Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05SFOP001-2.009-0063-C01
WE DECIDE TOGETHER IN THE MUNICIPALITY OF KASPICHAN
ESF ==> Good Governance
27.12.2018
27.12.2018
27.04.2020
In execution (starting date)
Location of Performance

Description

The project will be implemented on the territory of the Municipality of Kaspichan and covers the period 2015-2019 as a graduating mayoral mandate. Its aim is to increase the activity of the representatives of the civil society in the processes of interaction with the municipal administration. From the surveys made in 2017 for the influence of the non-governmental sector in the policy formulation processes in the country, 45.1% believe that this influence is limited. The activities of the project "WE DECIDE TOGETHER IN MUNICIPALITY OF KASPICHAN" are aimed at activating and satisfying the needs of all target groups in Kaspichan municipality. Through the activities we will collect a database and analyze the existing forms, means and methods of interaction between managers and managers in Kaspichan Municipality. We will evaluate this interaction both on the part of the administration and through a survey among a wide range of civil society representatives in each of the nine settlements of the municipality. By conducting a roundtable discussion, we will step up the non-governmental sector to generate new ideas and suggestions for interaction with the municipal administration. 
After studying and analyzing good practices in 10 small European municipalities and based on analyzes from the municipal administration and civil society representatives, we will formulate recommendations and develop an innovative methodology as a tool for better interaction. We will present it at a conference with the participation of all interested parties. The period is very suitable for the implementation of the project, as at the end of the mayoral term in 2019, we will gather the positive experience and recommend to the new mayoral team mechanisms for more open, responsible governance in partnership with the non-governmental sector.
Activities
 • Анализ на основни методи на взаимодействие между общинската администрация и гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики в Община Каспичан: Настоящата дейност е от изключително значение за реализацията на проекта и тя ще предостави началните стъпки при създаване в последващите дейности на иновативна методика за взаимодействие между общинската администрация и представителите на гражданското общество. Ще бъдат проучени и разгледани подробно нормативната основа, формите и методите на взаимодействие и връзката на гражданите с местната власт.Нормативната основа на първо място е уредена в Конституцията на Република България, като там е и регламентирана възможността за участие на гражданите при допитвания, участие в местни органи и организации и контрол. Събирането и анализът на тази информация в база данни е сложен процес, тъй като информацията е под формата на документи и протоколи от обществени обсъждания, допитвания, инициативи, предложения, жалби, участие в обществени структури към общината и др. Ще бъдат анализирани и установени конкретните форми и методи на взаимодействие с представителите на гражданското общество и бизнеса, които общинската администрация използва през настоящия кметски мандат 2015-2019г. Ще бъдат направени три анализа на взаимодействието между Община Каспичан и Гражданското общество на различните етапи на осъществяване на видовете политики -на етап формулиране, етап изпълнение или етап мониторинг.Как си взаимодействат Общинската администрация с гражданското общество в Община Каспичан преди и по време на вземане на решения. Как се осъществява публично, прозрачно и отговорно вземане на решения. Как се осъществява информираността на гражданите за предстоящо обсъждане на важни за общността въпроси и за взетите решения. Настоящия анализ ще обхваща времевия период от 2015 – 2019г. Ще бъде събрана информация свързана със следните политики: Инвестиционна политика, Финансова политика, Политика в областта на културата, здравеопазване, Образование,туризъм, Спорт, Социална политика, Младежка политика, Политика за опазване на околната среда, достъп до обществена информация, Местни данъци и такси, Административни услуги и др.Ще бъдат анализирани следните документи: Решения, протоколи от обществени обсъждания, Допитвания, Предложения от НПО, Предложения от Социални партньори, Предложения от Бизнеса, Предложения от Граждани, подписки, Граждански инициативи, Референдуми, Документи от предложения и обсъждания от Обществени и консултативни съвети към Общината, както и предложения на гражданите в процесите на вземане на решения от Общински съвет.Анализът ще даде представа доколко ефективно се взаимодейства с неправителствения сектор, бизнеса и гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на управленски решения в Община Каспичан. Предвидено е цялата информация да бъде обобщена в база данни, подредена в различни направления и етапи. Известно е че проблемите в тази насока са различни за всяка една от осъществяваните политики.Дейността ще бъде изпълнена от 3 бр. експерти Анализ от Община Каспичан, 3 бр. експерти Анализ от Фондация “АДЕЛЕ” с голям опит в административна дейност и извършване на анализи. Те ще бъдат ръководени пряко от Ръководителя и Координатора на проекта с цел спазване на заложените изисквания по дейността и времевия график. Настоящата дейност е в съответствие с Допустима дейност 3 от Група №1 и със специфична цел №1 на проекта. Поради широкия обхват на проучваните въпроси дейността ще окаже влияния върху всички целеви групи, а именно: Административни структури на изпълнителната власт –общините, както и техните служители, Неправителствени организации, както и техните служители, Социално-икономически партньори, както и техните служители, Бизнес, Общественост.
 • Събиране на данни от представителите на неправителствения сектор, бизнеса и гражданите в Община Каспичан. Анализ на ефективността на досега използваните методи за взаимодействие между управляващи и представители на гражданското общество.: Чрез настоящата дейност се обслужват целите на проекта.Тя ще се проведе на територията на деветте населени места на Община Каспичан - гр. Каспичан, гр. Плиска, с. Каспичан, с. Калугерица, с. Могила, с. Кюлевча, с. Марково, с. Върбяне и с. Златна нива.Дейността цели да даде яснота за гледната точка на представителите на гражданското общество и бизнеса по въпроса за взаимодействието им с управляващите в Община Каспичан в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на управленски решения. Изясняването на този въпрос е от особена важност и служи като обратна връзка и метод за т.н. „сверяване на часовника“ с общинската администрация по отношение на единомислието между управляващите и гражданите за важността на стратегическите цели, тяхното осъществяване чрез създадените политики, както и удовлетвореността на гражданите от постигнатите резултати. Събирането на информация от широк кръг представители на гражданското общество, бизнеса и гражданите в цялото им многообразие като: НПО, културни, спортни, пенсионерски, младежки клубове и клубове по интереси, социални партньори, представители на промишления и земеделски бизнес, училищни и църковни настоятелства, граждани от деветте населени места в Община Каспичан ще ни даде по-точна представа за реалното им участие като партньор с управляващите и потенциала и възможностите , които има неправителствения сектор за влияние върху процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в Община Каспичан.Предмет на проучване са не само формите на взаимодействие, инициирани от общинската администрация, но и форми и методи, инициирани от различните представители на гражданското общество.Настоящата дейност ще премине в два основни етапа: анкетиране на целевите групи и дискусия под формата на КРЪГЛА МАСА с цел обсъждане на иновативни идеи и методи за бъдещо взаимодействие за провеждане на политики в интерес на гражданите.Събирането на информацията ще се извърши под формата на анкета с цел допитване до по-голям кръг от целевите групи,намиращи се на територията на Община Каспичан. Тъй като анкетирането ще бъде разделено в различни направления като: Инвестиционна политика, Финансова политика, Политика в областта на културата, здравеопазване, образование, туризъм, спорт, социална политика, политика на околната среда, достъп до обществена информация, местни данъци и такси, административни услуги и др. То ще бъде извършено в: учебни заведения, НПО, ключови публични места, бизнеса, читалища, спортни, пенсионерски и младежки клубове, граждани и други. След събирането на информацията чрез мултифункционалното анкетиране, ще се извърши и самия анализ на анкетите с цел придобиване на яснота за формите, средствата и методите, с които общинската администрация комуникира с гражданите. Важни са и сведенията за формите, средствата и методите, които са инициирани от гражданите и бизнеса , като практика за взаимно участие при формулирането на политики, при провеждането им и възможността за последващ контрол. Анализа ще бъде изготвен под формата на ppt файл, който ще бъде представен от експертите на организираната "КРЪГЛА МАСА". Експертите от Фондация Аделе ще организират дискусия под формата на КРЪГЛА МАСА в гр. Каспичан с представители на целевите групи и управниците. Ще бъдат обсъдени предложения, свързани с начини и методи чрез които управниците да взаимодействат с обществото при формулирането на политики при провеждането им и възможността за последващ контрол, касаещи всички целеви групи: Административни структури на изпълнителната власт –общините, както и техните служители, Неправителствени организации, както и техните служители, Социално-икономически партньори, както и техните служители, Бизнес, Общественост.Експерти от Фондация Аделе ще обобщят предложенията които ще бъдат предоставени на управляващите.Настоящата дейност е в съответствие с Допустима дейност 3,4 и 5 от Група №1 и със специфична цел №1 на проекта.
 • Добри практики в малките общини на Европейския съюз: Настоящата дейност обслужва целите на проектното предложение и ще бъде извършена изцяло от експерти на Фондация "АДЕЛЕ". Изключително важно за развитието на демократичните процеси в България е проучването, анализирането и прилагането на вече утвърдени добри практики в страните от ЕС с доказано добро сътрудничество между управляващи и представителите на гражданското общество. Това с особена сила важи за малки общини. С настоящата дейност си поставяме за цел да проучим добрите практики в 10 малки общини на ЕС за механизмите, методите, организацията и правовата рамка , на която се базира връзката между управляващи на община и представителите на гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и последващ мониторинг на политики и вземането на управленски решения за по-добра удовлетвореност на гражданите от действията на администрацията. 1. Ще бъде проучена международната европейска правна рамка за гражданско участие в процесите на вземане на решение. Това ще послужи за придобиване на по голяма яснота относно европейските правила за гражданското участие. България попада почти винаги в последните графи на статистиките, свързани с добри практики в различните сфери, и това е и една от причините за създаването на дейността учейки се от силно развитите европейски страни, ползвайки техния богат опит. 2. Ще бъдат проучени 10 малки Общини в силно развити страни на Европейския Съюз. Тук ще бъдат идентифицирани най примерните и силно развити страни и съответно по малки общини с население близко до населението на територията на Община Каспичан. Важно е един от критериите на идентификацията е да бъде и гражданско участие в процесите на вземане на решение. В Европа е силно разпространено съвместното вземане на решени, тъй като се взема под внимание мнението на гражданското общество. По проекта и по настоящата дейност е важно да се определят методите чрез които Европейските общини са достигнали до тези иновативни методи на вземане на решение. 3.Експертите ще се ангажират със създаването на анкети които ще бъдат изпратени на отговарящите на определени критерии общини. Критериите ще бъдат предварително определени от Експертите на Фондация "АДЕЛЕ" . Дейността е в съответствие с дейност 2 от група 3 и дейност 2 от група 1. Тя е в съответствие със специфична цел 2 .
 • Създаване на модел за партньорско управление с гражданите и бизнеса в Община Каспичан чрез формулиране на препоръки и създаване на иновативна методика на тема: "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на управленски решения в Община Каспичан".: Предвидената дейност е съобразена с целите на проектното предложение. За постигането им е необходимо обобщаване на събраната информация и направените анализи от Дейност 1,2 и 3. На база събраната информация ще бъдат изготвени препоръки и за бъде създадена иновативна методика на тема "Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на управленски решения в Община Каспичан". По настоящата дейност предвиждаме организацията на Конференция с участието на 50 бр. представители на всички заинтересовани страни от които (Общинска администрация, Общински съвет, НПО, Социални партньори, Представители на бизнеса, Общественици и др. ). Целта на Конференцията е представянето на събраните Доклади от Дейностите 1,2 и 3, както и предоставянето на препоръки свързани с по добро взаимодействие между Управляващи и управлявани. Ще бъде представена иновативна методика чрез която ще бъдат представени форми, средства и методи за активното участие на представители на гражданското общество в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и вземане на управленски решения в Община Каспичан. Дейността ще предостави възможност за изпълнението на целта на проектното предложение с цел съвместно вземане на решения в интерес на гражданите. Като логически завършек и правова форма на тези взаимоотношения ще бъде подписано споразумение за взаимодействие между Община Каспичан и неправителствения сектор на територията на Общината. Дейността е в съответствие с дейност 4 и 2 от група 4, дейност 4 и 5 от група 1 и дейност 3 от група 2. Тя е в съответствие със специфична цел 1,2,3 и 4.

Indicators

Recommendations made by NGOs and NGO networks in the policy-making, implementation and monitoring process, Target amount: 6.00, Reached amount: 0.00
Number of projects fully or partially implemented by social partners or non-governmental organizations, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики, одити и оценки за администрацията, Target amount: 12.00, Reached amount: 4.00

Financial Information

87 241.32 BGN
87 241.32 BGN
11 854.34 BGN
85.00 %
 • [1] Investment in institutional capacity and in the efficiency of public administrations and public services at the national, regional and local levels with a view to reforms, better regulation and good governance
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Large Urban areas (densely populated > 50 000 population)
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Not applicable
 • [7] Not applicable

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 13 086.20 0.00 74 155.12 87 241.32
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 13 086.20 0.00 74 155.12 87 241.32

Procurements

Subject to due process: Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания и извличане на статистически данни в процеса по създаване на модел за партньорско управление на гражданите и бизнеса с община Каспичан, Amount: 47 360.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 3
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 4: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 4
Subject to due process: Съобщение за прекратяване на процедура за Избор на изпълнител с публична покана „Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания и извличане на статистически данни в процеса по създаване на модел за партньорско управление на гражданите и бизнеса с община Каспичан“ , Amount: 0.00
 • Differentiated position 1: Съобщение за прекратяване на процедура за Избор на изпълнител с публична покана
Subject to due process: Решение за прекратяване на процедура за Избор на изпълнител с публична покана „Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания и извличане на статистически данни в процеса по създаване на модел за партньорско управление на гражданите и бизнеса с община Каспичан“ , Amount: 0.00
 • Differentiated position 1: Решение за прекратяване на процедура за Избор на изпълнител с публична покана
Subject to due process: Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания и извличане на статистически данни в процеса по създаване на модел за партньорско управление на гражданите и бизнеса с община Каспичан, Amount: 47 360.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 3
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 4: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 4
Subject to due process: Наемане на външни експерти за извършване на анализи, изследвания, анкетни проучвания и извличане на статистически данни в процеса по създаване на модел за партньорско управление на гражданите и бизнеса с община Каспичан, Amount: 47 360.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 1: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 1: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 1
 • Differentiated position 4: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Differentiated position 5: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Differentiated position 6: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Differentiated position 7: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Differentiated position 8: Обособена позиция 2: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 2
 • Differentiated position 9: Обособена позиция 3: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 3
 • Differentiated position 10: Обособена позиция 3: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 3
 • Differentiated position 11: Обособена позиция 3: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 3
 • Differentiated position 12: Обособена позиция 4: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 4
 • Differentiated position 13: Обособена позиция 4: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 4
 • Differentiated position 14: Обособена позиция 4: Наемане на външни експерти по изпълнение на Дейност 4

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).