Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.003-0018-C01
HopOnHopOffice
ESF ==> Human Resources Development
17.12.2018
01.02.2019
31.12.2020
In execution (starting date)
Location of Performance

Description

HopOnHopOffice is a project for creation and implementation of a new, innovative multi-component service for promotion of self-employment, entrepreneurship and support for start-ups, which will be developed in cooperation and exchange of experience under the Transnational Partnership agreement ENTRA /ENtrepreneurship TRAining 2020/ with the Flemish Agency for Entrepreneurial Education - Syntra Vlaanderen and the Belgian creative company Finale-Events bvba.
Under the project will be identified, adapted and validated two innovative practices to promote self-employment, entrepreneurship and companies creation:
1) implementing new flexible employment approaches through the HopOnHopOffice mobile incubator prototype developed under the project.
2) introducing and conducting training to work with the innovative project management tool PMTools.
The sharing of knowledge and know-how between the three partner organizations from Belgium and Bulgaria will also help to improve the capacity of the partners and all stakeholders involved in the implementation of the ENTRA transnational agreement by conducting conferences, seminars and workshops, aimed for promoting the exchange of experience, knowledge, information, good practices and innovative approaches among the participants. The activities foreseen to disseminate the results achieved with regard to the feasibility of the innovative elements developed by the partners will also contribute to the establishment of a new trans-European approach to research and development of instruments in order to significantly improve the competitive advantages of self-employed, micro and small enterprises in the EU.

* More about the agreement can be found at https://ec.europa.eu/esf/transnationality/TCA-2193
Activities
 • ДЕЙНОСТ 1. АНАЛИЗ : ДЕЙНОСТ 1. АНАЛИЗ има за цел да се изготвят анализ и изследване за опита и на други държави-членки, освен страната на партньорските организации в създаването и прилагането на иновативна многокомпонентна услуга за насърчаване на самостоятелна заетост, предприемачество и подкрепа за новосъздадени предприятия. Предвижда се да бъде проведено проучване за нуждите на целевата група - лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, самостоятелно заети лица, микро-предприятия, физически лица - предприемачи, включително такива, получили подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Проучването и изведения анализ трябва да отразят реалистично и обективно текущото състояние и готовността за прилагане на предлаганите иновативни практики, както и какъв би бил техния географския обхват, нуждите, технологичната готовност за възприемане на въвежданата чрез проекта HopOnHopOffice иновативна услуга. В тази връзка се предвижда реализирането на следните поддейности, свързани с: 1. Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита и на други държави-членки, в това число и ресурсната обезпеченост - кадрова и технологична, с фокус върху идентификацията на иновативни подходи, прилагани в процеса на създаването и прилагането на моделите за иновативни практики към целевата група. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, съобразно специфични изисквания за опит и експертиза. 2. Провеждане на проучване за нуждите на целевата група, което да спомогне пряко да въвеждане на иновативната услуга на HopOnHopOffice за насърчаване на самостоятелна заетост, предприемачество и подкрепа за новосъздадени предприятия. Проучването ще се реализира от специализиран експертен екип, състоящ се от двама Ключови експерти "Анализ и проучване" и Технически организатор, наети на трудов договор по проекта. 3. Партньорските организации ще се включат в изпълнението на настоящата дейност като предоставят информация относно добрите практики и опит в Белгия, като се планира провеждане на множество конферентни разговори и срещи по Skype. За реализация на тази дейност ще се ползва наето за собствена сметка помещение, от което сформирания експертен екип по проекта HopOnHopOffice ще осъществява всички срещи и ще извършва всички планирани дейности, като техническото обезпечение - наличие на компютри, принтер и др., ще бъдат осигурени отново от ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ". При изпълнението на дейността ще бъдат спазвани заложените в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 хоризонтални принципи за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за равенство между половете.
 • ДЕЙНОСТ 2. КАПАЦИТЕТ : ДЕЙНОСТ 2. КАПАЦИТЕТ има за цел повишаване на капацитета на кандидата спрямо партньорския опит, добри практики и ноу-хау, както и на съответните заинтересовани страни (целева група, вкл. лица желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, самостоятелно заети лица, микро-предприятия, физически лица - предприемачи) по отношение процесите на идентификация, адаптация и валидиране на двете иновативни практики, които ще бъдат реализирани по проекта HopOnHopOffice. Ще бъдат проведени конференции, семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересовани страни. В тази връзка се предвижда реализирането на следните поддейности, свързани с: 1. Провеждане на откриваща конференция в България, в която ще вземат участие всички партньорски организации. 2. Работна дискусия и обучение за насърчаване обмена на опит във Финландия, визита с очаквана продължителност от 6 дни. 3. Семинар за оценяване на транснационалното сътрудничество в Италия, визита с очаквана продължителност от 4 дни. 4. Изграждане на прототипа на мобилен бизнес инкубатор, вкл. закупуване на друго оборудване и материали (принтер, интерактивна обучителна дъска, мрежово оборудване и др. обзавеждане). Прототипът ще бъде създаден като ще бъде регистриран като в съответствие с Наредба за регистрацията на моторни превозни средства от структурните звена "Пътна полиция" при Столична дирекция "Полиция". Ще му бъде поставена табела с регистрационен номер и ще отговаря на всички заложени нормативни изисквания. Това ще позволи свободното движение на прототипа в страната и на територията на ЕС, което е важно за да се постигне мобилността на съоръжението и - съответно да се реализират внедряваните по проекта иновативни практики. Важно е да се отбележи, че планираните размери са: височина от 2,40 м. при билото на покрива, дължина до 8 м. и ширина до 2,5 м. Ще бъде постигнато офис пространство с индивидуално обособени 6 работни места, както се очаква да бъде възможно преустройството за създаване на зала за конферентни разговори, зала за провеждане на срещи, тоалетна, снек-бар, гардероб, библиотека с материали по темите предприемачество, личностно развитие и повишаване на умения и бизнес компетенции. В прототипа на мобилен бизнес инкубатор ще се предлагат множество услуги, свързани с насърчване и развитие на самостоятелната заетост сред лицата - целева група на проекта HopOnHopOffice буса, включително провеждането на различни събития и инициативи, предоставяне на работни места под наем, офис услуги за печат, копиране, скенер, ползване на интернет, ползване на залите за срещи и кабината за конферентни разговори, както и други подобни дейности, съпътстващи стартирането на самостоятелна предприемаческа дейност. По проекта ще бъдат обезпечени необходимите материали и оборудване за изграждане на прототипа. Ще бъдат покрити и разходите за командировки на двамата наети на трудов договор ключови експерти както и на техническия сътрудник, съгласно условията на процедурата и изискванията на данъчното законодателство. Също така, ще бъде избран външен изпълнител за организирането на планираната откриваща конференция в България. При изпълнението на дейността ще бъдат спазвани заложените в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 хоризонтални принципи за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за равенство между половете.
 • ДЕЙНОСТ 3. АДАПТАЦИЯ И ПРИЛАГАНЕ : ДЕЙНОСТ 3. АДАПТАЦИЯ И ПРИЛАГАНЕ има за цел адаптиране и валидиране на двете иновативни практики, които са основани както на съществуващи подходи, използвани с нов контекст (в подкрепа на самостоятелната заетост и предприемачеството) и посредством нови целеви групи (лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, самостоятелно заети лица, микро-предприятия, предприемачи - физически лица и пр.), така и на база нови комбинации от съществуващи в други области (мобилност на работната сила, маркетинг, информационни технологии) подходи. В тази връзка се предвижда реализирането на поддейност, свързана с адаптиране на услугите, запознаване и провеждане предвидените обучения за работа с иновативния инструментариум за управление на проекти PMTools. При изпълнението на дейността ще бъдат спазвани заложените в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 хоризонтални принципи за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за равенство между половете.
 • ДЕЙНОСТ 4. ОЦЕНКА : ДЕЙНОСТ 4. ОЦЕНКА има за цел оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на проекта HopOnHopOffice и неговите иновативни елементи, практики и дейности. Оценката на постигнатите резултати ще проследи връзка между заложеното в настоящия Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. В тази връзка се предвижда реализирането на следната конкретна поддейност, свързани с: 1. Извършване на оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на проекта и неговите иновативни елементи и практики, която ще проследи задължително на практика следните параметри: - проследяване постигането на целите и резултатите на проекта HopOnHopOffice, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; - особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; - ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Изпълнението на оценката на постигнатите резултати по проект HopOnHopOffice ще бъде изпълнена задължително след проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство, съгласно изискванията за оценка на проектното предложение. В периода на реализация на дейността сформирания експертен екип по проекта HopOnHopOffice ще осъществява срещи с избрания за оценката подизпълнител, с цел извършване на всички планирани дейности. При изпълнението на дейността ще бъдат спазвани заложените в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 20142020 хоризонтални принципи за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за равенство между половете.
 • ДЕЙНОСТ 5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ : ДЕЙНОСТ 5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ има за цел разпространение на постигнатите по същество резултати от изпълнението и внедряването на социалните иновации по проекта (положителни и/или негативни), които да бъдат популяризирани сред всички заинтересовани страни. В тази връзка се предвижда реализирането на следните поддейности, свързани с: 1. Закриваща конференция в Белгия, визита с продължителност от 4 дни. Участие в планираните пътувания ще вземат само лицата, членове на сформирания специализиран експертен екип. На планираната международна конференция участие ще вземат представители на всички партниращи организации, като събитието пряко ще подпомогне популяризирането и представянето на окончателните резултати по проекта за транснационално сътрудничество. 2. Провеждане на 1 бр. конференция за разпространение на постигнатите резултати (положителни/негативни) от изпълнението и внедряването на иновативните практики по проекта HopOnHopOffice, като събитието ще се състои в България и ще обхване освен членовете на сформирания специализиран експертен екип и представители на целевата група - лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, самостоятелно заети лица, микро-предприятия, физически лица - предприемачи, включително такива, получили подкрепа по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. По време на събитието се планира и осъществяване на конферентна връзка с партньорски организации, чиито представители ще вземат участие с разкази от първо лице относно внедряваните иновативни практики, както и какво са научили и взели като практически опит от постигнатите по същество резултати в проекта и участието си в HopOnHopOffice. За участие в конференцията ще бъдат поканени и представители на работодателски, браншови организации и съсловни организации, чиито членове микропредприятия са потенциални ползватели на иновативната услуга HopOnHopOffice. Планира се организацията на семинарите ще бъде възложени на външен изпълнител. За реализация на ДЕЙНОСТ 5. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ще бъде необходимо да се покрият разходите за командировки на двамата наети на трудов договор ключови експерти, съгласно условията на процедурата и изискванията на данъчното законодателство. Също така, ще бъде избран външен изпълнител за организирането на планираната конференция за разпространение на постигнатите резултатите в България. При изпълнението на дейността ще бъдат спазвани заложените в Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 хоризонтални принципи за предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и за равенство между половете.
 • ДЕЙНОСТ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА : Дейността цели осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проект HopOnHopOffice. В изпълнение на дейността и за обезпечаване изпълнението на целия проект, ще бъде сформиран екип, състоящ се от Ръководител проект, Координатор проект и Счетоводител проект. В съответствие с нормативните изисквания ще бъде избран външен подизпълнител, който ще оказва услуги по управлението на проекта и в частност консултации при подготовката и провеждането на тръжни процедури и при подаването на отчетната документация към администратора на програмата. Ръководител проект ще бъде ангажиран със следните ключови за изпълнението на целия проект функции: - ръководи цялостно проекта, като разпределя задачите и координира дейността на другите членове на екипа; - планира месечната дейност и предоставяне на информация; - контролира подготовката на финансови и технически доклади; - контролира изпълнението на месечния план-график и спазването на сроковете за изпълнение на задачите, при необходимост -поставя нови, възникнали в хода на реализация на проекта задачи; - следи за провеждането на тръжните процедури, входящата и изходяща кореспонденция с ДО на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.; - следи за изпълнението на проектните дейности и съгласува промени и изменения на Договора за безвъзмездна помощ. Ръководителят на проекта ще бъде ангажиран с дейностите по управление на проекта чрез възлагане с граждански договор. Поради вменените му от длъжността отговорности и за осигуряване качественото и в план изпълнение на проекта, Ръководителя ще предприема всички необходими действия по управлението. Според изискванията, автобиография на експерта, предложен за Ръководител проект, е приложена към настоящия формуляр за кандидатстване, а в точка 9 "Екип" от формуляра са описани неговата квалификация и отговорности в обхвата на проекта. Важно е да се отбележи, че лицето, предлагано за Ръководител проект има подходящ опит и квалификация, включително и по сходни, с представените по проекта дейности, свързани с международни партньорства, както и с дейности по организацията и администрирането на проект по оперативна програми. Координатор проект: - ще участва в подготовката на тръжните досиета, необходими за провеждането на съответните тръжни процедури; - ще координира комуникацията между бенефициента и партньорите по проекта; - ще координира комуникацията между бенефициента и избраните доставчици; - ще отговаря за събирането, съхранението и архивирането на документацията по изпълнение на проекта; - ще следи за изпълнение на изискванията за публичност и графично оформление на всички проектни документи. Пряко подчинен е и ще се отчита на Ръководител проект. Счетоводител проект ще има следните функции в изпълнението на проекта: - ще участва в срещите на екипа по проекта; - ще следи и обработва счетоводно-отчетната документация; - ще обобщава, събира и следи за отчетността на счетоводните документи по проекта; - ще съдейства активно при изготвянето на финансови отчети по проекта. Пряко подчинен е и ще се отчита на Ръководител проект. Изпълнителният директор и Съветът на фондацията ще отговарят основно за осигуряването на всички необходими ресурси за изпълнението на проекта, в това число необходимото техническо обезпечение за изпълнение на планираните по проекта дейности. Разходите за възнаграждения и дължими осигуровки по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, начислявани за сметка на работодател за Ръководител проект са разчетени съгласно Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приложение към Насоките за кандидатстване и съгласно действащото трудово и осигурително законодателство.
 • ДЕЙНОСТ 7. ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ : Дейността цели да се популяризира финансиращата програма и самото проектно предложение, неговата полза и благоприятен ефект върху целевите групи, партньорските организации от Белгия и Финландия и ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ" като бенефициент по процедура BG05M9OP001-4.003 "Транснационални партньорства" и Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. В изпълнение на дейността за информация и комуникация, ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ" ще спази изискванията в процеса по информиране и публичност от задължителен характер в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., а именно: 1. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от фондацията по проекта, изрично ще се укаже съфинансирането от Европейския социален фонд и националното финансиране, чрез поставяне: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от ЕК, с упоменаване на ЕС; - упоменаването на Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., по които се финансира проекта; - общото лого за програмен период 2014-2020 г., в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. 2. Ще бъде информирана обществеността за получената от фондовете подкрепа, като: - ще бъде публикувано кратко описание на проекта, включително неговите цели и резултати и упоменаване на финансовата подкрепа от ЕС, на интернет страницата на ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ" - http://sos-predpriemachi.com/; - ще бъдат поставени табели и плакати с информация по проекта (минимално размер А3), в които се упоменава финансовата подкрепа на ЕС, на видно за обществеността място, като например на видно място в централния офис на фондацията и наетия по проекта, където ще е мястото на изпълнение на проекта; - ще бъде поставена визуализация на всички материали по проекта, включително на двуезичното издание за разпространение на резултатите от проекта и за провежданите работни срещи и планирани събития; - ще се ползва специално създадена бланка на документи по проекта, в съответствие с изискванията и посочения образец от единния наръчник. 3. По време на изпълнение на дейностите по проекта, ФОНДАЦИЯ "ЕС О ЕС ПРЕДПРИЕМАЧИ" ще приложи необходимите комуникационни мерки, за да информира всички участници по проекта за полученото финансиране, като задължително ще бъдат информирани всички представители на целевата група и кандидати за работа на новосъздадените по проекта работни места. 4. Във всеки изготвен документ по време на изпълнението на проекта, който се използва за обществеността или участниците, или за доказателствен материал, ще бъде посочено, че проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България. Ще бъде изпълнено изискването на програмата да се отбележи финансовия принос на Общността и да се поставят логата на ЕС и на ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. на всеки презентационен продукт (стикер, брошура и др.) по проекта. Широката общественост ще бъде информирана за резултатите на проекта, реализирани в резултат на финансовата помощ на оперативната програма.

Indicators

Трансферирани иновативни практики - ИП4, Target amount: 2.00, Reached amount: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Target amount: 2.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

199 980.00 BGN
199 980.00 BGN
0.00 BGN
95.00 %
 • [1] Self-employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 9 999.00 0.00 189 981.00 199 980.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9 999.00 0.00 189 981.00 199 980.00

Procurements

Subject to due process: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДР., Amount: 44 800.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1 „Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита и на други държави - членки“
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2 „Провеждане на анкетни проучвания сред представители на целевата група“
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3 „Извършване на оценка на постигнатите резултати“
Subject to due process: МОБИЛЕН БИЗНЕС ИНКУБАТОР, Amount: 80 400.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1 „Шаси“
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2 „Мобилна платформа“
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3 „Интегрирано корпусно оборудване и обзавеждане“
Subject to due process: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДР., Amount: 44 800.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1 „Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита в ЕС“
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2 „Създаване на регистър с потенциални ползватели на валидираната методика в България“
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3 „Изготвяне на Доклад с оценка на постигнатите резултати“
Subject to due process: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ, НАБЛЮДЕНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ И ДР., Amount: 44 800.00
 • Differentiated position 1: Обособена позиция 1 „Изготвяне на сравнителен анализ и изследване за опита в ЕС“
 • Differentiated position 2: Обособена позиция 2 „Създаване на регистър с потенциални ползватели на валидираната методика в България“
 • Differentiated position 3: Обособена позиция 3 „Изготвяне на Доклад с оценка на постигнатите резултати“
Subject to due process: Провеждане на откриваща конференция и конференция за разпространение на постигнатите резултати, Amount: 14 000.00
 • Differentiated position 1: Провеждане на откриваща конференция и конференция за разпространение на постигнатите резултати
Subject to due process: Провеждане на 3 бр. визити в чужбина, Amount: 13 120.00
 • Differentiated position 1: Провеждане на 3 бр. визити в чужбина

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).