Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG16RFOP002-2.009-0046-C01
Pack for economic development ProIntEx
28.11.2017
28.11.2017
28.05.2019
In execution (starting date)
Location of Performance
 • Bulgaria, South-West and South Central Bulgaria (BG4), South Central (BG42), Pazardzhik (BG423), Pazardzhik, Pazardzhik

Description

The project aims to develop the capacity of the newly created ProIntEx cluster. Initially, the administrative body will be created and resource-assured. A manager, accountant and organizer of activities / events / marketing will be appointed. The office of the company will be hired and equipped. The operation of 4 working groups of cluster members will be provided. The administrative capacity of the company will be increased through participation in 6 short-term specialized trainings and 12 information events / conferences / exchange of experience / good practices in the country. Cluster development will be helped and new members will be involved through the organization of 2 local events and 2 national cluster presentations, as well as by the participation of 5 cluster representatives in the "Cluster Branding Masterclass" and "Machmaking event". Cluster marketing will be promoted through: Developing an Internationalization Strategy and hiring an internationalization expert for 12 months; Developing a short interactive video to promote ProIntEx and his products and services; Acquisition of a bronze European cluster label; Creating transnational cluster links; Visit to an tematic for ProIntEx international fair.

Ensuring publicity and visualization of the project will take place in three directions:
- For the general public - through two paid publications in the local media and regular publication of project information on the ProIntex website and members' websites;
- For Business Partners, Clients, Employees, Stakeholders - 10 project banners;
- For foreign contacts - Visualization of 20 pcs. thematic bulgarian calendars.
Activities
 • Компонент 1: СЪЗДАВАНЕ и РЕСУРСНО обезпечаване на АДМИНИСТРАТИВНО ТЯЛО на ПроИнтЕкс: ЦЕЛ: Постигане на устойчиво развитие на целите на ПроИнтЕкс чрез създаване и ресурсно обезпечаване на административно тяло. Още през периода си на изграждане като дружество по чл. 357 от ЗЗД, клъстерът назначи свой управител. Към днешна дата членовете на Сдружение "ПроИнтЕкс" единодушно избират следната структура, която да им осигури устойчиво развитие и постигане на поставените цели в краткосрочен и дългосрочен план: осн. ЗАДАЧИ на членовете: Създават проекти; Избират участниците в проектите; Задават цели и срокове; Вземат ръководни решения по концепции и проекти; Интегрират ноу-хау от производство, политики, бизнес, общество и др.; Мултиплицират ефекти; Интернационален бенчмаркинг. осн. ЗАДАЧИ на административното тяло: Разработва концепции и стратегии; Провежда проучвания и анализи; Отговаря за вътрешната и външна комуникация; Отговаря за клъстерните услуги; Създава работни групи; Координира и управлява проекти; Докладва на членовете. * За осигуряване изпълнението на тези осн. задачи и през призмата на дългосрочната стратегия за развитие ПроИнтЕкс ще назначи: 1. Управител (трудов договор, пълен работен ден); 2. Счетоводител (трудов договор, пълен работен ден); 3. Техническо лице/Организатор дейности, събития, маркетинг (трудов договор, половин работен ден). Етап на изпълнение: 1ви-18ти месец осн. ЗАДАЧИ на работните групи: - Форум за конкретно сътрудничество; - По-специфични теми. * На този начален етап на развитие на ПроИнтЕкс се оформят 4 работни групи: 1. „Иновативни продукти/услуги, съвместни инвестиции и инвестиции в споделена НИРД” - Тя работи по създаването на първия продукт на ПроИнтЕкс. На този етап в групата участват всички членове, които осъществяват своята дейност в производствения сектор. Предвижда се в нея да бъдат включени експерти от привлечени нови членове – на университети и научно-технически организации, специализирани професионални училища и други специалисти в областите на интерес на клъстера; 2. „Маркетинг и връзки с обществеността” – Задачите й са свързани с изпълнението на съвместни маркетингови дейности и привличане на нови членове. На този етап групата е формирана, създадена е първата маркетингова стратегия, осъществен е първия поток на информация към местната общественост. Тя е съставена от Петев-електроникс, Сдружение "Център за обучение и услуги", Проект-сървиз и Стийлимпекс. 3. „Интернационализация” - групата все още не функционира. При нейното сформиране, ще бъдат поканени за участие тези членове в клъстера, които имат осъществен износ към момента и друга подходяща експертиза в тази област. Тя ще работи и по изграждане на транснационални клъстерни връзки. 4. „Развитие на човешкия ресурс и Вътрешни Клъстерни услуги” – Целта й е събиране и анализ на информация за идентифициране на индивидуалните нужди във всеки един от клъстерните членове. Приемане на програми за повишаване на квалификацията и уменията на персонала на отделните членове. В този начален етап на развитие за управителя е осигурено оборудвано работно място за 2 ч. на ден, в производствената сграда на един от клъстерните членове. За ресурсното обезпечаване на избраната административна структура, ще се извърши следното: наемане на обзаведено офис помещение, в чийто наем са вкл. ток и вода, с площ около 100 кв.м., санитарен възел. За членовете на административното тяло ще бъде закупено съответното компютърно оборудване (лаптопи и МФУ). Избраните оптимални характеристики, ще осигурят качественото изпълнение на ежедневните задачи от служителите, дори когато те са в движение. Етап на изпълнение: 1-ви месец
 • Компонент 1: Повишаване КАПАЦИТЕТА на АДМИНИСТРАТИВНОТО тяло на ПроИнтЕкс: ЦЕЛ: Повишаване капацитета на административното тяло на клъстер "ПроИнтЕкс, през призмата на концепцията му за развитие. Независимо от квалификациите на новосъздаденото административно тяло, ПроИнтЕкс счита, че за да постигне целите от своята концепция за развитие (т. 11) и да осигури качествено функциониране на цялата си структура (Дейност 1), редовното участие в тематични обучения и семинари е основен фактор. За целта е извършено проучване на настоящите тематични обучения и семинари, на две нива: национално и международно. На национално ниво, административното тяло ще участва: 1. В оптимално 6 краткосрочни обучения/семинари, със средна продължителност 4 дни, провеждани на територията на цялата страна, със средна такса за участие на едно лице 600 лева. Избрани са следните тематични области: - Time managment; Ефективна комуникация; Презентационни умения; Работа в екип; - Финансови анализи. Курс по ексел за напреднали. Бизнес моделиране, сегментиране на пазара, позициониране и стойност; Бизнес план; Управление на проекти; - Лийн производство (включва системата от техники за повишаване на ефективността в нискотехнологичния сектор, в който по-голямата част от членовете на клъстера, развива дейност); - Креативно мислене; Застъпничество и лоби; Социална политика; - Networking; Основи на BenchMarking; Създаване и управление информационни канали за обмен на информация; Управление на обратна връзка; - Управление на риска; Управление на оплакванията; Разрешаване на конфликти; Емоционална интелигентност. 2. В оптимално 12 информационни събития, конференции, обмяна на опит и добри практики. Съгласно предварително проучване, това са мероприятия, най-често организирани от други клъстерни организации и/или национални и международни представители на фондове за БФП. Съгласно настоящия анализ за тези събития: средна продължителност 2 дни, средна такса за участие за едно лице 200 лева; район на провеждане - на територията на цялата страна. Етап на изпълнение: 2ри -18 месец.
 • Компонент 2: Подпомагане РАЗВИТИЕТО на ПроИнтЕкс и привличане на НОВИ ЧЛЕНОВЕ: ЦЕЛ: Подпомагане развитието на ПроИнтЕкс, чрез привличане на нови членове, нови клиенти и участия в международни мероприятия за повишаване капацитета и съзадване на сътрудничества. Тази дейност е в пряка симбиоза с Дейност 4. За привличане на нови членове и клиенти, ПроИнтЕкс: 1. Ще организира: - две местни полудневни събития, за представяне на клъстера. В програмата ще бъдат презентирани разработваните продукти и вътрешните политики и услуги. За целта ще се наеме подходящо помещение, допълнително оборудване и кетъринг за оптимален брой от 30 участници. Етап на изпълнение: 6ти и 18ти месец; 2. Ще участва: - в оптимално 2 мероприятия в национален мащаб, в които ПроИнтЕкс ще има възможността да представи себе си и своите продукти и услуги. Етап на изпълнение: 1ви - 18ти месец За повишаване на капацитета на клъстера: 1. Пет души ще вземат участие в специализирано обучение: "Мастер клас за клъстерен брандинг" (Обосновка: Клъстерите по целия свят се конкурират за инвестиции, износ, талант, вериги за доставки и видимост. Привлекателността и репутацията се превръщат в критични фактори - изграждането на марка и стратегическите маркетингови инструменти.) Включването в такова тематично специализирано обучение е от ключово значение за началния етап на развитие, в който ПроИнтЕкс се намира. Етап на изпълнение: 1ви - 18ти месец За създаване на сътрудничества и интернационализация: 1. Пет души ще се включат в подходящ Machmaking event, чрез който да бъдат осъществени реални контакти с цел сътрудничество и интернационализация. Етап на изпълнение: 1ви - 18ти месец За планиране на възможностите за участие в международните събития е взета информация от интернет сайта на Европейската платформа за клъстерно сътрудничество (European Cluster Collaboration platform) - www.clustercollaboration.eu
 • Компонент 2: Насърчаване на клъстерния МАРКЕТИНГ: ЦЕЛ: Интернационализация на ПроИнтЕкс чрез реализиране на комплекс от взаимнозависими действия. СТРАТЕГИЯ за интернационализация. Клъстерът има разработена маркетингова стратегия със собствени усилия. В нея са заложени, в максимална степен, визията и потенциалните възможности на ПроИнтЕкс. За да постигне интернационализация в рамките на проекта ще бъде изготвено ясно техническо задание за разработване на стратегия за интернационализация. Чрез него ще бъде потърсена външна проф. подкрепа за тази дейност. ЕТАП:1-6 м. Наемане на ЕКСПЕРТ по интернационализация. След създаването на стратегията, ще бъде нает експерт по интернационализация, който да подпомогне ПроИнтЕкс в конкретното реализиране на задачите. Експертът ще бъде нает на пълен работен ден, за период от 12 м. ЕТАП:6-18 м. Установяване на ясна визия за ТАРГЕТИРАНИ пазари съгласно общите продукти на ПроИнтЕкс. С оглед факта, че клъстерът вече работи по разработването на първия си продукт на пазара, търсенето на професионални консултантски услуги за таргетираните пазари е от изключително значение за бъдещата реализация. В рамките на тази дейност отново ще бъде разработено конкретно техническо задание, чрез което да бъдат привлечени специализирани консултантски услуги в тази област. ЕТАП: 6-18 м. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ на ПроИнтЕкс и неговите продукти и услуги. ПроИнтЕкс има разработен бранд, но със собствени усилия. В рамките на тази дейност, на първо място, клъстерът ще защити своя бранд. Съгласно динамичната среда на развитие на този етап клъстерът счита, че един от най-добрите начини да популяризира себе си и своята дейност е чрез разработването на кратък интерактивен клип, и да извърши поредица от действия за неговото интернет разпространяване. В допълнение клипът ще бъде използван на всички събития, които клъстерът организира и участва. Този метод за популяризиране има сравнително голяма устойчивост, тъй като в него ще бъде отразена дългосрочната визия на клъстерът и неговите продукти.В допълнение ще бъдат разработени 3D визуализации на бранда, под формата на магнити. ЕТАП:1-18 м. Придобиване на ЕВРОПЕЙСКИ КЛЪСТЕРЕН ЛЕЙБЪЛ. ПроИнтЕкс извърши официално проучване относно вида на лейбъла, който може да придобие в този първоначален етап на развитие, ползите, времетраенето на процедурата и таксата за извършване. Клъстерът смята да придобие бронзов лейбъл в рамките на настоящото проектно предложение. ЕТАП:1-18 м. Създаване на ТРАНСНАЦИОНАЛНИ клъстерни връзки. В стратегията си за развитие ПроИнтЕкс ясно е идентифицирал осъществяването на транснационални клъстерни връзки на 2 нива: 1. Осъществяване на сътрудничество с близък до ПроИнтЕкс по същност и географско разположение клъстер, с който да се осъществи тясно сътрудничество от гледна точка на използвани ресурси, суровини и производствена ефективност. 2.Осъществяване на сътрудничество с клъстери, които имат допълващи дейности, съгласно концепцията за развитие. С установяването на такъв тип сътрудничество ПроИнтЕкс счита да добави стойност към своите продукти, да разшири и допълни бъдещата си споделена дейност по научно изследователска и развойна дейност, вкл. да създаде обща инвестиционна програма с такъв вид допълващ дейността клъстер. Непосредствено след разработване на стратегията за интернационализация и стартиране ежедневните задължения на експерта по интернационализация, ще бъдат осъществени и кратки опознавателни визити. ЕТАП:12-18 м. Посещение на едно МЕЖДУНАРОДНО изложение. На този етап за ПроИнтЕкс е важно да присъства на международно изложение/панаир, като съгласно концепцията си за развитие, темите които представляват интерес са в областта на „MachTech Expo“, „InnoTech“ и разбира се "Строителство, архитектура и дизайн". За тази цел, през 2018 г., клъстерът ще командирова 3ма свои представители от работната група „Иновативни продукти/услуги, съвместни инвестиции и инвестиции в споделена НИРД” да посетят такова мероприятие, след извършен внимателен анализ на календара за 2018г. ЕТАП:12-18 м.
 • Компонент 2: ПУБЛИЧНОСТ и ВИЗУАЛИЗАЦИЯ на проекта: ЦЕЛ: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта. Дейността ще се извърши в три направления: 1. Осигуряване на публичност на проекта за широката общественост: + Изготвяне на два боря платени публикации в местните медии, една в началото на проекта и една в края; + Редовно публикуване на информация за проекта в интернет сайта на ПроИнтЕкс и интернет страниците на членовете. 2. Осигуряване на публичност на проекта за бизнес партньори, клиенти, служители, заинтересовани страни, чрез: + Изработване на 9 бр. рекламни пана, за визуализиране на проекта, при всеки един от членовете на клъстера и офиса на самия клъстер; + Изработване на рекламен банер на проекта за поставяне в офиса на клъстера и за визуализиране на проекта, при участие и/или организиране на инф. и други събития, в рамките на проекта. 3. Осигуряване на публичност на проекта сред чуждестранните контакти: + Визуализиране на 20 бр. тематични български календара.

Indicators

Number of enterprises receiving support, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00
Private investment matching public support to enterprises (grants), Target amount: 40 014.82, Reached amount: 0.00
Number of enterprises receiving grants, Target amount: 1.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

365 063.16 BGN
292 050.53 BGN
187 686.09 BGN
85.00 %
 • [1] Cluster support and business networks primarily benefiting SMEs
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] Not applicable
 • [4] Not applicable
 • [5] Enhancing the competitiveness of small and medium-sized enterprises
 • [6] Not applicable
 • [7] Other unspecified manufacturing industries

Total Project cost

Programming Period ERDF NF SF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 248 242.94 43 807.59 73 012.63 365 063.16
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 248 242.94 43 807.59 73 012.63 365 063.16

Procurements

Subject to due process: Доставка на компютърно оборудване, Amount: 10 822.00
Subject to due process: Доставка на офис консумативи и материали, Amount: 3 060.00
Subject to due process: Дизайн и изработка на рекламни материали за визуализация, Amount: 1 100.00
 • Differentiated position 1: Дизайн и изработка на: 9 бр. рекламни пана и 1бр. банер.
Subject to due process: Консултантски услуги , Amount: 37 700.00
 • Differentiated position 1: Консултантски услуги за изследване и анализ на таргетирани пазари
 • Differentiated position 2: Консултантски услуги за разработване на стратегия за интернационализация
Subject to due process: Услуги за цялостна организация и логистика на национални и международни събития, Amount: 101 432.96
 • Differentiated position 1: Услуги за цялостна организация и логистика на национални и международни събития

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).