Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.003-0019-C01
Social innovations for digital skills to the changing labor market
ESF ==> Human Resources Development
22.11.2018
01.01.2019
31.12.2020
In execution (starting date)
Location of Performance

Description

The project objective is to address the scope of investment priority 5 by proposing an innovative approach for human resource development and better adaptation of the target group (employed, including self-employed and employers) to the processes of digital transformation. The proposed model for development and transfer of social innovations aims at solving both the problem of the lack of qualified workforce in the ICT sector, through an innovative training, qualification and inclusion of the target group and supporting its adaptation to the changing labor market. The team of Sofia University in cooperation with the leading VET center Syntra West, Belgium and the Institute of Information Systems at the University of Applied Sciences, Kajaani, Finland, will create flexible practice-oriented training programs. They will address acquirement of digital skills at the workplace, according to the ICT professionals’ needs in the new domains (big data, high performance computing, machine learning, image recognition, cybersecurity, Internet of Things, Smart Cities etc.).
The transnational cooperation will lead to the development of 3 practice-oriented programs, equivalent to 15 ECST credits and 15 learning trajectories, which will be pilot tested and validated by 120 beneficiaries in Bulgaria. These programs will be certified under the professional qualification system of the Sofia University by offering a sustainable model for filling the identified gaps of human resources with specific digital skills. In cooperation with the Center for Vocational Training at the Bulgarian Industry Association will be organised events with ICT employers and stakeholders to promote our social innovations on the labor market and increase the national capacity to implement new mechanisms for developing life-long learning digital skills at work.
Activities
 • Дейност 1 - Организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване на обмяната на опит и добри практики в областта на социалните иновации между транснационалните партньори и заедно с другите заинтересованите страни. : В рамките на първата ос от дейности, ще се организират транснационални и национални събития, семинари, работни дискусии и обучения, които са съгласувани съвместно с международните партньори. Целта на всички събития, планирани в първата дейност, е да се осигури добра организация на сътрудничество и създаване на качествени методики за споделяне на добри практики и практически опит в разработването и прилагането на социални иновации за развиването на съвременни дигитални умения. От самото начало, ще бъдат създадени механизми за сътрудничество и информиране на целевите групи и заинтересованите страни, като по-конкретно ще се използва мрежата на ЦПО-БСК, кариерните центрове на СУ, и водещите ИКТ фирми в България, традиционни партньори на СУ и ФМИ като VMware, CISCO, и други. Чрез организирането на срещи, кръгли маси и обучения с представители на целевите групи, с институциите и със заинтересованите лица в различни дейности, ще се гарантира създаването на капацитет в областта на изграждането на дигитални компетенции на работното място на национално ниво, както и ще се засили гражданският диалог и участието в разработването и споделянето на добри практики в тази сфера. Транснационални срещи: За изпълнение на тази цел, СУ ще участва в следните транснационални семинари, работни срещи и визити за обмяна на добри практики и социални иновации: - Първа работна среща и транснационална визита в Белгия. Целта на първата визита в Белгия ще бъде да се обсъдят с партньорите националните особености и характеристики на целевите групи и да се предложат методологии за разработването на съвместни социални иновации. Ще се представят резултатите от предварителните проучвания и ще се наблегне на общите дейности за създаване на добри практики за обучение в посочените области с цел въвличане на повече заинтересовани страни за участие на . - Втора работна среща и транснационална визита във Финландия По време на втората работна среща и визита на транснационалните партньори във Финландия, ще се наблегне на обсъждането на добри практики за иновативни методики и съвременни модели на обучение, както и методите за обучение на възрастни и работещи, с оглед на специфичните нужди на целевите групи в съответните региони. С цел въвеждане на социални иновации в обучението на служители на работното място, ще бъдат разгледани формални и неформални концепции и изследователски подходи. - Трета работна среща с международните партньори в България Целта на третата работна среща по проекта е да представи на транснационалните партньори анализ на резултатите от въвеждането на социалните иновации в български контекст. Ще бъдат представени българските добри практики и на срещата ще бъдат поканени представители от целевата група в България, както и представители на различни заинтересовани страни и институции. Национални събития: В рамките на проекта ще бъдат организирани също така поредица от национални събития, които да подпомогнат целевите групи и всички заинтересованите страни в национален контекст, активно да си сътрудничат за идентифицирането, споделянето и трансфера на добри практики на местно ниво: - Три работни срещи с представители на целевите групи и заинтересованите страни, включително работодатели, представители на ИКТ бизнеса и специалисти „човешки ресурси” с цел проучване на нагласите, конкретните нужди и моделите за развиване на социални иновации и методи за придобиване на дигитални компетенции на работното място; - Кръгла маса с цел обмяна на мнения и споделяне на добър опит за разработването, прилагането и оценката на социални иновации за развиването на дигитални умения в работна среда с представители на целевите групи, на заинтересованите страни и на институциите; - Три национални семинара с целевите групи и заинтересованите страни с цел популяризиране на разработените програми, създадените нови методи и гъвкави модели за развиване на дигитални умения и обучение на работното място и възможностите им за прилагането им на пазара на труда.
 • Дейност 2 - Създаване на социални иновации за изграждане на дигитални умения на работното място и тяхното пилотно прилагане в национален контекст : Целта на планираните дейности по втората ос от проекта ще бъде да се разработят съвместно в рамките на международното партньорство и пилотно да се внедрят следните социални иновации за развиването на съвременни дигитални умения в целевата група: На първо място, като се имат предвид спецификите и изискванията на целевата група, ще бъдат разработени три ИКТ програми за обучение, които ще обхванат различни дигитални умения - важни и необходими за адаптацията на работната сила към новите предизвикателства на пазара на труда. Всяка една от тези 3 програми ще бъде еквивалентна на присъждането на 15 ECST кредита. И трите програми за обучение ще бъдат разработени на модулен принцип, като ще интегрират иновативни форми на формално и неформално обучение, смесени форми на обучение (присъствено и дистанционно), съчетано с придобиване на практически опит, без откъсване от работния процес. Във всяка програма ще се включват механизми за практически и иновативни методи на обучение, модели за признаване на придобитите компетенции на практика и модули с електронно съдържание. Всички курсове ще имат и предвидени модели, и роли за менторство и механизми за координация между работната среда и институцията за професионално обучение. Съдържанието на трите ИКТ програми за обучение ще бъде внедрено в конкретни модули, с цел да се развият онези дигитални компетенции, които са идентифицирани като важни и необходими от работодателите и за които са ясно откроени ниши в пазара на труда. По този начин, ще се отговори на необходимостта за осъвременяване на знанията и уменията на работещите, с цел да се повиши капацитета за иновации и производителност в икономиката. Освен това, курсовете за обучение имат за цел да обхванат най-добрите практики в европейски контекст, като за това ще гарантира кооперирането ни с опитните транснационални партньори. Някои от ключовите теми, които вече са идентифицирани от партньорските организации, засягат: големи обеми от данни, високопроизводителни изчисления, машинно обучение, разпознаване на образи, сигурност и защита на информацията, Интернет на нещата, умни градове и други. Самата програма на трите курса на обучение ще бъде разработена след консултации в партньорската мрежа, като се приложат и адаптират най-добрите съвременни подходи в обучението, включително курсове за електронно обучение от MOOC, като СИСКО, Coursera, edX и други иновативни подходи. На второ място, ще бъдат разработени социални иновации за прилагането на индивидуални програми за подкрепа на обучаваните чрез използване на подходи за менторство и създаване на индивидуални планове за обучение на работното място. Тези 15 квалификационни програми (пътища) ще помогнат да се достигне до високо качество на млади специалисти в конкретни нови професионални области свързани с ИКТ. Целта на тези програми е да подпомогнат експертите от „човешки ресурси” и работодателите да насочват и подкрепят обучението и придобиването на умения съобразно спецификите и изискванията на работното място. Така, работодателите, работещите и служителите ще могат да получат специализирано обучение и насоки, което ще е адаптирано към промяната на изискванията към работните позиции и на пазара на труда. Също така, тези персонализирани програми ще позволят на обучаваните да получат нови компетенции съобразно работния им режим, без да се откъсват от работната среда и без да е за сметка на почивното време. На трето място, ще се проведе пилотното тестване и валидиране в контекста на българските целеви групи на курсовете на обучение и иновативните практики. В тази връзка ще се организира провеждането на 3 тестове на пилотните курсове за обучение, които ще обхванат 60 обучавани. Допълнително, 60 представители на целевата група ще преминат през 15 квалификационни програми (пътища) за обучение на работното място. За целта ще бъде разработена единна методика и обща методология, която да позволи единни модели за сравнителен анализ и тестване на социалните иновации на практика.
 • Дейност 3 - Оценяване на постигнатите резултати и приложимост на създадените социални иновации за включването им в устойчиви програми за развиването на дигитални умения в работна среда.: Третата ос от дейности обхваща създаването на методи за анализ и оценка на постигнатите резултати, както и устойчивото им прилагане в български контекст. По конкретно, в рамките на дейността ще бъдат предприети действия освен за оценка, но и за признаване и валидиране на обучението с реализираните програми и модулни практики към СДК на СУ. Ще бъдат направени усилия за тяхното трайно внедряване в програмите за обучение на ЦПО-БСК и в други центрове за професионално обучение. Разработените методики за оценка на резултатите ще бъдат съобразени с особеностите на пазара на труда в България и ще обхванат различни критерии за оценка – от гледна точка на целевите групи, от гледна точка на заинтересованите страни и от гледна точка на институциите. В цялост, проектът е замислен така, че да постигне измерими и ясно разграничими резултати, които след това да могат на практика да позволят адаптирането на работната сила, на работещите, самонаетите и работодателите към променящите се изисквания на пазара на труда. Обратната връзка и мнението на представителите на целевата група, преминали през пилотните обучения ще помогне да се създадат подходящи модели за прилагането и оценката на обученията на практика. В същото време, работодателските организации, заинтересованите лица и институциите ще бъдат включени в различни дейности за валидиране и оценяване на резултатите. Оценяването на резултатите е важна част от надграждането на уменията на съществуващите служители и е залог за успешната дигитална трансформация на българските предприятия и икономически субекти. В резултат от това, оценката на създадените иновации ще обхване три основни компонента: - Валидиране и оценяване на резултатите от проекта – методики, програми и материали за обученията с оглед признаването и институционализирането им като част от програмите за СДК към СУ; - Валидиране и оценяване на резултатите от проекта с оглед на анализа и оценката на обратната връзка от целевата група; - Валидиране и оценяване на резултатите от проекта и обратната връзка от представители на различни заинтересовани страни и институции.
 • Дейност 4 - Дейности за разпространение на постигнатите резултати и популяризиране на съвременните методологии за изграждане на дигитални умения чрез системите за учене по време на целия живот. : В рамките на четвъртата ос от дейности са предвидени механизми за разпространение на резултатите и създаване на публикации и видео материали за популяризиране на предимствата и недостатъците на гъвкавите форми за обучение по време на целия живот. По конкретно, ще се наблегне на програмите и моделите за ИКТ обучение на работното място като метод за развиване на дигитални умения. На база на анализа на състоянието в трите страни и чрез съпоставяне на добрите практики и модели за развиване на дигитални умения и обучение на работното място, ще се разработят практически ръководства и модели за сътрудничество между различните заинтересовани страни на пазара на труда – образователни организации, работодатели и работодателски организации и държавни институции. По този начин ще бъде предложен модел, допринасящ за преодоляване на недостига на ИКТ кадри, а именно чрез преквалификация и допълнително обучение на съществуващата работна сила. Така ще се даде възможност чрез механизмите за обучение по време на целия живот на повече хора да развият цифрови умения, които да им помогнат да заемат висококачествени работни места, но и да допринесат за повишаването на конкурентноспособността и дигиталната трансформация в реалния сектор. Дейностите в четвъртата ос от проекта включват провеждане на проучване и анализ на успешни модели и добри практики на социални иновации за развиване на съвременни цифрови умения чрез системите за учене на работното място. По този начин, чрез обхващане на различни иновативни практики и модели за адаптиране на работната сила към променящите се изисквания и условия на пазара на труда, ще могат да се обхванат различни програми и модели за обучение. Само по себе си, това проучване ще допринесе не само за създаването на успешни социални иновации, но и за популяризиране на съвременни форми на обучение на работното място и за развиването на цифровите умения на работещите, като модел за иновативна практика, която може да отговори на изискванията на пазара на труда. В рамките на тази дейност ще се разработи аналитична матрица за оценка на нуждите на пазара на труда. Съгласно опита и методологията на транснационалните партньори, ще бъдат посочени различни аспекти от цифровите умения, които ще се оценят съгласно единна методика за оценка и анализ на нуждите на пазара на труда. Чрез анализ на данните от разработената матрица ще се разработят национален доклад и транснационален модел за оценка на състоянието на дигиталните умения на целевата група. Резултатите от анализа ще бъдат представени на планираното публично събитие с представители от целевите групи и ще бъдат публикувани в доклад. Освен това ще бъде подготвено видео-съдържание, което да промотира ролята на обучението на работното място и атрактивността на гъвкавите модели за придобиването на дигитални умения. Целта на тези материали ще бъде да предизвикат интерес както в работещите и самонаетите, така и в работодателите за предприемане на индивидуални и групови практики за обучение в дигитални умения. Разпространяването на материалите и привличането на общественото внимание към ученето по време на целия живот и придобиването на дигитални умения са предпоставка освен за висококачествена заетост, но и модел за подобряване на конкурентноспособността на икономиката и създаване на нови висококачествена работна ръка, съобразно изискванията на пазара на труда.

Partners

Partners
None
None
None

Indicators

Трансферирани иновативни практики - ИП5, Target amount: 5.00, Reached amount: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Target amount: 4.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

198 000.00 BGN
198 000.00 BGN
0.00 BGN
95.00 %
 • [1] Adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 9 900.00 0.00 188 100.00 198 000.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9 900.00 0.00 188 100.00 198 000.00

Procurements

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).