Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M2OP001-3.001-0031-C03
Different but together
22.08.2016
22.08.2016
07.06.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

Project proposal is developed according to the requirement and objectives of the Priority Axis 3 “ Educational environment and active social inclusion “ to the operational program “ Science and education for smart growth”. Through the procedure for grant: BG05M20R001-3.001 “ Support for pre- school education of disadvantaged children”, project “Different but together” is fully consistent with the strategic and specific objectives of the operational program.
In this time of change, instability and susceptible to influence children’ s consciousness can be easily directed to the wrong sects, drug addicts and trigger aggression and other forms of deviant behavior. Extracurricular activities are invaluable for educating and shaping the child’ s personality, to guide her energy to work.
The realization of the project “ Different but together” :
-	Will provide improved conditions for equal access to pre- school;
-	Will serve to strengthem the motivation of children and parents to participate in pre- school;
-	Improving the quality of education in kidergardens and preparatory classes in municipal schools, which educate children from different ethnic backgrounds with the aim of their educational integration;
-	Additional activities with children for whom Bulgarian is not their mother tongue to master the official language before entering first grade;
-	Mutual understanding of children from different ethnography and teaching them tolerance;
-	Creating the conditions for successful socialization of children from ethnic minorities and/ or marginalized groups and families seeking or enjoying international protection;
-	Strengthening the motivation of children and parents to participate in the educational process ( entering the first grade);
-	Overcoming negative public attitudes based on ethnic origin.
The project will include children from poor families, various ethnic and religious backgrounds.
Activities
 • ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА : Дейността включва целия процес по организиране и управление на проектните дейности. В началото на проекта със заповед на Председателя на Сдружение "За Равен старт" ще се сформира екипа за управление на проекта. Ще бъдат разпределени основните функции между членовете на екипа. Екипът на проекта ще се състои от: - Ръководител на проекта от кандидата - квалификациите и и отговорностите на когото са описани в т.9 от формуляра; - Координатор на проекта от кандидата - квалификация висше образование. Отговорности: Участва в разработването на длъжностните характеристики на експертите, обучителите и различните специалисти. Координира дейността на членовете на екипа и партньорите; Координира реализирането на дейностите по проекта съгласно графика и дава предложения за актуализирането му, при необходимост; Координира логистиката по организирането на събитията по проекта; Координира и осигурява своевременното попълване на отчетните формуляри; Поддържа комуникацията с партньорите, експертите и участниците в събитията във връзка с реализиране дейностите по проекта; Води протоколи от различните събития; Изготвя и публикува информация във връзка с осигуряване на информираност и публичност, относно развитието и резултатите от дейностите по проекта; Изпълнява и други задачи, възложени от Ръководителя на проекта; Участва при изготвянето на отчетите по проекта; Координира дейността си с Ръководителя на проекта. - Счетоводител от кандидата - Квалификация висше образование в областта на финансите или счетоводството. Отговорности: Организира, планира и осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност по проекта; Отговаря за правилното и своевременно регистриране на стопанските операции, за вярното и точното оформяне на счетоводните документи; Изготвя всички финансови отчети, справки и информации във връзка с отчитането по проекта и искания за плащане; Изготвя справки по проекта необходими на контролиращите и наблюдаващите органи и институции; Координира дейността си с Ръководителя на проекта, консултира и координира счетоводната дейност на партньорите във връзка с реализацията на проекта. В първия месец от стартирането на проекта ще бъде разработен актуализиран план за изпълнение на проектните дейности и план за наблюдение и мониторинг. Ежемесечно ще се провеждат екипни срещи на персонала по администриране на проекта. Членове на екипа на проекта периодично ще провеждат наблюдение и мониторинг на дейностите по проекта чрез посещения в клубовете.
 • ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ: Децата, които ще бъдат включени в реализацията на проекта ще бъдат избрани според желанията им и техните наклонности измежду всичките деца от ОДЗ“Елена Шомова“ с.Сатовча. Изборът ще се осъществи в рамките на целевата група по проекта. Ще се изберат 74 деца от първа да четвърта група за включване в следните допустими дейности по проекта: 1. Спортен клуб Футбол 12 момчета 2.Клуб „Обичам да пея и танцувам” Народни песни, Народни хора, Модерни танци, Кареоке пеене 18 деца Момичета– 9 деца Момчета– 9 деца 3. Клуб Театрална работилница „Вълшебството на сцената” 16 деца Момичета– 8 деца Момчета– 8деца 4.Арт-студио работилница за сръчковци „Сръчни ръчички” Художници апликации рисуване моделиране 18 деца Момичета– 8 Момчета– 10 5. Клуб Прозорец към света . Ранно езиково обучение поБългарски език за деца билингви и изоставащи. 18 деца Момичета– 10 Момчета– 8 По време на избора на бенефициенти ще се съблюдават следните критерии: тяхната мотивация да участват в проекта, желанието им да продължат да се занимават с дейностите по които са придобили знания и умения след приключване на проекта. При избора на бенефициенти ще бъдат водещи принципите на толерантността, етническото и полово равенство, както и липсата на дискриминация.
 • Допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин : В рамките на тази дейност ще бъде сформиран клуб 1. "Прозорец към света . Ранно езиково обучение по Български език за деца билингви и изоставащи", в който ще бъдат включени 18 деца от втора - четвърта група.По индивидуални програми ще се обучават децата, които имат проблеми с изоставане, наваксване на материала по Български език. Провеждане на допълнителна корекционна работа по индивидуални програми за преодоляване на дефицитите им по Български език и подготвянето им за успешно постъпване в първи клас. Въвеждане и прилагане на иновативни способи за представяне на учебния материал, провокиране интереса към образованието и възможностите, които те предлагат. Използване на интеракцията като основен похват в работата с децата, осъществяване на обратна връзка и структуриране на учебния материал с цел задоволяване потребностите на децата, оптимизиране процеса на възприятие и повишаване на техните компетенции.
 • Детски турнири и състезания: Изпълнението да дейността ще започне със сформирането на отбор по футбол в ОДЗ“Елена Шомова“ с.Сатовча. Клубът ще се състои от 12 момчета.Ще бъдат закупени спортни екипи и пособия за да се осигури нормална работа в клуба. Планираме да организираме и проведем: 1. Детски турнири по футбол в с. Сатовча в с. Кочан и с. Вълкосел
 • Подготовка и провеждане на творчески изяви на децата от ОДЗ“Елена Шомова“ с.Сатовча. : Изява на творческия потенциал на децата чрез създаване и дейно участие в следните клубове: 1. Клуб „Обичам да пея и танцувам” Народни песни, Народни хора, Модерни танци, Кареоке пеене. 18 деца Момичета– 9 деца Момчета– 9 деца 2. Клуб Театрална работилница „Вълшебството на сцената” 16 деца Момичета– 8 деца Момчета– 8деца 3. Арт-студио работилница за сръчковци „Сръчни ръчички”,художници,апликации,рисуване,моделиране 18 деца Момичета– 8 Момчета– 10 Изпълнението на дейността ще се осъществи с подготовка и провеждане на следните масови мероприятия: 1. Създаване на презентации на най-важните и големи празници в живота на всички етноси живеещи в региона. Празници – Шекер байрам, Курбан байрам, Великден, Коледа и представянето им не само пред учениците от училището, но и пред обществеността в община Сатовча; 2 .На 01.06.2010 - Деня на детето, ще се организира от участниците в проекта общоградско тържество на етническите култури в региона; 3. Организиране на хепънинг "Всички сме деца на майката Земя" в Деня на Земята 22 април от театралната трупа. 4. Новогодишен концерт в с.Сатовча;. 5. Фолклорен концерт на 6 май 2013 година в с.Сатовча.
 • Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в ОДЗ“Елена Шомова“ с.Сатовча: В рамките на настоящата дейност ще бъдат организирани три информационни семинара и три кръгли маси. Темите на кръглата маса ща бъдат: “Образователната интеграция на етническите малцинства” и "Интеграция при извънучилищна дейност". По време на семинарите ще бъдат представени различили гледни точки и различни аспекти по отношение на интеграцията на етническите малцинства в образователната система. Ще се повиши информираността в обществото за ползите от практикуване на добродетелите за личностното израстване на младите хора. Ще бъдат разгледани добри практики, както в България, така и в ЕС. Основни теми, които ще бъдат обсъдени по време на кръглите маси и семинари: 1. Образованието и извънкласните форми на обучение - средство за съхраняване на етнокултурната идентичност на децата от малцинствените етнически общности. 2. Културното многообразие - източник за взаимно опознаване и духовно развитие на децата. 3. Създаване на предпоставки за по-успешна социализация на децата от различните малцинствени етнически общности. 4. Включване на родителите във възпитателния процес. 5.Интеграция - умението да приемеш различния. 6. Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас) На кръглата маса ще бъдат поканени представители на целевите групи и всички заинтересовани страни. На базата на проведените семинари и дискусиите по време на кръглите маси ще бъде разработен наръчник. Този наръчник ще съдържа информация за културното многообразие на различните етноси и възможностите за по-добрата социализация на децата и маладежите от различните малцинствени етнически общности. Наръчникът ще съдържа и методика за преподаване на добродетели. Целта на настоящата дейност е гарантирането на устойчивост на резулататите от проекта чрез повишаване на информираността по отношение на интергацията в образованието на етническите малцинства, както на целевите групи, така и представителите на заинтересованите страни.
 • Разработване на "План за работа за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение" и "Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства." : Съгласно Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., общината следва да има разработен и одобрен от общинския съвет план за действие по приоритетите от стратегията. "Планът за работа за интегриране на ромите и други граждани в уязвимо социално положение" на община Сатовча е 2012 - 2014 година. Необходимо е да бъде разработен нов план за работа за интегриране на ромите, както и общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Чрез работата по изпълнение на проект „Различни, но заедно” в ОДЗ“Елена Шомова“ с.Сатовча Кандидата Сдружение "За Завен старт,"ще помогне за разработване на плана за интеграция и общинската програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства като нейни експерти ще бъдат в помощ на общината. Основните приоритети в плана за интеграция ще бъдат - Образование - Здравеопазване - Заетост - Жилищни условия - Култура, спорт, медии
 • Дейности по информиране и публичност : Популяризиране на дейностите и резултатите по проекта. Популяризирането на дейностите по проекта ще се осъществи чрез 2 пресконференции в началото и края на проекта, на които ще бъдат поканени местните медии, представители на общината и областта, неправителствения сектор, регионалния инспекторат по образование, учители от ОДЗ“Елена Шомова“ село Сатовча, родители и т.н. Целта на първата пресконференция е да се популяризира стартирането на проекта по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" към МОН, а на финалната пресконференция ще се обяви приключването и резултатите по проекта. Освен това ще се подготвят информационни брошури, плакати и диплянки с подходящо съдържание,информиращи обществеността на община Сатовча и областта за програмата и за дейностите по проекта. Брошурите, плакатите и диплянките ще се разпространяват по обществени места, общината, областта, Регионален инспекторат по образование и т.н. Брошурите ще бъдат 80 копия, формат А4, двойно сгъваеми, цветни – представят целите и дейностите по проекта, специално ориентирани към целевата група, адрес, телефон и e-mail за контакти. Плакатите ще бъдат 50 броя, а диплянките ще бъдат 80 броя. За популяризиране на проекта ще се осъществят две публикации в местната преса. За целите на проекта ще се изготви табела с номера и наименованието на проекта, която ще се постави на мястото на изпълнение на проекта. Изработване на информационни табла във фоайетата на училищата с материали от дейностите по проекта. Провеждане на Тематичен педагогически съвет и Родителски срещи по класове във всяко училище. Две публикации в местен вестник. Изработване на 80 броя химикали с логото на ЕС, ЕСФ и името на проекта . Съгласно правилата на Регламент /ЕК/ №1828/ 2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент /ЕО/ № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европийския фонд за регионално рлазвитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, всички информационни и рекламни материали, както и всеки продукт – резултат от проекта, ще носят символи на ЕС и ЕСФ в указания формат.

Indicators

Children, students and youths from ethnic minorities (including Roma) integrated in the education system, Target amount: 60.00, Reached amount: 61.00
Нетен коефициент на записване в детските градини, Target amount: 84.00, Reached amount: 84.00
Disadvantaged children, students and young people (incl. Roma), participating in activities for educational integration and re-integration, Target amount: 18.00, Reached amount: 72.00

Financial Information

101 633.00 BGN
101 633.00 BGN
76 844.35 BGN
85.00 %
 • [1] Socio-economic integration of marginalised communities such as the Roma
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Non-discrimination
 • [7] Not applicable

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 15 244.95 0.00 86 388.05 101 633.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 15 244.95 0.00 86 388.05 101 633.00

Procurements

Subject to due process: Разходи за откриване и закриване на проекта, публичност и визуализация, Amount: 2 020.00
 • Differentiated position 1: УСЛУГА ПО ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ПРОЕКТА, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Subject to due process: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на 1.Три броя кръгли маси 2. Три броя семинари , Amount: 24 270.00
 • Differentiated position 1: 1.Провеждане на три броя кръгли маси 2. Провеждане на три броя семинари
Subject to due process: Доставка на материали, учебни и спортни пособия, Amount: 14 955.00
 • Differentiated position 1: Доставка на материали, учебни и спортни пособия
Subject to due process: Изработка и доставка на материали, Amount: 13 540.00
 • Differentiated position 1: Изработка и доставка на материали
Subject to due process: доставка на мултифункционално устройство, преносим компютър, тонер касета, Amount: 1 050.00
 • Differentiated position 1: доставка на консумативи

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).