Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0046-C01
„Cluster approach for improving the use of human resources in the field of energy efficiency of buildings and facilities“
ESF ==> Human Resources Development
04.10.2017
04.10.2017
31.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

Dynamically changing economic environment necessitates the effective management of human resources which are the basis of the successful organizations. The specific role of clusters in the economy and their advantages, like the common information base available and the free flow of information between members make these unions a suitable environment for the implementation of innovative tools of use of human resources.
Project activities are focus on the exchange of experiences and best practices with project partners from Slovenia and Poland for the use of "cluster approach" as an effective way of managing the human resources.
The aim of the project proposal is to encourage the transnational cooperation between the Black Sea Energy Cluster (BSEC) and the project partners from EU countries through exchange of experience, transfer and implementation of innovative practices in human resource development and improving the organization and working conditions.
To achieve the objectives of the project it is used an integrated approach that includes a set of heterogeneous type and mode of action activities: Based on the experience of other EU clusters will be made an analyze on how the clusters are a suitable union of companies in favor of effective management of their human resources. Based on the exchanged experience with the project partners, two practices in human resources development will be studied and adapted, as one of them will be piloted in three company members of BSEC. During the regional conferences the innovative models will be presented and the results of its implementation will be disseminated.
With the implementation of project activities, an innovative tool for development of human resources based on the "cluster approach" will be introduced. This will improve the competitiveness of BSEC cluster members and their ability to adapt to continuous legislative, economic and social changes in the market.
Activities
 • Организация и управление на проекта: Целта на дейността е създаване на оптимален модел за управление, организация и изпълнение на проектните дейности. Успешната реализация на проекта ще зависи до голяма степен от умението на екипа по проекта да осъществи ефективното възлагане на изпълнението на дейностите по проекта на физически и юридически лица, притежаващи висока квалификация, богат опит и необходимите умения. В управленският екип ще се включат 2 души: ръководител на проекта и счетоводител. В рамките на дейността ще бъдат сключени трудови договори с екипa за управление и изготвен план за управление на проекта.
 • Проучване опита и ролята на европейските клъстери в управлението и развитието на човешките ресурси: Целта на дейността е да се проучат добри практики на клъстери от страни членки на ЕС в използването на клъстерния подход като форма за обединение на усилията в областта на ефективното управление и развитие на човешките ресурси сред клъстерните членове и възможността за адаптирането им в българските условия. С проучването се цели идентифицирането на иновативни модели, практики, гъвкави стратегии за заетост в рамките на клъстерни обединения в следните страни-членки на ЕС: Австрия, Великобритания, Германия и Чехия. Адаптирането им към спецификите на българския пазар, ще подпомогне фирмите-членки на ЧЕК и неограничен брой потребители на интернет сайта на клъстера да се възползват от техните предимства.
 • Организиране и провеждане на обучителни семинари за обмяна на опит и иновативни подходи с проектните партньори: Целта на дейността е да се насърчи обмяната на опит и иновативни практики между партньорите по проекта, като се организират обучителни семинари за повишаване на капацитета им по отношение на разработването, прилагането и оценката на добри практики и иновативни подходи. В рамките на тази дейност ще се реализират 2 поддейности: 3.1 Организиране и провеждане на 5-дневно работно посещение при партньорската клъстерна организация в град Любляна, регион Средна Словения, в рамките на което ще се проведе тридневен обучителен семинар, в който участниците ще се запознаят „на място“ с иновативната практика на словенския клъстер. Същността на практиката, наречена „Споделено управление на човешките ресурси в клъстерните обединения” се изразява в използването на клъстерния подход от словенския партньор като форма за обединение на усилията в областта на ефективното управление и развитие на човешките ресурси сред клъстерните членове. По време на визитата, висококвалифицираният екип на “CCS” ще представи практиката си за провеждане на споделени обучения в областта на енергийната ефективност за служителите на своите членове, иновативното решение, свързано със създаване на „временни екипи от специалисти“ от различните фирми, членове на клъстера, съвместното разучаване и развиване на иновации, иновативните стратегии за развитие на човешките ресурси на фирмите членки. Характерното за сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения е, че се развиват бурно и динамично, което налага необходимостта от непрекъснато обучение. Това е предпоставка за търсене на решения, чрез споделяне на опит не само между служителите в дадена компания, но и на между фирмено равнище. При изпълнението на проектите в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения е необходимо обединение на усилията на специалисти с различни компетентности: строителни и ел. инженери, проектанти, монтажници, архитекти, IT специалисти и др. За повечето фирми е икономически нецелесъобразно да поддържат тези длъжности и специалисти с постоянна трудова заетост, което води до прибягване към алтернативни решения свързани със създаване на „временни екипи от специалисти“. 3.2. Организиране и провеждане на 5-дневно работно посещение при партньорската организация Фондация "Оландия" в регион Wielkopolska (Полша), в рамките на което ще се проведе тридневен обучителен семинар, в който участниците ще се запознаят „на място“ с иновативната практика на полския клъстер „Kraina 100 jezior“, който се управлява от Фондацията. Същността на практиката, предложена от партньора от Полша се изразява в използването на клъстерния подход като основа за работна платформа за обмен на опит между членовете на клъстер „Kraina 100 jezior“ и работа в мрежа. За целта, екипът на клъстера (административния екип на фондация "Оландия") прави регулярни бизнес срещи с участието на всички ръководители на фирмите-членки. На тези събития се идентифицират проблеми и се обсъждат въпроси, касаещи нови възможности за развитие на клъстера, намиране на обща основа за по-нататъшно сътрудничество, запознаване с нови технологии, нови решения за опазване на околната среда, повишаване на екологичното съзнание, т.н. - теми непосредствено свързани с непрекъснатото обучение на персонала на фирмите. Иновативният елемент в случая е, че „работната платформа за обмяна на опит“ е отворена за обществеността и екипът на клъстер „Kraina 100 jezior“ целенасочено кани представители на местните власти, местни предприемачи, местни неправителствени организации, местната енергийна агенция и т.н. в зависимост от тематиката. Чрез обединение на заинтересованите страни в мрежа, клъстерът цели да развива и предлага по-качествени услуги и конкурентно обучение и преквалификация, отговарящи на изискванията и нуждите на съвремието и бъдещето развитие.
 • Адаптиране и предлагане на мерки за валидиране на иновативни практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси: Целта на тази дейността е адаптирането и предлагането на мерки за валидиране на установените по предходната дейност иновативни практики на проектните партньори от Полша и Словения, с цел въвеждането им в работата на ЧЕК. Всеки от двамата външни експерти, участвали в обучителните семинари организирани в рамките на Дейност 3, ще разработят по един доклад за адаптиране и валидиране на иновативните практики съответно на полския и словенския партньор, чрез използване на най-съвременните IT технологии. Те ще представят докладите си на работна дискусия с ръководствата на клъстерните членове на ЧЕК. В рамките на събитието, ще се проведе анкетно проучване сред работодателите от ЧЕК за готовността им за пилотно прилагане на иновативния модел от техните фирми. За целта ще бъде раздадена, изготвената от екипа на проекта, анкетна карта. След анализа на резултатите от анкетирането ще се определят трите фирми от ЧЕК, които ще участват в пилотното прилагане на иновативния модел, както и ще се наберат служителите от различните фирми, които ще сформират „временни екипи от специалисти“.
 • Валидиране и пилотно прилагане на иновативната практиката на словенския партньор: В рамките на дайността ще се реализират две поддейности: 5.1. Валидиране на иновативната практика на словенския партньор За да бъде валидирана иновативната практика на словенския клъстер, ще бъде разработена виртуална платформа „Споделено управление на човешките ресурси“ към интернет сайта на ЧЕК: в нея ще се поместят е-обучителната платформа за споделено обучение на кадри, съдържаща обучителните материали, предоставени от словенския партньор по актуални теми в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения, както и банката от „временни екипи от специалисти“, която да е в помощ на клъстерните членове. 5.2. Пилотно прилагане на иновативната практика в три фирми от ЧЕК. Същността на иновативната практиката „Споделено управление на човешките ресурси в клъстерните обединения“, предложена от словенския партньор „Construction Cluster of Slovenia“ се изразява в използването на клъстерния подход като форма за обединение на усилията за ефективно сътрудничество между клъстерните членове за оптималното управление на човешките им ресурси. Практиката „Споделеното управление на човешките ресурси” включва: разработени и приложени стратегии за развитие на човешките ресурси на фирмите членки, в които е заложено прилагането на принципа на „споделено управление на човешките ресурси“ в рамките на клъстера; споделено обучение на кадри; обмен на специалисти и сформиране на „временни екипи от специалисти“; съвместно разучаване и развиване на иновации. За реализиране на пилотно прилагане на иновативната практика в три фирми на ЧЕК, ще се осъществят следните дейности: 5.2.1. Разработване и приемане на стратегия за управление на човешките ресурси за всяка от трите пилотни фирми. Предварителното проучване направено сред фирмите-членки на ЧЕК показа, че нито една от тях няма разработен стратегически документ за управление и развитие на човешките ресурси. Стратегиите, които ще бъдат разработени, са част от модела на словенския партньор и се отличават със следния иновативен елемент: основния принцип залегнат в стратегическия документ е - споделеното управление на човешките ресурси в рамките на ЧЕК – споделено обучение и участие със служители в изграждането на „временни екипи от специалисти“. 5.2.2. Тестване на виртуалната платформа „Споделено управление на човешките ресурси“ чрез провеждане на е-обучение на минимум 5 служители от всяка пилотна фирма. По данни на работодателите на фирмите-членки на ЧЕК, те не са провеждали обучения за персонала, с изключение на „3К“АД. От създаването на Черноморския енергиен клъстер, обединението не е предоставяло такава услуга за членовете си. 5.2.3. Създаване на Банка от „временни екипи от специалисти“. Трите пилотни фирми ще предложат по 5 спациалиста, които ще поставят началото на Банката от „Временни екипи от специалисти“. Споделените екипи ще спомогнат за подобряване на организацията на труд в организациите-членки на ЧЕК. Въвеждането на иновативната практика ще позволи на пилотните фирми възможност за провеждане на устойчива политика по отношение на човешките ресурси и организацията на труд. И тъй като това ще бъде постигнато чрез иновативния модел за „споделено управление на човешките ресурси“, това ще доведе и до икономия на финансови ресурси, което ще способства за повишаване на тяхната пазарна конкурентност и възможност за справяне с икономическите, социалните и нормативните промени на пазара.
 • Организиране и провеждане на регионални конференции „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси“: Целта на дейността е да се представят иновативните практики на проектните партньори в областта на управлението и развитието на човешките ресурси и да се разпространят постигнатите резултати от прилагането на словенския модел. За целта ще се организират три регионални конференции в градовете Варна, Добрич и Бургас (на територията на Черноморския регион, където Черноморски Енергиен Клъстер активно работи). За участие в събитията ще бъдат поканени ръководствата на други клъстерни обединения, ръководители на фирми, НПО и сдружения, работещи в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения и други браншови организации и заинтересовани лица. На събитията ще бъдат представени: - адаптираните и валидирани иновативни практики на чуждестранните партньори; - резултатите от пилотното прилагане на словенския модел; - електронния доклад с добри практики от държави членки на ЕС. В резултат на дейността освен, че ще бъдат разпространени сред целевата група от Черноморския регион шест иновативни практики за развитие на човешките ресурси, две пт които адаптирани, валидирани и с конкретен практически модел за прилагането на едната от тях, ще е налице и предпоставка за тяхното мултиплициране в други клъстерни обединения и ще могат да се привлекат нови потенциални членове на ЧЕК, чийто ръководства са оценили положителния ефект от споделеното управление на човешките ресурси.
 • Оценка на постигнатите резултати по проекта от гледна точка приложимостта на неговите иновативни елементи: Целта на тази дейност е да проследи логическата връзка между предвиденото в апликационната форма и реално постигнатото. Оценката ще включва: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати.
 • Информация и комуникация: Необходимостта от тази дейност е пряка функция на задължителните изисквания и мерките по комуникация и информация на ЕС. Целта е да се популяризират сред широката общественост: целите и дейностите на проекта, финансовия принос на ЕС за реализацията му, а така също да се осигури публичност и прозрачност при неговото изпълнение. В съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г в рамките на проекта ще бъдат организирани следните дейности за информиране и публичност: 1) Публикуване на информация за проекта, включително неговите цели и резултати на интернет страницата на ЧЕК. 2.) Организиране и провеждане на Начална пресконференция - в началото на периода ще се проведе пресконференция за представяне целта и дейностите по проекта. Събитието ще бъде предварително анонсирано чрез разпространение на прессъобщение до електронни медии. Информация за публичната изява ще бъде изпратена и на УО. За участие в пресконференциите ще бъдат поканени представители на бизнеса, клъстерни обединения, ТПП, местни и регионални медии (до 15 участника). След приключване на Пресконференцията ще бъде изготвено и разпространено прессъобщение, в което ще се представи информация за проекта. 3.) Изготвяне на визуализационн материали – за популяризиране на проекта ще бъдат разработени и отпечатани: - 1 банер с информация за наименованието бюджета на проекта, размера на помощта от ЕС (пълноцветен печат върху винил, размери: 1,80 м/0,80 м, закрепване – пришити джобове и отвори за капси) - диплянка за проекта - 200 бр. (140 бр на български език и 60 броя на английски език) - брошура с резултатите на проекта - 100 бр, формат А6, пълноцветен печат, 20 страници (140 бр на български език и 60 броя на английски език) - плакат с информация за проекта (формат А3) - 3 броя

Indicators

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Target amount: 2.00, Reached amount: 2.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

174 492.85 BGN
174 492.85 BGN
162 348.04 BGN
95.00 %
 • [1] Adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 8 724.64 0.00 165 768.21 174 492.85
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 8 724.64 0.00 165 768.21 174 492.85

Procurements

Subject to due process: Организиране и провеждане на обучителни семинари и регионални конференции по проект BG05M9OP001-4.001-0046-C01 “Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“, Amount: 101 587.79
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на обучителни семинари в Полша и Словения
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на регионални конференции „Клъстерен подход за подобряване използването на човешките ресурси“
Subject to due process: Провеждане на проучване на опита на европейски клъстери в управлението и развитието на човешките ресурси, Amount: 9 000.00
Subject to due process: Адаптиране и предлагане на мерки за валидиране на две иновативни практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси, Amount: 19 200.00
Subject to due process: Разработване на уеб-базирано приложение „Споделено управление на човешките ресурси“, Amount: 7 000.00
Subject to due process: Разработване на стратегии за управление на човешките ресурси, Amount: 7 800.00
Subject to due process: Преводачески услуги, Amount: 8 640.00
Subject to due process: Оценка на постигнатите резултати от проекта, Amount: 5 500.00
Subject to due process: Изготвяне на визуализационни материали за проекта, Amount: 1 900.00

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).