Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.003-0007-C02
Service Lab
ESF ==> Human Resources Development
21.11.2018
27.12.2018
27.12.2020
In execution (starting date)
Location of Performance

Description

"Service Lab" project is a synergy between two European organisations, aiming to co-create three social innovations through transnational cooperation in terms of exchange of experience, best practices and models for supporting self-employment, entrepreneurship and business creation/ organisational development through service design, eco systems thinking, remote cooperation and an interactive training platform.

The project focuses on the topic of investment priority 4 of the procedure as it directly contributes to solving concrete problems and meets the needs of the target group. The activities planned within the framework of the project, are identification, development and implementation of three innovative practices (developing a methodology for designing products and services, methodology for ecosystem thinking and training platform), organisation of open training days and discussions with the target group and stakeholders, analysis of good and innovative social practices, evaluation and dissemination of the results achieved.

The activities will be implemented in partnership between a training organization from Bulgaria and a University from Belgian, with the two organizations directly contributing to the creation of new solutions in support of the target group with their experience and expertise.
Activities
 • 1. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи(социални иновации) между партньорите и другите заинтересовани страни.: Дейността има за цел да се повиши капацитета на партньорите по проекта и на заинтересованите страни. Планират се обучения, на които ще бъдат поканени представители на целевата група и заинтересованите лица с цел да установят в детайл техните нужди и проблеми и събраната обратна връзка да се документира и използва при съвместното разработване на социалните иновации с чуждите партньори. Дейността ще включва следното: 1. Отворено обучение тип работилница "Дизайн на услуги" - 2 бр. с по 15-20 участника. Тази тема цели да запознае участниците с иновативната бизнес методология и как тя може да бъде използвана за насърчаване на самостоятелна заетост и стартиране на бизнес. 2. Отворено обучение тип работилница "Екосистемно мислене" - 2 бр. с по 15-20 участника. Тази тема ще запознае целевата група и заинтересованите страни с принципите на методологията и как тя може да бъде приложена от целевата група за успешно ползване на споделени ресурси за стартиране и разрастване на бизнес. Двете теми целят да запознаят участниците с иновативните методологии за стартиране на бизнес, стимулиране на предприемачество и създаване на самостоятелна заетост. Предвидените обучения имат за цел да предоставят възможност за обмен на практики, опит и знания между самите заинтересовани страни, а също така и за обмяна на информация с представители на целевата група. От изключителна важност за успеха на всяка една нова практика е нейното конкретно и адекватно адаптиране към нуждите на целевата група и към потребностите на заинтересованите страни. Чрез формата работилница се цели включването и ангажирането на всички заинтересовани страни, които в рамките на събитията ще могат да изложат своите наблюдения, опит и очаквания по отношение на намиране на креативни решения на социални предизвикателства чрез използване на иновативните методологии дизайн на услуги и екосистемно мислене. В събитията ще бъдат ангажирани поне 60 професионалисти и участници от целевата група и следните заинтересовани страни: - Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност; - Самостоятелно заети лица; - Микро-предприятия, стартирани от посочените като целеви групи физически лица, вкл. самостоятелно заети лица; - Служители в микро-предприятия, получили подкрепа по програмата. - Предприемачи или лица, желаещи да се занимават с предприемачество - Социални иноватори (лица, които желаят да създадат стартиращи предприятия и иновативни стартъпи, включително и такива със социално въздействие и новостартирани микропредприятия, в това число иновативни такива, които искат да се развиват в посока иновации и/ли социални иновации) - Лица, които искат да бъдат самостоятелно заети и да упражняват т.нар свободни професии (фриленстъри) - Учебни заведения, които искат да въвеждат иновативни обучителни програми - Обучителни организации, предлагащи обучения за повишаване на иновативен капацитет на предприятията - Екипи иноватори и изобретатели - Консултанти и фриленсъри, предлагащи услуги в подкрепа на бизнес развитието и др. Списъкът не е изчерпателен като в рамките на изпълнението на проекта и на дейността могат да бъдат включени и нови заинтересовани страни.
 • 2. Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели.: Дейността има за цел да създаде в сътрудничество с чуждестранните партньри от Артесис Плантий Хогескул Антверпен, Белгия три социални иновации (две методологии и една интерактивна обучителна платформа) и да ги адаптира към нуждите на целевите групи. Дейността обхваща следните основни етапи: Етап 1 - Трансфер и обмен на знания - Създаване на методологии и инструменти В рамките на този етап Фабрика 360 ще реализира две посещение при белгийския партньор, а той от своя страна ще посети България два пъти, където Фабрика 360 ще е домакин на срещата. Целта е детайлно запознаване със специфичния начин на работа на всеки партньор, опит и експертиза, проучване на място и съвместно разработване на социалните иновации. Срещите и създаденото в рамките им ще бъде документирано и ще включва детайлното описание на: - приложението на иновативния подход дизайн на услуги за социални иновации/ творческо създаване на продукти и услуги - приложението на иновативния подход екосистемно мислене за включване на предприемачи в мрежи за споделени ресурси - изследване на начини за интерактивно представяне на съдържание Първите две социални иновации (методологията за дизайн на услуги и методологията за екосистемно мислене) са ориентирани към разработване на нови процеси. Методологиите предлагат процес, по който новите предприемачи да намерят клиенти и да разработят продукти и услуги. Третата практика (интерактивната платформа) е ориентирана към съдържанието, тъй като предлага нов начин на учене/ползване на методологиите. Етапът ще включва два броя посещения на територията на Белгия и организиране на две срещи в гр. София, България. Екипът, който ще реализира посещенията в Белгия, се състои от един експерт по социални иновации и IT експерта. Етапът ще продължи 16 месеца, в рамките на които екипът от експерти ще участва и организира съвместните сесии с чуждите партньори на територията на Белгия и България. Този етап е в най-голяма степен съдържателен и изисква голям обем от професионална съвместна работа от страна на екипа и партньорите. Дейността е основата на проекта, като в нея се включва основната съдържателна и аналитична работа по създаване на трите социални иновации. Етап 2 - Прототипиране и пилотиране на социалните иноваци и тяхното внедряване В рамките на етапа ще бъде създадена пилотна версия на интерактивната онлайн платформа. Ще бъде направен избор на подход за визуализация и ниво на интерактивност, конкретизиране на изисквания и параметри за функционалности на онлайн платформата. Разработването е поетапно и ще включва: анализ на изискванията към двете методологии; спецификация на изискванията (SRS); разработване на софтуерна архитектура и дизайн; имплементация и интеграция; тестване/валидация. След разработването на пилотната версия, платформата ще бъде пусната в експлоатация, като за целта двете методологии ще бъдат качени на платформата. Етапът ще включва едно посещение на териоторията на Белгия и организаране на една среща в гр. София,България. Екипът, който ще реализира посещенияра в Белгия, се състои от един експерт по социални иновании и IT експерта. Етап 2 ще продължи 8 месеца. Дейността ще се изпълнява 24 месеца. Етапите са разпределени както следва: Етап 1 - от 1ви до 16ти проектен месец включително Етап 2 - от 17ти до 24ти проектен месец включително
 • 3. Дейности за оценка на постигнатите резултати: Дейността има за цел да даде независима оценка на постигнатите резултати като се проследи логическата връзка между заложеното във Формуляра за кандидатстване и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Тази дейност ще бъде изпълнена от външен изпълнител след проведена процедура за избор на изпълнител при спазване на приложимото българско законодателство.
 • 4. Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).: Дейността има за цел да разпространи постигнатите в рамките на проекта резултати. Тя стъпва на оценката на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на създадените иновативни практики. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта ще бъдат споделени сред заинтересованите страни чрез: Конференция "Дизайн на услуги и екосистемно мислене" - 1 бр. с 40-50 участника. Тази конференция ще бъде проведена с участието на партньорите от Белгия, като целта е да се запознае целевата група и заинтересованите страни, както и по-широка аудитория, с резултатите от проекта. Чуждите партньори ще бъдат гост лектори, като всеки от тях ще представи резултатите от съвместните разработки от техните страни и целеви групи. Ще бъдат поканени и други лектори, специалисти по темата. В мероприятието ще бъдат поканени представители на: - Лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност; - Самостоятелно заети лица; - Микро-предприятия, стартирани от посочените като целеви групи физически лица, вкл. самостоятелно заети лица; - Служители в микро-предприятия, получили подкрепа по програмата. - Предприемачи или лица, желаещи да се занимават с предприемачество - Социални иноватори (лица, които желаят да създадат стартиращи предприятия и иновативни стартъпи, включително и такива със социално въздействие и новостартирани микропредприятия, в това число иновативни такива, които искат да се развиват в посока иновации и/ли социални иновации) - Лица, които искат да бъдат самостоятелно заети и да упражняват т.нар свободни професии (фриленстъри) - Учебни заведения, които искат да въвеждат иновативни обучителни програми - Обучителни организации, предлагащи обучения за повишаване на иновативен капацитет на предприятията - Екипи иноватори и изобретатели - Консултанти и фриленсъри, предлагащи услуги в подкрепа на бизнес развитието и др. - Медии, блогъри Предвидено е събитието да се състои в края на проекта, в 20-24 проектен месец. Това ще е финалното презентиране на резултатите. Мероприятието ще бъде реализирано за 40-50 участника за 1 ден, като участниците ще представляват заинтересовани страни, които имат потенциал да бъдат и ползватели на методологиите и интерактивната платформа. По този начин освен разпространение на резултатите от проекта ще се получи и съдържателно участие от страна на заинтересованите страни с практически резултат върху тяхната работа, както и с положителен ефект върху целевата група. Разпространението на резултатите ще включва и онлайн "качване" на пилотните версии - т.е. онлайн осигуряване на достъпност до интерактивната платформа. За целта Фабрика 360 се ангажира да осигури и да поддържа клауд или сървърно пространство за нуждите на пилотните иновации. В допълнение, специалистите по проекта ще направят онлайн презентация на трите резултата, които ще бъдат популяризирани посредством социални мрежи като Фейсбук, YouTube, LinkedIn, сайтове за събития и партньорска мрежа.
 • 5. Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави-членки: Дейността има за цел да насърчи транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за насърчаване на самостоятелната заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител като ще включва следните елементи: 1. Проучване на добри практики и на иновативни практики за насърчаване на заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия в страни от ЕС на база на методологията дизайн на услуги 2. Проучване на добри практики и на иновативни практики за насърчаване на заетост, предприемачеството и създаването на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия в страни от ЕС на база на методологията екосистемно мислене 2. Анализ на добри практики за интерактивни обучителни платформи Целта на дейността е да създаде предпоставки за създаване на трите социални иновации и за мултиплициране на резултатите чрез анализ на чуждестранни добри и иновативни практики.

Partners

Partners
None
None
None

Indicators

Идентифицирани иновативни практики - ИП4, Target amount: 3.00, Reached amount: 0.00
Трансферирани иновативни практики - ИП4, Target amount: 3.00, Reached amount: 0.00

Financial Information

191 105.71 BGN
191 105.71 BGN
0.00 BGN
95.00 %
 • [1] Self-employment, entrepreneurship and business creation including innovative micro, small and medium sized enterprises
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 9 555.28 0.00 181 550.43 191 105.71
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 9 555.28 0.00 181 550.43 191 105.71

Procurements

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).