Български

Operational programme: All

Planning region: International

Identification

BG05M9OP001-4.001-0107-C01
Know-How Lab for Social Entrepreneurship
ESF ==> Human Resources Development
02.10.2017
02.10.2017
31.12.2018
Closed (completion date)
Location of Performance

Description

The aim of the project is to ensure higher and long-term employment of vulnerable groups through exchange of innovative models and practices implemented by social enterprises. We will launch a Know-How Lab for Social Entrepeneurshup with focus on social entrepreneurship which will initially involve 27 organizations. The Lab will contribute to building a community for finding, testing and implementing good and effective practices with a social focus from other EU countries. Foreign experience will be presented through various models of employment of vulnerable groups in social enterprises and good practices for improving the organization and working conditions in them. In view of the characteristics and profile of the participants in the Lab, they will be formed three pilot groups – each one with representatives from up to nine organizations which will be involved in study visits. Special methodology for constant measurement of the readiness for inclusion of people with disabilities in the labor market will be presented which will help to their effective employment (the Netherlands).They will be investigated various training programs for systematic and sustained increase of the qualifications and competences of employees in the social enterprises (Italy–Veneto).The experience of innovative models for inclusion of migrants and refugees in the social entrepreneurship with the purpose of more successful integration will be also presented (Italy-Sicily).With mentorship by the team experts, they will start activities on prototyping and implementing of innovations in the daily work of the social enterprises.The activities will include preparation of a plan about how and for what the investigated models will be implemented; matrices of the implementation stages; individual strategies for implementation of the relevant social innovations; action plans.The assessment of the project results will provide recommendations for ensuring suitability of the achieved project results.
Activities
 • Организация и управление: Целта на тази дейност е осигуряване на добро планиране, навременно изпълнение и отчитане на проектните дейности и бюджет при спазване правилата на програмата и съобразяване с графика на дейностите. Чрез дейността ще се осигури и пълноценно включване на партньорите в планирането и изпълнението на проекта. Тази дейност ще гарантира реалистично и ефективно разпределение на отговорности и задачи, навременно и качествено изпълнение, адекватно отчитане на напредъка по проекта и проследяване и контрол на неговото изпълнение и постигане на резултатите. Така ще се осигури, че първоначално зададените цели ще бъдат постигнати, резултатите ще бъдат обезпечени и планираните партньорства ще бъдат реализирани успешно. Етапите на изпълнението Подготвителен етап: Подготвителният етап ще започне с организирането на вътрешно-екипна среща от страна на кандидата. Целта на срещата ще бъде вътрешно разпределение на задачите и отговорностите между членовете на екипите за управление и изпълнение, определяне на срокове и очаквани резултати от задачите на всеки един член. По време на срещата ще бъдат изработени проекти на няколко основни за управлението на проекта документи: 1) работен график, 2) план на дейностите, 3) разпределение на ролите и отговорностите между членовете на екипа на кандидата и партньорите по проекта и 4) механизъм за координация между екипа по управление на проекта от страна на кандидата и представителите на партньорите. В рамките на подготвителния етап на дейността ще бъде организирана една обща онлайн среща (kick off meeting) с чуждестранните партньори по проекта за запознаване, обсъждане и финализиране на подготвените проекти на документи по време на вътрешно-екипната среща. След първоначалните обсъждания, екипът по управление ще изработи 1) детайлен календар за изпълнение, в който планираните дейности и ангажименти ще бъдат разпределени в конкретните работни седмици и 2) план за съответно управление на бюджета по проекта, чрез който ще се осигури навременното планиране на разходите и ясната им обвързаност с конкретните задачи. Етап за изпълнение: Етапът за изпълнение по същество на дейността ще започне с разработването и приемането на вътрешен механизъм за осигуряване на прозрачност, отчитане и докладване на напредъка по изпълнението на проекта. Механизмът ще предвижда: • отговорните лица в рамките на екипа по управление на проекта и конкретните им задачи по: - подготовка на документи във връзка с управлението на проекта като, например, проекти на договори с екипа по проекта, с експерти, с външни изпълнители; проект на документация за провеждане на процедури за избор на външни изпълнители съгласно правилата на програмата; оформяне на специфичната документация за изпълнение на отделните дейности по проекта (събиране и оформяне на разходо-оправдателни документи, отчети за отработени часове, приемно-предавателни протоколи и други подобни, в случаите, когато такива са необходими) и други; - механизъм за събиране и съхраняване на проектна документация (техническа и финансова) от значение за отчитането на проекта съобразно правилата на програмата; - план за подготовка и подаване на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта съобразно изискванията на програмата и предвидения график за отчитане. • планирането и провеждането на минимум една вътрешно-екипна среща на месец, по време на която се проследява напредъка на проекта и се анализира балансираното разпределение на ролите и отговорностите между членовете на екипа на кандидата; • планирането и провеждането на минимум една координационна среща на всеки 3 месеца от изпълнението на проекта с партньорите по проекта, чиято цел ще бъде да се сподели актуална информация за напредъка по изпълнението на проектните дейности и да се планират предстоящите конкретни стъпки.
 • Информация и комуникация: Целта на дейността е да се осигури правилното визуализиране на безвъзмездната финансова помощ (БФП), получена за реализирането на проекта от оперативната програма, при спазване на правилата на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Тази дейност ще помогне резултатите от проекта да бъдат популяризирани, както и да достигне до широката общественост приносът на програмата за подкрепа на обмена между европейските страни за постигане на по-голяма синергия и споделяне на иновативни решения при решаване проблемите на различни целеви групи. Етапите на изпълнението: Подготвителен етап: Подготвителният етап ще започне с изработване на кратко описание на проекта, съдържащо целите, резултатите и размера на получената БФП, и публикуването му на институционалния сайт на кандидата (www.bcnl.org). Този материал ще бъде подготвен на български и на английски. На следващо място ще бъде разработен проект на комуникационен план за изпълнението на проекта. Комуникационният план ще включва график за подготовката на предвидените информационни инструменти, периодичността на публикуването на информация за обществеността относно изпълнението на проекта, комуникационните канали, чрез които информацията се разпространява, и правилата за визуализация, които следва да се спазват при подготовката на отделните типове информационни материали. Комуникационният план ще бъде обсъден с партньорите по проекта по време на онлайн срещата в началото на проекта (kick off meeting по дейност 1). В рамките на подготвителния етап ще се разработят и единни бланки за създаване на документи по проекта, които са съобразени с изискванията за визуализация по програмата като, например, образец на присъствен списък, образец на протокол от срещи, образец на проектна бланка и други подобни. Етапът за изпълнение по същество на дейността ще включва разработването и използването на комуникационните средства, планирани в плана, при спазване на минималните изисквания по програмата. Комуникационните средства и материали, които ще бъдат подготвени, включват: • Дизайн, предпечат и отпечатване на плакат (пълноцветно, едностранно, А3), представящ проекта и получената БФП, при спазване на изискванията на правилата за визуализация по програмата и поставянето му на видно за обществеността място в офиса на кандидата; • Подготовка на информационни онлайн материали съобразно комуникационния план и тяхното публикуване; • Дизайн, предпечат и отпечатване на образци на сертификати за участие (пълноцветни, едностранно, А4), които ще се попълват поименно и ще се раздават на участниците в посещенията за обмен на опит, при спазване на изискванията на правилата за визуализация по програмата; • Дизайн, предпечат и отпечатване на дипляна (двуезична, пълноцветно, двустранно, А4), която представя Лабораторията за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество и профила на участващите в нея социални предприятия, при спазване на изискванията на правилата за визуализация по програмата. В рамките на етапа за изпълнение по същество на дейността ще бъде извършвано периодично събиране и съхраняване на снимки от публични събития, организирани в рамките на проекта. Също така, ще бъде осъществяван медия мониторинг по време на изпълнението на проекта, на основата на който ще бъдат подготвяни 3 месечни доклади за относими медийни и онлайн публикации.
 • Създаване на Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество (Know-how Lab for social entrepreneurship): Целта на дейността е да се създаде място за проучване, трансформиране на знание и апробиране на иновации в сферата на социалното предприемачество – Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество. Лабораторията има за цел да спомогне за систематизирането на идентифицираните иновативни практики, тяхното прототипиране и внедряване с оглед подобряване на процесите, целите и подходите, чрез които се осъществява включването на различни целеви групи в работния процес. Дейността е насочена към създаване на култура за споделяне и обмен на идеи между участващите в Лабораторията СП, от една страна, а от друга - има за цел да осигури среда за изграждането на устойчиви партньорства. Събирането на СП в Лабораторията за ноу-хау ще ги изгради като общност за намиране, тестване и пилотиране на добри и работещи практики от други страни. Не на последно място, Лабораторията има за цел да бъде обединяващото звено между отделните етапи по прочуване (първи етап), прототипиране на новите модели (втори етап) и внедряването (трети етап) на идентифицираните иновативни подходи. Етапите на изпълнението Подготвителният етап обхваща периода по създаване на Лабораторията за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество. Ще бъде проведена онлайн анкета сред широк кръг от социални предприятия (СП), която ще има за цел да идентифицира онези от тях, които имат интерес и нужда от включване в дейности по споделяне на опит и внедряване на нови решения за конкретни проблеми в управлението им, както и от развиването на нови практики, свързани с дейността им. С чуждестранните партньори ще бъде подготвено кратко изследване на опита на чуждестранните СП с три конкретни фокуса: а) иновативни практики за периодична оценка на нуждата от подкрепа на лица с увреждания чрез различни форми на подкрепена и защитена заетост, както и готовността им за включване в първичния пазар на труда (опитът на Холандия); б) иновативни практики за повишаване на управленския капацитет на социалните предприятия и инструменти за обмен на опит (опит от Венето, Италия); в) иновативни практики за изграждане и управление на социални предприятия за една нова за България група – бежанци и мигранти, които да бъдат обхванати с оглед подготовката им за интеграционните процеси (опит от Сицилия, Италия). Трите фокуса на изследването ще поставят рамката, в която ще бъдат идентифицирани конкретните социални иновации, протитипирани и внедрявани в рамките на останалите дейности по проекта. Събраната информация ще бъде обобщена в доклад, който ще бъде съгласуван с партньорите по проекта. Идентифицираните нужди в резултат на проведената анкета ще бъдат използвани за развитие дейността на Лабораторията и след края на проекта, като бъдат търсени партньори за споделяне на опит и добри практики в съответните области. Етапът за изпълнение по същество ще започне с организиране на среща, на която ще бъдат поканени СП, идентифицирани въз основа на резултатите от анкетата. Групата ще включва минимум 27 социални предприятия от България, които работят с различни целеви групи и които са мотивирани да развият и подобрят своите продукти, услуги или организационно управление, за да постигат по-добри резултати от гледна точка на конкурентоспособност и от гледна точка на трайно решаване на социални проблеми на обхванатите целеви групи. По време на срещата ще бъде представен докладът от проведеното изследване върху чуждия опит в съответните области. Ще бъдат обсъдени възможностите за идентифициране на конкретните социални иновации и очакваните предизвикателства при прототипирането и внедряването им. Събраната информация ще бъде използвана и при провеждането на груповите посещения, предвидени в следващите дейности по проекта. За да бъдат описани по сходен начин и предложени подходящи механизми за адаптиране на чуждестранния опит за отделните иновативни подходи, ще бъде разработен пакет от документи, въз основа на който ще се проследява и поддържа нивото на обмен на опит и знания в Лабораторията.
 • Идентифициране и прототипиране на социална иновация за подобряване условията на труд и управлението на човешките ресурси в социални предприятия за хора с увреждания: Целта на дейността е да се идентифицира и прототипира иновативна практика от Холандия, насочена към подобряване на процесите по управление на човешките ресурси и подобряването на условията на труд за хора с увреждания сред пилотна група от организации – работодатели на хора с увреждания или осигуряващи различни форми на защитена или подкрепена заетост на хора с увреждания. Дейността е насочена към идентифициране на иновативни модели, въз основа на които се анализира нуждата и възможността на хора с увреждания да се включват в различни форми на защитена и подкрепена заетост, от една страна, а от друга - се провежда периодична оценка на готовността на обхванатите хора с увреждания да бъдат успешно интегрирани на първичния пазар на труда. Дейността има за цел да даде възможност на участниците в пътуването да изградят контакти с хора и организации, които извършват сходна на тяхната дейност, което от своя страна е насочено към поставянето на основа за бъдещи партньорства. Етапи на изпълнението Подготвителният етап обхваща идентифицирането на пилотната група от организации, които да вземат участие в учебното пътуване до Холандия. Ще бъдат разработени критерии за включване, които ще имат отношение към целевата група, с която работи организацията, формите на въвличане на хората с увреждания в дейността й (чрез наемане на работа, чрез включване в различни форми на защитена или подкрепена заетост или чрез трудотерапия в рамките на социална услуга за хора с увреждания). Част от критериите ще бъде и готовността на организацията да надгради дейността си с внедряване на нов инструмент за оценка на готовността на обхванатите от нея хора с увреждания да бъдат интегрирани на първичния пазар на труда. Покана за заявяване на интерес в учебното пътуване ще бъде отправена до всички участници в Лабораторията за ноу-хау. За целите на кандидатстването и проверката доколко кандидатът отговаря на зададените критерии ще бъде разработен специален въпросник, който включва предоставянето на нужната информация и обследване на мотивацията за участие. Идентифицирането на пилотната група ще бъде извършено съвместно от организацията кандидат по проекта и чуждестранния партньор. След сформиране на пилотната група от организации, ще бъде организирана подготвителна среща с тях, по време на която ще бъдат запознати с ангажиментите им за внедряване на иновативната практика и с предоставянето на периодична информация в процеса по проследяване на резултатите от внедряването в първите 4 месеца. Ще бъдат обсъдени конкретни теми на сесии и срещи, които да бъдат включени в програмата на пътуването. На основата на събраната информация и съвместно с чуждестранния партньор ще бъде изработена конкретната програма на учебното посещение и ще бъдат планирани датите за провеждането му. В рамките на подготвителният етап ще бъдат организирани логистичните въпроси във връзка с провеждане на учебното пътуване (резервация на самолетни билети, настаняване, други) и ще бъде разработен пакетът от материали, включващ програма, кратко представяне на темите и сесиите, въпросници за обратна връзка. Етапът за изпълнение по същество включва провеждането на едно петдневно учебно пътуване до Холандия за група от 10 участници, включваща по един представител на социални предприятия от пилотната група и един представител на организацията – кандидат. След посещението ще се проведе обсъждане с участниците в учебното пътуване, с цел анализиране на предимствата и предизвикателствата, които да бъдат взети предвид при внедряване на социалната иновация и въз основа на които да бъде извършено прототипирането на иновацията за конкретния случай. За всеки участник ще се подготви индивидуално резюме, представящо завършения прототип на социалната иновация за конкретното предприятие, което ще бъде основа за подготвяне на стратегиите за внедряване (дейност 7) и оценката на въздействието в първите 4 месеца от внедряването (дейност 8).
 • Идентифициране и прототипиране на социална иновация за подобряване на професионалната интеграция в социалните предприятия: Целта на дейността е да се идентифицира и прототипира иновативна практика от Италия за подобряване на обучителните програми, ориентирани към развитието на управленските умения на социалните предприемачи и подобряването на организационните процеси в предприятията, както и за внедряване на мерки, насочени към повишаване на социалната стойност, произведена от социалните организации. Тази дейност е насочена към идентифициране на иновативни модели, въз основа на които се подобряват процесите на управление на човешките ресурси, като се осигурява специфична система от обучения за развитие на кадрите. Дейността има за цел да даде възможност на участниците в пътуването, от една страна, да се запознаят с богатия опит на местния партньор в обучителните програми, а от друга, да изградят контакти с местни организации, които извършват сходна на тяхната дейност и които в резултат на внедрените обучителни програми са увеличили броя на заетите си лица. Това ще е основа за бъдещи партньорства и обмен. Етапи на изпълнението Подготвителният етап обхваща идентифицирането на пилотната група от организации, които да вземат участие в учебното пътуване до Италия. Ще бъдат разработени критерии за включване, които ще имат отношение към профила на заетите лица в съответните социални предприятия и техния брой, както и вида и размера на социалното предприятие. Част от критериите ще бъде и готовността на организацията да надгради дейността си с внедряване на нов инструмент за развитие на човешкия си ресурс чрез обучения и различни форми на подкрепа. Покана за заявяване на интерес в учебното пътуване ще бъде отправена до всички участници в Лабораторията за ноу-хау. За целите на кандидатстването и проверката доколко кандидатът отговаря на зададените критерии ще бъде разработен специален въпросник, който включва предоставянето на нужната информация и обследване на мотивацията за участие. Идентифицирането на пилотната група ще бъде извършено съвместно от организацията кандидат по проекта и чуждестранния партньор. След сформиране на пилотната група от организации, ще бъде организирана подготвителна среща с тях, по време на която ще бъдат запознати с ангажиментите им за внедряване на иновативната практика и с предоставянето на периодична информация в процеса по проследяване на резултатите от внедряването в първите 4 месеца. Ще бъдат обсъдени конкретни теми на сесии и срещи, които да бъдат включени в програмата на пътуването. На основата на събраната информация и съвместно с чуждестранния партньор ще бъде изработена конкретната програма на учебното посещение и ще бъдат планирани датите за провеждането му. В рамките на подготвителният етап ще бъдат организирани логистичните въпроси във връзка с провеждане на учебното пътуване (резервация на самолетни билети, настаняване, други) и ще бъде разработен пакет от материали, включващ програма, кратко представяне на темите и сесиите, въпросници за обратна връзка. Етапът за изпълнение по същество включва провеждането на едно петдневно учебно пътуване до Италия за група от 10 участника, включваща по един представител на социални предприятия от пилотната група и един представител на организацията кандидат. След посещението ще бъде проведено обсъждане с участниците в учебното пътуване с цел анализиране на предимствата и предизвикателствата, които да бъдат взети предвид при внедряване на социалната иновация и въз основа на които да бъде извършено прототипирането на иновацията за конкретния случай. За всеки участник ще се подготви индивидуално резюме, представящо завършения прототип на социалната иновация за конкретното предприятие, което ще бъде основа за подготвяне на стратегиите за внедряване (дейност 7) и оценката на въздействието в първите 4 месеца от внедряването (дейност 8).
 • Идентифициране и прототипиране на социална иновация за изграждане на социални предприятия за мигранти и бежанци като нова целева група: Целта на дейността е да се идентифицира и прототипира иновативна практика от Италия, насочена към социално-икономическата интеграция на хора с произход от други държави, вкл. бежанци и мигранти, чрез създаването на социални предприятия, които да подпомогнат този процес. Тази дейност е насочена към идентифициране на нови за България методи и подходи за работа с тази целева група и адаптирането им към местния контекст. Дейността има за цел да даде възможност на участниците в пътуването, от една страна, да се запознаят с установени добри модели в Италия за въвличане и приобщаване на хора с произход от други държави, а от друга – да изградят контакти с местни организации и социални предприятия, които обхващат тези групи лица и чрез дейността си да спомагат за трайната им социално-икономическа интеграция. Това, на свой ред, ще е основа за бъдещи партньорства и обмен с цел устойчивост в развитието на тези модели за справяне с предизвикателствата на миграционните процеси. Етапи на изпълнението Подготвителният етап обхваща идентифицирането на пилотната група от организации, които да вземат участие в учебното пътуване до Сицилия, Италия. Ще бъдат разработени критерии за включване, които ще имат отношение към дейността на организациите, профила и броя на заетите лица в тях, вкл. в социални предприятия, които обхващат хора от целевата група, в случай че бъдат идентифицирани такива. Част от критериите ще бъде готовността на организацията да развие дейности и модели за работа, насочени към трайната социално-икономическа интеграция на тази маргинализирана група. Покана за заявяване на интерес в учебното пътуване ще бъде отправена до всички участници в Лабораторията за ноу-хау. За целите на кандидатстването и проверката доколко кандидатът отговаря на зададените критерии ще бъде разработен специален въпросник, който включва предоставянето на нужната информация и обследване на мотивацията за участие. Идентифицирането на пилотната група ще бъде извършено съвместно от организацията кандидат по проекта и чуждестранния партньор. След сформиране на пилотната група от участници, ще бъде организирана подготвителна среща с тях, по време на която ще бъдат запознати с ангажиментите им за внедряване на иновативната практика и с предоставянето на периодична информация в процеса по проследяване на резултатите от внедряването в първите 4 месеца. Ще бъдат обсъдени конкретни теми на сесии и срещи, които да бъдат включени в програмата на пътуването. На основата на събраната информация и съвместно с чуждестранния партньор ще бъде изработена конкретната програма на учебното посещение и ще бъдат планирани датите за провеждането му. В рамките на подготвителния етап ще бъдат организирани логистичните въпроси във връзка с провеждане на учебното пътуване (резервация на самолетни билети, настаняване, други) и ще бъде разработен пакет от материали, включващ програма, кратко представяне на темите и сесиите, въпросници за обратна връзка. Етапът за изпълнение по същество включва провеждането на едно петдневно учебно пътуване до Сицилия, Италия за група от 10 участници, включваща по един представител на организациите от пилотната група и един представител на организацията – кандидат. След посещението ще бъде проведено обсъждане с участниците в учебното пътуване с цел анализиране на предимствата и предизвикателствата, които да бъдат взети предвид при внедряване на социалната иновация и въз основа на които да бъде извършено прототипирането. За всеки участник ще се подготви индивидуално резюме, представящо завършения прототип на социалната иновация за конкретната организация, което ще бъде основа за подготвяне на стратегиите за внедряване (дейност 7) и оценката на въздействието в първите 4 месеца от внедряването (дейност 8).
 • Стратегии за внедряване на новите модели и прилагане: Цел на дейността е да подпомогне пилотните групи от предприятия в етапа на внедряване на разработените прототипи на трите социални иновации в резултат на трите учебни посещения на терен. Дейността е насочена към повишаване на организационния капацитет на обхванатите организации в стратегическото планиране на процеса по внедряване и в управлението му през първите 4 месеца след внедряването, както и наблюдение и предприемане на необходими действия за преодоляване на възможни проблеми. По този начин ще се гарантира доброто финансово състояние на предприятията в средносрочен план и постигане на желаните резултати за заетост на заетите лица. Етапите на изпълнението Подготвителният етап обхваща подготовката на конкретни матрици за етапа на внедряване на всяка една от трите групи социални иновации. Матриците ще представят набора от ресурси, които предварително внедряващата организация следва да има, специфичните етапи на внедряване на отделните прототипи на социални иновации и какви са очакваните резултати при завършването на всеки един от тези етапи. Към матриците ще се разработят и примерни план и график за внедряване. Целият набор от документи ще бъдат обсъдени на еднодневна среща с участващите в Лабораторията за ноу-хау социални предприятия. Матриците за внедряване ще бъдат отправна точка при подготовката на индивидуалните стратегии и обследването на процеса при всяка една организация. Етапът за изпълнение по същество на дейността ще стартира с разработването на индивидуални стратегии за внедряване на съответните социални иновации от участвалите в учебните пътувания организации. За целта ще бъдат проведени индивидуални интервюта с всичките 27 участника, в рамките на които ще бъде обследван конкретният капацитет на организацията за внедряване на дадена социална иновация. Участници в интервютата ще бъдат представителите на организациите, които са взели участие в пътуванията. Събраната информация ще бъде основата за разработването на индивидуалните стратегии за внедряване. Водеща роля в процеса по разработване ще имат представителите на предприятията, участвали в учебните посещения, а експертният екип на организацията-кандидат ще осигурява и предоставя менторска подкрепа, специфична експертна информация при нужда и ще има ролята на цялостен координатор на процеса. При изпълнението на дейността ще се включи външен експерт в областта на СП, който е привлечен още в дейност 3. Стратегиите ще включват описание на стъпките, които следва да се предприемат от всяка една организация, отговорните в рамките на екипа й лица, както и специфичните инструменти за измерване на успеваемостта от внедрената иновация и нивото на промяна, постигнато за самата целева група (хора с увреждания, уязвими групи, маргинализирани общности, хора с произход на друга държава и предприятия, които работят с тези групи). Стратегиите за развитие ще взимат предвид спецификите на отделните предприятия като целева група, бизнес модел и предизвикателства пред социалната им цел, ще очертаят необходимостта от разработването и въвеждането на вътрешно-организационни политики в предприятията, чрез които да се гарантира използването на внедряваните социални иновации за по-добри резултати. На базата на разработените стратегии и планове за внедряване на новите практики ще се осъществи и тяхното реално прилагане в дейността на предприятията. Всяка една стратегия ще бъде допълнена с план за изпълнение, който ще бъде обсъден в мениджърския екип на предприятието. Планът за изпълнение ще очертае разпределението на ролите и отговорностите в процеса по внедряване. В рамките на 4 месеца от разработването на индивидуалните стратегии организациите, участвали в пътуванията, следва да предприемат конкретни действия по внедряването на съответната социална иновация в организационната си структура, вътрешните си документи и производствени процеси или процеси по предоставяне на услуги.
 • Оценка на постигнатите резултати на проекта: Целта на дейността е да бъде направена оценка на постигнатите резултати на проекта съобразно условията на програмата. Оценката ще даде информация за това доколко са постигнати целите на проекта, както и тяхната връзка с удовлетворяване потребностите на целевите групи, ще представи особеностите при изпълнението на заложените дейности и връзката им с целите и постигнатите резултати по проекта, ще покаже ефективността и ефикасността на направените разходи по отношение на поставените цели, дейности и постигнати резултати. Етапите на изпълнение: Подготвителният етап включва подготовка и провеждане на процедура за избор на външен изпълнител, който ще изготви оценката на проекта. След избора на външен изпълнител, при нужда ще бъде събрана и предоставена информация и оказано съдействие, необходими при подготовката на методологията за оценка. Участващите в проектните дейности предприятия и техните представители ще бъдат запознати с етапа на оценяване, целта му и очаквания резултат. Ще се обменят контактите между избрания външен изпълнител и участващите организации с цел провеждане на интервюта, необходими за оценката. Етапът за изпълнение по същество на дейността ще започне с разработването на методология за провеждане на оценката и разработване на инструментите за събиране на информация (въпросници за интервюта, резултатите, разработени в рамките на проекта като доклади, матрици и други подобни). Методологията ще съответства на поставените индикатори за измерване на резултат в насоките за кандидатстване. Данните ще бъдат анализирани и изводите ще бъдат оформени в доклад, представящ оценката от изпълнението на проекта. Външния изпълнител ще анализира събраната информация както от въпросниците, така от цялостната документация и събрана информация по време на проекта.

Indicators

Идентифицирани иновативни практики - ИП5, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП7, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Идентифицирани иновативни практики - ИП10, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП10, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП5, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00
Трансферирани иновативни практики - ИП7, Target amount: 1.00, Reached amount: 1.00

Financial Information

159 005.05 BGN
159 005.05 BGN
135 260.59 BGN
95.00 %
 • [1] Promoting social entrepreneurship and vocational integration in social enterprises and the social and solidarity economy in order to facilitate access to employment
 • [1] Adaptation of workers, enterprises and entrepreneurs to change
 • [1] Socio-economic integration of marginalised communities such as the Roma
 • [2] Non-repayable grant
 • [3] ESF transnational cooperation
 • [4] Not applicable
 • [5] Not applicable (Technical assistance only)
 • [6] Social innovation
 • [7] Other unspecified services

Total Project cost

Programming Period NF SF ESF Total
2015 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 7 950.24 0.00 151 054.81 159 005.05
2018 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 7 950.24 0.00 151 054.81 159 005.05

Procurements

Subject to due process: Предоставяне на тур-операторски услуги за организиране на мероприятия в България и провеждане на учебни пътувания до Холандия и Италия за нуждите на проект „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“, Договор № BG05M9OP001- 4.001- 0107 – С01, Amount: 68 072.43
 • Differentiated position 1: Предоставяне на тур-операторски услуги за организиране на мероприятия в България и провеждане на учебни пътувания до Холандия и Италия за нуждите на проект „Лаборатория за ноу-хау в сферата на социалното предприемачество“, Договор № BG05M9OP001- 4.001- 0107 – С01

Notes

[1] Intervention field
[2] Form of funding
[3] Тype of territory
[4] Territorial enforcement mechanisms
[5] Thematic objective (ERDF and Cohesion fund)
[6] ESF secondary theme
[7] Business
Element in light blue allows detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).