Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0084-C02
„You Are! – Transfer of identified social innovations”
ESF ==> Human Resources Development
18.09.2017
18.09.2017
31.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

Project „You Are! – Transfer of identified social innovations” is aimed to improving transnational cooperation between National Employment Agency (NEA) and the French Public Employment Services (PES) - Pole Emloi. It focuses on identifying successful initiatives and innovation in the labor market in France and the subsequent transfer of these innovative social practices and expertise in Bulgaria.
The main project activities that are in line with the objectives of the procedure are as follows:
1. Strengthening the administrative and expert capacity of partners and stakeholders through the exchange of experiences and good practices;
2. Adaptation / Validation of social innovation in EA;
3. Purchase of equipment, furniture and DNA to ensure the newly introduced innovative practices;
4. Assessment of the results achieved in relation to the applicability of innovative social practices;
5. Dissemination of results;
6. Organization and Management;
7. Information and communication
The planned activities are aimed at identifying and transferring social innovations to benefit customers and the exchange of expertise and administrative experience in order to increase the capacity of the employees of the EA.
As a result of the project will be identified and transferred two social innovation:
1. New electronic services introduced in the practice of EA;
2. Adaptation of identified good practice - such as "finding career paths" for job seekers.
As a result of implemented interventions through joint development and implementation of this project with partner PES, France, will identify and implement actions to find common solutions to common problems, exchange best practices, experience, know-how related policy employment promotion. The acquisition of new knowledge and skills will contribute to the improvement of existing tools by introducing innovative elements and increase customer confidence to EA as an institution.
Activities
 • Повишаване на административния и експертен капацитет на партньорите и заинтересованите страни чрез обмяна на опит и добри практики: Целта на дейността е повишаване на административния и експертен капацитет на партньорите и заинтересованите страни чрез обмяна на опит и добри практики, идентифициране на налични социални иновации, които са успешно приложени от ОСЗ-Франция и изготвяне на анализ на проучените иновативни практики. В пълно съответствие с Условията за кандидатстване по процедурата, терминологията на проектното предложение включва понятията „социална иновация“ и „иновативна практика“ като еквивалентни. Социалните иновации, които ще бъдат търсени в процеса на проучване са два вида – единият е свързан с внедряване на нови електронни услуги, насочени към потребителите на дейността на публичната служба по заетост, а другият се отнася до търсене на добра практика, свързана с намирането на кариерна пътека от търсещи работа лица. Първата социална иновация е ориентирана към процес, а втората е насочена към работа с конкретна целева група, каквато са търсещите работа лица. Ролята на партньора по проекта се изразява в осигуряването на служители, които да се ангажират с предоставяне на информация относно добрите практики от дейността на ОСЗ-Франция, както и на съдействие при организиране на посещение на място в структурите на службата и при работодатели. Дейността има следните етапи: 1. Планиране: - Десктоп проучване на предлаганите от партньора услуги за насърчаване на заетостта, в т.ч. и електронни. На базата на извършеното проучване ще се идентифицират добри практики, които планираме да се обсъдят, обследват и анализират по време на работно посещение във Франция. Предмет на обмяната на опит ще са и добри практики при организирането на дейността на ОСЗ-Франция, функциониращи и доказали своята ефективност и ефикасност при взаимодействието си с целевата група. - Набелязване на конкретни иновативни практики от страна на екипа по проекта; 2. Обмяна на опит: - организиране на 1 бр. работна среща с продължителност 6 дни за обмяна на опит и добри практики за служители на АЗ във Франция; Предвижда се обмен на информация за набелязаните конкретни социални иновации, като целта е да се изследват приложените модели, да се опишат срещаните проблеми в практиката при взаимодействието им с крайния потребител – търсещо работа лице или работодател..Посещението ще бъде организирано така, че да се предостави възможност на служителите на АЗ да се запознаят с организационните структури, процеси и практиката във Франция по отношение на внедрените електронни услуги за лица и работодатели и практиката за намиране на кариерна пътека от търсещи работа лица. 3. Анализ и идентифициране на добрите практики: Изготвяне на анализ в електронен формат за наличните социални иновации и добри практики, прилагани в ОСЗ-Франция. Към анализа ще бъдат приложени методите за преодоляване на трудностите и доказателства, ще се опише историята и начина на въвеждане на различните практики и модели, подкрепени с качествени и количествени доказателства за тяхната ефективност. - идентифициране на 2 бр. иновативни социални практики: Анализът ще обхване действащите нормативни актове, регламентиращи предоставянето на електронни услуги за потребителите, както и действащите методологии за предоставянето на такива услуги. Ще включва още препоръки за прилагане и адаптиране на поне 2 /две/ иновативни социални практики, успешно приложени във Франция, които ще включват основните цели, отговорни институции за последователно и цялостно въвеждане на концепцията в правната уредба и времевата рамка на изпълнението.
 • Адаптиране/валидиране на социалните иновации в АЗ: Целта на дейността е адаптиране/валидиране на вече идентифицираните по Дейност 1 иновативни социални практики в АЗ. Тя се състои в прилагането на практика на заимстваните 2 социални иновации – нови електронни услуги и услуги от типа „намиране на кариерна пътека”. За разпространение и обратна връзка по отношение на идентифицираните добри практики, ще бъдат проведени семинари с представители на регионалните структури на Кандидата. Семинари ще включват теоретична, дискусионна и практическа част. По време на всеки един от семинарите ще бъде търсена обратна връзка от всички участници, ще се прави задължително обсъждане на протичащите процеси и работа в малки групи. В края на всеки семинар задължително ще се извършва Обобщение на проведената дейност, като участие взима цялата група и се правят съответни изводи и препоръки. Темите са взаимосвързани и се допълват, което осигурява устойчивостта на постигнатите резултати. Те ще бъдат включени в програмата на семинарите, с която предварително ще бъдат запознати участниците в събитията. В програмата ще бъдат разисквани въпроси, представени добри практики и социални иновации, които биха имали положителен ефект и биха били успешни в условията в България. По време на срещите ще се обсъдят възможностите за прилагането на нови електронни услуги и добри практики, необходимост от промени в съответстващото законодателство и набелязване на конкретни мерки, чрез които да бъдат решени проблемите за всички заинтересовани лица. За целта възнамеряваме да бъде използван опитът на партньора по отношение на вече приложени и успешни практики и мерки за справяне с проблемите на търсещите работа лица и работодателите. В допълнение, адаптирането на идентифицираните иновативни практики е част от модернизирането на услугите на АЗ и повишаването на капацитета на нейните служители. Дейността ще се изпълни на следните етапи: • Планиране: - Изготвяне на програма на семинарите и списък с участниците; - Изпращане на покани до участниците • Изпълнение: - провеждане на 9 семинара в България за разпространение на идентифицираните иновативни практики до ДРСЗ и ДБТ; - адаптиране и внедряване на 2 бр. иновативни социални практики в дейността на Кандидата. В съответствие с Ръководството за социални иновации на ЕК, при фактическото въвеждане на иновативните практики, стъпките ще бъдат следните: - Проучване на социалната иновация; - Прототипиране и пилотно внедряване на социалната иновация; - Прилагане/внедряване на социалната иновация; Оценка на устойчивостта с цел определяне на потенциала за въздействие на иновацията. С реализирането на дейността ще се повиши информираността на служителите на АЗ от териториалните й поделения и ще се осигури активното им участие във връзка с адаптирането и внедряването на 2 броя иновативни практики. Предвижда се семинарите да се реализират на територията на деветте ДРСЗ на АЗ.
 • Закупуване на оборудване, обзавеждане и ДНА за обезпечаване на нововъведените иновативни практики: Целта на дейността е осигуряване на оборудване, обзавеждане и ДНА за обезпечаване на нововъведените иновативни практики. За обезпечаване на процеса по въвеждане на нови електронни услуги под формата на социална иновация, насочена към клиентите на АЗ, ще бъдат закупени оборудване, обзавеждане и ДНА. Предвижда се осигуряването на софтуер за внедряването на добри практики. АЗ е член на мрежата на Световната организация на ОСЗ – WAPES. На проведените срещи на организацията, служители на Агенция са слушали презентации за опита на ОСЗ-Франция при използването на съвременните технологии при посредничеството за намиране на работа. Във Франция е разработено софтуерно приложение за компютри и мобилни телефони, което подпомага търсещите работа лица за намиране на подходяща работа. Приложението сравнява квалификациите на лицето с изискванията на работодателите по обявените свободни работни места и предлага възможност за онлайн кандидатстване. Вследствие реализиране на предходните дейности за идентифициране на добри практики в ОСЗ-Франция, ще се изследват предимствата на съвременните технологии при извършването на посредничество на пазара на труда. В тази връзка, в рамките на дейността ще се осигури необходимите оборудване, обзавеждане и ДНА, както следва 1 бр. сървър, 1 бр. климатик за сървър, 10 бр. компютърни конфигурации - компютри, монитори, клавиатури и др., 10 бр. работни бюра, 10 бр. работни столове, 1 бр. софтуер за внедряването на добри практики и др. С цел изпълнението на поставените цели на проектното предложение и обезпечаване на дейностите, осигуряването на оборудване, обзавеждане и ДНА напълно кореспондира с предвиденото по проекта адаптиране и внедряване на нови електронни услуги и допълва процеса на обновяване на цялостната административна дейност на АЗ. Дейността ще се изпълни на следните етапи: Планиране: - анализиране на необходимостта от осигуряване на оборудване, обзавеждане и ДНА; Изпълнение: - осигуряване на оборудване, обзавеждане и ДНА за обезпечаване на нововъведените иновативни практики.
 • Извършване на оценка на постигнатите резултати във връзка с приложимостта на иновативните социални практики: Целта на дейността е извършване на оценка на постигнатите резултати във връзка с приложимостта на иновативните социални практики – нови електронни услуги и добри практики от типа намиране на кариерни пътеки. Наблюдението и оценката на идентифицираните и внедрени социални иновации ще бъдат насочени към качественото им изпълнение, както и към постигане на очакваните резултати. Основни инструменти за оценка, измерване на въздействието и отчитане на ефективността на нововъведените социални иновации ще бъде обратната връзка, получена от клиентите на АЗ. На този етап от изпълнението на проекта се предвижда осъществяването на оценка на постигнатите резултати, чрез която ще бъде проследена ефективността от нововъведените социални иновации посредством Методика за оценка. Оценката на постигнатите резултати и заложените цели ще се измерва на база следните показатели: брой идентифицирани и брой трансферирани иновативни социални практики. Оценката на постигнатите резултати има за цел да проследи логическата връзка между заложеното проекта и неговото реално изпълнение. Оценката ще проследи на практика следните параметри: • Проследяване постигането на целите и резултатите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевата група; • Особености при изпълнение на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта; • Ефективност и ефикасност на предвидените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. С оглед извършването на оценка до каква степен постигнатите резултати съответстват на заложените цели по проекта ще бъде следвана Методика за оценка на ефективността на проекта. Механизмът за оценка на ефективността има за задача да определи до каква степен са изпълнени предварително поставените проектни цели в съответствие с постигнатите резултати от изпълнението на дейностите. Той се базира на няколко основни етапа, които са част от Методиката за оценка, а именно: 1. Етап – Наблюдение (мониторинг) - процес на системно, непрекъснато събиране и анализ на информация относно хода на реализацията на проекта и постигането на поставените проектни цели/резултати. Получената информация се използва за целите на управлението на проекта - осъществяване на контрол и вземането на управленски решения от страна на ръководителя относно продължаването, изменението, допълването или прекратяването на реализацията на съответната проектна дейност; Оперативното наблюдение и контрол на ниво дейности по проекта ще включва: - проверка на документите, следене на спазване на процедурите, както и ефективността при тяхното изпълнение; - следене и отчитане степента на напредък на реализираните дейности по проекта; - удостоверяване, че финансираните продукти и услуги са доставени и декларираните разходи са извършени в действителност и в съответствие с европейските и национални правила, както и осъществяване на техническото (оперативно) изпълнение; - осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на отделните дейности по проекта. 2. Етап – Оценка - преценка на ефективността на проектните дейности въз основа на постигнатите резултати, въздействието им върху потребностите на целевите групи, които са предназначени да удовлетворят. Оценката ще се осъществява в съответствие с ясно определени критерии като адекватност, ефикасност, ефективност, устойчивост, справедливост и др. по отношение на проектните дейности. Оценката по правило се базира на специално събрана и анализирана информация за нивото и качеството на изпълняваните дейности по проекта.
 • Разпространение на постигнатите резултати: Целта на дейността е качественото разпространение на постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Като един от най-важните елементи от жизнения цикъл на проекта, разпространението и използването на резултатите от проекта заемат ключово място. Планираното по дейността разпространение на резултатите от проекта включва: - видовете резултати – идентифицирани и трансферирани иновативни социални практики; - публикации на интернет-страницата на кандидата, провеждане на 2 бр. пресконференции; - видовете практическа употреба – използване на резултатите за информация, за обмяна на опит, за въвеждане в работната практика и други. Целта на разпространението и употребата на постигнатите по проекта резултати, е внедрените социални иновации да достигнат до възможно най-широк кръг от крайни потребители (включени в проекта служители, експерти от двете институции извън проекта, работодатели, търсещи работа лица и други заинтересовани лица). Разпространените резултати ще окажат положително въздействие по отношение на въпросите, свързани с модернизацията на институциите на пазара на труда, междуинституционалното сътрудничество, обмяната на опит и добри практики, разширяването на обхвата от електронни услуги, предлагани от АЗ, повишаване на административния капацитет, идентифицирането и внедряването на социални иновации и иновативни модели.
 • Организация и управление: С цел успешно управление и изпълнение на проекта ще се сформира екип от експерти, които ще ръководят, координират и изпълняват проектните дейности в съответствие с предвиденото в плана за изпълнение. Екипът ще бъде съставен от служители на Кандидата, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът ще изпълнява следните задачи: - изготвяне на план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; - поддържане на масив от информация по изпълнението и приложението на дейностите по проекта; - изготвяне на процедури и указания за изпълнението на проектните дейности; - контрол върху изпълнението на проектните дейности; - извършване на своевременна подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и осъществяване на контрол върху изпълнението на договорните задължения на избраните изпълнители/доставчици; - своевременно изготвяне и представяне на отчети (технически, финансови и др.) по изпълнението на проекта и осъществяване на ефективна комуникация с органа, отпускащ финансирането по програмата. Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по проекта дейности. То предполага екип от експерти, които имат задълбочени познания в различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности, както в администрацията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, екипът ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация, с цел проследяване на цялостния напредък по проекта и своевременно вземане на решения за коригиращи действия при необходимост. Екипът по проекта се състои от: - Ръководител на проекта - Ръководи всички дейности, заложени в проекта, като осъществява връзки между отделните нива на управление и взема съответните управленски решения - Координатор - Отговаря за изпълнението на проекта; координира и контролира дейността на екипа, както и на служителите на АЗ при изпълнение дейностите по проекта; - Юрист - Отговаря за законосъобразността и адекватното прилагане на нормативната уредба, свързана с извършваните по проекта дейности. - Счетоводител - Води финансово-счетоводната документация по проекта. Носи материална отговорност за получените и изразходваните средства по проекта; - Експерти по проекта - Участват в изготвянето на процедури и указания за изпълнението на дейностите по проекта, координират дейностите, свързани с подготовката на тръжната документация, необходима за възлагането на обществени поръчки, съобразно процедурите на ЗОП; изготвят техническа спецификация за изготвяне на документация за избор на изпълнители по ЗОП; изготвят искания плащания; подготвят необходимите документи, свързани с верификация на разходите към УО; водят кореспонденция с УО и участват в материално-техническото осигуряване при изпълнението на дейностите по проекта; - Финансови контрольори - Извършва дейности в съответствие с неговата компетентност и във връзка с финансовото изпълнение на проектните дейности. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с дейностите по проекта. Осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и за извършване на разход. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение и извършване на разход по програми и проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и други международни източници. Дейността гарантира ефективното и ефикасно изпълнение на проекта и допринася за постиганите на всички заложени цели и очаквани положителни резултати.
 • Информация и комуникация: Целта на дейността е да се реализират ефективни мерки по информация и комуникация за популяризиране на дейностите по проекта и полученото финансиране от програмата. Предвидените дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат широко оповестени пред обществеността, като за целта ще бъдат спазвани стриктно условията и изискванията описани в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.” Ще бъдат предприети всички необходими действия за популяризиране на получената безвъзмездна помощ по линия на ЕСФ. В рамките на дейността се предвижда прилагането на следните мерки: • Публикуване на актуална информация за реализираните проектни дейности и постигнатите резултати ще се публикува периодично на интернет страница на АЗ - www.az.government.bg. В резултат на прилагането на мерките за информиране и публичност ще се постигне широка информираност относно планираните дейности и постигнатите резултати по проекта. Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати. Тази дейност е безусловно необходима за постигане на дългосрочен ефект от реализацията на проекта. Ще бъдат предприети всички необходими действия за популяризиране на получената безвъзмездна помощ по линия на ЕСФ.

Partners

Partners Contractors
None
None

Indicators

Трансферирани иновативни практики - ИП3, Target amount: 2.00, Reached amount: 0.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП3, Target amount: 2.00, Reached amount: 2.00

Financial Information

200 000.00 BGN
200 000.00 BGN
184 083.51 BGN
95.00 %
 • [1] Modernisation of labour market institutions, such as public and private employment services, and improving the matching of labour market needs, including throughactions that enhance transnational labour mobility as well as through mobility schemes and better cooperation between institutions and relevant stakeholders
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 10 000.00 0.00 190 000.00 200 000.00
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 10 000.00 0.00 190 000.00 200 000.00

Procurements

Subject to due process: „Логистика за работна среща в обществената служба по заетостта Франция по проект BG05M9OP001-4.001-0084 „Ти си! — Трансфер на идентифицирани социални иновации“, Amount: 48 333.33
 • Differentiated position 1: „Логистика за работна среща в обществената служба по заетостта Франция по проект BG05M9OP001-4.001-0084 „Ти си! — Трансфер на идентифицирани социални иновации“

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).