни практики, свързани с ролеви игри, психотренинг, методи за изграждане на позитивни поведенчески модели и други. Ромодром ще предостави достъп до нагледни и обучителни материали, документи и др., използвани по време на практиките. Вторият обучителен семинар ще бъде на тема 2: „Изследване на иновативни и игрови методи от ЕС на обучение и психотренинг на родители с деца и младежи, идентифицирани най- добри практики спрямо конкретните нужди и характеристики на целевата група по проекта“. Целта на този семинар е детайлно представяне на резултатите от дейност 3 за подобряване на капацитета на участниците от Сдружение Ромодром и заинтересованите лица по отношение на приложените иновативни практики от други държави- членки в областта на иновативните игрови и ролеви методи на обучение, изграждане на позитивни поведенчески модели и психотренинги на родители с деца и младежи от малцинствени групи в ЕС. Ще бъдат представени в детайли идентифицираните най- подходящи иновативни практики спрямо конкретните характеристики и нужди на целевите групи. В третия ден ще бъде проведена една работна дискусия в офис на Сдружение Ромодром в Прага. Целта на работната дискусия е участниците- представителите на ЦМДН и Ромодром и заинтересовани лица да обсъдят начините за успешно идентифициране, адаптиране, валидиране иновативните практики, вкл. разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи. Всички участници ще се включат активно в споделяне на своя опит и визия по отношение на този процес. По този начин участниците взаимно ще подобрят капацитета за трансфериране на иновативни практики, черпейки от опита на другите участници. В четвъртия ден ще бъде организирано и осъществено посещение/ практическа демонстрация на внедрени иновативни практики от Сдружение Ромодром. Чрез този етап на дейността участниците ще имат възможност да видят как е внедрена практиката в реална среда, да коментират и задават въпроси, да придобият нагледен опит как описаните социални иновации в т.11.6 могат да бъдат валидирани на практика. Етапи: -избор на външен изпълнител за организиране и провеждане на събитията -определяне на обучител от Сдружение Ромодром -организиране и провеждане на 2 обучителни семинари, 1 работна дискусия и посещение/демонстрация
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации на база на иновативни модели и практики: Целта на дейността е да се осъществи трансфер (адаптиране и валидиране)на 3 социални иновации, идентифицирани от Сдружение Ромодром в комбинация с други иновативни модели и практики от ЕС за интеграция на деца и младежи от целевата група чрез изграждане на позитивни поведенчески,ролеви и игрови модели, за създаване и провеждане на иновативни игри за изграждане на ценностна система, прилагане психотренинг на родители с деца. Дейност 5 е логически свързана дейност 3 и 4- на база на получените резултатите от изследването, споделяне на опита на партньора и идентифицираните подходящи модели ще се формират 3 социални иновации, които ще бъдат адаптирани към нуждите на целевата група, целите на организацията и приложени в реална среда.Тези социални иновации са подробно описани в т.11.И са: Социална иновация № 1 (СИ 1): Иновативна практика за работа и взаимодействие с младежи от целевата група, насочена към удовлетворяване на социалните потребности за подобряване на собствената ценностна система, мотивация, работа в екип, чрез обучение за прилагане на иновативни игрови модели и поставяне на самите младежи в нова социалноотговорна роля и екип. Тя включва нов метод за изграждане на ценностна система при младежи чрез придобиване на нови умения и прилагане на менторство. Тази иновация ще бъде адаптирана чрез: Разработване на наръчник за специализирано обучение на младежи- доброволци за провеждане на интерактивни мотивационни игри в екип и изпълнение на социално отговорна роля като ментори. Ще се осъществи чрез детайлно проучване на идентифицираните модели от предходните дейности, превод на български език, адаптиране на тези модели като се насочат към нуждите и спецификата на целевата група (младежи), техните културни и социални особености, ще бъдат съобразени с нормативните изисквания, българските обичаи, а също и с методите за специализирано обучение. Всички модели ще бъдат включени в наръчник за специализирано обучение. Отделно ще бъдат разработени специализирани игрови и обучителни материали.Ще се води активна комуникация с партньора, който ще наблюдава етапа. Валидирането включва: 1.Провеждане на специализирано обучение на младежи- доброволци от целевата група за водене на интерактивни мотивационни игри (10 младежи от целевата група за 2 дни).Разпространение на Наръчника. 2.Осъществяване на интерактивно и иновативно обучение от вече обучените младежи- доброволци от целевата група на родители с деца (също от целевата група) под формата на интерактивни игри (участие на минимум 6 младежи и 10 родители с деца от целевата група за 2 дни). 3.Наблюдение на получените резултати от проведените игри- синтезирани впечатления и самооценка на младежите и наблюдение от страна на експерт-обучителя. Социална иновация № 2 (СИ 2): Социална иновация за активна работа по отношение на ценностната система и личностното развитие и общуване с/на родители и деца от целевата група чрез прилагане от младежи доброволци на ролеви и игрови модели сред родители с деца. Тя включва нов метод за развитие на ценностната система и личностното развитие на деца и общуване с тях чрез специално разработени ролеви и игрови модели, включени в общ модел и програма. Тази иновация ще бъде адаптирана чрез: Разработване на модел и програма за интерактивно и иновативно обучение на родители и деца под формата на игра. При разработването ще се проучат идентифицираните модели и игри, преведат на български език и ще се адаптират чрез насочване към нуждите и спецификата на целевата група (родители с деца), спрямо техните културни и социални особености, начина на общуване и възприятие. Ще се води активна комуникация с партньора, който ще наблюдава етапа. Валидирането на тази иновация ще се осъществи едновременно с втората част от валидирането на СИ1,т.е отново чрез Интерактивното и иновативно обучение от обучените младежи- доброволци на родители и деца от целевата група под формата на игри( 6 младежи и 10 родители с деца от целевата група за 2 дни). ПРОДЪЛЖАВА
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации на база на иновативни модели и практики- ПРОДЪЛЖЕНИЕ 1: ПРОДЪЛЖЕНИЕ Социална иновация № 3 (СИ 3): Социална иновация за развитие на емпатия, толерантност и самоприемане на родители и деца от целевата група чрез прилагане психотренинг на родители с деца от целевата група, съдържащ елементи на Арт терапия, Приказко терапия и създаване на позитивни поведенчески модели. Тя включва нов метод за развитие на емпатия, толерантност и самоприемане на родители и деца от целевата група чрез прилагане психотренинг, съдържащ елементи на Арт терапия, Приказко терапия и създаване на позитивни поведенчески модели. Тази иновация ще бъде адаптирана чрез: Разработване на ръководство за психотренинг на родители с деца от целевата група, съдържащ елементи на Арт терапия, Приказко терапия и създаване на позитивни поведенчески модели. Ръководството ще бъде подходящо за използване от всички заинтересовани лица, които не са експерти- психолози.То ще бъде разработено чрез детайлно проучване и превод на български език на идентифицираните модели, пренасочването им към нуждите на целевата група- родители с деца, специфичните характеристики, култура, възприятие, възприемането на опазване на околната среда Ръководството ще бъде написано в стил за широко използване от лица, които не са психолози. Валидирането на тази иновация ще се осъществи чрез провеждане на психотренинг на родители с деца от целевата група в реална среда, включващ елементи на Арт терапия, Приказко терапия, др. и изграждане на позитивни поведенчески модели. Включване на заинтересовани лица в провеждане на пилотен психотренинг от тях в рамките на 1 ден. В психотренинга ще бъдат включени 10 родители с деца от целевата група и ще се проведе от психолог в рамките на 3 дни, от които 1 ден той ще наблюдава провеждането на пилотен психотренинг от заинтересовани лица. Ще бъде разработван анализ на поучените резултати от валидаране на СИ 3. В адаптирането и прилагането на всички СИ ще бъдат предвидени мерки (игри, тренинг) за подобряване на ценностната система и възприятието по отношение на опазване на околната среда включено в политиката по околната среда. В края на дейността ще бъде извършена оценка за определяне на потенциала за въздействие на иновацията от вътрешни експерти на ЦМДН като се оцени възможността за мултипликация. Водеща роля в изпълнението на дейността ще има кандидата, но активно подпомогнат от партньора чрез предоставяне на всички необходими материали за осъществяване на трите стъпки, да отговори на възникналите въпроси/казуси във всеки етап на дейността, да даде съвети. Освен това партньорът ще проследи целия процес на развитие на СИ като получава информация за напредъка, трудностите, полученото въздействие, т.н. Етапи: 1. Избор на двама експерти пряко ангажирани с СИ1, двама консултанти пряко ангажирани с СИ2, 1 функционален експерт (СИ 1, 2,3), двама психолози пряко ангажирани с СИ 3 и сключване на договор по реда на ЗЗД. Избор на външни изпълнители за печатни услуги, доставка на материали и оборудване. 2.Адаптиране на Социална иновация 1 3.Адаптиране на Социална иновация 2 4.Адаптиране на Социална иновация 3 5.Валидиране на Социална иновация 1 (първа част - провеждане на специализирано обучение на младежи- доброволци от целевата група 6.Валидиране на Социална иновация 1 и Социална иновация 2 - Поставяне на младежите- доброволци в ролята на ментори и осъществяване на интерактивна и иновативно обучение по разработения иновативен модел и програма с родители с деца от целевата група. Наблюдение на получените резултати от проведените игри- синтезирани впечатления и самооценка на младежите и наблюдение от страна на обучителите (лектори), разработване на материал от наблюдението. 7. Валидиране на Социална иновация 3- провеждане на психотренинг и разработване на анализ на поучените резултати от валидаране на СИ 3. 8. Оценка за определяне на потенциала за въздействие на иновацията и мултиплициране на получените резултати.
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации на база на иновативни модели и практики- ПРОДЪЛЖЕНИЕ 2: ОПИСАНО Е В ПРЕДХОДНИТЕ ДВЕ ПОЛЕТА ОПИСАНИЕ
 • Дейност за разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е да се постигне широка информираност по отношение на преките и косвените (положителни и/или негативни) резултати от проекта чрез: • Създаване на интернет страница „Игрите като средство за учене и социална интеграция“, в която ще бъдат публикувани всички изготвени материали, продукти- наръчник, модел, ръководство, анализи. Страницата ще бъде създадена с допълнителна функционалност за електронно обезпечение на Изграждането на партньорска мрежа (от дейност 7). След регистрация в специално създадено приложение организациите ще имат достъп до електронно пространство, където да ъплоадват вътрешни материали, да обменят идеи, да дискутират въпроси. Съдържанието на главната Интернет страница ще включва: Новини, Информация за партньорите по проекта, Материали и продукти, създадени по проекта, Изследвани и идентифицирани добри практики, Транснационална мрежа за сътрудничество. • Платени онлайн публикации – 8 бр. Публикациите ще бъдат създавани при завършване на отделните етапи на дейност 3, 4, 5, 8 и съдържат информация за конкретните резултати от осъществените мерки. Най- много публикации (4 бр. са предвидени за представяне на трите социални иновации и общите резултати в трансферираните иновации). Предвидена е и обзорна публикация за представяне на развитието на проекта и обобщените резултатите от него. • Брошура за разпространение на постигнатите резултати. Брошурата ще бъде създадена в края на проекта и ще описва резултатите от проекта. Те ще бъдат разпространени безплатно от добровлците на Кандидата сред широката публика и заинтересованите лица на територията на изпълнение на дейността. В брошурата ще бъде указана, създадената по проекта интернет страница. Мерките, включени в настоящата дейност, са съобразени с изискванията за информация и комуникация в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ Всички информационни и комуникационни материали и мерки се указват чрез поставяне на задължителни елементи като : емблемата на ЕС, упоменава се Европейския съюз, ЕСФ, финансиращата програма ОПРЧР 2014-2020г., поставя се общото лого за програмен период 2014-2020 г. и наименованието на ОПРЧР, с информация че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, наименованието на проекта, общата стойност и размера на европейското и национално съфинансиране, начална и крайна дата. Дейността ще бъде осъществена чрез собствено участие и външно възлагане. Тя ще премине следните етапи: 1. Подготовка на документация за избор на изпълнители за създаване на интернет страницата, публикуване на платените онлайн публикации, изработване на брошурата. Този етап ще стартира от месец 3 след подписване на договора. Кандидатът ще подготви техническо задание за съдържанието и функционалността на интернет страницата. 2. Оповестяване на публично съобщение за набиране на ценови предложения по реда на чл.2, ал.7 от ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ, както и съгласно изискванията на ОПРЧР и сключване на договор с изпълнители. Този етап ще стартира след приключване на етап 2 в месец 3 след подписване на договора за БФП. Сумарната продължителност на етап 1 и 2 е 1 месец. 3. Създаване на интернет страницата от външния изпълнител вкл. тестване, редактиране, пускане в експлоатация- продължителност от 3 месеца от 4-6 месец вкл.. 4. Публикуване на платените онлайн публикации- 7 бр. в края на етапите на завършване на дейност 3, 4, 5, 8 и 1 бр. в края на целия проект. Кандидата ще подготвя и редактира съдържанието на публикацията. Външният изпълнител ще ги публикува в онлайн медии. Продължителност от 4-ти до 12-ти месец включително 5. Изработка и разпространение на Брошура- 1000 бр. формат А5 , 4 стр, + корица, фотохартия. Цветност на страниците 4+4, корица- 4+0. Етапът е с продължителност от 1 месец (12-ти месец от проекта).
 • Изграждане на Транснационална партньорска мрежа за сътрудничество: Целта на дейността е укрепване на транснационално сътрудничество между партньорите Сдружение ЦМДН и Сдружение Ромодром. Създаването на Транснационална партньорска мрежа за сътрудничество ще бъде инициирана от Сдружение ЦМДН. Ще бъде изготвено транснационално споразумение за установяване на партньорства в областта на социалната интеграция на маргинализирани общности- ромската общност, хора, населяващи сегрегирани квартали, райони, в които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация. Фокуса на мрежата ще бъдат нуждите и потребностите на децата и младежите на описаните маргинализирани общности. Транснационалното споразумение ще бъде предложено за одобрение и подпис на Сдружение Ромодром по време на осъществяване на дейност 4, както и на всички идентифицирани заинтересовани организации в Р. Чехия и Р. България, които работят и имат интерес в тази област. С подписване транснационалното споразумение съответната организация вече се определя за член на мрежата. След създаване на интернет страницата и приложението за партньорската мрежа членовете ще получат потребителско име и парола, с които да се идентифицират като членове. За всеки член на мрежата ще бъде подготвено кратко представяне –информация за контакт, цели на организацията, сфери на действие, потенциал, добри практики и негативни примери, изпълнени проекти. Представянето ще бъде достъпно в интернет страницата, създадена в дейност 6. Достъпът до приложението „Транснационална мрежа за сътрудничество“ към тази интернет страница ще се извършва посредством потребителското име и парола. Там членовете на мрежата ще имат възможност за споделяне на идеи, обсъждане на теми и въпроси, качване на различни материали. Партньорската мрежа ще бъде устойчива във времето, защото тя ще продължи да съществува и след приключване на проекта. Етапи за изпълнение на дейността: 1. Иницииране създаването на Транснационална партньорска мрежа за сътрудничество от Сдружение ЦМДН, подготовка на Транснационално споразумение през 3- ти месец от стартиране на проекта. 2. Подписване на Транснационално споразумение между Сдружение ЦМДН и Сдружение Ромодром по време на партньорската среща в рамките на дейност 4- месец от стартиране на проекта. 3. Работа в партньорската мрежа- продължителност по време на целия проект след създаване на мрежата, както и след приключване на проекта 4. Подготовка на кратка презентация на партньорите и публикуване в Интернет страницата на проекта- след създаване на Интернет страницата- месец 6 от стартиране на проекта.
 • Дейност за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи: Целта на дейност 6 е да се оценят постигнатите резултати от реализирането на проекта и да се получи независимо външно потвърждение за приложимостта на неговите иновативни елементи. Оценката ще включва няколко задължителни елементи: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати • Ефективността на партньорството между Сдруженията ЦМДН и Ромодром Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, който ще получи достъп до цялата документация от страна на Кандидата и партньора по проекта, изготвените материали и продукти. Първоначални външният изпълнител ще проучи същността и дейностите на кандидата и използваните от него методи и ще ги сравни трансферираните практики. Той ще проучи внимателно целите, същността на идентифицираните и трансферираните иновативни практики, начина и реалното изпълнение на дейностите, характеристиката и особеностите на целевата група, заложения бюджет и реално изразходените средства, развитието на транснационалното партньорство, получените резултати- преки и общи. Те ще бъдат анализирани и оценени, и на тази база ще се изготвят констатации по отношение на изброените задължителни елементи по- горе. Изпълнителят ще анализира резултата от механизмите за измерване в отделните етапи от дейностите и там, където липсват ще предложи адекватни механизми. Изпълнителят ще проучи прякото и цялостното въздействие на проекта върху целевата група. Партньорите ще съдействат на външната организация за изготвяне на правилна оценка. Етапи за изпълнение на дейността: 1. Избор на външен изпълнител за извършване на оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи според изискванията на ПМС 160/01.07.2016 г. и ЗУСЕСИФ. 2. Сключване на договор с избрания външен изпълнител. 3. Предоставяне на подробна информация от страна на Кандидата и партньора във връзка с заложените елементи по проекта и реалното изпълнение; 4. Извършване на оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи от външния изпълнител; 5. Представяне на резултатите от изготвената оценка пред Бенефициента.

Indicators

Трансферирани иновативни практики - ИП7, Target amount: 3.00, Reached amount: 3.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Target amount: 3.00, Reached amount: 6.00

Financial Information

194 419.36 BGN
194 419.36 BGN
193 644.40 BGN
95.00 %
 • [1] Socio-economic integration of marginalised communities such as the Roma
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 9 720.97 0.00 184 698.39 194 419.36
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9 720.97 0.00 184 698.39 194 419.36

Procurements

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).